Byla 2VP-4791-902/2019
Dėl sankcijos skyrimo, suinteresuotiems asmenims UAB „S.“, J. L

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Ingrida Kirsnytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Egidijaus Smagurausko pareiškimą dėl sankcijos skyrimo, suinteresuotiems asmenims UAB „S.“, J. L..

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas prašo už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „S.“ vadovui J. L. skirti sankciją.

4Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

5Pareiškimas tenkinamas.

6Iš vykdomojoje byloje Nr. 0181/19/00006 esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolio Egidijaus Smagurausko kontoroje yra vykdomas priverstinis išieškojimas pagal 2018 m. gruodžio 27 d. vykdomąjį raštą Nr. DOK-48406 dėl 17000 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „S.“ trečios eilės išieškotojui UAB „L.“. Vykdant vykdomąjį dokumentą atlikti įvairūs procesiniai vykdymo veiksmai. 2019 m. sausio 23 d. patvarkymu Nr. S-l9-181-1933 areštuota 50 % piniginių lėšų esančių ir įplaukiančių į UAB „S.“ kasą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str. ir 689 str. iš skolininko reikalaujama nedelsiant pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą areštuotas lėšas ir kas antrą trečiadienį antstoliui pateikti kasos knygą ar kitus dokumentus, kuriose vedamos įmonės gautos piniginės lėšos, patikrinimui. 2019 m. vasario 25 d. patvarkymais Nr. S-l9-181-4780, Nr. S-l8-181-4784 skolininko reikalaujama per penkias darbo dienas nuo patvarkymų gavimo dienos pateikti antstoliui įmonės kasos knygą ar kitus dokumentus, kuriose vedamos gautos piniginės lėšos, duomenis apie turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registrą, skolininkų - debitorių žiniaraštį, trumpalaikio ir ilgalaikio turto žiniaraščius ir kitą informaciją susijusią su įmonės turtu ir finansai. 2019 m. vasario 25 d. patvarkymu Nr. S-l9-181-4783 buvo reikalaujama UAB „S.“ 2019 m. kovo 7 d. nuo 13 val. 20 min. sudaryti sąlygas antstoliui apžiūrėti ir įvertinti 2019 m. sausio 17 d. turto arešto aktu Nr. S-33 areštuotas transporto priemones:

7

8VW Passat, VIN kodas - ( - ), valstybinis Nr. ( - )

9

10Volkswagen, VW Passat, VIN kodas - ( - ), valstybinis Nr.

11( - )

12

13VW Golf, VIN kodas - ( - ), valstybinis Nr. ( - )

14

15S. S., VIN kodas - ( - ), valstybinis Nr. ( - ) esančias ( - ). Patvarkyme nustatytu laiku ir adresu nuvykus antstoliui Egidijui Smagurauskui ir administratorei I. G. įmonė ir apžiūrimas turtas nerastas (2019 m. kovo 8 d. Juridinio asmens ir turto neradimo aktas Nr. S-19-181-5831).

16Procesiniai dokumentai skolininkui pasirašytinai įteikti 2019 m. vasario 27 d., o įmonės vadovui J. L. dokumentai pasirašytinai įteikti 2019 m. kovo 4 d. (vykdomosios bylos 50, 51, 53, 61, 89, 90 lapai).

17Skolininkas areštuotų piniginių lėšų esančių įmonės kasoje į antstolio depozitinę sąskaitą nepervedė, reikalaujamos informacijos nepateikė ir nesudarė sąlygų apžiūrėti bei įvertinti areštuotų transporto priemonių.

18Įstatyme numatyta asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų atsakomybė – bauda iki 300 eurų už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnis).

