Byla Ik-1003-189/2012
Dėl akto panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Irenos Paulauskienės, Mildos Vainienės,

2sekretoriaujant Daliai Kalantienei,

3dalyvaujant pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ atstovei A. G.,

4atsakovo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus atstovui Igoriui Tkačenko,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriui dėl akto panaikinimo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (toliau - Inspekcija) 2011-07-20 atlikusi UAB „Vilniaus energiją“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo laikymosi kontrolę tiekiant šilumos energiją ir karštą vandenį gyvenamajam namui, adresu ( - ), Vilniuje, surašė Teisines metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-2490(V11) (toliau – Aktas, b. l. 145).

8Pareiškėja nesutikdama su priimtu Aktu ir jame išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis su skundu (b. l. 1-10) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2011-08-09 Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus priimtą Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi aktą Nr. PA-2490(V11).

9Paaiškino, jog paminėtame daugiaaukščiame name vartotojai vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Šilumos ūkio įstatymas) 15 str. 1 d., 27 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.85 str. nustatyta tvarka nepasirinko kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, todėl Bendrovė, nuo 2010-05-01 yra ( - ), Vilniuje, karšto vandens tiekėja (kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas (Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 d.)).

10Nesutikimą su skundžiamu Aktu pareiškėja grindžia tuo, jog Inspekcijos Bendrovės atžvilgiu surašyti nurodymai: 1) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (toliau – Metrologijos įstatymas) 15 str. 1 d. ir 17 str. 2 d. nuostatomis atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra; 2) Parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus; 3) Apie nurodymų įvykdymą raštu iki 2011-08-26 informuoti Inspekciją yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų faktinės situacijos, ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Bendrovės priklausančių priežasčių.

11Nurodė, jog vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 47.3 punktu šilumai paskirstyti patalpų savininkams - šilumos vartotojams gali būti naudojami ir statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengti šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, bet jų rodmenų ataskaitos naudojamos šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių susitarimu šilumos pirkimo-pardavimo vietoje nenurodyta kitaip. Prie tokių įvadino šilumos skaitiklio į gyvenamąjį namą patiektos ir apskaitytos šilumos energijos paskirstomųjų tarp namo gyventojų apskaitos prietaisų priskiriami ir karšto vandens skaitikliai butuose (Taisyklių 47.3.3 punktas). Ten pat (Taisyklių 51 punktas) nurodyta, jog Taisyklių 47.3 punkte nurodytus neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus (išskyrus karšto vandens skaitiklius, kuriuos teisės aktuose nustatyta tvarka įrengia karšto vandens tiekėjas) savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos vartotojas, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitaip. Todėl atsiskaitomasis šilumos energijos kiekio matavimo prietaisas (atsiskaitomasis apskaitos prietaisas) yra įvadinis skaitiklis, kuris priklauso šilumos tiekėjui, yra jo įrengiamas, keičiamas bei prižiūrimas (tame tarpe metrologiškai tikrinamas) bei kuris ir parodo į vartotojams priklausantį pastatą pateiktą (jame sunaudotą) šilumos kiekį. Tuo tarpu šiluma name paskirstoma bei sąskaitos kiekvienam atskiram vartotojui name yra išrašomos kiekvienam atsiskaitymo laikotarpiui sudaromo šilumos balanso pagrindu pagal pastatui patiektos šilumos energijos įvadinio atsiskaitomojo prietaiso apskaitytus ir patiems vartotojams priklausančių neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų (šilumos skaitiklių, karšto vandens skaitiklių ir kt.) parodymus, deklaruojamus pačių vartotojų (šių skaitiklių naudotojų). Atsižvelgiant į tiekimo vartojimo riboje (Šilumos ūkio įstatymo 11 str.) įrengto atsiskaitomojo apskaitos prietaiso parodymus (pagal Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 dalį, Civilinio kodekso 4.76 ir 4.82 str.) yra paskirstomas ir parduodamas visas į pastatą patiektos šilumos energijos kiekis), įvadinis šilumos apskaitos prietaisas turi būti metrologiškai įteisintas ir periodiškai tikrinamas. Visas šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir tiekimo-vartojimo riboje, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas paskirstomas šilumos vartotojams pagal jų pasirinktą vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų (Šilumos ūkio įstatymo 12 str.). Šilumai paskirstyti patalpų savininkams gali būti naudojami prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, jų rodmenų ataskaitas naudojant šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių susitarimu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse nenurodyta kitaip. Pažymėjo, jog ir pačios Lietuvos metrologijos inspekcijos 2011-08-17 rašte Nr. 13SR-244 (b.l. 33) pažymėta, kad teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas pirkimo-pardavimo vietoje įrengtam įvadiniam šilumos skaitikliui, tačiau netaikomas butuose esantiems skaitikliams, t.y. teisinis metrologinis reglamentavimas neatsiskaitomiesiems prietaisams netaikomas.

