Byla e2-935-538/2018
Dėl sprendimo, nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atnaujinti pirkimo procedūras, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TELE2“ ieškinį atsakovei Plungės rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo, nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atnaujinti pirkimo procedūras, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

3

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu 2018-01-09 atsakovės Plungės rajono savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo yra nuspręsta nutraukti pirkimo „Judriojo telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ (toliau-Pirkimo) procedūras; pripažinti neteisėtu 2018-01-11 atsakovės Plungės rajono savivaldybės administracijos, kuriuo yra atmesta ieškovės UAB „TELE2“ 2018-01-10 pretenzija; grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t.y. įpareigoti atsakovę Plungės rajono savivaldybės administraciją atnaujinti Pirkimo procedūras ir tęsti tiekėjų pasiūlymų vertinimą; priteisti iš atsakovės Plungės rajono savivaldybės administracijos ieškovės UAB „TELE2“ naudai žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo, kad perkančioji organizacija 2017-12-28 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis pakvietė ieškovę (Tiekėją) dalyvauti Pirkime. Kartu buvo pateikta pasiūlymo forma ir techninė specifikacija (toliau - Techninė specifikacija). Tiekėjas, nepraleisdamas nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pateikė Pirkime pasiūlymą. Atsakovė (Perkančioji organizacija) 2018-01-09 11.00 val. susipažino su Tiekėjo pasiūlymu. Perkančioji organizacija 2018-01-09 CVP IS priemonėmis pateikė pranešimą Ieškovei, jog įvykus techninei klaidai, Pirkimo procedūros yra nutraukiamos ir Pirkimas laikomas pasibaigusiu. Tiekėjui pasiteiravus, dėl kokių priežasčių yra nutraukiamas Pirkimas, Perkančioji organizacija nurodė, kad pasiūlymo formoje nebuvo išskirta elektroninio mobilaus parašo paslauga. 2018-01-09 pateikė Atsakovei pretenziją dėl neteisėjo Pirkimo nutraukimo. 2018-01-11 Atsakovė atmetė Ieškovės pretenziją kaip nepagrįstą. Ieškovės įsitikinimu, Perkančioji organizacija neteisėtai nutraukė Pirkimo procedūras, tokiu savo sprendimu pažeidė teisėtus tiekėjų, dalyvaujančių Pirkime, interesus ir tokio pobūdžio Perkančiosios organizacijos veiksmai kelia pagrįstą abejonę Pirkimo procedūrų skaidrumu.
 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 4. Nurodo, kad ieškovė, teikdama pasiūlymą, patvirtino, kad el. parašo paslauga bus teikiama, bet nebūtinai nemokamai. Nesant galimybės nustatyti už kokias kainas el. parašo paslauga bus teikiama, perkančioji organizacija neturėjo galimybių įvertinti galutinių visų tiekėjų pasiūlymų. Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija neturi teisės reikalauti iš verslo subjekto nemokamo paslaugų teikimo, mano, kad visos ieškovės paminėtos paslaugos turėjo būti įtrauktos į pasiūlymo formą. Teigia, kad Viešųjų pirkimų tarnybos Rekomendacijos, o ir ne tik jos, patvirtina jog yra pagrindas įtraukti el. parašo kainos eilutę į pasiūlymo formą. Pažymi, kad perkančioji organizacija vykdydama mažos vertės neskelbiamos apklausos pirkimą „Judriojo telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ techninėje specifikacijoje įsivertino visus savo poreikius, bet pasiūlymo formoje, dėl techninės klaidos, mobilaus elektroninio parašo paslauga nebuvo įtraukta. Todėl perkančioji organizacija, pagal pateiktą pasiūlymo formą, negalėjo įsitikinti, ar Tiekėjai, pateikę pasiūlymus, elektroninio parašo paslaugą teiks, kaip apibrėžta techninėje specifikacijoje – nemokamai. Atsakovės nuomone, nesant galimybių vykdant pirkimą nustatyti vienos iš periodiškai teikiamų paslaugų kainos, sutartis negali būti pasirašyta ir tinkamai vykdoma. Nurodo, kad ieškovė nepateikė įrodymų dėl atsakovės šališkumo.
 5. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodo, kad susipažinus su bylos medžiaga, procesiniuose dokumentuose išdėstytais ieškovės ir atsakovės argumentais, įvertinus tai, kad Techninės specifikacijos 15 punkte buvo aiškiai nurodyta, kad judriojo telefono ryšio abonentams nemokamai turi būti teikiama mobiliojo elektroninio parašo paslauga, Tarnybos nuomone, aplinkybė, kad pasiūlymo formoje nebuvo išskirta elektroninio mobilaus parašo paslauga, negalėjo būti laikoma pakankama, teisėta bei pagrįsta priežastimi pirkimo procedūroms nutraukti.