19Byloje nenustatyta jokių objektyvių priežasčių, sutrukdžiusių skolininkui įvykdyti antstolio patvarkymus. Antstolio patvarkymai turėjo būti įvykdytas nedelsiant, tačiau be jokių pateisinamų priežasčių nebuvo tinkamai vykdomas tokiu būdu, kad būtų išieškotas visas įsiskolinimas UAB „L.“ naudai, bei antstolio paskaičiuotos vykdymo išlaidos. Byloje nėra duomenų, kad skolininkas (ar kiti suinteresuoti asmenys) būtų apskundę antstolio veiksmus. Taigi, yra pagrindas skolininko UAB „S.“ vadovui, tinkamai nevykdžiusiam antstolio patvarkymų, skirti įstatyme numatytą baudą (CPK 106 straipsnis, 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis). CPK 585 straipsnio 3 dalyje nurodyta, tuo atveju, jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

20Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 585 straipsnyje įtvirtinta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali taikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis, 645 straipsnis). Byloje nenustatyta svarbių priežasčių, dėl kurių nebuvo įvykdytas antstolio patvarkymas, t. y. nesuteikta antstolio reikalaujama informacija.

21CPK 645 straipsnyje nustatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų. Be to, asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną (CPK 585 straipsnis). Tokiu būdu už antstolio Egidijaus Smagurausko patvarkymų nevykdymą UAB „S.“ vadovui J. L. skirtina bauda, kurios dydis nustatytinas atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį, tęstinumą, pažeidimo laiką bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 straipsnis). Iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad UAB „S.“ vadovas yra J. L. (vykd. bylos 125-130 l.), todėl jam skirtina 5,00 Eur bauda už kiekvieną nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo šios nutarties priėmimo dienos – 2019 m. gegužės 23 d. iki tol, kol bus tinkamai įvykdyti antstolio įpareigojimai pagal 2019 m. sausio 23 d. antstolio patvarkymus Nr. S-19-181-1933, 2019 m. vasario 25 d. Nr. S-19-181-4780, Nr. S-18-181-4783 vykdomojoje byloje Nr. 0181/19/00006 (CPK 585 straipsnio 1 dalis, 3 dalis).

22Teismas išaiškina suinteresuotam asmeniui J. L., kad baudos paskyrimas ir jos sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 106 str., 585 str. 2 d., 593 str., 616 str.,

Nutarė

24pareiškimą tenkinti.

25Skirti UAB „S.“, juridinio asmens kodas ( - ), direktoriui J. L., asmens kodas ( - ) už 2019 m. sausio 23 d. antstolio patvarkymų Nr. S-19-181-1933, 2019 m. vasario 25 d. Nr. S-19-181-4780, Nr. S-18-181-4783 nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0181/19/00006, 5,00 Eur (penkių eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties priėmimo dienos – 2019 m. gegužės 23 d. iki tol, kol bus tinkamai įvykdyti antstolio įpareigojimai pagal aukščiau nurodytus patvarkymus.

26Išaiškinti J. L., asmens kodas ( - ) kad baudos paskyrimas ir jos sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

27Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0181/19/00006 grąžinti antstoliui Egidijui Smagurauskui.

28Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims.

29Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Ingrida... 2. Teismas... 3. pareiškėjas prašo už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „S.“ vadovui... 4. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.... 5. Pareiškimas tenkinamas.... 6. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0181/19/00006 esančių rašytinių įrodymų... 7. •... 8. VW Passat, VIN kodas - ( - ), valstybinis Nr. ( - )... 9. •... 10. Volkswagen, VW Passat, VIN kodas - ( - ), valstybinis Nr.... 11. ( - )... 12. •... 13. VW Golf, VIN kodas - ( - ), valstybinis Nr. ( - )... 14. •... 15. S. S., VIN kodas - ( - ), valstybinis Nr. ( - ) esančias ( - ). Patvarkyme... 16. Procesiniai dokumentai skolininkui pasirašytinai įteikti 2019 m. vasario 27... 17. Skolininkas areštuotų piniginių lėšų esančių įmonės kasoje į... 18. Įstatyme numatyta asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų atsakomybė... 19. Byloje nenustatyta jokių objektyvių priežasčių, sutrukdžiusių... 20. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios... 21. CPK 645 straipsnyje nustatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu... 22. Teismas išaiškina suinteresuotam asmeniui J. L., kad baudos paskyrimas ir jos... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 106 str., 585... 24. pareiškimą tenkinti.... 25. Skirti UAB „S.“, juridinio asmens kodas ( - ), direktoriui J. L., asmens... 26. Išaiškinti J. L., asmens kodas ( - ) kad baudos paskyrimas ir jos... 27. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0181/19/00006 grąžinti... 28. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems... 29. Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama...