Byla AS-520-846-12
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. A. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas M. A. (toliau – ir pareiškėjas) 2012 m. spalio 15 d. padavė skundą, kuriame prašė panaikinti atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas, atsakovas) 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. (15/6-10)15PR-362 „Dėl ( - ) piliečio M. A. prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nenagrinėjimo iš esmės, laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje jam suteikimo bei Europos Sąjungos valstybės narės, atsakingos už ( - ) piliečio M. A. prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, nustatymo“ (toliau – ir Sprendimas).

6Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti. Nurodė, kad su Sprendimu pareiškėjas buvo supažindintas 2012 m. rugsėjo 5 d., o 14 dienų apskundimo terminas baigėsi 2012 m. rugsėjo 19 d. Skunde pažymėta, kad Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija SGKA Legal, kuri pagal 2012 m. liepos 3 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. (15/1-1) 6R-278/ALG-2012/0016 teikia valstybės garantuojamą teisinę pagalbą prieglobsčio prašytojams, Migracijos departamento raštą „Dėl antrinių teisinių paslaugų teikimo“ ( - ) piliečiui M. A. gavo tik 2012 m. spalio 5 d. 11 val. 3 min. el. paštu. Skunde nurodyta, kad, atsižvelgiant į tai, kad prieglobsčio prašytojų bylos yra saugomos Migracijos departamente ir advokatai, teikiantys prieglobsčio prašytojams teisinę pagalbą, jiems įgyvendinant teisę į prieglobstį, turi fiziškai nuvykti ir pasidaryti bylų kopijas, taip pat susipažinti su bylos medžiaga, bei į tai, kad skundo teismui parengimas objektyviai užtrunka, ir į tai, kad pats prieglobsčio prašytojas yra Užsieniečių registracijos centre Pabradėje, vykimo į kurį laiką būtina iš anksto suderinti su Užsieniečių registracijos centro administracija, pateikti skundo pareiškėjo M. A. vardu įstatymuose nustatytais terminais objektyviai buvo neįmanoma, todėl terminas laikytinas praleistu dėl svarbių priežasčių.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi atmetė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą ir atsisakė priimti M. A. skundą.

9Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalimi. Nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 138 straipsnį skundai dėl sprendimo, priimto pagal šį įstatymą, gali būti paduoti atitinkamam apygardos administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.

10Nustatė, jog iš skundžiamo Sprendimo kopijos matyti, kad pareiškėjas su Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. (15/6-10)15PR-362 susipažino 2012 m. rugsėjo 5 d., jam buvo išaiškinta sprendimo apskundimo tvarka bei terminas. Skundą teismui dėl šio sprendimo panaikinimo pareiškėjas turėjo pateikti iki 2012 m. rugsėjo 19 d., pateikdamas skundą teismui 2012 m. spalio 15 d., M. A. buvo praleidęs jo padavimo terminą.

11Teismas nustatė, jog pareiškėjo prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą motyvuojamas tuo, kad Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija SGKA Legal Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštą „Dėl antrinių teisinių paslaugų teikimo“ ( - ) piliečiui M. A. gavo tik 2012 m. spalio 5 d. elektroniniu paštu, o pateikti skundo pareiškėjo vardu įstatyme nustatytu terminu nebuvo įmanoma.

12Pažymėjo, jog iš pareiškėjo prašymo matyti, kad į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl advokato paskyrimo jis kreipėsi tik 2012 m. spalio 2 d., t. y. jau pasibaigus sprendimo apskundimo terminui. Priežasčių, dėl kurių M. A. tik 2012 m. spalio 2 d. kreipėsi dėl advokato paskyrimo, jis nenurodė. Teismas sprendė, jog tai, kad Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija SGKA Legal Migracijos departamento raštą dėl antrinių teisinių paslaugų teikimo gavo tik 2012 m. spalio 4 d., negali būti laikoma svarbia priežastimi, dėl kurios terminas skundui paduoti praleistas.

