Byla A-525-853-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens S. U. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-853/2010 pagal pareiškėjo Molėtų rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai (teisių priėmėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialui, S. U., L. U., S. S., R. P. K. dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Molėtų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, pareiškimu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 2001 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. 52519-62-9399 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui R. P. K.“ (toliau – ir Sprendimas).

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu panaikino Sprendimą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. birželio 7 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens R. P. K. apeliacinio skundo netenkino, o Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo S. U. pateikė prašymą, kuriuo prašo atlyginti jai 1 180 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

10Nurodo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis, kuria Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimas paliktas nepakeistas, įsiteisėjo 2010 m. birželio 7 d. Tuo tarpu ji už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 1 180 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

11Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Utenos apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjas) atsiliepime į prašymą nurodė, kad prašomas priteisti teismo išlaidų dydis, atsižvelgiant į tai, kad byla nevertintina kaip itin sudėtinga, yra nepagrįstai didelis. Be to, kadangi atsakovas pirmosios instancijos teismo sprendimo neskundė, teismo išlaidų atlyginimas turi būti priteistas iš apeliacinį skundą padavusio R. P. K.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Prašymas tenkintinas iš dalies.

15Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 5 dalimi, tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Kitaip tariant, pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalį šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo prašymu prašo priteisti jo naudai patirtas 1 180 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, kurių atsiradimą sieja su atsiliepimo į apeliacinį skundą pateikimu apeliacinės instancijos teismui.

17Kaip jau minėta, pirmosios instancijos teismo sprendimu panaikintas atsakovo priimtas administracinis aktas, o apeliacinės instancijos teismo nutartimi toks pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Įvertinus visą bylos medžiagą, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju buvo apgintos trečiojo suinteresuoto asmens S. U. teisės ir ji įgijo teisę reikalauti teismo išlaidų atlyginimo.

18Byloje pateikta 2009 m. liepos 8 d. atstovavimo sutartis (b.l. 26) patvirtina, jog S. U. pavedė advokatei V. Ž. atstovauti ją Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. S. U. vardu buvo pateiktas atsiliepimas į apeliacinį skundą (b.l. 23–25). 2010 m. birželio 11 d. pinigų priėmimo kvitas LAT Nr. 569482 (b.l. 55) patvirtina, kad S. U. sumokėjo V. Ž. kontorai 4 000 Lt, o, remiantis sąskaita už teisinę pagalbą Nr. 0539 (b.l. 56), 1 180 Lt buvo sumokėta už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą.

19Vadovaujantis nagrinėjamu atveju taikytinų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.11 punktu, trečiajam suinteresuotam asmeniui už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą maksimali galima priteisti suma sudaro 1 200 Lt (1,5x800). Tačiau pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistiną atlyginimą už patirtas bylinėjimosi išlaidas, turėtų būti atsižvelgta į tokius kriterijus kaip bylos sudėtingumas, specialių žinių reikalingumas, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas, taip pat kitus kriterijus.

20Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šiuo atveju sprendžiant kilusį ginčą nagrinėti klausimai nevertintini kaip itin sudėtingi bei reikalavę gilių specialių žinių, o byla nevertintina kaip sudėtinga, daro išvadą, jog trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistinas bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo dydis paskaičiuotinas maksimalų dydį mažinant perpus. Todėl pateiktas prašymas tenkintinas iš dalies ir S. U. priteistina 600 Lt teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

21Nagrinėjant S. U. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, taip pat būtina nustatyti subjektą, iš kurio priteistinas nurodytų trečiojo suinteresuoto asmens patirtų teismo išlaidų atlyginimas.

22ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Remiantis ABTĮ 48 straipsnio 2 dalimi, administracinės bylos proceso šalys yra: pareiškėjas, atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenys (t. y. tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos). Pažymėtina, jog pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl, aiškinant teismo išlaidų priteisimo nagrinėjamu atveju klausimą, būtina atsižvelgti ir į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, pagal kurią bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne tik bylos šalims ir tretiesiems asmenims, pareiškusiems savarankiškus reikalavimus, bet ir tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų (bylos Nr. 3K-3-946/2002, 3K-3-422/2006, 3K-3-442/2009, 3K-3-289/2009). Taip pat pastebėtina, jog ABTĮ šeštasis skirsnis, reglamentuodamas klausimus dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, nustatydamas pareigą (išskyrus nustatytas išimtis) sumokėti žyminį mokestį už apeliacinio skundo padavimą, nenumato, jog tokia pareiga netaikoma trečiajam suinteresuotam asmeniui. Nagrinėjamu atveju trečiasis suinteresuotas asmuo R. P. K., paduodamas apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, taip pat nustatyta tvarka sumokėjo žyminį mokesti (b.l. 7).

23Įvertinus nurodytas teisės aktų nuostatas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamas klausimas išimtinai dėl teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo, o apeliacinį procesą inicijavo trečiasis suinteresuotas asmuo R. P. K., kurio apeliacinis skundas buvo atmestas, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas priteistinas iš trečiojo suinteresuoto asmens R. P. K.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25trečiojo suinteresuoto asmens S. U. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies – trečiojo suinteresuoto asmens S. U. naudai iš trečiojo suinteresuoto asmens R. P. K. priteisti 600 Lt teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-853/2010 apeliacinės instancijos teisme.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Molėtų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas... 6. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. birželio 7 d. nutartimi... 8. II.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo S. U. pateikė prašymą,... 10. Nurodo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 7 d.... 11. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Utenos... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 15. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašymu prašo priteisti jo naudai patirtas 1... 17. Kaip jau minėta, pirmosios instancijos teismo sprendimu panaikintas atsakovo... 18. Byloje pateikta 2009 m. liepos 8 d. atstovavimo sutartis (b.l. 26) patvirtina,... 19. Vadovaujantis nagrinėjamu atveju taikytinų Lietuvos Respublikos teisingumo... 20. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šiuo atveju sprendžiant... 21. Nagrinėjant S. U. prašymą dėl teismo išlaidų... 22. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas... 23. Įvertinus nurodytas teisės aktų nuostatas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 25. trečiojo suinteresuoto asmens S. U. prašymą dėl teismo... 26. Nutartis neskundžiama....