Byla A-261-1200-12
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės–Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Mindaugui Paukštei, atsakovo atstovėms Snieguolei Šližytei, Kristinai Grigaitei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Elvinai Rinkevičienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kosvila Baltic“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Kosvila Baltic“ skundą atsakovui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos, dėl nutarimo panaikinimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas UAB „Kosvila Baltic“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – ir Tarnyba) 2011 m. balandžio 20 d. nutarimą Nr. 12PS-7 ir neskirti baudos, o teismui nusprendus, kad bauda yra paskirta pagrįstai, atsižvelgiant į lengvinančias aplinkybes sumažinti paskirtos baudos dydį ir išdėstyti jos mokėjimą dalimis 12 mėnesių laikotarpiu.

8Pareiškėjas UAB „Kosvila Baltic“ (toliau – ir Bendrovė) skunde (b. l. 1-4) nurodė, kad dėl vonios druskų „Bamboo & Kumquat“ (482301591643), „Mango & Mandarin“ (482301591641), „Papaya & Strawberry“ (482301591640) ir „Passion fruit & Lavender“ (482301591642) (toliau – ir Vonios druskos) buvo priimtas Tarnybos 2010 m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 12PS-29, kuriuo minėtos Vonios druskos įvardintos kaip pavojingos, o Bendrovei paskirta 3000 Lt bauda. Minėtasis 2010 m. spalio 21 d. nutarimas buvo apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (toliau – ir VAAT), kuris 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1502-562/2011 UAB „Kosvila Baltic“ skundą tenkino iš dalies – panaikino 2010 m. spalio 21 d. nutarimą, kuriuo Vonios druskos buvo įvardintos kaip nesaugūs gaminiai, ir grąžino bylą Tarnybai. Tai reiškia, kad UAB „Kosvila Baltic“ nepadarė jokio pažeidimo ir į rinką pateikė saugias prekes.

9Bendrovė atkreipė dėmesį, kad, galiojant 2010 m. spalio 21 d. nutarimui, UAB „Kosvila Baltic“ ėmėsi veiksmų ir išėmė iš apyvartos ginčijamas prekes. Per atsitiktinumą keletas pakelių Vonios druskų liko pas pardavėją UAB „Plungės papartis“. Minėtoje parduotuvėje Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Inspekcija) atliko patikrinimą ir rado tris pakelius Vonios druskų, kurios nebuvo išimtos iš prekybos. Pareiškėjo manymu, keleto pakelių neišėmimas iš rinkos negali sąlygoti 10000 Lt dydžio baudos skyrimo. Paaiškino, kad kelių pakelių Vonios druskos visos Lietuvos mastu nepastebėjimas turėtų būti pripažintas tiesiog klaida. VAAT panaikinus 2010 m. spalio 21 d. nutarimą, nėra pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima teigti, kad buvo pažeistas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 8 straipsnio 1 punktas. Bendrovė tvirtina laikiusis visų reikalavimų, ėmusis priemonių ir išėmusi iš rinkos prekes, todėl skirti 10000 Lt baudą už kelių pakelių neišėmimą iš rinkos yra neprotinga. Be to, šiuo atveju nėra jokios tyčios. Taip pat pabrėžė, kad kelių pakelių neišėmimas iš rinkos nepadarė jokios žalos, o jos ir padaryti negali, nes šie gaminiai nėra pavojingi. Tarnyba, priimdama 2010 m. spalio 21 d. nutarimą, tik konstatavo kaip atrodo kosmetikos gaminiai, tačiau jų pavojingumui nepateikė jokių argumentų. Neatlikta ekspertizė, nenustatyti žalos padarymo atvejai. Taigi nesilaikyta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimo, įpareigojančio sprendimą pagrįsti nustatytais faktais.

10Bendrovės teigimu, ginčijamas 2011 m. balandžio 20 d. nutarimas priimtas, neatsižvelgiant į lengvinančias aplinkybes ir nesivadovaujant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 5 d. nutarimu, kuriame pažymėta, jog tarp siekimo nubausti ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas), už teisės pažeidimus nustatytos sankcijos (nuobaudos, bausmės) turi būti proporcingos šiems pažeidimams. Bendrovė paaiškino, kad bendradarbiavo su Tarnyba, netrukdė patikrinimui, pateikė visą reikiamą informaciją apie kosmetikos gaminius, jų kiekį bei savybes. Neneigia, kad suklydus per atsitiktinumą keli pakeliai Vonios druskos buvo palikti vienoje Plungės miesto parduotuvių, tačiau, sužinojus apie jų buvimą, Vonios druskos iš rinkos buvo nedelsiant pašalintos. Mano, kad baudos skyrimas šiuo atveju yra netikslingas. Pažymėjo, kad jau vien prekių išėmimas iš rinkos yra ekonominė sankcija, todėl papildomos sankcijos skyrimas yra neproporcingas.