13Teismas, nustatęs, kad pagrindo atnaujinti skundo padavimo terminą nėra ir atmetęs M. A. prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą, atsisakė priimti skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu.

14III.

15Pareiškėjas M. A. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – pripažinti, kad terminas skundui dėl Migracijos departamento 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. (15/6-10)-15PR-362 „Dėl ( - ) piliečio M. A. prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nenagrinėjimo iš esmės, laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje jam suteikimo bei Europos Sąjungos valstybės narės, atsakingos už ( - ) piliečio M. A. prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, nustatymo“ praleistas dėl svarbių priežasčių ir pareiškėjo M. A. 2012 m. spalio 15 d. prašymą atnaujinti apskundimo terminą patenkinti.

16Atskirajame skunde išdėstyti iš esmės analogiški argumentai, kaip ir skunde. Papildomai nurodoma, kad pareiškėjas Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu buvo sulaikytas Užsieniečių registracijos centre trims mėnesiams, iki jis bus įstatymo nustatyta tvarka išsiųstas iš Lietuvos Respublikos. Pažymima, kad pareiškėjas, dėl tuometinės emocinės būsenos bei teisinio neišprusimo, negalėjo visiškai tiksliai suprasti Sprendimo apskundimo tvarkos bei reikalavimo apskųsti minėtą Sprendimą per 14 dienų. Kadangi minėto Sprendimo formuluotė: „<...> laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje jam suteikimo <...>“, pareiškėjui galėjo nuskambėti palankiai, jis galėjo pagalvoti, kad jam yra suteikiamas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, ir tik praėjus ilgesniam laikui, kurį pareiškėjas praleido sulaikytas Užsieniečių registracijos centre, galbūt suprato tikrąją šio Sprendimo esmę. Teigia, jog tai įrodo jo 2012 m. spalio 2 d. ranka parašytas prašymas susitikti su advokatu. Be to, nurodo, kad pareiškėjas galbūt ne iš karto, gavęs jam iš dalies nepalankų Migracijos departamento sprendimą, suprato ir žinojo, kad siekiant susitikti su advokatu ir gauti teisinę pagalbą, įgyvendinant teisę į prieglobstį, jis tokį pageidavimą turi išreikšti raštu. Pažymi, jog 2012 m. spalio 15 d. advokatų profesinės bendrijos SGKA Legal atstovams atvykus į Užsieniečių registracijos centrą susitikti su pareiškėju, jis savo norą apskųsti Migracijos departamento Sprendimą patvirtino pasirašydamas jo vardu parengtą skundą, kuris tą pačią dieną buvo pateiktas teismui.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Pareiškėjas M. A. atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartį, kuria teismas atmetė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą ir atsisakė priimti M. A. skundą.

21Teisėjų kolegija pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 30 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnis) (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-268/2012). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą. Asmens teisė kreiptis į teismą suponuoja ir jo teisę į tinkamą teisinį procesą, ji yra būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga. Pabrėžtina, kad asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą negali būti dirbtinai suvaržoma, negali būti nepagrįstai apsunkinamas jos įgyvendinimas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas). Tačiau savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymais įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą. Apriboti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-46/2010).

22Administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

23Nagrinėjamu atveju Sprendimui apskųsti taikomos specialiame įstatyme (Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“) nustatytas reguliavimas, t. y. taikoma ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta išimtis. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (2006 m. lapkričio 28 d. redakcija) 138 straipsnį užsienietis skundą dėl sprendimo, priimto pagal šį Įstatymą, gali paduoti atitinkamam apygardos administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.

24Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, jog kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą, taip pat sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-104/2010, 2010 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010).

