Byla AS-525-684-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kuršėnų komunalinio ūkio uždarajai akcinei bendrovei, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas AB „Specializuotas transportas“ skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, be kita ko, prašydamas pripažinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. T-236 „Dėl pavedimo Kuršėnų komunalinio ūkio UAB teikti Šiaulių rajono komunalinių ir žalųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas ir įpareigojimo sudaryti sutartį“ (toliau – ir Sprendimas) neteisėtu ir jį panaikinti. Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: sustabdyti Sprendimo galiojimą; uždrausti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai pasirašyti, o jei sutartis jau pasirašyta – uždrausti vykdyti sutartį su Kuršėnų komunalinio ūkio UAB dėl komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas Šiaulių rajone.

6Nurodė, kad Sprendimo 2 punktu VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras įpareigotas iki 2010 m. spalio 15 d. pasirašyti sutartį su Kuršėnų komunalinio ūkio UAB dėl komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo į šalinimo vietas, todėl būtina nedelsiant imtis reikalavimo užtikrinimo priemonių, nes, net ir sprendimu patenkinus pareiškėjo reikalavimus, tokio teismo sprendimo gali nepakakti. Kitaip tariant, gali kilti papildomų reikalavimų poreikis (poreikis kreiptis į teismą dėl sutarties pripažinimo neteisėta bei atsiradusios žalos atlyginimo). Be to, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, nei pareiškėjas, nei Šiaulių rajono gyventojai nepatirs esminės žalos ar nepatogumų, nes šiuo metu komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Šiaulių rajone teikia skaidriai ir viešai pasirinktos įmonės. Kaip matyti iš paslaugų teikimo praktikos, pareiškėjas ir UAB „Švarinta“ komunalinių atliekų surinkimo paslaugas teikia laiku ir kokybiškai, o Kuršėnų komunalinio ūkio UAB neturi nei pakankamos patirties, nei techninių priemonių kokybiškam tokių paslaugų teikimui.

7Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi, be kita ko, iki skundo išnagrinėjimo teisme sustabdė Sprendimo galiojimą ir uždraudė atsakovui pasirašyti sutartį su Kuršėnų komunalinio ūkio UAB dėl komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas Šiaulių rajone.

8Nurodė, kad sutinka su pareiškėjo argumentais ir mano, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nes Sprendimu nuspręsta įpareigoti Kuršėnų komunalinio ūkio UAB su VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru pasirašyti sutartį dėl komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas. Pasirašius tokią sutartį, gali būti pažeistos ne tik pareiškėjo, bet ir daugelio kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.

9II.

10Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

111. Pirmosios instancijos teismas sudarė išimtinai išskirtines sąlygas ir pažeidė šalių lygybės prieš įstatymą principą, pritaikė neadekvačias siekiamiems tikslams priemones. Nurodo, jog, pritaikius tokias priemones, sustabdomas teisės akto, kuriuo buvo siekiama Šiaulių rajono gyventojų naudai kuo ekonomiškiau užtikrinti viešosios paslaugos teikimą, galiojimas. Teigia, jog pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tiesiogiai susijusios su Šiaulių rajono gyventojų interesais.

122. Skundžiamoje nutartyje nepateikti motyvai, kokie pareiškėjo interesai ir teisės, gali būti pažeisti, nepritaikius tokių priemonių. Pabrėžia, jog, nesant galimybės vykdyti Sprendimą arba jį panaikinus, turėtų būti imamasi kitų veiksmų, siekiant užtikrinti viešosios paslaugos teikimą gyventojams ir pareiškėjas negali būti užtikrintas, jog jis laimėtų konkursą teikti atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas Šiaulių rajone.

133. Pažymi, jog pats pareiškėjas nėra pajėgus vykdyti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų Šiaulių rajone, todėl jas teikia jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Švarinta, pasitelkus subrangovu Kuršėnų komunalinio ūkio UAB. Nurodo, jog sutartis su minėtomis įmonėmis galiojo iki 2010 m. rugsėjo 30 d., o pareiškėjas, paprašytas pratęsti paslaugų pirkimo sutarties terminą, nepareiškė tokio sutikimo. Vėliau pareiškėjo atstovas informavo, kad papildomas susitarimas dėl sutarties galiojimo termino pratęsimo nebus pasirašomas.

144. Pabrėžia, jog Kuršėnų komunalinio ūkio UAB 2010 m rugsėjo 28 d. raštu Nr. 1-185 patvirtino, kad yra techniškai pasiruošęs teikti atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Šiaulių rajone laiku ir kokybiškai. Tuo tarpu pats pareiškėjas ne visada laiku ir kokybiškai teikdavo tokias paslaugas.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Kuršėnų komunalinio ūkio UAB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą patenkinti ir panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

16Nurodo, kad skundžiama nutartimi buvo apsunkintas viešosios paslaugos teikimas gyventojams, nes ankstesnės atliekų surinkimo iš gyventojų sutartys su paslaugos teikėjais yra pasibaigusios.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18III.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, kad, priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis).

21Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (bylos Nr. AS16-528/2007, AS10-349/2007).

22Byloje ginčas kilo dėl Sprendimo, kuriuo nuspręsta pavesti Kuršėnų komunalinio ūkio UAB nuo 2010 m. lapkričio 1 d. teikti Šiaulių rajono komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žalųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas; įpareigoti Kuršėnų komunalinio ūkio UAB iki 2010 m. spalio 15 d. pasirašyti sutartį su VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru dėl komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žalųjų atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas; nustatyti nuo 2010 m. lapkričio 1 d. atitinkamą kainą už atliekų surinkimą ir transportavimą.

23Pareiškėjas, prašydamas sustabdyti Sprendimo galiojimą ir uždrausti atsakovui atlikti atitinkamus veiksmus, tokį prašymą grindė tuo, jog, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, o teismui galimai priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, iškils papildomų ginčų būtinybė, Kuršėnų komunalinio ūkio UAB nėra pajėgus teikti komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas Šiaulių rajone, pritaikius tokias priemones, esminės žalos nepatirtų nei pareiškėjas, nei Šiaulių rajono gyventojai.

24Pabrėžtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą išaiškinęs (pavyzdžiui, bylos Nr. AS502-177/2008, AS442-314/2008), kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų. Kitaip tariant, pareiškėjo nurodytos aplinkybės, susijusios su poreikiu kreiptis pakartotinai į teismą, jeigu reikalavimo užtikrinimo priemonės nebus pritaikytos, o teismas priims jam palankų sprendimą, negali būti pagrindo patenkinti pareiškėjo prašymą ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

25Be to, byloje nėra duomenų, kurie vienareikšmiškai patvirtintų, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos, siekiant užtikrinti tinkamą komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimą ir transportavimą Šiaulių rajone. Priešingai, byloje pateiktas Kuršėnų komunalinio ūkio UAB 2010 m. rugsėjo 28 d. raštas Nr. 1-185 (b.l. 152) aiškiai patvirtina, jog ši įmonė yra pasiruošusi laiku ir kokybiškai teikti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Šiaulių rajone. Tuo tarpu argumentas dėl to, kad esminės žalos, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, nepatirtų nei pareiškėjas, nei Šiaulių rajono gyventojai, ne tik nėra patvirtintas bylos medžiaga, bet ir negali būti vieninteliu pagrindu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jeigu byloje nenustatytos aplinkybės, patvirtinančios, kad, jų nepritaikius, pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

26Byloje nėra kitų įrodymų, kurie sudarytų pagrindą konstatuoti, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra pagrįstas ir būtinas. Tuo tarpu, kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, ji nėra motyvuota. Pirmosios instancijos teismas iš esmės nepateikė jokių motyvų, kurie patvirtintų, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

27Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, tinkamai neįvertinęs faktinių bylos aplinkybių ir taikytinos teismų praktikos, nepagrįstai patenkino pareiškėjo prašymą ir pritaikė prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones. Todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria pritaikytos tokios priemonės, naikintina, o atskirasis skundas tenkintinas.

28Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str. 1 d.), tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės atskirąjį skundą patenkinti.

31Panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarties dalį, kuria patenkintas pareiškėjo prašymas ir pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, o pareiškėjo prašymą atmesti.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Šiaulių... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas AB „Specializuotas transportas“ skundu kreipėsi į Šiaulių... 6. Nurodė, kad Sprendimo 2 punktu VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo... 7. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi,... 8. Nurodė, kad sutinka su pareiškėjo argumentais ir mano, kad, nepritaikius... 9. II.... 10. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 11. 1. Pirmosios instancijos teismas sudarė išimtinai išskirtines sąlygas ir... 12. 2. Skundžiamoje nutartyje nepateikti motyvai, kokie pareiškėjo interesai ir... 13. 3. Pažymi, jog pats pareiškėjas nėra pajėgus vykdyti komunalinių atliekų... 14. 4. Pabrėžia, jog Kuršėnų komunalinio ūkio UAB 2010 m rugsėjo 28 d.... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kuršėnų komunalinio ūkio UAB atsiliepimu į... 16. Nurodo, kad skundžiama nutartimi buvo apsunkintas viešosios paslaugos... 17. Teisėjų kolegija... 18. III.... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 21. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti... 22. Byloje ginčas kilo dėl Sprendimo, kuriuo nuspręsta pavesti Kuršėnų... 23. Pareiškėjas, prašydamas sustabdyti Sprendimo galiojimą ir uždrausti... 24. Pabrėžtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą... 25. Be to, byloje nėra duomenų, kurie vienareikšmiškai patvirtintų, kad... 26. Byloje nėra kitų įrodymų, kurie sudarytų pagrindą konstatuoti, jog... 27. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 28. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies... 30. atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės atskirąjį skundą patenkinti.... 31. Panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d.... 32. Nutartis neskundžiama....