Byla e2FB-12353-637/2019
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, išnagrinėjo pareiškėjos M. O. bankroto administratoriaus Vitalijaus Tichomirovo prašymą dėl fizinio asmens bankroto bylos užbaigimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra Ežerskė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos M. O. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, išnagrinėjo pareiškėjos M. O. bankroto administratoriaus Vitalijaus Tichomirovo prašymą dėl fizinio asmens bankroto bylos užbaigimo.

3Teismas

Nustatė

42013 m. gruodžio 17 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi iškelta M. O. bankroto byla, pareiškėjos bankroto administratoriumi paskirtas Sergejus Kononenko ir nustatytas keturių mėnesių terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

52014

6m. vasario 21 d. teismo nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. Vieninteliu M. O. kreditoriumi patvirtinta akcinė bendrovė (toliau – AB) DNB bankas su 90231,88 Eur finansiniu reikalavimu.

72014 m. gegužės 2 d. teismo nutartimi patvirtintas bankrutuojančio fizinio asmens M. O. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas.

82016 m. lapkričio 4 d. teismo nutartimi buvo pakeistas bankrutuojančio fizinio asmens bankroto administratorius ir paskirtas naujas bankroto administratorius Vitalijus Tichomirovas.

92017 m. gegužės 10 d. teismo nutartimi patikslintas kreditoriaus AB DNB bankas finansinis reikalavimas (60408,55 Eur) ir kreditorius pakeistas kreditoriumi SIA „B2Kapital“. 2017 m. rugsėjo 21 d. teismo nutartimi patikslintas M. O. kreditorių sąrašas įtraukiant kreditorių uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Jūros būstas“ (nutarties priėmimo metu – „Mano Būstas Baltija“) su 344,53 Eur finansiniu reikalavimu, bankroto administratorius įpareigotas atlikti mokumo atkūrimo plano pakeitimo procedūras Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

10Bankroto administratorius 2019 m. spalio 25 d. pateikė prašymą baigti M. O. bankroto bylą ir nurašyti M. O. kreditorių bankroto proceso metu nepatenkintus kreditorinius reikalavimus. Apie prašymo nagrinėjamą pranešta byloje dalyvaujantiems asmenims.

11Teismas konstatuoja:

12Teismo patvirtintas mokumo atkūrimo plano projektas tampa mokumo atkūrimo planu ir taip užbaigiama ši fizinio asmens bankroto proceso stadija. Tolesnė stadija yra mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas, jai pasibaigus yra pabaigiamas ir fizinio asmens bankroto procesas.

13Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau ir FABĮ) 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, šį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą.

14Fizinio asmens bankroto byla užbaigiama teismui patvirtinus mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47-313/2018).

15Nagrinėjamu atveju iš 2019 m. lapkričio 11 d. bankroto administratoriaus rašytinių paaiškinimų, kartu su jais pateiktų plano vykdymo eigos ataskaitų ir kitų duomenų nustatyta, kad 2017 m. rugsėjo 21 d. teismo nutartyje numatyti veiksmai dėl M. O. mokumo atkūrimo plano pakeitimo nebuvo atlikti. Bankroto administratorius nurodo, kad siuntė nutartį M. O. tikslu informuoti bankrutuojantį asmenį apie pareigą patikslinti mokumo atkūrimo planą, tačiau bendravimas su bankrutuojančiu asmeniu buvo apsunkintas, su M. O. buvo sunku susisiekti, o susisiekus ir paraginus tai padaryti, bankrutuojantis asmuo jokių veiksmų neatliko. Administratorius nurodo, jog M. O. yra išvykusi į Čekijos Respubliką, kur slaugo senyvo amžiaus mamą ir dirba. Taigi, bankrutuojantis fizinis asmuo nesiėmė jokių priemonių, kad būtų parengtas plano pakeitimo projektas ir pateiktas derinimui FABĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka. Į administratorių dėl pagalbos šiuo klausimu bankrutuojantis asmuo taip pat nesikreipė, o dėl apsunkinto bendravimo su šiuo asmeniu ir kitos bankroto procedūros buvo atliekamos nesavalaikiai.

16Teismui pateiktais duomenimis nustatyta, jog M. O. vykdė 2014 m. gegužės 2 d. teismo nutartimi patvirtintame kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plane numatytas priemones. Bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaitoje Nr. 7 nurodyta, kad bankrutuojantis fizinis asmuo įvykdė visus savo įsipareigojimus bankroto byloje, taigi įgyvendino visas jame numatytas priemones savo mokumui atkurti ir kreditorių finansiniams reikalavimams kaip įmanoma labiau patenkinti. Paskutiniame kreditorių susirinkime nutarta pritarti plano vykdymo eigos ataskaitai Nr. 7.

17Bylos duomenimis nustatyta ir tai, kad plano įgyvendinimo terminas buvo penkeri metai. 2019 m. spalio 4 d. buvo atliktas paskutinis M. O. bankroto byloje numatytas mokėjimas kreditoriams ir apmokėtos administravimo išlaidos.

18Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad bankroto administratorius, kreditorių susirinkimo pirmininkas SIA „B2Kapital“ įgaliotas asmuo bei bankrutuojantis asmuo M. O. pasirašė mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kuriame nurodyti duomenys apie visus bankroto procese patenkintus bei nurašytinus kreditorinius reikalavimus ir konstatavo, kad M. O. mokumo atkūrimo planas įvykdytas.

19Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip (FABĮ 29 straipsnio 7 dalis).

20Nenustatyta, jog M. O. turėtų nepatenkintų kreditorinių reikalavimų, kurie pagal įstatymą negalėtų būti nurašyti. Įvykdžius mokumo atkūrimo plane nustatytus įsipareigojimus, manytina, kad fizinio asmens bankroto tikslas – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų patenkinimą – pasiektas (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis).

21Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad M. O. bankroto byloje liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie baigus fizinio asmens bankroto bylą nurašytini: SIA „B2Kapital“ – 56119,37 Eur, UAB „Jūros būstas“ (nutarties priėmimo metu – „Mano Būstas Baltija“) – 316,47 Eur, iš viso 56435,84 Eur.

22Nors 2017 m. rugsėjo 21 d. teismo nutartyje numatyti veiksmai dėl M. O. mokumo atkūrimo plano pakeitimo nebuvo atlikti, tačiau įvertinus bankroto administratoriaus nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad iš teismui pateikto mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto nustatyta, kad jame yra aptartas ir kreditorinis reikalavimas, dėl kurio turėjo būti atlikti mokumo atkūrimo plano pakeitimai, darytina išvada, kad yra pagrindas baigti fizinio asmens bankroto bylą ir patvirtinti teismui pateiktą kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

23Išaiškintina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 30 straipsnio 4 dalis).

24Apie teismo sprendimą baigti fizinių asmenų bankroto bylą bankroto administratorius per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo pranešti kreditoriams ir šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai (FABĮ 30 straipsnio 5 dalis).

25Bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ar nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu, perveda depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą (FABĮ 30 straipsnio 6 dalis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, 4-6 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

27Teismas

Nutarė

28patvirtinti teismui pateiktą kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kuriame nustatyta, kad M. O. nepatenkintų kreditorinių reikalavimų nurašytinas likutis yra 56435,84 Eur, iš kurių kreditoriaus SIA „B2Kapital“ nepatenkinto kreditorinio reikalavimo nurašytinas likutis yra 56119,37 Eur, UAB „Mano Būstas Baltija“ nepatenkinto kreditorinio reikalavimo nurašytinas likutis yra 316,47 Eur.

29Baigti fizinio asmens M. O. bankroto bylą.

30Išsiųsti nutarties patvirtintą kopiją bankroto administratoriui Vitalijui Tichomirovui.

31Įpareigoti bankroto administratorių per penkias darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos apie teismo sprendimą baigti fizinių asmenų bankroto bylą pranešti kreditoriams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

32Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu, pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą.

33Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra Ežerskė,... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos M. O.... 3. Teismas... 4. 2013 m. gruodžio 17 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi iškelta... 5. 2014... 6. m. vasario 21 d. teismo nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojančio fizinio... 7. 2014 m. gegužės 2 d. teismo nutartimi patvirtintas bankrutuojančio fizinio... 8. 2016 m. lapkričio 4 d. teismo nutartimi buvo pakeistas bankrutuojančio... 9. 2017 m. gegužės 10 d. teismo nutartimi patikslintas kreditoriaus AB DNB... 10. Bankroto administratorius 2019 m. spalio 25 d. pateikė prašymą baigti M. O.... 11. Teismas konstatuoja:... 12. Teismo patvirtintas mokumo atkūrimo plano projektas tampa mokumo atkūrimo... 13. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau ir FABĮ) 30... 14. Fizinio asmens bankroto byla užbaigiama teismui patvirtinus mokumo atkūrimo... 15. Nagrinėjamu atveju iš 2019 m. lapkričio 11 d. bankroto administratoriaus... 16. Teismui pateiktais duomenimis nustatyta, jog M. O. vykdė 2014 m. gegužės 2... 17. Bylos duomenimis nustatyta ir tai, kad plano įgyvendinimo terminas buvo... 18. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad bankroto administratorius,... 19. Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu... 20. Nenustatyta, jog M. O. turėtų nepatenkintų kreditorinių reikalavimų, kurie... 21. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad M. O. bankroto byloje liko nepatenkinti... 22. Nors 2017 m. rugsėjo 21 d. teismo nutartyje numatyti veiksmai dėl M. O.... 23. Išaiškintina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai,... 24. Apie teismo sprendimą baigti fizinių asmenų bankroto bylą bankroto... 25. Bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30... 27. Teismas... 28. patvirtinti teismui pateiktą kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo... 29. Baigti fizinio asmens M. O. bankroto bylą.... 30. Išsiųsti nutarties patvirtintą kopiją bankroto administratoriui Vitalijui... 31. Įpareigoti bankroto administratorių per penkias darbo dienas nuo nutarties... 32. Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų... 33. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...