25Nagrinėjamoje byloje iš pateiktos skundžiamo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. (15/6-10)15PR-362 kopijos (b. l. 16) matyti, kad pareiškėjui skundžiamas Sprendimas buvo perskaitytas ir išaiškintas 2012 m. rugsėjo 5 d. Laikytina, kad nuo šios dienos pradedamas skaičiuoti terminas kreiptis į administracinį teismą dėl Sprendimo apskundimo. Darytina išvada, kad paskutinė diena paduoti skundą teismui dėl šio Sprendimo panaikinimo buvo 2012 m. rugsėjo 19 d. Pareiškėjas skundą teismui padavė 2012 m. spalio 15 d. Pareiškėjas šių nustatytų aplinkybių neginčija. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas praleido skundo padavimo terminą, tačiau teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas atnaujinti skundo padavimo teismui terminą.

26ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

27Pažymėtina, jog teismų praktikoje, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, taip pat yra atsižvelgiama į svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą. Vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-798/2008).

28Atskirajame skunde nurodoma, kad pareiškėjas Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu buvo sulaikytas Užsieniečių registracijos centre trims mėnesiams, iki jis bus įstatymo nustatyta tvarka išsiųstas iš Lietuvos Respublikos. Pažymima, kad pareiškėjas dėl tuometinės emocinės būsenos bei teisinio neišprusimo negalėjo visiškai tiksliai suprasti Sprendimo apskundimo tvarkos bei reikalavimo apskųsti minėtą Sprendimą per 14 dienų. Kadangi minėto Sprendimo formuluotė: „<...> laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje jam suteikimo <...>“, pareiškėjui galėjo nuskambėti palankiai, jis galėjo pagalvoti, kad jam yra suteikiamas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, ir tik praėjus ilgesniam laikui, kurį pareiškėjas praleido sulaikytas Užsieniečių registracijos centre, galbūt suprato tikrąją šio Sprendimo esmę. Teigia, jog tai įrodo jo 2012 m. spalio 2 d. ranka parašytas prašymas susitikti su advokatu. Be to, nurodo, kad pareiškėjas galbūt ne iš karto, gavęs jam iš dalies nepalankų Migracijos departamento sprendimą, suprato ir žinojo, kad siekiant susitikti su advokatu ir gauti teisinę pagalbą, įgyvendinant teisę į prieglobstį, jis tokį pageidavimą turi išreikšti raštu. Pažymi, jog 2012 m. spalio 15 d. advokatų profesinės bendrijos SGKA Legal atstovams atvykus į Užsieniečių registracijos centrą susitikti su pareiškėju, jis savo norą apskųsti Migracijos departamento Sprendimą patvirtino pasirašydamas jo vardu parengtą skundą, kuris tą pačią dieną buvo pateiktas teismui.

29Kaip matyti iš pateiktos skundžiamo Sprendimo kopijos, pareiškėjui skundžiamas Sprendimas buvo perskaitytas ir išaiškintas. Pareiškėjas parašu patvirtino, kad Sprendimo tekstas jam išverstas į rusų kalbą. Tačiau skundžiamame Sprendime nurodyta tik tai, kad pareiškėjas yra informuotas apie teisę apskųsti Sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 14 dienų nuo Sprendimo įteikimo dienos. Byloje nėra pateikta duomenų, jog pareiškėjas buvo informuotas apie teisę kreiptis su prašymu į Migracijos departamentą, kad jam būtų suteiktos teisinės paslaugos (valstybės garantuojama teisinė pagalba prieglobsčio prašytojams), kurias pagal 2012 m. liepos 3 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. (15/1-1) 6R-278/ALG-2012/0016 teikia Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija SGKA Legal.

30Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu ( - ) pilietis M. A. buvo sulaikytas Užsieniečių registracijos centre trims mėnesiams arba iki jis įstatymo nustatyta tvarka bus išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, bet ne ilgiau kaip trims mėnesiams, šį terminą skaičiuojant nuo 2012 m. rugpjūčio 17 d.

31Atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas yra sulaikytas Užsieniečių registracijos centre, kad jis yra užsienio valstybės pilietis, kuris, tikėtina, nesupranta lietuvių kalbos bei neišmano Lietuvos Respublikos teisinės sistemos, teisėjų kolegija konstatuoja, jog dėl to pareiškėjui buvo apsunkinta galimybė tinkamai apginti savo teises. Byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad pareiškėjas pats savarankiškai galėjo pateikti administraciniam teismui skundą, atitinkantį ABTĮ 23 ir 23 straipsniuose nustatytus reikalavimus, keliamus administraciniam teismui paduodamo skundo formai bei turiniui. Pabrėžtina, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ nuostatos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-466/2012). Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, jog tik tinkamai suformulavus skundą galima tiksliai ir aiškiai apibrėžti bylos nagrinėjimo dalyką ir tinkamai išnagrinėti bylą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-30/2011).

32Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, kad pareiškėjas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, todėl iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis teisės kreiptis į teismą ir skųsti, pareiškėjo manymu, jo teises bei teisėtus interesus pažeidžiantį Sprendimą neturėtų prarasti.

33Įvertinusi tai, kas pirmiau nurodyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog terminas skundui paduoti buvo praleistas dėl objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausančių priežasčių.

34Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui dėl Migracijos departamento 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. (15/6-10)15PR-362 „Dėl ( - ) piliečio M. A. prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nenagrinėjimo iš esmės, laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje jam suteikimo bei Europos Sąjungos valstybės narės, atsakingos už ( - ) piliečio M. A. prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, nustatymo“ panaikinimo paduoti.

35Teisėjų kolegija daro išvadą, jog esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti laikoma pagrįsta ir teisėta, todėl panaikinama. Pareiškėjo M. A. atskirasis skundas tenkinamas ir, atnaujinus skundo padavimo terminą, pareiškėjo skundo priėmimo klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 151 straipsnio 4 punktas).

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Pareiškėjo M. A. atskirąjį skundą tenkinti.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartį panaikinti.

39Tenkinti pareiškėjo M. A. prašymą dėl termino skundui paduoti. Atnaujinti pareiškėjui terminą skundui dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. (15/6-10)15PR-362 „Dėl ( - ) piliečio M. A. prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nenagrinėjimo iš esmės, laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje jam suteikimo bei Europos Sąjungos valstybės narės, atsakingos už ( - ) piliečio M. A. prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, nustatymo“ panaikinimo paduoti. Pareiškėjo skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas M. A. (toliau – ir pareiškėjas) 2012 m.... 6. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti. Nurodė,... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi... 9. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 10. Nustatė, jog iš skundžiamo Sprendimo kopijos matyti, kad pareiškėjas su... 11. Teismas nustatė, jog pareiškėjo prašymas atnaujinti skundo padavimo... 12. Pažymėjo, jog iš pareiškėjo prašymo matyti, kad į Migracijos... 13. Teismas, nustatęs, kad pagrindo atnaujinti skundo padavimo terminą nėra ir... 14. III.... 15. Pareiškėjas M. A. atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 16. Atskirajame skunde išdėstyti iš esmės analogiški argumentai, kaip ir... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Pareiškėjas M. A. atskiruoju skundu ginčija Vilniaus... 21. Teisėjų kolegija pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos... 22. Administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių... 23. Nagrinėjamu atveju Sprendimui apskųsti taikomos specialiame įstatyme... 24. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, jog kiekvienu konkrečiu atveju... 25. Nagrinėjamoje byloje iš pateiktos skundžiamo Migracijos departamento prie... 26. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis... 27. Pažymėtina, jog teismų praktikoje, sprendžiant termino atnaujinimo... 28. Atskirajame skunde nurodoma, kad pareiškėjas Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės... 29. Kaip matyti iš pateiktos skundžiamo Sprendimo kopijos, pareiškėjui... 30. Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Vilniaus miesto 2-ojo... 31. Atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas yra sulaikytas Užsieniečių... 32. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog byloje nėra duomenų,... 33. Įvertinusi tai, kas pirmiau nurodyta, teisėjų kolegija daro 34. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 35. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. Pareiškėjo M. A. atskirąjį skundą tenkinti.... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartį... 39. Tenkinti pareiškėjo M. A. prašymą dėl termino skundui... 40. Nutartis neskundžiama....