11Atsakovas Tarnyba su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime į skundą (b.l. 17-22) nurodė, kad Tarnyba 2011 m. balandžio 20 d. nutarimą priėmė, vadovaudamasi Inspekcijos kartu su visa medžiaga pateiktu protokolu bei pateiktais rašytiniais įrodymais, išklausiusi bylos nagrinėjimo proceso dalyvių paaiškinimus ir apibendrinusi bylos medžiagoje nustatytų aplinkybių visumą.

13Paaiškino, kad Inspekcija 2010 m. birželio 9 d. sprendimu uždraudė tiekti į rinką pavojingas Vonios druskas ir įpareigojo nedelsiant pašalinti šiuos pavojingus gaminius iš rinkos bei įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais gaminiais riziką. 2010 m. spalio 28 d. atlikusi patikrinimą, Inspekcija nustatė, kad UAB „Kosvila Baltic“ nevykdė sprendime duoto įpareigojimo nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingas (nesaugias) Vonios druskas ir įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su šiais pavojingais gaminiais. Nurodyti pavojingi kosmetikos gaminiai 2010 m. spalio 28 d. atliekant patikrinimą rasti realizuojami UAB „Plungės papartis“ parduotuvėje J. Tumo – Vaižganto g. 18, Plungė. UAB „Kosvila Baltic“, nevykdydama būtent šio Inspekcijos sprendimo (o ne ankstesnio Tarnybos 2010 m. spalio 21 d. nutarimo) pažeidė pareigą vykdyti kontrolės institucijų nurodymus ir reikalavimus ir tokiu būdu pažeidė Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 7 punktus, už kurių pažeidimą Bendrovei kyla atsakomybė pagal Įstatymo 23 straipsnio 5 dalį.

14Tarnyba, gavusi su sprendimu susijusią medžiagą, vadovaudamasi Įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, už Įstatymo 8 straipsnio 1 punkto ir 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą 2010 m. spalio 21 d. nutarimu skyrė UAB „Kosvila Baltic“ 3000 Lt baudą. Šį nutarimą UAB „Kosvila Baltic“ apskundė VAAT, kuris 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu, įvertinęs 2010 m. spalio 21 d. nutarimą dalyje dėl Vonios druskų, pažymėjo, kad Tarnyba 2010 m. spalio 21 d. nutarime pagrįstai pripažino nurodytus kosmetikos gaminius (Vonios druskas) pavojingais gaminiais Įstatymo 3 straipsnio 5, 6 dalių nuostatų prasme ir konstatavo, kad UAB „Kosvila Baltic“, pateikdama šiuos kosmetikos gaminius į Lietuvos rinką, pažeidė Įstatymo 8 straipsnio 1 punkte ir 9 straipsnio 1 punkte nustatytus reikalavimus. Dėl Tarnybos 2010 m. spalio 21 d. nutarimo pagrįstumo kitoje jo dalyje (UAB „Kosvila Baltic“ platinamų plaukų dažų ir dažomųjų balzamų atitikimo teisės aktų reikalavimams) šiuo metu ginčas nagrinėjamas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

15Tarnybos teigimu, Bendrovės skundo teiginys, kad pavojingų produktų išėmimas iš rinkos turėtų būti prilyginamas atsakomybės taikymui Įstatymo prasme, nes Įstatyme nėra numatyta, jog išėmus pavojingus produktus iš rinkos, tai prilyginama baudai, o bauda gali būti netaikoma. Taip pat pažymėjo, jog tam, kad būtų taikoma Įstatymo 23 straipsnio 5 dalis, užtenka tik nustatyti Tarnybos ar kontrolės institucijų reikalavimų pašalinti pavojingus produktus iš rinkos ar juos sunaikinti nevykdymo faktą, tačiau neturi būti padaroma konkreti žala vartotojams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 straipsniu, skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Tarnyba tokių aplinkybių nenustatė, tačiau skyrė UAB „Kosvila Baltic“ netgi mažesnę nei skirtinas vidurkis baudą, kuri, Tarnybos nuomone, yra adekvati pažeidimui ir atgrasanti.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

