Byla P-143-207-07
Dėl Šiaulių miesto valdybos sprendimų dalių teisėtumo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. M. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1403-289/2006 pagal pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Šiaulių vandenys“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybai dėl Šiaulių miesto valdybos sprendimų dalių teisėtumo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras (toliau – pareiškėjas), gindamas viešąjį interesą, prašymu, kurį patikslino, kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Šiaulių miesto valdybos 1998 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 256 ,,Dėl UAB ,,Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ dalis – „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507 ,,Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“, į savikainą įtraukiamos išlaidos šalto vandens prietaisams eksploatuoti“ ir 1 punktas – ,,Tvirtinti nuo 1998 m. birželio 1 d. UAB ,,Šiaulių vandenys“ abonentams tokius teikiamų paslaugų tarifus: šalto vandens tiekimas – 1,90 Lt už 1 kub. m vandens (su PVM – 2,24 Lt už 1 kub. m), kanalizavimas Šiaulių mieste – 1,69 Lt už 1 kub. m nuotekų (su PVM – 1,99 Lt už 1 kub. m), Ginkūnų gyvenvietėje – 1,47 Lt už 1 kub. m nuotekų (su PVM – 1,73 Lt už 1 kub. m), kai nuotekų užterštumas pagal biocheminį deguonies sunaudojimą – iki 287,5 mg O2 /l“ bei Šiaulių miesto valdybos 1999 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 306 ,,Dėl šalto vandens ir nuotekų kainų nustatymo“ dalis, kuria nuspręsta ,,Tvirtinti nuo 1999 m. rugpjūčio 1 d. uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių vandenys“ abonentams šalto vandens ir nuotekų kainas: 1. Šalto vandens tiekimo kaina – 2,35 Lt/kub. m (su PVM – 2,77 Lt/kub. m); 2. Nuotekų šalinimo ir valymo kaina Šiaulių mieste, kai nuotekų užterštumas pagal biocheminį deguonies suvartojimą per 7 paras (BDS7) iki 287,5 mg O2 /l – 1,69 Lt/kub. m (su PVM – 1,99 Lt/kub. m); 3. Nuotekų kaina – 0,50 Lt/kub. m nuotekų, kiekvieną kartą jų užterštumui padidėjus 287 mg O2 /l pagal BDS7; 4. Nuotekų valymo kaina Ginkūnų gyvenvietėje – 1,47 Lt/kub. m (su PVM –1,73 Lt/kub. m)“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1507 ,,Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 1507) 1 punkto 1.3 papunkčiui ir 2 punkto 2.2 papunkčiui. Pripažinus prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiam teisės aktui, laikyti juos panaikintais.

5Pareiškėjas nurodė, kad nurodytos Šiaulių miesto valdybos sprendimų dalys gali prieštarauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1507

61 punkto 1.3 papunkčiui ir 2 punkto 2.2 papunkčiui, nes šiame nutarime skelbiama, kad apskaitos prietaisus savo lėšomis eksploatuoja (atlieka techninę priežiūrą, keičia, remontuoja, organizuoja metrologinę patikrą) tiekėjai, o į paminėtuose Šiaulių miesto valdybos sprendimuose įtvirtintus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tarifus įtrauktos išlaidos šalto vandens prietaisams eksploatuoti. Atsižvelgiant į tai, pripažinus Šiaulių miesto valdybos

71998 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 256 bei 1999 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 306

8dalis prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimui

9Nr. 1507, jos laikytinos panaikintomis.

10II.

11Šiaulių apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 11 d. sprendimu pareiškėjo prašymą atmetė.

12Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1507 1.3, 2.2 punktus, aukščiau nurodytas Šiaulių miesto valdybos 1998 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 256 bei 1999 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 306 dalis, pažymėjo, jog tiek paminėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 1.3 punkte, tiek 2.2 punkte nurodyta, kad apskaitos prietaisus savo lėšomis eksploatuoja tiekėjai. Lietuvių kalbos instituto parengtame „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis „Pajamos“ aiškinamas kaip „paimamos, gaunamos lėšos“. Teismo nuomone, pagal šias nutarimo nuostatas, tiekėjas vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo išlaidas dengia iš savo pajamų. Teismas taip pat pažymėjo, jog, greta nurodyto nutarimo, Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos bei Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1997 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 281 buvo patvirtinta Šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tarifų nustatymo ir taikymo metodika (toliau – Metodika). Metodikos 2.1 punkte nurodyta, kad pajamos už vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą turi būti surenkamos iš visų vartotojų, kuriems tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos. Ekonomiškai pagrįstų pajamų, gaunamų realizavus vandenį ir pašalinus nuotekas, apimtys nustatomos pagal formulę: P=Sp+Sk+NP, kur: P – normatyvinės pajamos vandens tiekimo ir nuotekas šalinančiai įmonei funkcionuoti ir plėsti gamybą ateityje;

13Sp – sąlygiškai pastovios sąnaudos; Sk – kintamos sąnaudos; NP – normatyvinio pelno dydis (10 procentų nuo bendrųjų sąnaudų). Metodikos priedo 1.1 – 1.11 eilutėse išvardinta, kokios sąnaudos priskiriamos prie „Sąlygiškai pastovių“. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija bei Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija 1998 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 41/13 „Dėl šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tarifų nustatymo ir taikymo metodikos dalinio pakeitimo“ (įsigaliojo 1998 m. kovo 14 d.), atsižvelgdamos į tai, kad „Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507 ,,Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ (Žin., 1998, Nr. 3-56) nustatė, kad šalto vandens apskaitos prietaisai butuose turi būti įrengti iki 1999 m. gruodžio 31 d., o minėti prietaisai paprastai įrengiami iš normatyvinių nusidėvėjimo (amortizacijos) atskaitymų lėšų, pakeitė Metodikos priedo 1.8 eilutę, įsigaliojus šiam pakeitimui į sąlygiškai pastovias sąnaudas įskaičiuojamos ir sąnaudos šalto vandens apskaitos prietaisams eksploatuoti. Šią aplinkybę akcentavo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos specialistas Aloyzas Stapulionis. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į 2006 m. liepos 13 d. priimtą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą (įsigalios 2007 m. sausio 1 d.), kuriame taip pat įtvirtintas principas, kad apskaitos prietaisus savo lėšomis eksploatuoja tiekėjai, tačiau prietaisų eksploatavimo sąnaudos įtraukiamos į vandens kainą: „Abonentai (vartotojai) už vandens tiekėjo patiektą geriamąjį vandenį atsiskaito pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų ties tiekimo ir vartojimo riba, rodmenis, jei sutartis nenustato ko kita. Geriamojo vandens apskaitos prietaisus ties tiekimo ir vartojimo riba įrengia ir eksploatuoja vandens tiekėjas savo lėšomis. Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos įtraukiamos į vandens kainą (šio įstatymo 23 str.). Atsižvelgdamas į šiuos argumentus, teismas konstatavo, kad aukščiau nurodytos Šiaulių miesto valdybos 1998 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 256 bei 1999 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 306 dalys pripažintinos teisėtomis, o prašymas dėl jų panaikinimo atmestinas.

14III.

15J. M., Šiaulių daugiabučių namų patalpų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas, 2006 m. lapkričio 27 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiuntė paštu prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1403-289/2006. Prašymas grindžiamas šiais argumentais:

161. Nepagrįstai atsisakyta įtraukti trečiuoju suinteresuotu asmeniu Šiaulių daugiabučių namų patalpų savininkų asociaciją, ginančią vartotojų teises ir jų teisėtus interesus taip pat ir teikiant geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas. Neįtraukus proceso šalimi, buvo pažeistos Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 48 straipsnio 2, 3 dalys, 49 straipsnio 2 dalis, 56 straipsnio 1, 2 dalys, 22 straipsnio 1 dalis.

172. Pareiškėjui, kuris kreipėsi į teismą Šiaulių daugiabučių namų patalpų savininkų asociacijos prašymo pagrindu, neapskundus apeliacine tvarka teismo sprendimo, neapgintas pažeistas viešasis interesas.

183. Teismo sprendimas nepagrįstas dokumentais, o tik atsakovo atstovo nuomone, pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1507, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 8 dalį, Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalį.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Prašymas atmestinas. Procesą atsisakytina atnaujinti.

22Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 str. 1 d.).

23Procesas gali būti atnaujinamas, esant ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje nurodytiems pagrindams. Pagal ABTĮ 157 straipsnio 1 dalį, be kitų reikalavimų, prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodoma proceso atnaujinimo pagrindas.

24Šiuo atveju prašyme dėl proceso atnaujinimo nenurodytas konkretus ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje numatytas proceso atnaujinimo pagrindas (konkretus punktas). Įvertinus pateiktame prašyme nurodytas proceso atnaujinimo pagrindu laikomas aplinkybes, taip pat negalima daryti išvados, kad jos pagrindžia kurį nors ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą proceso atnaujinimo pagrindą, kuriam esant procesas gali būti atnaujinamas.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima konstatuoti, jog J. M. prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl atmestinas, o procesą administracinėje byloje atsisakytina atnaujinti (ABTĮ 159 str. 1 d.).

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

27J. M. prašymą atmesti.

28Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1403-289/2006 pagal pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Šiaulių vandenys“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybai dėl Šiaulių miesto valdybos sprendimų dalių teisėtumo.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras... 5. Pareiškėjas nurodė, kad nurodytos Šiaulių miesto valdybos sprendimų dalys... 6. 1 punkto 1.3 papunkčiui ir 2 punkto 2.2 papunkčiui, nes šiame nutarime... 7. 1998 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 256 bei 1999 m. liepos 19 d. sprendimo... 8. dalis prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio... 9. Nr. 1507, jos laikytinos panaikintomis.... 10. II.... 11. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 11 d. sprendimu... 12. Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d.... 13. Sp – sąlygiškai pastovios sąnaudos; Sk – kintamos sąnaudos; NP –... 14. III.... 15. J. M., Šiaulių daugiabučių namų patalpų savininkų asociacijos valdybos... 16. 1. Nepagrįstai atsisakyta įtraukti trečiuoju suinteresuotu asmeniu Šiaulių... 17. 2. Pareiškėjui, kuris kreipėsi į teismą Šiaulių daugiabučių namų... 18. 3. Teismo sprendimas nepagrįstas dokumentais, o tik atsakovo atstovo nuomone,... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Prašymas atmestinas. Procesą atsisakytina atnaujinti.... 22. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,... 23. Procesas gali būti atnaujinamas, esant ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje... 24. Šiuo atveju prašyme dėl proceso atnaujinimo nenurodytas konkretus ABTĮ 153... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima konstatuoti, jog J. M. prašymas... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 27. J. M. prašymą atmesti.... 28. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1403-289/2006... 29. Nutartis neskundžiama....