Teismas k o n s t a t u o ja: Ieškinys tenkintinas iš dalies.
 1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad perkančioji organizacija 2017-12-28 pakvietė Tiekėją dalyvauti Pirkime. Kartu buvo pateikta pasiūlymo forma ir techninė specifikacija. Tiekėjas, nepraleisdamas nustatyto pasiūlymų pateikimo termino, pateikė Pirkime pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2018-01-09 CVP IS priemonėmis pateikė pranešimą ieškovei, jog įvykus techninei klaidai Pirkimo procedūros yra nutraukiamos ir Pirkimas laikomas pasibaigusiu. Tiekėjui pasiteiravus, dėl kokių priežasčių yra nutraukiamas Pirkimas, Perkančioji organizacija nurodė, kad pasiūlymo formoje nebuvo išskirta elektroninio mobilaus parašo paslauga. 2018-01-09 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl Pirkimo nutraukimo. 2018-01-11 atsakovė atmetė ieškovės pretenziją, kaip nepagrįstą.
 2. Ieškovės įsitikinimu, Perkančioji organizacija neteisėtai nutraukė Pirkimo procedūras, tokiu savo sprendimu pažeidė teisėtus tiekėjų, dalyvaujančių Pirkime, interesus ir tokio pobūdžio Perkančiosios organizacijos veiksmai kelia pagrįstą abejonę Pirkimo procedūrų skaidrumu.
 3. Atsakovė tvirtina, kad nagrinėjamo pirkimo techninėje specifikacijoje nurodęs, kad tam tikros paslaugos butų teikiamos nemokamai, išreiškė tik pageidavimą pigiau nusipirkti paslaugą, tačiau šis pageidavimas tiekėjams nėra privalomas.
 4. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau-VPĮ) 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kuriu nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
 5. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo teismas, spręsdamas tokio pobūdžio ginčą, pirmiausia atsižvelgia į tokio sprendimo išimtinį pobūdį, objektyvias priežastis (o ne subjektyvų jų vertinimą), lėmusias VPĮ nuostatų, leidžiančių perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimo procedūras, taikymą, bei perkančiosios organizacijos galimybes bei pastangas išsaugoti atitinkamo viešojo pirkimo teisinius santykius. Šis vertinimas atliekamas visų bylai reikšmingų aplinkybių pagrindu tiekėjų pažeistų teisių gynybos veiksmingumo principo ir iš jo turinio išplaukiančių tiekėjų teisių bei peržiūros institucijų pareigų kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).
 6. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų viešuoju judriojo ryšio tinklu, viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų, patvirtintų 2013-07-31 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-147, 2 priede pateikiamame pasiūlymo formos pavyzdyje nenurodomos tos paslaugos, kurios iš anksto techninėje specifikacijoje apibrėžiamos kaip nemokamos, pvz., Rekomendacijų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 12 punkte keliamas reikalavimas „Paslaugų naudotojų numerių perkėlimo paslauga turi būti atliekama nemokamai“. Rekomendacijų 2 priede, kuriame pateikiamas pasiūlymo formos pavyzdys, nėra išskiriama naudotojų numerių perkėlimo paslauga, taigi jei techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas teikti nemokamą paslaugą, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir dalyvaudamas viešajame pirkime, patvirtina, kad šią paslaugų teiks nemokamai.
 7. Iš bylos duomenų matyti, kad nagrinėjamu atveju Techninės specifikacijos 15 punkte nurodyta, kad judriojo telefono ryšio abonentams nemokamai turi būti teikiama mobiliojo elektroninio parašo paslauga (telefono SIM kortelėje patalpinamas paslaugos vartotojo skaitmeninis sertifikatas, viešas ir privatus raktai; šie elementai naudojami vartotojo identifikavimui elektroninėje erdvėje ir elektroninių dokumentų pasirašymui). Taigi Techninėje specifikacijoje buvo aiškiai nurodyta, kad minėta paslauga privalo būti teikiama nemokamai ir Tiekėjas neturi teisės įtraukti šių išlaidų į pasiūlymo kainą. Techninės specifikacijos 9 punkte nurodyta, kad paslaugų teikėjas privalo nemokamai sujungti perkančiosios organizacijos judriojo ryšio abonentus Lietuvos teritorijoje su priešgaisrine apsauga, policija, greitąja medicinine pagalba bei bendruoju pagalbos centru; techninės specifikacijos 18 punkte nurodyta, kad turi būti užtikrintas nemokamas SIM kortelių keitimas/suteikimas esamiems ir naujiems abonentams; techninės specifikacijos 36 punkte nurodyta, jog paslaugų tiekėjas užtikrina nemokamą techninės (modemai) ir programinės įrangos suteikimą ir palaikymą (garantinį aptarnavimą) perkančiajai organizacijai visą sutarties laikotarpį.