17Atsiliepime į skundą (b.l. 64-66) paaiškino, kad Inspekcija, atlikusi patikrinimą, nustatė, kad Bendrovė pateikė į Lietuvos rinką kosmetikos gaminius – Vonios druskas, kurie neatitinka Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-757 (toliau – ir Lietuvos higienos norma), 30 punkto reikalavimų ir Įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje pateikto saugaus gaminio sąvokos. Inspekcija 2010 m. balandžio 31 d. patikrinimo akte Nr. 7PS-10-934-77 nurodė, kad UAB „Kosvila Baltic“, pateikdama į Lietuvos rinką minėtus kosmetikos gaminius, pažeidė Įstatymo 8 straipsnio 1 punkto ir 9 straipsnio 1 punkto nuostatas, numatančias, kad platintojo pareiga užtikrinti gaminių saugą ir tiekti rinkai saugius gaminius. Vadovaudamasi Įstatymo 14, 16, 17 straipsniais ir siekdama, kad pavojingas produktas nepatektų vartotojams, Inspekcija 2010 m. birželio 9 d. priėmė Sprendimą dėl pavojingų produktų, kuriuo uždraudė UAB „Kosvila Baltic“ Vonios druskų pateikimą į rinką ir įpareigojo Bendrovę nedelsiant pašalinti pavojingus gaminius iš rinkos. Sprendimą Bendrovė privalėjo vykdyti nuo jo gavimo momento.

18Inspekcija atkreipė dėmesį, jog Bendrovė 2010 m. birželio 28 d. raštu informavo Inspekcijos Panevėžio skyrių, kad Vonios druskas pašalino iš rinkos, tačiau 2010 m. spalio 28 d. Inspekcija (2010 m. spalio 28 d. patikrinimo aktas) surado rinkoje tuos pačius Bendrovės nepašalintus iš rinkos kosmetikos gaminius. 2010 m. spalio 28 d. patikrinimo akte Inspekcija konstatavo, kad UAB „Kosvila Baltic“ nevykdė Inspekcijos 2010 m. birželio 9 d. Sprendimo dėl pavojingo produkto – Vonios druskų – pašalinimo iš rinkos bei įpareigojimo įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su šiais pavojingais gaminiais, ir tuo pažeidė Įstatymo 8 straipsnio 1 punkto reikalavimus.

19Inspekcija pažymėjo, kad Bendrovė jau anksčiau buvo pateikusi į rinką nesaugius gaminius ir nevykdė Inspekcijos reikalavimų pašalinti pavojingus produktus iš rinkos.

20II.

21Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 22 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Kosvila Baltic“ skundą patenkino iš dalies. Teismas pakeitė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2011 m. balandžio 20 d. nutarimą Nr. 12PS-7 ir paskyrė UAB „Kosvila Baltic“ 6000 Lt (šešių tūkstančių litų) baudą už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 7 punktų pažeidimą. Kitoje dalyje pareiškėjo UAB „Kosvila Baltic“ skundą atmetė.

22Teismas nustatė, kad Inspekcijos Panevėžio skyriaus inspektorė atliko patikrinimą UAB „Kosvila Baltic“ parduotuvėje „Martina 11“, esančioje Savitiškio g. 61, Panevėžyje, dėl Bendrovės tiekiamų į rinką kosmetikos gaminių atitikties teisės aktų reikalavimams, ir surašė 2010 m. gegužės 31 d. patikrinimo aktą (b. l. 94-97). Inspekcijos Panevėžio skyrius, vadovaudamasis Įstatymo 14, 16, 17 straipsniais ir siekdamas, kad pavojingas produktas nepatektų vartotojams, 2010 m. birželio 9 d. priėmė Sprendimą dėl pavojingų produktų (b. l. 76-78), kuriuo nusprendė nedelsiant uždrausti produktų – Vonios druskos – pateikimą į rinką ir įpareigojo UAB „Kosvila Baltic“ nedelsiant pašalinti šiuos pavojingus gaminius iš rinkos bei įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais produktais riziką. Sprendime nurodė, kad jį privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento ir, kad Sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo momento gali būti apskųstas VAAT. Pažymėjo, kad kreipimasis į teismą nesustabdo Sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip. Bendrovės atstovė su šiuo Sprendimu susipažino jo priėmimo dieną, t. y. 2010 m. birželio 9 d., o tai reiškia, kad Sprendimą Bendrovė privalėjo vykdyti nuo 2010 m. birželio 9 d.

23Inspekcijos Panevėžio skyrius 2010 m. birželio 10 d. raštu Nr. 3PS-206 „Dėl rinkoje nustatytų pavojingų produktų“ patikrinimo medžiagą perdavė Tarnybai (b. l. 118-119).

24Tarnyba, įvertinusi Inspekcijos pateiktą medžiagą, 2010 m. spalio 21 d. priėmė nutarimą Nr. 12PS-29, kuriuo, vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, už Įstatymo 8 straipsnio 1 punkto ir 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą skyrė UAB „Kosvila Baltic“ 3000 Lt baudą. VAAT , išnagrinėjęs Bendrovės skundą dėl Tarnybos 2010 m. spalio 21 d. nutarimo panaikinimo, dalyje dėl Bendrovės pateiktų į rinką pavojingų produktų – Vonios druskos – padarė išvadą, kad Tarnyba pagrįstai nustatė, jog UAB „Kosvila Baltic“ į Lietuvos rinką pateiktų kosmetikos gaminių – Vonios druskos – vartotojai, ypač vaikai ir pagyvenę žmonės, gali supainioti, paragauti ir praryti, prarijus – uždusti ar užspringti, o tai kelia rimtą pavojų vartotojų, ypač vaikų ir pagyvenusių žmonių, sveikatai ir gyvybei, todėl Tarnyba 2010 m. spalio 21 d. nutarime pagrįstai pripažino nurodytus kosmetikos gaminius pavojingais gaminiais Įstatymo 3 straipsnio 5, 6 dalių nuostatų prasme ir konstatavo, kad UAB „Kosvila Baltic“, pateikdama šiuos kosmetikos gaminius į Lietuvos rinką, pažeidė Įstatymo 8 straipsnio 1 punkte ir 9 straipsnio 1 punkte nustatytus reikalavimus.

25UAB „Kosvila Baltic“ 2010 m. birželio 28 d. raštu bei 2010 m. rugsėjo 6 d. raštu informavo Inspekciją, jog pašalino iš rinkos kosmetinius gaminius – Vonios druskas, tarp jų ir iš UAB „Plungės papartis“. Tačiau Inspekcija, atlikusi patikrinimą UAB „Plungės papartis“, esančioje J. Tumo-Vaižganto g. 18, Plungėje, nustatė, kad patikrinimo metu, kuris pradėtas 2010 m. rugpjūčio 19 d., buvo realizuojamos Vonios druskos, kurias Inspekcijos 2010 m. birželio 9 d. Sprendimu uždrausta tiekti į Lietuvos rinką (2010 m. rugsėjo 8 d. patikrinimo aktas Nr. 7ŠTP-10-1532-80 (ISP)). UAB „Plungės papartis“ buvo rasti trys vnt. skirtingų rūšių Vonios druskos pakelių, už kurių pašalinimą iš rinkos ir vartotojų įspėjimą apie riziką, susijusią su šiais pavojingais produktais, atsakinga šių produktų importuotoja UAB „Kosvila Baltic“.

26Inspekcija padarė išvadą, kad UAB „Kosvila Baltic“ nevykdė Inspekcijos 2010 m. birželio 9 d. Sprendimo dėl pavojingų produktų pašalinimo iš rinkos, įpareigojimo įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su šiais pavojingais gaminiai, ir tuo pažeidė Įstatymo 8 straipsnio 1 punkto reikalavimus. Tą pačią dieną Inspekcija surašė Įstatymo pažeidimo protokolą Nr. 7ŠTP-10-1826-108 dėl vartotojams teikiamų nesaugių UAB „Kosvila Baltic“ kosmetikos gaminių UAB „Plungės papartis“ parduotuvėje.

27Tarnyba pagal pateiktą Inspekcijos medžiagą 2011 m. balandžio 20 d. priėmė nutarimą Nr. 12PS-7, kuriame konstatavo, kad UAB „Kosvila Baltic“ pateikė į rinką pavojingus produktus – Vonios druskas, kurie neatitiko produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų produktų saugos reikalavimų – Lietuvos higienos normos 30 punkto ir Įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje pateikto saugaus gaminio apibūdinimo, taip pat nevykdė Inspekcijos Sprendimo uždrausti tiekti į rinką pavojingas Vonios druskas bei įpareigojimo nedelsiant pašalinti šiuos gaminius iš rinkos ir įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais gaminiais riziką, ir tuo pažeidė Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 7 punktus. Konstatavusi, kad atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 23 straipsnio 5 dalimi, nutarė skirti UAB „Kosvila Baltic“ 10000 Lt baudą.

28Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, pažymėjo, kad Tarnybos 2010 m. spalio 21 d. nutarimas, kuriuo Vonios druskos pripažintos nesaugiais kosmetikos gaminiais, už kurių pateikimą į Lietuvos rinką UAB „Kosvila Baltic“ šiuo nutarimu skirta 3000 Lt bauda ir, kuris buvo apskųstas VAAT, nagrinėjamai bylai nėra reikšmingas. Šiuo atveju, sprendžiant Tarnybos 2011 m. balandžio 20 d. nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, esminę reikšmę įgyja nustatymas aplinkybės, ar Tarnyba, skirdama Bendrovei 10000 Lt baudą už Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 7 punktų pažeidimus, t. y. už tai, kad UAB „Kosvila Baltic“ nevykdė Inspekcijos Sprendimo uždrausti tiekti į rinką pavojingas Vonios druskas bei įpareigojimo nedelsiant pašalinti šiuos gaminius iš rinkos ir įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais gaminiais riziką, veikė teisėtai ir pagrįstai. Faktinė aplinkybė, ar Vonios druskos pagrįstai pripažintos nesaugiais kosmetikos gaminiais, šioje byloje nevertinama, nes tai nėra ginčo dalykas.

29Teismas pažymėjo, kad 2010 m. birželio 9 d. Sprendimas, kuriuo Inspekcija, vadovaudamasi Įstatymo 14, 16 ir 17 straipsniais, nusprendė nedelsiant uždrausti Vonios druskų pateikimą į rinką ir įpareigojo nedelsiant pašalinti šiuos pavojingus gaminius iš rinkos bei įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais produktais riziką, nebuvo apskųstas (Bendrovė šio fakto neginčija) ir privalėjo būti vykdomas nuo jo priėmimo dienos.

30Teismas, analizuodamas Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – ir VTAĮ) 11 straipsnio, 12 straipsnio 1 dalies 7 punkto, 6, 12 straipsnių, 27 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatas, pažymėjo, kad Bendrovė nenurodo Tarnybos veiksmuose, priimant skundžiamą 2011 m. balandžio 20 d. nutarimą, buvus kokių nors procedūrinių pažeidimų, o ir teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir ginčą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, jokių Tarnybos procedūrinių pažeidimų nenustatė. Teismas konstatavo, kad, priimant ginčijamą 2011 m. balandžio 20 d. nutarimą, procedūros vyko iš esmės laikantis aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimų.

31Teismas, remdamasis Įstatymo 3 straipsnio 5 dalies, 3 straipsnio 6 dalies, 4 straipsnio, 3 straipsnio 8 dalies 2 punkto nuostatomis, padarė išvadą, kad byloje yra aktualus teisinis reguliavimas, kuris nustato reikalavimus gamintojui teikiant produktus į rinką. Įstatymo 8 straipsnis imperatyviai nustato gamintojo pareigą užtikrinti gaminių saugą šio straipsnio 1-9 punktuose išvardintais būdais, tarp kurių yra ir pareiga teikti į rinką tik saugius gaminius (8 str. 1 p.) bei pareiga vykdyti kontrolės institucijų nurodymus ir reikalavimus (8 str. 7 p.).

32Įstatymo 14 straipsnio 7 ir 8 punktai nustato, kad valstybės produktų saugos kontrolės institucijos turi teisę: nustačiusios produktų saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, įspėti apie tai gamintoją, platintoją ir paslaugos teikėją bei įpareigoti nedelsiant šiuos pažeidimus pašalinti; šio ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais ir Vyriausybės nustatyta tvarka taikyti rinkos ribojimo priemones, numatytas šio įstatymo 17 straipsnyje.

33Inspekcija, vadovaudamasi Įstatymo 14, 16 ir 17 straipsniais, 2010 m. birželio 9 d. Sprendimu įpareigojo UAB „Kosvila Baltic“ nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingas (nesaugias) Vonios druskas ir įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su šiais pavojingais gaminiais, tačiau Inspekcijos 2010 m. rugsėjo 8 d. ir 2010 m. spalio 28 d. patikrinimo aktai patvirtina, kad 2010 m. birželio 9 d. Inspekcijos Sprendimo Bendrovė neįvykdė, nes trys vienetai pavojingos (nesaugios) Vonios druskos, Inspekcijai 2010 m. rugpjūčio 19 d. atlikus patikrinimą, rasti realizuojami UAB „Plungės papartis“ parduotuvėje. Teismas padarė išvadą, kad Bendrovė nevykdė Inspekcijos Sprendimo ir tuo pažeidė Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 7 punktų reikalavimus, todėl Tarnybos 2011 m. balandžio 20 d. nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas visapusiškai išnagrinėjus faktines pažeidimo aplinkybes, atitinka jam Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme keliamus reikalavimus tiek turinio, tiek formos prasme, tačiau vertintina aplinkybė ar pagrįstai Tarnyba Bendrovei paskyrė 10000 Lt dydžio baudą.

34Teismas nustatė, kad UAB „Kosvila Baltic“ vadybininkė Inspekcijos 2010 m. spalio 28 d. protokole paaiškino, kad labai stengėsi išimti iš prekybos visus produktus ir, kad šiuo metu produktų rinkoje nebėra, taip pat nurodė, kad jokių nukentėjusiųjų dėl Vonios druskų pateikimo į rinką nėra. Šių Bendrovės atstovės protokole duotų paaiškinimų nepaneigia jokie kiti byloje pateikti įrodymai, t. y. nėra nustatyta, kad be aptartų trijų vienetų Vonios druskos pakelių, rastų UAB „Plungės papartis“ parduotuvėje, šių nesaugių kosmetikos produktų būtų rasta kitose parduotuvėse, kurioms prekes tiekia UAB „Kosvila Baltic“, taip pat nėra ir duomenų, kad būta vartotojų, kurie dėl tokių Bendrovės veiksmų patyrė žalą. Pastarosios aplinkybės pripažintinos lengvinančiomis Bendrovės atsakomybę. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad Tarnyba nepagrįstai Bendrovei paskyrė 10000 Lt dydžio baudą, kad nuobaudos tikslai gali būti pasiekti, mažinant UAB „Kosvila Baltic“ baudą sankcijos ribose, todėl Bendrovei paskirta bauda yra mažintina iki 6000 Lt.

35Bendrovės prašymo paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti dalimis per 12 mėnesių teismas netenkino, nes Bendrovė nepateikė teismui duomenų apie jos sunkią finansinę padėtį, kuri galėtų sąlygoti tokios aplinkybės vertinimą.

36III.

37Pareiškėjas UAB „Kosvila Baltic“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

38Apeliacinis skundas (b. l. 148-152) grindžiamas šiais argumentais:

391. Teismas netinkamai vertino panaikintą Tarnybos 2010 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 12PS-29. Nutarimas yra vientisas teisės aktas, todėl panaikinus nutarimą skirti baudą, reiškia, kad UAB „Kosvila“ nepadarė pažeidimo, dėl ko turėtų būti baudžiama pinigine bauda.

402. Teismas neatsižvelgė į tai, kad šiuo atveju nėra pakartotinumo. UAB „Kosvila Baltic“ neteikė į rinką vonios druskų, jos buvo išimtos iš rinkos. Trijų pakelių palikimas parduotuvėje nepriklausė nuo pareiškėjo valios. Pareiškėjas, nuvykęs į parduotuvę „Plungės papartis“, paėmė visas prekes, kurias jam atidavė parduotuvės darbuotojai. Taigi pažeidimas padarytas netyčia, suklydus. Klaida įvyko dėl parduotuvės darbuotojų.

413. Tarnyba tik konstatavo, kaip atrodo kosmetikos gaminiai, tačiau neargumentavo, kodėl produktai yra pavojingi.

424. Teismas neatsižvelgiant į pareiškėjo atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 5 d. nutarimą, kuriame pažymėta, kad tarp siekimo nubausti ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas), už teisės pažeidimus nustatytos sankcijos (nuobaudos, bausmės) turi būti proporcingos šiems pažeidimams. Konstituciniai teisingumo ir teisinės valstybės principai neleidžia nustatyti už teisės pažeidimus tokių nuobaudų, taip pat ir tokio dydžio baudų, kurios būtų akivaizdžiai neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei siekiamam tikslui. Konstitucinis Teismas nurodė, kad esant ypatingoms atsakomybę lengvinančioms aplinkybėms, nors ir nenumatytoms expressis verbis įstatyme, teismas gali skirti mažesnes negu įstatymo numatytas pinigines baudas. ATPK 20 straipsnis numato, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Taigi administracinės baudos skyrimas turi būti proporcingas, atitikti pažeidimo tikslą.

435. Tarnyba gavo minėtų kosmetikos gaminių gamintojo raštą, kuriame gamintojas deklaravo, kad kosmetikos gaminiai pagaminti pagal Europos Sąjungos reikalavimus. Į gautą raštą atsižvelgta nebuvo. Minėti kosmetikos gaminiai buvo parduodami kosmetikos parduotuvėse, jie yra paženklinti specialiu ženklu, parodančiu, kad tai ne maisto produktas (perbraukta šakutė su šaukštu). Yra lietuvių kalba parašyta, koks tai produktas – vonios druska.

446. Pareiškėjas visuomet bendradarbiavo su Tarnyba, netrukdė patikrinimui, pateikė visą reikiamą informaciją apie kosmetikos gaminius, jų kiekį bei savybes, siekė išimti visas prekes iš rinkos Lietuvos mastu, tačiau per klaidą, trys pakeliai buvo palikti vienoje Plungės miesto kosmetikos parduotuvių, tačiau sužinojus apie jų buvimą, vonios druskos buvo nedelsiant pašalintos iš rinkos.

45Atsakovas Tarnyba su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

46Atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 158-164) nurodė iš esmės tuos pačius argumentus, kuriais buvo grindžiamas ir atsakovo atsilipimas į skundą, pateiktas pirmosios instancijos teisme.

47Teisėjų kolegija

konstatuoja:

48IV.

49Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2011 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 12PS-7. Minėtuoju nutarimu Tarnyba UAB „Kosvila Baltic“ už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 7 punkto pažeidimus skyrė 10 000 Lt baudą.

50Nustatyta, kad Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, atlikusi patikrinimą dėl Bendrovės tiekiamų į rinką gaminių atitikties teisės aktų reikalavimams, surašė 2010 m. gegužės 31 d. patikrinimo aktą. 2010 m. birželio 9 d. Inspekcijos Panevėžio skyrius priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė nedelsiant uždrausti produktų – Vonios druskų – pateikimą į rinką bei įpareigojo pareiškėją nedelsiant šiuos pavojingus gaminius pašalinti iš rinkos bei įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su šiais pavojingais produktais. 2010 m. spalio 21 d. Tarnyba, įvertinusi Inspekcijos Panevėžio skyriaus pateiktus duomenis, už Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 9 dalies punktų pažeidimus, Bendrovei paskyrė 3000 Lt baudą. VAAT konstatavo, kad Tarnyba, priimdama 2010 m. spalio 21 d. nutarimą, pagrįstai pripažino nutarime nurodytus produktus pavojingais ir konstatavo, kad pareiškėjas, pateikdamas šiuos gaminius į Lietuvos rinką, pažeidė Įstatymo 8 straipsnio 1 punkte ir 9 straipsnio 1 punkte nustatytus reikalavimus. Inspekcija, atlikusi patikrinimą, surašė 2010 m. rugsėjo 8 d. patikrinimą aktą, kuriame nustatė, kad buvo realizuojamos Vonios druskos, kurias Inspekcijos 2010 m. birželio 9 d. sprendimu uždrausta tiekti į Lietuvos rinką. Inspekcija padarė išvadą, kad pareiškėjas nevykdė 2010 m. birželio 9 d. sprendimo. 2011 m. balandžio 20 d. Tarnyba, atsižvelgdama į Inspekcijos pateiktą medžiagą, priėmė sprendimą, kuriame konstatavo, kad pareiškėjas pateikė į rinką pavojingus produktus – Vonios druskas, kurie neatitiko Lietuvos higienos normos 30 punkto bei Įstatymo 3 straipsnio 5 dalies bei nevykdė Inspekcijos 2010 m. birželio 9 d. sprendimo. Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 23 straipsnio 5 dalimi, pareiškėjui paskyrė 10 000 Lt baudą.

51Nesutikdamas su minėtuoju Tarnybos sprendimu, pareiškėjas kreipėsi į teismą. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. liepos 22 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Kosvila Baltic“ skundą patenkino iš dalies ir pakeitė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2011 m. balandžio 20 d. nutarimą Nr. 12PS-7 bei paskyrė UAB „Kosvila Baltic“ 6000 Lt baudą už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 7 punktų pažeidimą. Teismas netenkino Bendrovės prašymo paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti dalimis per 12 mėnesių, nes Bendrovė nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių apie jos sunkią finansinę padėtį, kuri galėtų sąlygoti tokios aplinkybės vertinimą.

52Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos dalykas yra Tarnybos 2011 m. balandžio 20 d. sprendimu paskirtos baudos dydis, o ne siekis nustatyti, ar Vonios druskos pagrįstai pripažintos nesaugiais kosmetikos gaminiais.

53Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas, kad į rinką teikiamas produktas turi būti saugus. To paties įstatymo 8 straipsnyje yra įvardytos gamintojo pareigos, užtikrinant gaminių saugą. Šio straipsnio 1 punktas nurodo, kad gamintojas privalo teikti į rinką saugius gaminius, o 7 punkte įtvirtinta pareiga vykdyti institucijų nurodymus ir reikalavimus. Įstatymo 23 straipsnis skirtas reglamentuoti baudas už Įstatymo pažeidimus, o 5 punkte įtvirtinta nuostata, kad produkto gamintojui, platintojui ar paslaugos tiekėjui, nevykdantiems Tarnybos ar kontrolės institucijų reikalavimų pašalinti produktus iš rinkos ar juos sunaikinti, skiriama bauda nuo 5 000 iki 20 000 Lt.

54Iš faktinių bylos aplinkybių visumos matyti, kad pareiškėjas nevykdė Tarnybos reikalavimo pašalinti iš rinkos Vonios druskas, todėl pareiškėjui skirtos baudos dydis įtvirtintas Įstatymo 23 straipsnio 5 punkte. Svarbu akcentuoti ir tai, kad, iš byloje esančio 2010 m. spalio 28 d. UAB „Kosvila Baltic“ vadybininkės protokolo matyti, jog buvo stengiamasi išimti iš prekybos visus produktus ir kad šiuo metu produktų rinkoje nebėra. Nurodyta ir tai, kad nėra nukentėjusiųjų dėl Vonios druskų naudojimo. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, minėtasis protokolas nėra nuginčytas jokiais byloje esančiais įrodymais. Taigi konstatuotina, jog ginčo atveju turi būti taikoma 24 straipsnio 3 dalies nuostata, numatanti, jog, skiriant baudą, lengvinančiomis aplinkybėmis yra laikoma tai, kad asmenys, padarė pažeidimą, jį pašalino, gera valia atlygino vartotojams padarytą žalą, ir kitos reikšmingos aplinkybės. Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtąsias teisės aktų nuostatas bei bylai reikšmingas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė lengvinančias aplinkybes ir sumažino baudos dydį iki 6 000 Lt. Toks baudos dydis yra proporcingas padarytam pažeidimui bei atitinka nuobaudos tikslus, todėl dar mažinti baudą nėra pagrindo.

55Taigi pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes, teisingai taikė įstatymus, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tenkinti pareiškėjo skundą nėra pagrindo, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 22 d. spendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo UAB „Kosvila Baltic“ apeliacinis skundas atmetamas.

56Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57uždarosios akcinės bendrovės „Kosvila Baltic“ apeliacinį skundą atmesti.

58Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

59Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Mindaugui Paukštei, atsakovo... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas UAB „Kosvila Baltic“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 8. Pareiškėjas UAB „Kosvila Baltic“ (toliau – ir Bendrovė) skunde (b. l.... 9. Bendrovė atkreipė dėmesį, kad, galiojant 2010 m. spalio 21 d. nutarimui,... 10. Bendrovės teigimu, ginčijamas 2011 m. balandžio 20 d. nutarimas priimtas,... 11. Atsakovas Tarnyba su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.... 12. Atsiliepime į skundą (b.l. 17-22) nurodė, kad Tarnyba 2011 m. balandžio 20... 13. Paaiškino, kad Inspekcija 2010 m. birželio 9 d. sprendimu uždraudė tiekti... 14. Tarnyba, gavusi su sprendimu susijusią medžiagą, vadovaudamasi Įstatymo 23... 15. Tarnybos teigimu, Bendrovės skundo teiginys, kad pavojingų produktų... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija su skundu nesutiko ir prašė jį... 17. Atsiliepime į skundą (b.l. 64-66) paaiškino, kad Inspekcija, atlikusi... 18. Inspekcija atkreipė dėmesį, jog Bendrovė 2010 m. birželio 28 d. raštu... 19. Inspekcija pažymėjo, kad Bendrovė jau anksčiau buvo pateikusi į rinką... 20. II.... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 22 d. sprendimu... 22. Teismas nustatė, kad Inspekcijos Panevėžio skyriaus inspektorė atliko... 23. Inspekcijos Panevėžio skyrius 2010 m. birželio 10 d. raštu Nr. 3PS-206... 24. Tarnyba, įvertinusi Inspekcijos pateiktą medžiagą, 2010 m. spalio 21 d.... 25. UAB „Kosvila Baltic“ 2010 m. birželio 28 d. raštu bei 2010 m. rugsėjo 6... 26. Inspekcija padarė išvadą, kad UAB „Kosvila Baltic“ nevykdė Inspekcijos... 27. Tarnyba pagal pateiktą Inspekcijos medžiagą 2011 m. balandžio 20 d.... 28. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, pažymėjo, kad Tarnybos 2010 m. spalio... 29. Teismas pažymėjo, kad 2010 m. birželio 9 d. Sprendimas, kuriuo Inspekcija,... 30. Teismas, analizuodamas Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos... 31. Teismas, remdamasis Įstatymo 3 straipsnio 5 dalies, 3 straipsnio 6 dalies, 4... 32. Įstatymo 14 straipsnio 7 ir 8 punktai nustato, kad valstybės produktų saugos... 33. Inspekcija, vadovaudamasi Įstatymo 14, 16 ir 17 straipsniais, 2010 m.... 34. Teismas nustatė, kad UAB „Kosvila Baltic“ vadybininkė Inspekcijos 2010 m.... 35. Bendrovės prašymo paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti dalimis per 12... 36. III.... 37. Pareiškėjas UAB „Kosvila Baltic“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 38. Apeliacinis skundas (b. l. 148-152) grindžiamas šiais argumentais:... 39. 1. Teismas netinkamai vertino panaikintą Tarnybos 2010 m. spalio 21 d.... 40. 2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad šiuo atveju nėra pakartotinumo. UAB... 41. 3. Tarnyba tik konstatavo, kaip atrodo kosmetikos gaminiai, tačiau... 42. 4. Teismas neatsižvelgiant į pareiškėjo atsakomybę lengvinančias... 43. 5. Tarnyba gavo minėtų kosmetikos gaminių gamintojo raštą, kuriame... 44. 6. Pareiškėjas visuomet bendradarbiavo su Tarnyba, netrukdė patikrinimui,... 45. Atsakovas Tarnyba su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip... 46. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 158-164) nurodė iš esmės tuos... 47. Teisėjų kolegija... 48. IV.... 49. Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2011... 50. Nustatyta, kad Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio... 51. Nesutikdamas su minėtuoju Tarnybos sprendimu, pareiškėjas kreipėsi į... 52. Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos dalykas yra Tarnybos 2011 m. balandžio... 53. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas, kad į rinką... 54. Iš faktinių bylos aplinkybių visumos matyti, kad pareiškėjas nevykdė... 55. Taigi pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas... 56. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 57. uždarosios akcinės bendrovės „Kosvila Baltic“ apeliacinį skundą... 58. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimą... 59. Nutartis neskundžiama....