Byla Ik-1335-580/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Artūro Drigoto, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gabijos investicijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gabijos investicijos“ skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, I. M., S. P., J. U. dėl savavališkos statybos akto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Gabijos investicijos“ (toliau – pareiškėjas, UAB „Gabijos investicijos“) 2010 m. vasario 24 d. skundu, kurį 2010 m. kovo 5 d. patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – atsakovas, Inspekcija) 2010 m. vasario 1 d. savavališkos statybos aktą Nr. ( - ) , taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėjas nurodė, kad Inspekcija 2010 m. vasario 1 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. ( - ), kuriame nurodė, jog UAB „Gabijos investicijos“ savavališkai vykdė statybos darbus įrengiant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ), dalinės nuosavybės teise priklausančiame tretiesiems suinteresuotiems asmenims I. M., S. P. ir J. U. (toliau – ir tretieji suinteresuoti asmenys). Pareiškėjas teigė, jog nėra nei teisinių pagrindų, nei faktinių prielaidų, kuriais remdamasis atsakovas turėtų teisę surašyti savavališkos statybos aktą, nes statybos darbai buvo atliekami pagal Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros departamento direktoriaus 2006 m. gegužės 16 d. išduotą statybos leidimą Nr. ( - ).

6Atsakovas atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nepateikė statybos leidimo, kuris suteiktų teisę vykdyti statybos darbus žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ), todėl šiame žemės sklype jam atlikus statybos darbus jie kvalifikuotini kaip savavališkos statybos darbai.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą prašė patenkinti skundą.

9Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodė, kad statytojas inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų tiesimo darbus vykdė turėdamas teisės aktų nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą, todėl atsakovo surašytas skundžiamas savavališkos statybos aktas yra neteisėtas.

10Tretieji suinteresuoti asmenys J. U. ir S. P. atsiliepimu į skundą prašė nutraukti administracinę bylą, o nagrinėjant bylą iš esmės – atmesti skundą, taip pat prašė priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas.

11J. U. ir S. P. nurodė, kad savavališkos statybos aktas tiesiogiai nesukėlė pareiškėjui teisinių pasekmių (neturėjo įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms). Šis aktas yra tik administracinės procedūros, susijusios su savavališkos statybos padarinių šalinimu, dalis, o ne savarankiškas juridinę reikšmę turintis aktas (veiksmas), todėl negali būti ginčo dalyku administraciniame teisme. Administracinės bylos, kuriose yra ginčijami savavališkų statybų aktai, turi būti nutrauktos kaip nepriskirtinos administracinių teismų kompetencijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje

12Nr. A556-483/2010). Pažymėjo, jog UAB „Gabijos investicijos“ nebuvo išduoti projektavimo sąlygų sąvadas, statybos leidimas, kita statybų dokumentacija atlikti statybos darbus žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ). Pareiškėjas nesiėmė jokių veiksmų pašalinti savavališkos statybos padarinius, todėl Inspekcija visiškai pagrįstai surašė ginčijamą savavališkos statybos aktą.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi nutraukė bylą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 str. 1 p.).

15Teismas nustatė, kad Inspekcija 2010 m. vasario 1 d. surašė savavališkos statybos

16aktą Nr. ( - ), kuriame nurodė, jog UAB „Gabijos investicijos“ savavališkai vykdė statybos darbus įrengiant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas sklype, kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ), dalinės nuosavybės teise priklausančiame tretiesiems suinteresuotiems asmenims. Šiame akte nurodyta, kad savavališki darbai buvo atlikti neturint statybos leidimo vykdyti statybos darbus žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), pažeidžiant Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (toliau – STR 1.08.02:2002) 18.1 punkto reikalavimus (8 punktas). Teismas nurodė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-483/2010 išaiškino, kad ginčai dėl savavališkos statybos aktų panaikinimo turi būti pripažįstami nenagrinėtinais administraciniuose teismuose, kadangi ginčo pobūdis neatitinka ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje bei 15 straipsnyje nustatytos administracinio teismo kompetencijos. ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis nurodo, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Teismas pažymėjo, kad „reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali

17būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (administracinės bylos Nr. A14-261/2007;

18Nr. AS146-669/2009)“. Pabrėžė, kad šio išaiškinimo laikosi vadovaudamasis Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi. Teismas nurodė, jog pareiškėjo atstovės nurodytos aplinkybės buvo žinomos ir įvertintos priimant paminėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 197 straipsnis skirtas teismui pateikiamiems rašytiniams įrodymams apibrėžti ir įrodomajai galiai nustatyti. Įrodymas CPK 177 straipsnio 1 dalyje apibrėžiamas kaip faktinis duomuo, kuriuo remdamasis teismas konstatuoja bylos šalių įrodinėjamas aplinkybes. Savavališkos statybos akto kaip įrodymo vertinimas patvirtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje išdėstytą poziciją, kad šiuo aktu nustatomas juridinę reikšmę turintis faktas, o ne priimamas įpareigojimas asmeniui. Teismų praktikoje ABTĮ

1922 straipsnio 1 dalyje įvardinta kreipimosi į teismą sąlyga – teisių ir įstatymo saugomų interesų pažeidimas – yra aiškinama, nurodant, kad administracinis aktas asmeniui turi numatyti pareigas arba apriboti teises. Kadangi bylos atveju nuo to, ar skundžiamas aktas bus, ar nebus panaikintas asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeis, laikytina, kad šio akto panaikinimo klausimas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku. Be to, pareiškėjo atstovės nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys buvo priimtos bylose, kuriose ginčo dalykas nėra panašus į šioje byloje nagrinėjamą ginčą. Taigi pareiškėjo argumentai dėl netinkamo savavališkos statybos akto statuso vertinimo nėra pagrįsti. Teismas konstatavo, kad byla nutraukiama kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 str. 1 p.).

20III.

21Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą, taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

221. Administracinės bylos dalyku pripažintini ginčai dėl teisės ir dėl tokių viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų, kuriais pareiškėjai siekia savo gali būti pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynybos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-261/2007, 2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-669/2009). Savavališkos statybos akte konstatuota, jog jis savavališkai vykdė statybos darbus įrengiant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas paminėtame žemės sklype. Tarp jo ir atsakovo jau administracinio akto surašymo metu kilo nesutarimų dėl konkrečių faktinių aplinkybių aiškinimo. Neskundžia viešojo administravimo subjekto bendro pobūdžio atsakymo į paklausimą, atsakymo dėl informacijos pateikimo ir pan., t. y. neskundžia akto, kuris nesukelia teisinių pasekmių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-789/2009, 2010 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-290/2010). Skundo patenkinimas apgintų pažeistas teises ir teisėtus interesus, kadangi neliktų abejonių dėl vykdomos veiklos teisėtumo. Reikalavimas, kuriuo siekiama, kad būtų panaikintas teises pažeidžiantis administracinis aktas, atitinka administracinių bylų dalykui keliamus reikalavimus.

232. Ilgametei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamai teismų praktikai prieštaraujanti 2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-483/2010 dar nesudaro pagrindo teigti, jog jau suformuota nauja teismų praktika tokios kategorijos bylose ir jog tokia tariama teismų praktika besąlygiškai privalo vadovautis žemesnės instancijos teismai. Tokio pobūdžio bylos teismingos administracinės kompetencijos teismams (Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 24 d. nutartis (paskelbta ,,Administracinių teismų praktika“ Nr. 7), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1265/2006 (paskelbta ,,Administracinių teismų praktika“ Nr. 10), 2010 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-494/2010).

24Tretieji suinteresuoti asmenys J. U. ir S. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

251. Atsakovas, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, ginčijamu savavališkos statybos aktu nustatė pareiškėjo savavališkos statybos faktą tretiesiems suinteresuotiems asmenims nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ir jokių pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų nepažeidė.

262. Nuo 2006 m., pažeisdamas Konstitucijos saugomas nuosavybės teises, pareiškėjas vykdo tretiesiems suinteresuotiems asmenims nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalies užvaldymą ir savavališkas statybas.

273. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne vieną kartą yra konstatavęs, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar

28faktų konstatavimo, ir tuo atveju, kai ginčijamas savavališkos statybos aktas, kuriame nenustatyta jokių įpareigojimų asmeniui, tokia byla nenagrinėtina administracinių teismų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje

29Nr. A556-483/2010, 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-511/2010, 2010 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-354/2010).

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Atskirasis skundas atmestinas.

33Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Inspekcijos 2010 m. vasario 1 d. savavališkos statybos akto Nr. ( - ) teisėtumo ir pagrįstumo. Šiuo aktu nustatyta,

34kad pareiškėjas savavališkai vykdė statybos darbus įrengiant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame tretiesiems suinteresuotiems asmenims. Savavališki darbai buvo atlikti neturint statybos leidimo vykdyti statybos darbus žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), pažeidžiant Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies ir STR 1.08.02:2002 18.1 punkto reikalavimus (T 1, b. l. 8 – 10).

35Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad savavališkos statybos aktas, kuriame nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų asmeniui), negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, o byla, kurioje yra ginčijamas toks savavališkos statybos aktas, nenagrinėtina teismų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-483/2010, 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-511/2010, 2010 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-354/2010, 2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje

36Nr. AS442-323/2010, 2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-875/2010 ir kt.) (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

37Ginčijamame savavališkos statybos akte užfiksuotos tik nustatytos savavališkos statybos faktinės aplinkybės. Jame yra išreikštas tik fakto konstatavimas, kad pareiškėjas savavališkai vykdė statybos darbus. Jokių viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų) šiame savavališkos statybos akte nėra. Toks aktas pats savaime negali sukelti kokių nors teisinių pasekmių. Pareiškėjo keliamas ginčas dėl šio akto iš esmės yra ginčas tik dėl fakto, bet ne dėl teisės. Skundžiamas savavališkos statybos aktas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku. Tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str.).

38Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė bylą pagal ABTĮ 101 straipsnio 1 punktą.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis yra pagrįsta, todėl jos panaikinti nėra pagrindo.

40Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gabijos investicijos“ atskirąjį skundą atmesti.

42Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Gabijos investicijos“ (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Inspekcija 2010 m. vasario 1 d. surašė... 6. Atsakovas atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 7. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nepateikė statybos leidimo, kuris... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 9. Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodė, kad statytojas... 10. Tretieji suinteresuoti asmenys J. U. ir S. P. atsiliepimu į skundą prašė... 11. J. U. ir S. P. nurodė, kad savavališkos statybos aktas tiesiogiai nesukėlė... 12. Nr. A556-483/2010). Pažymėjo, jog UAB „Gabijos investicijos“ nebuvo... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi... 15. Teismas nustatė, kad Inspekcija 2010 m. vasario 1 d. surašė savavališkos... 16. aktą Nr. ( - ), kuriame nurodė, jog UAB „Gabijos investicijos“... 17. būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (administracinės bylos Nr.... 18. Nr. AS146-669/2009)“. Pabrėžė, kad šio išaiškinimo laikosi... 19. 22 straipsnio 1 dalyje įvardinta kreipimosi į teismą sąlyga – teisių ir... 20. III.... 21. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 22. 1. Administracinės bylos dalyku pripažintini ginčai dėl teisės ir dėl... 23. 2. Ilgametei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamai teismų... 24. Tretieji suinteresuoti asmenys J. U. ir S. P. atsiliepimu į atskirąjį... 25. 1. Atsakovas, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų,... 26. 2. Nuo 2006 m., pažeisdamas Konstitucijos saugomas nuosavybės teises,... 27. 3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne vieną kartą yra... 28. faktų konstatavimo, ir tuo atveju, kai ginčijamas savavališkos statybos... 29. Nr. A556-483/2010, 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr.... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Atskirasis skundas atmestinas.... 33. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Inspekcijos 2010 m. vasario 1 d.... 34. kad pareiškėjas savavališkai vykdė statybos darbus įrengiant inžinerinius... 35. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 36. Nr. AS442-323/2010, 2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje... 37. Ginčijamame savavališkos statybos akte užfiksuotos tik nustatytos... 38. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis yra... 40. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 41. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gabijos investicijos“... 42. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį... 43. Nutartis neskundžiama....