12Nurodė, jog Gyvenamajame name ( - ), Vilniuje, butų savininkų įrengti karšto vandens skaitiklių tipai yra įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, skaitikliai techniškai tvarkingi ir užplombuoti UAB „Vilniaus energija“ plombomis. Šie skaitikliai yra butu savininkų nuosavybė. Pažymėjo, kad pagal galiojusius teisės aktus per paskutinius 10-15 metų vartotojai patys įsirenginėjo karšto vandens apskaitos prietaisus butuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Todėl šie skaitikliai nuosavybės teise priklauso vartotojams, o ne šilumos tiekėjams, geriamojo vandens tiekėjams, karšto vandens tiekėjams ar kitiems tretiesiems asmenims. Už vartotojams jų butuose įsirengtų karšto vandens skaitiklių metrologinę patikrą bei priežiūrą buvo ir tebėra atsakingi patys apskaitos prietaisų savininkai, iš kurių joks mokestis už tai nebuvo ir nėra renkamas. Tai numatė iki 2009-01-07 galiojusių Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 204, 212 punktai, kad karšto vandens skaitiklius (Taisyklių 201.1, 209.1 p.) savo lėšomis įsigyja įrengia ir prižiūri šilumos / karšto vandens vartotojas, jeigu šalių sutarimu šilumos / karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Analogiškai ir pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 3 d., 16 str. 4 d., Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos 17 punktą, apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis gali būti pradėtas taikyti, kai apskaitos prietaisai įrengti ir jie nuosavybės teise priklauso apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugas teikiančiam subjektui (karšto vandens tiekėjui). Tuo tarpu apie vartotojams priklausančių karšto vandens skaitiklių metrologinius patikros intervalus karšto vandens tiekėjas informacijos neturi, šių skaitiklių priežiūros ir metrologinės patikros sąnaudos į jokias (nei šilumos, nei karšto vandens kainas) nebuvo, nėra ir pagal galiojančius teisės aktus - negali būti įtrauktos.

13Pažymėjo, jog vartotojams priklausančių skaitiklių metrologinės patikros sąnaudos nėra ir negali būti įtrauktos nei į šilumos, nei į karšto vandens kainą, taip pat negali būti ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio dalimi.

14Dėl antro nurodymo, paaiškino, jog tuose namuose, kuriuose UAB „Vilniaus energija“ atlieka karšto vandens tiekėjo funkciją, taip pat daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kurių gyventojai nustatyta tvarka nepasirinko kito karšto vandens tiekėjo arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be karšto vandens tiekėjo dalyvavimo, nauji, karšto vandens tiekėjui priklausantys ir metrologiškai patikrinti karšto vandens skaitikliai yra pradėti įrenginėti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos bei Komisijos patvirtintus tokių prietaisų įrengimo planus. Teigia, kad net ir esant tinkamam teisiniam reguliavimui bei pakankamam finansavimui, daugiau kaip du šimtus tūkstančių vartotojų butuose esančių, jų pačių per pastaruosius 10-15 metų įsirengtų skaitiklių pakeisti naujais per trumpą laiką neįmanoma. Todėl, kadangi nurodyti terminai naujų, karšto vandens tiekėjui priklausančių skaitiklių įrengimui nustatyti Vilniaus m. savivaldybės tarybos ir Komisijos sprendimais dar nėra pasibaigę, Inspekcija neturi pagrindo reikalauti su tuo susijusiu pareigu vykdymo. Pažymėjo, kad visuose gyvenamuosiuose namuose, kuriuose UAB „Vilniaus energija“ atlieka karšto vandens tiekėjo funkciją skaitiklius planuojama pakeisti per 3-5 metus.

15Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu prašė skundą patenkinti. Nurodė, jog šiuo metu yra pasikeitusi faktinė situacija, nes nuo 2011-11-01 gyvenamajame name ( - ), Vilniuje yra pakeisti karšto vandens skaitikliai. Pažymėjo, jog kadangi UAB „Vilniaus energija“ pradėjo veikti tik 2002 metais, todėl ji galėjo įrengti tik naujus skaitiklius o pareigos tikrinti senus skaitiklius jie neturėjo.

16Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius atsiliepimo argumentais (t. I, b. l. 141-144) prašė pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, jog pasirinktinai patikrinus Vilniaus miesto gyvenamojo namo ( - ) 1, 2, 13 butuose įrengtus karšto vandens skaitiklius, nustatyta, kad parduodamo karšto vandens kiekiui nustatyti naudojami Rubikon ir Sameco tipo vandens skaitikliai. Šių skaitiklių tipai įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Visi tikrinti karšto vandens skaitikliai techniškai tvarkingi ir užplombuoti pareiškėjo plombomis. Jiems išrašyti plombavimo aktai, kuriuose nurodyta mokesčius už karštą vandenį skaičiuoti pagal skaitiklio rodmenis, t.y. buitiniai karšto vandens skaitikliai, kurių rodmenis pats pareiškėjas naudoja sąskaitoms parengti.

17Pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė nei prašyto pateikti įsakymo, kuriuo yra paskirti atsakingi už teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių priežiūrą asmenys, nei atsiskaitymams su daugiabučių gyvenamųjų namų vartotojais už sunaudoto karšto vandens kiekį naudojamų vandens skaitiklių, pagal kurių rodmenis išrašomos sąskaitos vartotojams, sąrašų, nurodant, kiek šių skaitiklių yra naudojama su galiojančia metrologine patikra, taip pat jų patikros grafikų. Tuo remiantis pareiškėjui už padarytus pažeidimus buvo paskirti įvykdytini nurodymai, kurie buvo priimti vadovaujantis Metrologijos įstatymo ir kitų teisinę metrologiją reglamentuojančių teisės aktų, šilumos ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-09-21 nutartimi Nr. A14-1166/2005.

18Dėl Akto pirmojo reikalavimo nurodė, jog jo vykdymas yra susijęs su Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p. bei su Metrologijos įstatymo 17 str. 2 d. Pažymėjo, jog remiantis Šilumos ūkio įstatymo 16 str. 4 d. ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 163 p., karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą, todėl nėra aišku, kodėl pareiškėjas, būdamas atsakingu už teisinės metrologijos reikalavimų laikymąsi, nevykdo imperatyvių įstatymo reikalavimų ir nepaaiškina, kodėl neprisiima tiek Metrologijos įstatymo 17 str. 2 d. nustatytos atsakomybės matavimo priemonės naudotojui, tiek Įstatyme ir Taisyklėse nustatytos prievolės tiekėjui savo lėšomis įrengti karšto vandens skaitiklius. Taip pat pažymėjo, jog pareiškėjas pažeidžia minėtų teisės aktų reikalavimus ir tuo, kad neįrengia skaitiklių, be to, Taisyklių 175 p. nurodyta, kad vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Toks pareiškėjo elgesys, kuomet jis naudoja skaitiklių, neturinčių metrologinės patikros rodmenų, duomenis, vertintinas kaip karšto vandens vartotojų interesų pažeidimas. Tuo remiantis LMI Vilniaus apskrities skyriaus viršininkas nurodė parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus.

19Nurodė, jog nesutinka su pareiškėjo nuomone, kad visiems vartotojams (skaitiklių savininkams) nepateikus įrodymų, patvirtinančių jiems priklausančių skaitiklių metrologinės patikros atlikimą, karšto vandens apskaičiavimui pareiškėjas būtų priverstas taikyti Vandens vartojimo normoje RSN 26-90 nustatytą normatyvą - 92 l per parą 1 žmogui, kadangi Taisyklių 177 p. nedraudžia naudotis vartotojams nuosavybės teise priklausančių skaitiklių rodmenimis, tuo tarpu duomenų, kad visi vartotojų karšto vandens skaitikliai yra sugadinti - pareiškėjas nepateikė.

20Teigia, jog pareiškėjas, įstatymų imperatyvių nuostatų nesilaikymą argumentuoja tuo, kad Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006-03-30 įsakymu Nr. V-31, MP-001 priedo „Vandens skaitikliai" 24 punktas nustato, kad skaitiklių savininkai yra atsakingi už tinkamą skaitiklių techninę priežiūrą ir laiku atliktą patikrą. Tačiau pažymi, kad Metrologijos įstatymo 17 str. 2 d. nustatyta atsakomybė matavimo priemonės naudotojui metrologiškai tikrinti matavimo priemonę, o Taisyklių 175 p. nurodyta, kad vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Todėl, remiantis teisės aktų hierarchija pareiškėjas, kaip ir LMI, savo veikloje pirmiausia turi remtis įstatymų nuostatomis, kuriose nustatyta pareiga pareiškėjui atlikti metrologinę karšto vandens skaitiklių patikrą.

21Pažymėjo, jog Šilumos skaitikliams yra taikomi skirtingi reikalavimai nei karšto vandens skaitikliams, todėl pareiškėjas turėtų vadovautis Šilimos tiekimo įstatymo 15 str., kuriame nustatyta karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimo tvarka ir 16 str. 4 d., kurioje nustatyta prievolė karšto vandens tiekėjui arba 15 str. 2 d. nustatytu atveju esamam tiekėjui įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus.

22Dėl pareiškėjo teiginio, kad patikrinus daugiabutį namą ( - ) išvada teikiama ( - ) namo atžvilgiu, nurodė, jog techninės klaidos padarymas nurodant kitą namo numerį, kuomet sistemiškai išanalizavus Akto turinį matyti, kad Akto dėstomosios dalies informacija yra nuosekliai atkartota Akto išvadose, negali būti vertinamas kaip prielaida panaikinti Akto išvadas kaip nemotyvuotas.

23Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, jog karšto vandens skaitiklių patikrą vykdo karšto vandens tiekėjas. Be to, visi įstatymai nurodo, jog prietaisus taip pat turi prižiūrėti tiekėjas.

24Skundas tenkintinas iš dalies.

251.Ginčas išsprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768, 2006, Nr. 77-2966), Šilumos teikimo ir vartojimo taisyklių (Žin.. 2010, Nr. 127-6488; Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, šis įsakymas įsigaliojo 2010 m. lapkričio 1 d.) nuostatomis.

262. Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos prašymą buvo tikrinama kaip UAB „Vilniaus energija“ laikosi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo reikalavimų tiekiant šilumos energiją ir karštą vandenį gyvenamajam namui ( - ), Vilniuje (toliau - Namas; pastaba – Akte nurodytas kitas adresas - ( - ) – yra rašybos klaida).

27Patikrinus tiekiamo karšto vandens butams apskaitą nustatyta, kad UAB „Vilniaus energija“ su Namo butų savininkais nėra sudariusi karšto vandens tiekimo sutarčių. Namo butuose įrengti karšto vandens skaitikliai yra butų savininkų nuosavybė ir neturi galiojančių patikros žymenų ar kitų galiojančią patikrą patvirtinančių dokumentų.

28Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius įstatymo nustatyta tvarka surašė teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi 2011-08-09 patikrinimo aktą Nr. PA-2490(V11) (b.l. 145).

29Akte išdėstytais argumentais priimta išvada – yra pažeisti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768, 2006, Nr. 77-2966) 17 str. 2 d. reikalavimai. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas. ( - ), Vilniuje, gyvenamojo namo butuose įrengti karšto vandens skaitikliai, naudojami buto sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti ir už jį atsiskaityti, neturi galiojančių patikros žymenų ar kitų galiojančią patikrą patvirtinančių dokumentų.

30Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus viršininkas įstatymo nustatyta tvarka nurodė:

311) vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. ir 17 str. 2 d. nuostatomis atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančią metrologinė patikrą;

322) parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus.

333) apie nurodymų įvykdymą raštu iki 2011 m. rugpjūčio 26 d. informuoti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių.

343. Akte surašyti reikalavimai yra susiję su Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p. nuostata, kurioje akcentuojama, jog teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina, susiję su įstatymo 17 str. 2 d. nuostata, kurioje akcentuojama, jog juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas.

354. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu.

364.1. Taisyklių 163 p. pažymi, jog karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą.

374.2. Karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius prižiūri karšto vandens tiekėjai (Taisyklių 173 p.). Teisės aktai nenustato kitokio patikros organizavimo reglamentavimo, kai karšto vandens apskaitos prietaisai nuosavybės teise nepriklauso karšto vandens tiekėjui.

384.3. Vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Karšto vandens skaitiklis įrengiamas prieš vartotojo karšto vandens skaitiklį, karšto vandens tiekėjui priimtinoje vietoje. Apskaitai naudojami karšto vandens tiekėjo įrengto skaitiklio rodmenys. Keičiant vartotojui priklausantį karšto vandens skaitiklį su pasibaigusia metrologine patikra, nuimtasis skaitiklis grąžinamas vartotojui (Taisyklių 175 p.).

395. Akto reikalavimai yra adekvatūs Įstatymo, Taisyklių aptartoms nuostatoms su išimtimi (dėl Akto antro reikalavimo).

406. Akto antras reikalavimas - parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus visa apimtimi, pagal susiformavusias faktines ginčo aplinkybes, nėra teisinga.

41Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 17 str. 2 d. nustatyta, jog juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas.

42Akto 1 priede nurodyti šalto, karšto vandens laiko intervalai tarp patikrų - 4 metai (b.l. 146).

43Nėra įrodymų, jog pareiškėja patiekė rinkai karšto vandens skaitiklius, kurie buvo įrengti gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, butuose, nėra įrodymų, jog pareiškėja įrengė karšto vandens skaitiklius Namo butuose, tačiau pareiškėja juos pripažįsta kaip atsiskaitymui už karštą vandenį naudojamą matavimo priemonę, todėl, darytina išvada, jog pareiškėja privalo disponuoti informacija kokiuose butuose yra seno pavyzdžio ir metrologiškai nepatikrinti karšto vandens skaitikliai.

44Iš aptartų faktinių aplinkybių ir teisės aktų nuostatų seka, jog pareiškėja, nebūdama Namo matavimo prietaisų (seno pavyzdžio karšto vandens skaitiklių) savininkė, negali pagal teisės aktų reikalavimus daryti įtakos jų patikros atlikimui, todėl Akto nurodymo dalis, sudaryti skaitiklių patikros grafikus, vertintina kaip neadekvati teisės aktams.

45Akto nurodymo dalis, kuria pareiškėja įpareigota sudaryti skaitiklių patikros grafikus, panaikinti.

46Patenkinus iš dalies pareiškėjos reikalavimus, yra tikslinamas Akto trečias nurodymas (b.l. 145) - apie nurodymų įvykdymą raštu iki 2011 m. rugpjūčio 26 d. informuoti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių. Aktas surašytas 2011-08-09. Iš to seka, jog Inspekcija buvo nustačiusi 16 dienų terminą informacijos pateikimui apie Akto nurodymų įvykdymą.

47Esant tokioms aplinkybėms, apie Akto nurodymų įvykdymą raštu per 16 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos informuoti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių.

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str.,

Nutarė

49skundą patenkinti iš dalies.

50Panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi 2011-08-09 patikrinimo akto Nr. PA-2490(V11) dalį, kuria UAB „Vilniaus energija“ įpareigota sudaryti skaitiklių patikros grafikus.

51Patikslinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi 2011-08-09 patikrinimo akto Nr. PA-2490(V11) trečią nurodymą (b.l. 145) ir jį išdėstyti, jog apie Akto nurodymų įvykdymą raštu per 16 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos informuoti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių.

52Kitą Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi 2011-08-09 patikrinimo akto Nr. PA-2490(V11) dalį palikti nepakeistą.

53Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Daliai Kalantienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ atstovei A. G.,... 4. atsakovo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (toliau -... 8. Pareiškėja nesutikdama su priimtu Aktu ir jame išdėstytomis faktinėmis... 9. Paaiškino, jog paminėtame daugiaaukščiame name vartotojai vadovaujantis... 10. Nesutikimą su skundžiamu Aktu pareiškėja grindžia tuo, jog Inspekcijos... 11. Nurodė, jog vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau -... 12. Nurodė, jog Gyvenamajame name ( - ), Vilniuje, butų savininkų įrengti... 13. Pažymėjo, jog vartotojams priklausančių skaitiklių metrologinės patikros... 14. Dėl antro nurodymo, paaiškino, jog tuose namuose, kuriuose UAB „Vilniaus... 15. Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu prašė skundą patenkinti.... 16. Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius... 17. Pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė nei prašyto pateikti įsakymo, kuriuo... 18. Dėl Akto pirmojo reikalavimo nurodė, jog jo vykdymas yra susijęs su... 19. Nurodė, jog nesutinka su pareiškėjo nuomone, kad visiems vartotojams... 20. Teigia, jog pareiškėjas, įstatymų imperatyvių nuostatų nesilaikymą... 21. Pažymėjo, jog Šilumos skaitikliams yra taikomi skirtingi reikalavimai nei... 22. Dėl pareiškėjo teiginio, kad patikrinus daugiabutį namą ( - ) išvada... 23. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 24. Skundas tenkintinas iš dalies.... 25. 1.Ginčas išsprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos... 26. 2. Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos prašymą buvo... 27. Patikrinus tiekiamo karšto vandens butams apskaitą nustatyta, kad UAB... 28. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius įstatymo... 29. Akte išdėstytais argumentais priimta išvada – yra pažeisti Lietuvos... 30. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus viršininkas... 31. 1) vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. ir 17... 32. 2) parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį... 33. 3) apie nurodymų įvykdymą raštu iki 2011 m. rugpjūčio 26 d. informuoti... 34. 3. Akte surašyti reikalavimai yra susiję su Metrologijos įstatymo 15 str. 1... 35. 4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės reglamentuoja šilumos vartotojų... 36. 4.1. Taisyklių 163 p. pažymi, jog karšto vandens tiekėjas savo lėšomis... 37. 4.2. Karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto... 38. 4.3. Vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su... 39. 5. Akto reikalavimai yra adekvatūs Įstatymo, Taisyklių aptartoms nuostatoms... 40. 6. Akto antras reikalavimas - parengti atsiskaitymams su vartotojais už... 41. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 17 str. 2 d. nustatyta, jog... 42. Akto 1 priede nurodyti šalto, karšto vandens laiko intervalai tarp patikrų -... 43. Nėra įrodymų, jog pareiškėja patiekė rinkai karšto vandens skaitiklius,... 44. Iš aptartų faktinių aplinkybių ir teisės aktų nuostatų seka, jog... 45. Akto nurodymo dalis, kuria pareiškėja įpareigota sudaryti skaitiklių... 46. Patenkinus iš dalies pareiškėjos reikalavimus, yra tikslinamas Akto trečias... 47. Esant tokioms aplinkybėms, apie Akto nurodymų įvykdymą raštu per 16 dienų... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 49. skundą patenkinti iš dalies.... 50. Panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus... 51. Patikslinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus... 52. Kitą Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus teisinės... 53. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...