Byla 2-27-164/2013
Dėl nekilnojamojo turto priteisimo ir Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ priešieškinį ieškovei Nemuno deltos regioninio parko direkcijai, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Nemuno deltos regioninio parko direkcijos ieškinį atsakovei Žuvininkystės įmonių asociacijai „Lampetra“ dėl nekilnojamojo turto priteisimo ir Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ priešieškinį ieškovei Nemuno deltos regioninio parko direkcijai, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Šalių atstovai pateikė taikos sutartį, prašo patvirtinti šią taikos sutartį ir bylą nutraukti. Nurodė, kad šalims žinomo taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės. Taip pat prašo grąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio.

3Prašymas tenkintinas.

4Pagal LR CPK 140 str. 3 d. bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Procesinės pasekmės šalims žinomos. Taikos sutarties turinys aiškus, įstatymams prieštaraujančių nuostatų joje nėra, todėl reikalinga šią sutartį patvirtinti ir bylą nutraukti. Atsakovei grąžintina 75 %, tai yra, 375 Lt jos sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

5Vadovaudamasis LR CPK 140 str., 293 str. 5 p., 294-295 str., 87 str. 2 d.,

Nutarė

6Prašymą patenkinti.

7Patvirtinti tokio turinio tarp šalių sudarytą taikos sutartį:

8„Nemuno deltos regioninio parko direkcija, įstaigos kodas 193371666, adresas: Lietuvininkų g. 10, Šilutė, Atstovaujama direktoriaus Ramūno Lydžio, (toliau vadinama - „Ieškove"), ir Žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra", įstaigos kodas 177180868, adresas: Lietuvininkų g. 26-3, Šilutė, atstovaujama tarybos pirmininkės Sigos Jakubauskienės (toliau vadinama - „Atsakovė"),

9Ieškovė ir Atsakovė toliau kartu vadinamos „Šalimis", o kiekvienas atskirai - „Šalimi".

10Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:

11(i) 1998 m. birželio 29 d. tarp Ieškovės ir Atsakovės buvo sudaryta panaudos sutartis „Dėl vasaros uosto įrengimo bei naudojimosi" (toliau - Sutartis), kurios pagrindu Ieškovė, kaip panaudos davėja įsipareigojo leisti Atsakovei panaudoti 80 m krantinės, esančios Nemuno deltos regioninio parke, laivų prieplaukos įrengimui, leisti atlikti projektavimo, statybos darbus, įrengtoje laivų prieplaukoje pastoviai laikyti žvejybinius laivus, atlikti einamuosius remontus Atsakovo nariams;

12(ii) Ieškovė 2000 m. spalio 6 d. įrengė ir 2002 m. liepos 30 d. Nekilnojamojo turto registre įregistravo statinį - susisiekimo komunikaciją - Krantinę (toliau - Krantinė);

13(iii) Pagal Sutarties 1.8 punkto nuostatas, pasibaigus Sutarties terminui - 2010 m. gruodžio 31 d., prieplaukoje ir teritorijoje atlikti darbai lieka Ieškovės, kaip panaudos davėjos, nuosavybe;

14(iv) Šilutės rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-27-164/2013 pagal Ieškovės ieškinį Atsakovei dėl nekilnojamojo turto - susisiekimo komunikacijos - Krantinės, unikalus Nr. ( - ), ( - ) priteisimo iš Atsakovės Ieškovei;

15(v) Atsakovė Žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra" yra nuo 1993 m. spalio 19 d. veikianti ir 42 narių vienijanti įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, įgyvendinanti savo įstatuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius. Atsakovė Žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra" koordinuoja ir atstovauja Lietuvos žvejų interesus, atstovauja jų interesams panaudojant Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės ir kitų institucijų, organizacijų teikiamas galimybes plėtoti žuvininkystę, teisėtomis priemonėmis reguliuoja žuvininkystės rinką, vykdo kitą įstatymų ir asociacijos įstatų neuždraustą veiklą. Atsakovės -asociacijos nariai yra žvejyba Nemuno žemupyje, Kuršių mariose, Baltijos jūros priekrantėje ir atviroje Baltijos jūroje užsiimantys asmenys, kuriuos Atsakovė konsultuoja žuvininkystės srities klausimais, propaguoja ir diegia mokslo bei technikos naujoves, siekia saugoti, gausinti ir tirti žuvų išteklius, atstovauja asociacijos nariams, organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus, skatina asociacijos narius žvejybą vykdyti racionaliai ir tausiai. Atsakovė yra Žuvininkystės vietos veiklos grupės dalininkė VšĮ „Pasienio žuvys", kuri ruošia Šilutės rajono savivaldybės ir Neringos savivaldybės tvarios žuvininkystės regiono plėtros strategiją. Atsakovė aktyviai atstovauja mažų žvejybos įmonių interesams, sudaro sąlygas šioms įmonėms naudotis Pakalnės Krantine, prisideda prie išskirtinius Nemuno deltos regioninio parko bruožus formuojančių žuvininkystės tradicijų išsaugojimo. Asociacijos nariai, švartuojantys laivus prie Pakalnės upėje įrengtos Krantinės, yra Nemuno deltos regioninio parko gyventojai, todėl asociacijos veikla svarbi ir regiono socialiniam ir ekonominiam gyvybingumui, nes mažos žvejybos įmonės negalėtų savo jėgomis įrengti tokių krantinių ar jų įsigyti, kiltų grėsmė žvejybos tradicijų išlikimui. Atsakovės veikla, susijusi su Krantinės panaudojimu, teigiamai veikia ir regiono turizmą, nes Nemuno deltoje trūksta prieplaukų ir svarbu, kad Atsakovės eksploatuojamoje Krantinėje leidžiama švartuotis praplaukiantiems turizmo laivams;

16(vi) Atsižvelgdami j Aplinkos ministerijoje 2013-04-17 vykusio pasitarimo dėl Pakalnės krantinės perdavimo pagal panaudos sutartį klausimo aptarimo nutarimą (protokolas pridedamas).

17(vii) Šalys civilinėje byloje Nr. 2-27-164/2013 kilusį teisminį ginčą siekia išspręsti abipusėmis nuolaidomis ir geranoriškomis pastangomis pagrįstu būdu; ir, remdamosis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau vadinamo - „CPK") 140 str. 3 d. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau vadinamo - „CK") 6.983 - 6.986 str., vadovaudamosis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau vadinamo - „Įstatymu") ( Žin. 1998, Nr.54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2004, Nr. 96-3520, Nr. 168-6175, 2006, Nr. 87-3397) nuostatomis sudarė šią Taikos sutartį (toliau vadinamą - „Sutartimi"), kuria susitarė:

181.

19Pasirašydamos šią taikos Sutartį Šalys patvirtina, kad civilinėje byloje Nr. 2-27-164/2013 atsisako viena kitos atžvilgiu ieškinio ir priešieškinio reikalavimų, bet kokių pretenzijų ar reikalavimų ir nereikš jų ateityje, išskyrus reikalavimus vykdyti šią Sutartį. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir dėti visas pastangas, kad pavyktų tinkamai ir laiku įvykdyti šią Sutartį.

202.

21Atsakovė per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo šios taikos sutarties įsiteisėjimo priėmimo-perdavimo aktu neatlygintinai perduoda Lietuvos Respublikos valstybei nekilnojamojo turto - Krantinės - unikalus Nr. ( - ), ( - ) ,nuosavybės teises;

  1. Šalys ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo privalo kreiptis į Šilutės rajono apylinkės teismą su bendru prašymu dėl šios taikos Sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos Nr. 2-27-164/2013 nutraukimo. Šalys šiuo tikslu taip pat įsipareigoja atlikti visus nuo jų valios priklausančius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant: bendro Šalių prašymo teismui dėl šios Sutarties patvirtinimo, taip pat reikalingų dokumentų ir kitokių įrodymų pateikimą, kad ši Sutartis būtų patvirtinta teisme ir Šalims įgytų galutinio sprendimo (res judicata) galią.
  2. Teismo išlaidas sumoka Atsakovė.
  3. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos Nr. 2-27-164/2013 nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 137 str. 2 d. 4 p. {teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį) ir 294 str. 2 d. (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama), taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str. (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią).
  4. Šalys prašo Šilutės rajono apylinkės teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. 2-27-164/2013 nutraukti (CPK 293 str. 5 p.);
  5. Šios Sutarties turinys ir susijusi informacija yra konfidenciali ir neatskleistina tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
  6. Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių po vieną tenka Ieškovei ir Atsakovei, o vienas egzempliorius yra pateikiamas Šilutės rajono apylinkės teismui.
  7. Šalys sudarė šią Sutartį, atitinkančią jų valią ir tikslus, aukščiau nurodytą dieną, ir tai patvirtino savo parašais.“

22Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-27-164/2013.

23Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti atsakovei UAB „Lampetra“, juridinio asmens kodas 177180868, 75 procentus, t.y. 375 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2012-06-07, mokėjimo nurodymu Nr. 1096.

24Priteisti iš atsakovės UAB „Lampetra“ 63,88 Lt pašto išlaidų valstybei.

25Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė, rašytinio... 2. Šalių atstovai pateikė taikos sutartį, prašo patvirtinti šią taikos... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Pagal LR CPK 140 str. 3 d. bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti... 5. Vadovaudamasis LR CPK 140 str., 293 str. 5 p., 294-295 str., 87 str. 2 d.,... 6. Prašymą patenkinti.... 7. Patvirtinti tokio turinio tarp šalių sudarytą taikos sutartį:... 8. „Nemuno deltos regioninio parko direkcija, įstaigos kodas 193371666,... 9. Ieškovė ir Atsakovė toliau kartu vadinamos „Šalimis", o kiekvienas... 10. Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:... 11. (i) 1998 m. birželio 29 d. tarp Ieškovės ir Atsakovės buvo sudaryta... 12. (ii) Ieškovė 2000 m. spalio 6 d. įrengė ir 2002 m. liepos 30 d.... 13. (iii) Pagal Sutarties 1.8 punkto nuostatas, pasibaigus Sutarties terminui -... 14. (iv) Šilutės rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr.... 15. (v) Atsakovė Žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra" yra nuo 1993 m.... 16. (vi) Atsižvelgdami j Aplinkos ministerijoje 2013-04-17 vykusio pasitarimo dėl... 17. (vii) Šalys civilinėje byloje Nr. 2-27-164/2013 kilusį teisminį ginčą... 18. 1.... 19. Pasirašydamos šią taikos Sutartį Šalys patvirtina, kad civilinėje byloje... 20. 2.... 21. Atsakovė per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo šios taikos sutarties... 22. Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-27-164/2013.... 23. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 24. Priteisti iš atsakovės UAB „Lampetra“ 63,88 Lt pašto išlaidų... 25. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...