 8. Atsižvelgiant į tai, kaip Techninėje specifikacijoje sąlygos yra suformuluotos, teismas daro išvadą, kad Techninės specifikacijos 9, 15, 18, 36 punktuose yra nustatytos privalomos sąlygos, o tiekėjas, neatitinkantis šių sąlygų, privalo būti pašalintas iš konkurso kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų.
 9. Teismas pažymi, kad techninėje specifikacijoje šios sąlygos suformuluotos pakankamai aiškiai ir suprantamais ir byloje nėra duomenų, kad dėl šios sąlygos būtų kreipęsis kuris nors iš konkurse dalyvaujančių tiekėjų, visi tiekėjai suprato, kad pirkimo techninėje specifikacijoje yra nurodyta sąlyga, jog tam tikros paslaugos būtų teikiamos nemokamai, yra būtina ir privaloma, todėl konstatuotina, kad perkančiajai organizacijai atskirai pasiūlyme nenurodžius nemokamos paslaugos, nėra pagrindo daryti išvados, kad tiekėjai galėjo nesuprasti, jog sąlyga, jog tam tikros paslaugos būtų teikiamos nemokamai, yra būtina ir privaloma (CPK 178, 185 straipsniai).
 10. Taip pat pažymėtina, jog šiuo atveju dėl el. parašo paslaugos neįtraukimo į pasiūlymo formą nėra pažeidžiami lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo bei skaidrumo principai, kadangi visiems tiekėjams turėjo būti siunčiamas analogiškas kvietimas dalyvauti Pirkime, taigi, visi tiekėjai, susipažinę su Technine specifikacija, žinojo, kad el. parašo paslaugos turės būti teikiamos nemokamai. Be to, kadangi šios paslaugos teikiamos nemokamai, tai neturi įtakos ir Perkančiosios organizacijos pateikto pasiūlymo kainai.
 11. Esant nurodytoms aplinkybėms, nustatytam teisiniam reglamentavimui ir kasacinio praktikai, įvertinus tai, kad techninės specifikacijos 15 punkte buvo aiškiai nurodyta, kad judriojo telefono ryšio abonentams nemokamai turi būti teikiama mobiliojo elektroninio parašo paslauga, aplinkybė, kad pasiūlymo formoje nebuvo išskirta elektroninio mobilaus parašo paslauga, negalėjo būti laikoma pakankama, teisėta bei pagrįsta pirkimo procedūroms nutraukti, todėl ieškinio reikalavimai pripažinti neteisėtu 2018-01-09 atsakovės Plungės rajono savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo yra nuspręsta nutraukti Pirkimo procedūras ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią stadiją, tai yra, įpareigoti atsakovę Plungės rajono savivaldybės administraciją atnaujinti Pirkimo procedūras ir tęsti tiekėjų pasiūlymų vertinimą, tenkintina.
 12. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad viešųjų pirkimų ginčuose teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia atskirai dėl jų spręsti, bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pretenziją nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2016 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-456-469/2016; 2017 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017), todėl bylos dalis pripažinti neteisėtu 2018-01-11 atsakovės Plungės rajono savivaldybės administracijos, kuriuo yra atmesta ieškovo UAB „TELE2“ 2018-01-10 pretenzija, nutrauktina.
 13. Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).
 14. Nustatyta, kad ieškovė už ieškinį sumokėjo 225 eurus žyminio mokesčio, 1960 eurų už advokato teisinę pagalbą, atsižvelgiant į tai, kad tenkinti 2 ieškovės reikalavimai iš 3, ieškovei iš atsakovės priteistina 1456,66 eurai bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

4ieškinį tenkinti iš dalies.

5Pripažinti neteisėtu 2018 m. sausio 9 d. atsakovės Plungės rajono savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo yra nuspręsta nutraukti pirkimo „Judriojo telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ procedūras.

6Grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią stadiją, t.y. įpareigoti atsakovę Plungės rajono savivaldybės administraciją atnaujinti pirkimo „Judriojo telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ procedūras ir tęsti tiekėjų pasiūlymų vertinimą.

7Bylos dalį dėl ieškovės UAB „TELE2“ reikalavimo pripažinti neteisėtu 2018 m. sausio 11 d. atsakovo Plungės rajono savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo yra atmesta ieškovo UAB „TELE2“ 2018 m. sausio 10 d. pretenzija, nutraukti.

8Priteisti ieškovei UAB „TELE2“ iš atsakovės Plungės rajono savivaldybės administracijos 1456,66 eurus bylinėjimosi išlaidų.

9Sprendimas per 14 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai