Byla 2-247-721/2013
Dėl nuolatinio globėjo (rūpintojo), gyvenamosios vietos ir turto administratoriaus pakeitimo nepilnamečiams G. D. ir E. D

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Nadeždai Kiubienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jūratei Svobutienei, dalyvaujant pareiškėjo Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei R. Ž., Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovei V. L., suinteresuoto asmens Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namų atstovei V. M., suinteresuotam asmeniui M. D., nepilnamečiams G. D., E. D., išvadą teikiančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei I. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims M. D., Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namams, išvadą teikianti institucija Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl nuolatinio globėjo (rūpintojo), gyvenamosios vietos ir turto administratoriaus pakeitimo nepilnamečiams G. D. ir E. D.,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pareiškime teismui nurodo, kad Mažeikių rajono apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 22 d. sprendimu J. D., gim. 1977-03-27, neterminuotai apribota motinos valdžia į vaikus: F. D., gim. 1997-11-14, G. D., gim. 1998-10-03, E. D., gim. 2000-12-20, ir S. D., gim. 2002-03-28. Vaikams nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), jų globėja (rūpintoja) paskirta močiutė M. D., tuo metu gyvenusi Jucių k., Akmenės r. 2012 m. gruodžio 4 d. M. D. kreipėsi į Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių su prašymu atleisti ją nuo G. D. ir E. D. globėjos (rūpintojos) pareigų. Savo prašymą M. D. grindė tuo, kad ji su savo vyru, vaikų seneliu, dėl garbaus amžiaus nebėra pajėgūs tinkamai pasirūpinti, auklėti paauglystės sulaukusius savo vaikaičius. Giedrius ir Erika turi didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokosi Mažeikių specialiojoje mokykloje. Giedrius lanko 6 klasę, Erika – 4 klasę. Vaikai, pasak globėjos (rūpintojos), jos visiškai neklauso, yra gana agresyvūs, prieš ją ir senelį vartoja žodinę agresiją (atsikalbinėja, vartoja necenzūrinius žodžius), yra buvę ir fizinės agresijos atvejų. Globėja (rūpintoja) nėra pajėgi įtakoti vaikaičių elgesį. Dėl Samantos ir Faustos elgesio M. D. nusiskundimų neturi, tačiau bijo, kad netinkamas Giedriaus ir Erikos elgesys gali neigiamai įtakoti ir jų elgesį, globėja M. D. dėl savo garbaus amžiaus nėra pajėgi tinkamai vykdyti savo kaip vaikų globėjos (rūpintojos) pareigų vaikaičių atžvilgiu, todėl prašo atleisti M. D. nuo G. D. ir E. D. globėjos (rūpintojos) pareigų; pakeisti G. D. ir E. D. globos (rūpybos) formą iš globos (rūpybos) šeimoje į globą (rūpybą) institucijoje; paskirti G. D. ir E. D. globėju (rūpintoju) bei turto administratoriumi Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namus; nustatyti G. D. ir E. D. globos (rūpybos) vietą Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namuose.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė savo pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti bei paaiškino, kad G. D. ir E. D. brolia ir seserys, kurie negyvena su močiute, yra apgyvendinti Mažeikių senelių ir vaikų našlaičių globos namuose, tačiau šie globos namai yra perpildyti, todėl vaikai buvo apgyvendinti Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namuose.

6Suinteresuotas asmuo M. D. teisme paaiškino, kad jai dėl amžiaus ir sveikatos būklės sunku rūpintis anūkais G. D. ir E. D., kadangi vaikai jos neklauso, iš jos tyčiojasi. Dėl anūkų Giedrius ir Erika globos klausimo paliko spręsti teismui.

7Suinteresuoto asmens Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namų atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad nepilnamečių vaikų G. D. ir E. D. globėja M. D. dėl garbaus amžiaus, sveikatos būklės, iškilusių problemų nebėra pajėgi tinkamai pasirūpinti ir auklėti paauglystės sulaukusius vaikaičius. Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namuose apsigyvenę vaikai gaus visas socialines paslaugas, galės mokytis, bus prižiūrimi, ugdomi pagal galimybes ir jiems bus sudarytos visos galimybės gyventi, integruotis į visuomenę, į kaimo bendruomenę, be to nurodė, kad šalia Vaikų globos namų yra specialioji mokykla, kurią vaikai galės lankyti. Nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

8Nepilnametis G. D. teismo posėdyje paaiškino, kad gyvenat pas močiutę jis buvo viskuo aprūpintas, tačiau močiutės neklausė, nurodė, kad nori gyventi močiutės namuose.

9Nepilnametė E. D. teismo posėdyje paaiškino, kad būdavo pas močiutę tik savaitgaliais, nes kitomis dienomis gyvendavo mokyklos bendrabutyje, tačiau gyvendama pas močiutę jos neklausė, bet nori ir toliau gyventi kartu su močiute.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (CK 3.248 str. 1 d.). Vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 str. 1 d.). Globėjas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių (Civilinio kodekso 3.246 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 494 straipsnio 1 dalis numato, kad pagal globos ir rūpybos institucijos pareiškimą globėjas ar rūpintojas gali būti jį paskyrusios teismo nutartimi atleistas nuo pareigų.

12Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų, globotinių nepilnamečių G. D. ir E. D. paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad G. D., gim. 1998-10-03, ir E. D., gim. 2000-12-20, motinai J. D. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 22 d. sprendimu, neterminuotai apribota motinos valdžia vaikų atžvilgiu ir G. D. bei E. D. nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), jų globėja (rūpintoja) paskirta močiutė M. D. (5-7 b. l.). Globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktuose nurodyta, kad globėja savo pareigas vaikų atžvilgiu pagal savo amžių atlieka tinkamai (11, 12, 18, 19 b. l.). Vaikų globėja M. D. 2012 m. gruodžio 4 d. kreipėsi į Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių su prašymu atleisti ją nuo G. D. ir E. D. globėjos (rūpintojos) pareigų (4 b. l.), kadangi ji dėl sveikatos ir solidaus amžiaus negali susitvarkyti su vaikais. G. D. ir E. D. nori toliau gyventi kartu su močiute, tačiau teismo posėdžio metu patvirtino, kad močiutės neklausydavo. Vaikams yra nustatytas specialus ugdymo poreikis (9, 10, 15, 16-17 b. l.), jie mokosi Mažeikių specialiojoje mokykloje (24 b. l.), G. D. ir E. D. charakteristikoje nurodyta, kad vaikai yra linkę į agresiją, jų santykiai su seneliais yra konfliktiški, globėja teigia, kad vaikai namuose yra grubūs, nepaklusnūs, tačiau vaikai dėl senelių elgesio niekada nesiskundė (24-25 b. l.). Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namai sutiko tapti G. D. ir E. D. globėju bei turto administratoriumi.

13Vaiko interesų pirmumas yra pagrindinis ir svarbiausias globos (rūpybos) nustatymo principas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.249 str. 1 d.).

14Byloje nėra duomenų apie tai, kad M. D. būtų neigiamai apibūdinama, priešingai, ji apibūdinama teigiamai, tinkamai prižiūrėjusi vaikus. Tačiau globėjai (rūpintojai) dėl garbaus amžiaus sunku susitvarkyti su nepilnamečiais globotinais G. D. ir E. D., kuriems yra nustatyti specialūs poreikiai, šeima gyvena nuolatinėje įtampoje, be to E. D. namo pas globėją (rūpintoją) grįžta tik savaitgaliais, švenčių dienomis bei moksleivių atostogų metu. Tokios aplinkybės prieštarauja nepilnamečių vaikų interesams, gali sukelti nepageidaujamų padarinių jų emocinei bei vystymosi raidai. Atsižvelgiant į šiuos faktinius bylos duomenis ir nustatytas faktines bylos aplinkybes, darytina išvada, kad negalima sutapatinti vaiko interesų su jo augimu šeimoje. Vaiko geriausių interesų turinys yra daug platesnis. Reikšminga nustatyta aplinkybė, jog, nors globėjos buitis yra gera, tačiau santykiai su tėvų globos netekusiu vaiku ir jų pobūdis, neatitinka geriausių vaiko interesų. Esant šioms aplinkybėms, įvertinęs byloje dalyvavusių asmenų paaiškinimus, išnagrinėjęs pateiktus rašytinius įrodymus ir atsižvelgdamas išimtinai į nepilnamečių vaikų interesus, teismas sprendžia, jog M. D. negali tinkamai atlikti globėjos (rūpintojos) pareigų, todėl ji atleistina nuo globėjos pareigų atlikimo (LR CK 3.246 str. 2 d., 3.264 str. 3 d.), nepilnamečių vaikų G. D. ir E. D. interesai bus apsaugoti jų nuolatiniu globėju (rūpintoju) paskiriant Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namus, šiuose globos namuose nustatytina globos (rūpybos) vieta (LR CK 3.265 str. 3 p.). Vaikų G. D. ir E. D., jaunas amžius leis jiems greitai adaptuotis naujoje aplinkoje ir vaikams nebus padaryta didelė socialinė, psichologinė žala, o suinteresuoto asmens Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namų darbuotojų profesionali pagalba, asmeninės savybės, sugebėjimai ir įgūdžiai, gebėjimas tenkinti vaiko poreikius bei užtikrinti įstatymuose įtvirtintas vaiko teises, įskaitant teisę į saugią aplinką, ir galimybės šias teises įgyvendinti labiau atitinka vaikų interesus ir globos tikslus bei uždavinius. Kadangi nepilnamečiai G. D. ir E. D. gaus jiems skirtas išlaikymui pinigines lėšas, Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namai, skirtini nepilnamečių G. D. ir E. D. turto administratoriumi (LR CPK 504 str. 3 d.).

15Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namams išaiškintinos jų teisės ir pareigos, t.y. išaiškintina, kad globėjas (rūpintojas) yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina ribotai veiksnaus asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo, turi teisę sudaryti neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius, taip pat padeda ribotai veiksniam asmeniui įgyvendinti kitas jo teises ar vykdyti pareigas, saugo jo teises ir teisėtus interesus nuo trečiųjų asmenų piktnaudžiavimo (Civilinio kodekso 3.240 str.). Globėjų (rūpintojų) veiklą prižiūri globos ir rūpybos institucijos (Civilinio kodekso 3.241 str. 1d.). Nepilnamečio globėjas ar rūpintojas gali būti atleistas nuo pareigų, jeigu nepilnametis grąžinamas tėvams arba įtėviams; jeigu globėjo (rūpintojo) pareigų negali atlikti dėl savo artimųjų giminaičių ligos, turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių; taip pat globėjas (rūpintojas) gali būti nušalintas nuo pareigų, jei jis netinkamai atlieka šias pareigas, neužtikrina globotinio teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais (Civilinio kodekso 3.246 str.). Nepilnamečių asmenų globėjai ir rūpintojai turi gyventi kartu su nepilnamečiu. Globėjas (rūpintojas) privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie gyvenamosios vietos pasikeitimą (Civilinio kodekso 3.243 str. 5d.). Nepilnamečio vaiko globėjas (rūpintojas) turi taip pat teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.271, 3.273, 3.276 straipsnyje.

16Teismo nutartis dėl rūpintojo (globėjo) atleidimo pareigų bei rūpintojo (globėjo) paskyrimo vykdytina skubiai (LR CPK 496 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 494, 502, 503, 504 straipsniais,

Nutarė

18palikti galioti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 22 d. sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo G. D., gim. 1998-10-03, E. D., gim. 2000-12-20;

19atleisti M. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), nuo G. D., gim. 1998-10-03, E. D., gim. 2000-12-20 globėjos (rūpintojos) pareigų;

20paskirti G. D., gim. 1998-10-03 ir E. D., gim. 2000-12-20, nuolatiniu globėju (rūpintoju) Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namus, kodas 300887060, buv. Dabikinės k., Akmenės r.;

21pakeisti globotinių gyvenamąją vietą ir nustatyti G. D., gim. 1998-10-03, E. D., gim. 2000-12-20, gyvenamąją vietą pas nuolatinį globėją (rūpintoją) Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namuose;

22paskirti G. D., gim. 1998-10-03, ir E. D., gim. 2000-12-20, turto administratoriumi Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namus, kodas 300887060, buv. Dabikinės k., Akmenės r.;

23Globėjui (rūpintojui) Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namams išaiškinti jo teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos civilio kodekso 3.240 straipsnio 1 dalyje, 2 dalyje, 3.243, 3.271, 3.272 straipsniuose ir Lietuvos Respublikos civilio kodekso ketvirtosios knygos normose, reglamentuojančiose svetimo turto administravimą.

24Nutartį dėl rūpintojo (globėjo) atleidimo iš pareigų bei rūpintojo (globėjo) paskyrimo vykdyti skubiai.

25Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos paskelbimo Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Nadeždai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Akmenės rajono... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėjas Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė savo pareiškimą palaikė ir... 6. Suinteresuotas asmuo M. D. teisme paaiškino, kad jai dėl amžiaus ir... 7. Suinteresuoto asmens Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namų atstovė... 8. Nepilnametis G. D. teismo posėdyje paaiškino, kad gyvenat pas močiutę jis... 9. Nepilnametė E. D. teismo posėdyje paaiškino, kad būdavo pas močiutę tik... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir... 12. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, pareiškėjo atstovės,... 13. Vaiko interesų pirmumas yra pagrindinis ir svarbiausias globos (rūpybos)... 14. Byloje nėra duomenų apie tai, kad M. D. būtų neigiamai apibūdinama,... 15. Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namams išaiškintinos jų teisės... 16. Teismo nutartis dėl rūpintojo (globėjo) atleidimo pareigų bei rūpintojo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290,... 18. palikti galioti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 22 d.... 19. atleisti M. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), nuo G. D., gim. 1998-10-03, E. D., gim.... 20. paskirti G. D., gim. 1998-10-03 ir E. D., gim. 2000-12-20, nuolatiniu globėju... 21. pakeisti globotinių gyvenamąją vietą ir nustatyti G. D., gim. 1998-10-03,... 22. paskirti G. D., gim. 1998-10-03, ir E. D., gim. 2000-12-20, turto... 23. Globėjui (rūpintojui) Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namams... 24. Nutartį dėl rūpintojo (globėjo) atleidimo iš pareigų bei rūpintojo... 25. Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos...