Byla 1A-29-361-2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Eduardo Maškevičiaus, teisėjų Lino Pauliukėno ir Daliaus Jocio, sekretoriaujant Jolantai Kližentytei, dalyvaujant prokurorei Virginijai Tilvikienei, gynėjui advokatui Vidui Vilkui, civilinio ieškovo atstovui advokatui Sigitui Čepui, nuteistajam G. G. ,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal kaltinamojo G. G. gynėjo advokato Vido Vilko, akcinės bendrovės Turto banko ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 3 d. nuosprendžio, kuriuo G. G. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 206 str. 1 d. dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo (BK 37 str.).

3AB Turto banko 192429,90 Lt civilinis ieškinys bei 0,03 proc. dydžio delspinigiai nuo 192429,90 Lt sumos už kiekvieną dieną teismo nuosprendžiu buvo atmestas.

4Teismas, išnagrinėjęs šią bylą,

Nustatė

5G. G. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas individualios įmonės ( - ) savininku bei direktoriumi, 2004 m. lapkričio 30 d., pasirašęs su Centrine projektų valdymo agentūra, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija bei VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paramos sutartį Nr. ( - ) dėl projekto „Naujo pakavimo automato prototipo kūrimas“ įgyvendinimo ir gavęs 48 101,65 Lt iš nacionalinio biudžeto bei 144 304,94 Lt iš PHARE paramos, t. y. iš viso 192 406,59 Lt avansinių lėšų, pažeisdamas VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2004-08-28 įsakymu Nr. 240 patvirtintos „Pirkimų tvarkos Europos Sąjungos PHARE programos subsidijų gavėjams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą“ (toliau Tvarkos) 6 punkto reikalavimus, neužtikrino, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Būtent klijavimo aparato pirkimą vykdė iš susijusių asmenų, t. y. žinodamas, kad konkursą laimėjusios UAB ( - ) komercijos direktorė L. A. rengė G. G. individualios įmonės ( - ) pirkimų konkursų dokumentus, o tos pačios bendrovės darbuotojai P. B. bei V. D. buvo paskirti G. G. individualios įmonės ( - ) pirkimų komisijos nariais ir atliko pateiktų pasiūlymų vertinimus. Taip pat G. G. , pažeisdamas to paties Centrinės projektų valdymo agentūros 2004-08-28 įsakymo Nr. 240 39 ir 40 punktų reikalavimus, per 10 dienų po visų pasiūlymų vertinimo pabaigos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai nepateikė derinimui pasiūlymų vertinimo ataskaitų ir negavęs minėtos agentūros pritarimo dėl pirkimo sutarčių sudarymo su tiekėjais sudarė įrangos pirkimo sutartis, kurias apmokėjo iš anksčiau nurodytų avansinių paramos lėšų, būtent: Klaipėdos m. 2005-08-03 sudarė su UAB ( - ) sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) dėl servo pavaros bei proceso valdiklio su skydeliu įsigijimo, pagal kurias pervedė 37275 Lt; 2005-08-05 sudarė su UAB ( - ) sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) dėl metalinių detalių ir keičiamo formato formų įsigijimo, pagal kurias šiai bendrovei pervedė 40087 Lt; 2005-08-05 sudarė su UAB ( - ) sutartį Nr. ( - ) dėl klijavimo aparato įsigijimo, pagal kurią šiai bendrovei pervedė 39600 Lt. Taip pat G. G. , pažeisdamas to paties VšĮ Centrinės projektų vykdymo agentūros 2004-08-28 įsakymo Nr. 240 10 punkto reikalavimą, nevykdė pirkimų pagal su VšĮ Lietuvos verslo paramos centru 2005-02-23 suderintą pirkimų planą, t. y. 2005-08-03 iš UAB ( - ) už 20 650 Lt įsigijo vieną servo pavarą, nors pagal suderintą pirkimų planą už tą pačią sumą privalėjo nupirkti dvi servo pavaras. Taigi G. G. dalį gautų avansinių PHARE paramos lėšų, t. y. 116962 Lt, panaudojo ne pagal nustatytą tvarką.

6Kaltinamojo G. G. gynėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad visuma teismo posėdyje ištirtų faktinių duomenų nepagrindžia teismo išvados, esą G. G. panaudojo tikslinę paramą ne pagal nustatytą tvarką, todėl G. G. nepagrįstai pripažintas padaręs veiką, atitinkančią BK 206 str. 1 d. Remiantis BPK 305 str. l d. l ir 3 p., apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje privalo būti įvardyta: „įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybės“ (l p.), „įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados“ bei „motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas atmetė kitus įrodymus" (2 p.), taip pat „nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados“ (3 p.). Atskleidžiant tikrąją šio procesinio teisinio reguliavimo prasmę ir turinį vadovaujamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 1.1 p., kuriame nurodyta, kad nuosprendis pagrįstu laikytinas tik tuomet, jei „jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais bei teisingai įvertintais įrodymais“. To paties Senato nutarimo 3.1.4 p. dėmesys atkreiptas į tai, kad „motyvuojamojoje nuosprendžio dalyje (BPK 305 str. l d. 2 p.) teismas pirmiausia privalo išdėstyti įrodymus, kuriais remdamasis konstatuoja visų nustatomojoje nuosprendžio dalyje nurodytų ir kitų svarbių bylos aplinkybių buvimą“. „Įrodymai dėstomi nuosekliai, atskleidžiant jų tarpusavio ryši, kad iš jų analizės nuosprendyje logiškai išplauktų kaltinamojo kaltę ar kitas svarbias aplinkybes patvirtinančios išvados“. „Teismas, aprašydamas į įrodinėjimo dalyką įeinančias aplinkybes, privalo padaryti vienareikšmę išvadą apie šių aplinkybių buvimą ar nebuvimą“. „Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikaltimą ir kitas svarbias aplinkybes (LAT Senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo 3.1.8 p.)“. Teismo nuosprendžiu nustatytas faktines aplinkybes vertinant baudžiamojoje byloje esančių įrodymų kontekste konstatuotina, jog teismo nuosprendžiu nustatytos faktinės aplinkybės neatitinka baudžiamojoje byloje esančių įrodymų turinio, o kartu ir nepagrindžia prielaidos, kad G. G. padarė inkriminuojamą veiką. Išvada dėl G. G. kaltės tariamai panaudojus tikslinės paramos lėšas ne pagal nustatytą tvarką yra daroma neteisingai pripažinus įrodytomis faktines aplinkybes bei neteisingai pritaikius baudžiamąjį įstatymą. BK 206 str. l d. numatyta veika gali būti padaroma tik tiesiogine tyčia (BK 15 str. 2 d.).Tuo tarpu iš byloje esančių tiek G. G. paaiškinimų, tiek liudytojų parodymų, tiek neginčijamo ir įrodyto fakto, jog paramos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį, projekto tikslas sukurtas, projekto vykdymas pradėtas ir baigtas laiku, taip pat tos aplinkybės, jog pasiūlymų vertinimo ataskaita yra tik vienas iš daugybės privalomų rengti, pateikti ir suderintų projekto metu dokumentų, o tai patvirtina prie baudžiamosios bylos pridėti 15 segtuvų su dokumentais, darytina išvada, jog G. G. veika padaryta ne tiesiogine tyčia, o nusikalstamu nerūpestingumu (BK 16 str. 3 d.), t. y. ją darydamas G. G. nenumatė, kad dėl jo neveikimo (ataskaitų nepateikimo nustatytu terminu) gali atsirasti BK numatyti padariniai, nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti. Todėl pripažinus G. G. padarius minėtą veikos epizodą ne tiesiogine tyčia, o dėl neatsargumo, pripažintina, kad nepadaryta veika, turinti BK 206 str. l d. požymių. L. A. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme liudytojos apklausos metu parodė, jog G. G. IĮ ( - ) ji teikė paslaugas pagal 2005 m. sausio 3 d. paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ). Pagal šią sutartį ji ( - ) konsultavo sudarant 2005 metų balansą ir pelno nuostolio ataskaitą. Tokiu dokumentu pagal PHARE remiamą programą ( - ) vykdomo projekto ji nerengė, pirkimų komisijos posėdžiuose nedalyvavo, protokolų nesurašinėjo, tiesiog, jei jos paprašydavo pagalbos atšviesti dokumentus, pagal atsiųstus raštus parinkti išsiuntimo dokumentus, išsiųsti dokumentus, ji tai padarydavo. Šias aplinkybes konstatuoja ir teismas. Todėl iš to, kas nurodyta, gynėjas daro išvadą, jog, pirma, nėra jokio faktinio pagrindo pripažinti, jog ,,UAB ( - ) komercijos direktorė L. A. rengė G. G. individualios įmonės ( - ) pirkimų konkurso dokumentus“, antra, jog G. G. „įsigijo klijavimo aparatą iš susijusių asmenų“. Tai, kad „UAB ( - )“ nuomojosi patalpas iš G. G. individualios įmonės ( - ), apskritai nesusiję su baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu privalomomis nustatyti reikšmingomis aplinkybėmis ir pagal savo turinį neįrodo jokios nusikalstamos veikos ar pagrindo pripažinti nuomos santykiais susijusius juridinius asmenis esančiais labiau susijusiais negu vien tik nuomos santykiais. Pažymėtina taip pat tai, jog teismas neanalizavo ir nevertino, kas laikytina „susiję asmenys“ ir „interesų konfliktas“, nuosprendžiu neatskleidė šių sąvokų turinio atitikimo konkrečioje nagrinėjamoje byloje buvusiems faktiniams santykiams. Byloje nėra jokių duomenų, jog G. G. individualios įmonės darbuotojai P. B. , V. D. buvo ir UAB ( - ) darbuotojai. Nesant tam jokių duomenų, teismo daroma išvada laikytina tik prielaida bei atitinkamai visos abejonės vertintinos kaltinamojo naudai. Antra, net jeigu ir būtų galima laikyti įrodyta tą aplinkybę, jog P. B. , V. D. buvo G. G. individualios įmonės ir UAB ( - ) darbuotojai, būtina įvertinti kitas svarbias aplinkybes, vertinant G. G. veiką. Teismo nuosprendyje nurodyti faktai negali būti vertinami kaip Subsidijos sutarties pažeidimą sudarantys ir G. G. interesų konfliktą sukėlę faktai, kadangi visų pirma Tvarkos 6 p. principai yra detalizuoti konkrečiais įsipareigojimais, nurodytais Sutartyje, prieduose ar pirkimo procedūrą reglamentuojančiuose dokumentuose (pvz., Tvarkos 119 p. „Paramos gavėjas pasiūlymą privalo atmesti, jeigu [...]“, 120 p. „Paramos gavėjas pasiūlymus vertina remdamasis šiais kriterijais“, Tvarkos priedas Nr. 3). Todėl, vertinant nurodytus tariamus principų pažeidimo faktus, būtina atkreipti dėmesį, ar tie nurodomi pažeidimai atlikti pažeidžiant konkrečius įpareigojimus paramos gavėjui. Nei iš CPVA ar LVPA pusės, nei pareikštas kaltinimas, nei nuosprendyje tokių įsipareigojimų pažeidimo nenurodoma, kadangi tokių įpareigojimų nebuvo pažeista, antra, nurodyti Tvarkos 6 p. principai aiškintini analizuojant tų dokumentų, kuriuose jie įtvirtinti, turinį. Tvarkos 7 skiltyje „Pirkimo komisija“ 33 p. nurodyta, kad „Paaiškėjus aplinkybėms, kad Komisijos narys ir ekspertas savo funkcijas atliko šališkai, proteguodamas konkretų tiekėją [...]“. Taigi šiuo punkto turiniu yra atskleista, kokiu atveju laikoma, kad Komisijos narys buvo šališkas – savo funkcijas atliko proteguodamas konkretų tiekėją. Nagrinėjamu atveju nei iš L. A. , nei V. D. ar P. B. nebuvo jokio UAB ( - ) protegavimo ir tokių duomenų nepateikta, trečia, pagal Tvarkos 32 p. kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik prieš tai pasirašęs nešališkumo deklaraciją. Tiek V. D. , tiek P. B. 2004 m. vasario 2 d. pasirašė Pirkimo komisijos nario nešališkumo deklaraciją, kuria pasižadėjo objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo principu, atlikti savo pareigas ir būti nešališkas tiekėjams. Tai, jog du minėti asmenys buvo G. G. IĮ ( - ) organizuoto ir vertinto konkurso laimėtojos UAB ( - ) darbuotojai, neduoda pagrindo daryti išvadai, kad tokiu būdu dalyvaudami šie asmenys pažeidė konkurso nešališkumo ir kitus su tuo susijusius principus be anksčiau pateiktų nuostatų, kas vertintina šališkumu ir neobjektyvumu, atsižvelgtina ir į tai, kokius įsipareigojimus kaip komisijos nariai turėjo V. D. ir P. B. . Kaip vienas iš tokių dokumentų yra Subsidijos sutarties I priedo Projekto aprašymas sudėtinės dalies partnerystės sutarties 2 priedas, pavadintas „Atsakomybės pasiskirstymas“, jame ties V. D. ir P. B. pavarde nurodyta „Modelių konstravimas“, „Modelių analizė ir įvertinimas“, „Komplektuojančiųjų dalių parinkimas, „prototipo surinkimas“. Tai reiškia, kad šiuos du asmenis pirkimų procese siejo išimtinai įsipareigojimas vertinti techninio pobūdžio pirkimo dalį. Baudžiamosios bylos duomenimis neginčijamai patvirtinta tai, jog P. B. , V. D. sprendė tik techninius norimo pirkti ir pasiūlymui pateikto pirkti daikto atitikimus. Vertinant Tvarkos 4 punkte nurodytą pažeidimą svarbu pažymėti tai, kad CPVA, nebūdama nei konkurse pasiūlymą pirkimui pateikusiu asmeniu, nei dalyvavusiu Pirkimų komisijos narių svarstyme dėl pripažinimo laimėjusiu konkursą konstatuoja, kad minėti pažeidimai buvo, tačiau apie šių asmenų paskyrimą ir dalyvavimą Pirkimo komisijos veikloje žinojo dar iki pačios Pirkimų komisijos darbo pradžios, tačiau jokių prieštaravimų dėl to nepateikė, o pagal Tvarkos VII dalį 182–186 p. kiekvienas pirkimu suinteresuotas tiekėjas, kuris mano, kad paramos gavėjas nesilaikė šios Tvarkos reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją paramos gavėjui. Tokių pretenzijų pareikšta nebuvo, tai savo ruožtu patvirtina tą aplinkybę, kad minėti UAB „NPAC“ darbuotojai, kaip komisijos nariai, tinkamai vykdė savo įsipareigojimus ir jokių pažeidimų nepadarė. Be to, minėtų asmenų pasirašytoje Nešališkumo deklaracijoje 2 p. nurodyta, kad „Iškilus interesų konfliktui, nedelsiant informuoti apie tai kitus vertinimo komisijos narius ir atsistatydinti iš vertinimo komisijos nario pareigų“. Tokio pobūdžio pranešimų ar kitokio pobūdžio informavimo pateikta nebuvo, tai savo ruožtu taip pat patvirtina, kad minėtiems asmenims interesų konfliktas iškilęs nebuvo. Kadangi P. B. , V. D. pasirašė nešališkumo deklaracijas, vadinasi, kol neįrodyta priešingai, laikytina, kad jie buvo nešališki ir neprotegavo nė vieno iš tiekėjų. Akivaizdu tai, jog tuo metu, kai G. G. individualios įmonės darbuotojai P. B. , V. D. buvo paskirti G. G. IĮ ( - ) pirkimų komisijos nariais, niekas nežinojo ir žinoti negalėjo, jog vėliau atvirame konkurse dalyvaus ir UAB ( - ), taigi jokios nusikalstamos veikos G. G. šiuos asmenis skiriant į komisijos narius apskritai nepadarė. Akivaizdu yra ir tai, jog jeigu pirkimų komisijos narys yra šališkas, būtent taip, kaip inkriminuojama pareikštu kaltinimu (2008 05 26 pareiškimu dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu), tai tik šiam asmeniui ir gali kilti atsakomybė už šališkumo nesilaikymą ir kito tiekėjo protegavimą, o ne kitam asmeniui, kaip šiuo atveju G. G. . Bet kokiu atveju šališkumas, t. y. kito tiekėjo protegavimas, turi būti ne preziumuojamas, o neginčytinai įrodytas. Kitaip tariant, vien faktas, kad asmuo dirbo vienoje įmonėje, kuri buvo pasiūlymą pateikusi, ir kitoje įmonėje, kuri šį pasiūlymą vertino, nepreziumuoja pasiūlymą pateikusios bendrovės protegavimo. UAB ( - ) konkursui pateiktas pasiūlymas dėl klijavimo aparato nebuvo vienintelis, tačiau buvo pateikta mažiausia kaina, lyginant su kitu pasiūlymą pateikusiu asmeniu, todėl jokio pagrindo daryti išvadai, jog klijavimo aparato pirkimas buvo neskaidrus, šališkas, iš susijusių asmenų, jokio faktinio pagrindo nėra. Audito išvadoje, kurią pasirašė auditorius A. D. , nurodyta, kad G. G. IĮ ( - ) vietoje dviejų servo pavarų, kurių vienos kaina pagal paramos biudžetą nustatyta 3000 EUR, iš viso biudžete numatyta 6000 EUR, įsigyta viena servo pavara, kurios kaina 5980,65 EUR, tai neatitinka Subsidijos sutarties bendrųjų sąlygų 14 str. reikalavimų ir viršija vieneto kainą, tačiau pažymėtina, jog l (vienos) servo pavaros pirkimas buvo suderintas ir patvirtintas su LVPA, tai patvirtina CPVA raštas. Toks teismo pateikiamas subsidijos sutarties pažeidimas neturi jokio faktinio pagrindo, kadangi tą aplinkybę, jog dėl servo pavaros pirkimo nėra padaryta pažeidimų, yra konstatavusios pačios projektą koordinavusios ir vykdymo priežiūrą atlikusios valstybinės institucijos, būtent, CPVA 2006 m. vasario 28 d. rašte patvirtinama, jog „atlikus su LVPA suderintų pirkimo dokumentų patikrą, nustatėme, kad pirkimo dokumentuose yra suderintas l vnt. servo pavaros pirkimas. Atsižvelgiant į tokį suderinimą, kitas servo pavarų kiekis ir negalėjo būti įsigytas, todėl CPVA supranta, kad LVPA, pritarusi tokiems pirkimo dokumentams, pritarė ir l vnt. servo pavaros įsigijimui“. Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra 2005 m. rugsėjo 9 d. rašte Nr. 1.10-4162 nurodoma, kad minėta įstaiga išnagrinėjo IĮ ( - ) pateiktas pirkimų atvirų konkursų būdu pasiūlymų vertinimo ataskaitas, iš jų ir dėl servo pavaros. Nurodoma, kad patikrinę pateiktas pasiūlymų vertinimo ataskaitas nustatė, kad jos neatitinka Pirkimų tvarkos reikalavimų ir joms pritarti negali, toliau minėto rašto teksto 3 punkte dėl servo pavaros ataskaitos nurodant, kokie pažeidimai nustatyti, – nė vienas iš nurodyti pažeidimų nėra susijęs su servo paravos l vnt. įsigijimu vietoj neva turėtų įsigyti 2 vnt., o visi nurodyti pažeidimai susiję su tam tikrų dokumentų nepateikimu, kas vėliau buvo pašalinta juos pateikus. Nuosprendyje nurodomo neva buvusio pažeidimo dėl servo pavaros l vnt. įsigijimo, vietoj 2 vnt. faktiškai nebuvo, kadangi VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2005 m. gegužės 20 d. rašte Nr. 110-2294 nurodoma, kad „Išnagrinėjome Jūsų pateiktus [...] servo pavaros [...] pirkimų atvirų konkursų dokumentus. Manome, kad Jūsų pateikti dokumentai atitinka VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2004 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 240 patvirtintos „Pirkimų tvarkos ES PHARE programos subsidijų gavėjams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą“ reikalavimus, tačiau prieš vykdant konkrečius pirkimus turi būti koreguojamos datos ir terminai, kad nebūtų pažeista Pirkimų tvarka“. G. G. IĮ ( - ) pateiktos servo pavaros atviro konkurso prekėms pirkti sąlygose yra nurodyta, kad perkama prekė – servo pavara, taip pat 1.1. punktą, kuriame nurodoma, kad „perkančioji organizacija numato įsigyti servo pavarą 0,25 kW“, minėto konkurso sąlygų 2 priede „techninė specifikacija“ (9-as lapas) taip pat nurodyta „servo pavara“. Vertinant G. G. veiką būtina pažymėti ir įvertinti tai, jog įsigyta viena servo pavara užtikrino numatytų dviejų servo pavarų tinkamą veikimą, o bendra dviejų servo pavarų pirkimo suma (6 000 EUR) nebuvo viršyta (nupirkta už 5980,65 EUR). G. G. , kaip fizinis asmuo, nepagrįstai pripažintas padaręs veiką, atitinkančią BK 206 str. 1 d., kadangi už šios veikos padarymą gali atsakyti tik juridinis asmuo, nes pažeidimai kildinami būtent iš sutarties vykdymo, kurios šalis yra juridinis asmuo. Kaip nuosprendyje ir nurodė teismas, „tikslinės paramos panaudojimas ne pagal nustatytą tvarką reiškia esminių sutarties sąlygų pažeidimą“. Šiuo atveju subsidijos sutartį pasirašė, teises ir pareigas prisiėmė tik G. G. individuali įmonė ( - ), kaip juridinis asmuo (LR individualių įmonių įstatymo 2 str. l d.). Vadinasi, jeigu ir būtų galima pripažinti įrodytomis nuosprendyje konstatuojamas aplinkybes dėl subsidijos sutarties pažeidimo, tai už jų pažeidimą turėtų atsakyti ne fizinis asmuo G. G. , o tik juridinis asmuo G. G. IĮ ( - ) (BK 206 str. 3 d.), todėl ir tuo pagrindu vadovaujantis G. G. pripažintinas nepadaręs veikos, numatytos BK 206 str. 1d. Apeliaciniu skundu prašoma panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 3 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį – išteisinti G. G. nesant jo veikoje nusikaltimo, numatyto BK 206 str. 1 d., sudėties, o likusią nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio palikti nepakeistą.

7AB Turto bankas apeliaciniame skunde nurodo, kad su tokiu nuosprendžiu nesutinka, nes sprendžiant klausimą dėl civilio ieškinio nuosprendis priimtas netinkamai aiškinant ir taikant materialines ir procesines teisės normas, todėl yra keistinas. Teismo nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes baudžiamojoje byloje yra nustatyta, kad G. G. individuali įmonė ( - ), panaudodama paramos lėšas, įsigijo iš susijusios įmonės UAB ( - ) klijavimo aparatą, už kurį pervesta 39600 Lt. UAB ( - ) yra įsikūrusi G. G. individualios įmonės ( - ) patalpose, naudoja G. G. individualios įmonės ( - ) logotipą. Be to, G. G. individualioje įmonėje ( - ) ir UAB ( - ) dirbo tie patys darbuotojai (P. B. ir V. D. ), kurie sprendė dėl klijavimo aparato pirkimo, o UAB ( - ) komercijos direktorė L. A. , kuri pasirašė klijavimo aparato pirkimo-pardavimo sutarti, G. G. IĮ vardu Verslo paramos agentūrai rengė dokumentus. UAB ( - ) paaiškinimai, kad logotipas naudojamas, nes jis jiems patinka ir yra neužpatentuotas, dėl tokio paaiškinimo nelogiškumo, turėtų būti atmetami. Taip pat kritiškai turėtų būti vertinami ir L. A. parodymai, kad ji G. G. individualiai įmonei ( - ) tik šviesdavo dokumentus, nes ji Verslo paramos agentūrai buvo nurodyta kaip G. G. IĮ ( - ) kontaktinis asmuo, o liudytojai patvirtino, kad L. A. tvarkydama G. G. IĮ ( - ) reikalus atvykdavo į Verslo paramos agentūrą. Taigi akivaizdu, kad G. G. neužtikrino, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų ir taip pažeidė Tvarkos 6 punktą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aprobuodamas 2007-06-19 nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-421/2007 nurodė, kad LR BK 37 str. įtvirtintas reikalavimas, kad vertinant veiką kaip mažareikšmę pirmiausia turi būti atsižvelgta į padarytos žalos dydį, taikomas ir nusikaltimams, aprašytiems formaliomis sudėtimis. G. G. neužtikinus pirkimo procedūros lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo, buvo padaryta 39600 Lt žala, kuri pirmosios instancijos teismo negalėjo būti vertinama kaip mažareikšmė. Be to, G. G. nesuderinęs pasiūlymų vertinimo ataskaitų su Verslo paramos agentūra sudarė ir kitos įrangos įsigijimo sutartis: 2005-08-03 su UAB ( - ) dėl proceso valdymo skydelio įsigijimo, už kurį pervesta 16625 Lt, 2005-08-03 su UAB ( - )dėl vienos servo pavaros vietoje dviejų įsigijimo, už ją pervesta 20650 Lt, 2005-08-05 su UAB ( - )dėl metalinių detalių įsigijimo, už juos pervesta 19397 Lt, ir 2005-08-05 su UAB ( - ) dėl keičiamo formatų formų įsigijimo, už jas pervesta 20690 Lt. Taigi G. G. iš viso ne pagal nustatytą tvarką panaudojo 116962 Lt tikslinės paramos lėšų, todėl jo veika nėra mažareikšmė. BPK 212 str. numatyta, kad šio kodekso 206 str. nurodyta didelė turtinė žala yra 150 MGL dydžio sumą viršijanti žala. Kaip matyti iš bylos aplinkybių, teisiamojo padaryta turtinė žala yra didelė. AB Turto bankas taip pat nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas atmesdamas AB Turto banko civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje nenurodė jo atmetimo motyvų, tačiau analizuojant nuosprendį galima spręsti, jog ieškinys buvo atmestas dėl to, kad G. G. nusikalstama veika buvo pripažinta mažareikšme, o sprendimas grąžinti lėšas gali privesti įmonę prie bankroto. Tačiau akivaizdu, kad G. G. veika nepagrįstai buvo pripažinta mažareikšme, o atmesti ieškinį dėl to, kad jį patenkinus G. G. IĮ ( - ) gali bankrutuoti, nėra jokio juridinio pagrindo (nėra tokio ieškinio atmetimo pagrindo). Taigi, pripažinus G. G. kaltu, ieškinys turi būti patenkintas. Be to, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-10-03 nuosprendžiu sprendė dėl G. G. atsakomybės baudžiamosios teisės prasme. Jei G. G. nėra nuteisiamas, dar nereiškia, jog už padarytus pažeidimus jam (ar jo individualiai įmonei) nekyla atsakomybė civilinės teisės prasme. Atmetus ieškinį, užkertamas tolimesnis bylinėjimasis civilinio proceso tvarka, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismas net ir išteisindamas kaltinamąjį, negalėjo ieškinio atmesti, nes pagal LR BPK 115 str. 3 d. 2 p., ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtas. Todėl AB Turto bankas prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-10-03 nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio ir civilinį ieškinį patenkinti, priteisiant AB Turto banko naudai iš G. G. 192429,90 Lt.

8Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas apeliaciniame skunde nurodo, kad 2008-10-03 priimtas Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendis nepagrįstas ir neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Teismas nuosprendyje pažymėdamas, kad pažeistas skaidrumo principas vykdant viešuosius pirkimus yra formalus, šią savo išvadą pagrindė tuo, kad nors P. B. ir buvo paskirtas Pirkimų komisijos nariu ir dirbo UAB ( - ), jis prieš dalyvaudamas šioje komisijoje pasirašė nešališkumo deklaraciją. Tačiau teismas nuosprendyje neįvertino to, kad tiek P. B. , tiek V. D. , pasirašydami nešališkumo deklaraciją, ne tik įsipareigojo objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaujantis visų tiekėjų lygiateisiškumo, ne diskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principais atlikti Pirkimo komisijos nario pareigas, bet šios deklaracijos 2 punktu įsipareigojo, iškilus interesų konfliktui, nedelsiant informuoti apie tai komisijos narius ir atsistatydinti iš vertinimo komisijos narių. Tačiau, kaip parodė teisminio nagrinėjimo metu liudytojai P. B. , V. D. , šito nepadarė, o G. G. , paskirdamas šiuos asmenis Pirkimo komisijos nariais, nesiėmė jokių priemonių šiam interesų konfliktui išspręsti, nors su jais 2005-01-07 sudarė darbo sutartis Nr. 50 ir Nr. 51 ir žinojo, kad šie asmenys dirba UAB ( - ). Teismas nuosprendyje nurodė, kad L. A. , UAB ( - ) komercijos direktorė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad buvo padaryta klaida, nurodant, kad ji būtent rengė G. G. įmonės pirkimo pasiūlymą, kadangi UAB ( - ) ir G. G. įmonės ( - ) logotipai vienodi. Tuo tarpu teismas nekreipė dėmesio į L. A. paaiškinimą, kad su G. G. individualia įmone ( - ) ji buvo sudariusi 2005-01-03 Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią konsultavo G. G. IĮ ( - ), sudarant 2005 metų balansą ir pelno nuostolio ataskaitą. L. A. balanso ir pelno nuostolio ataskaitos sudarymui privalėjo susipažinti su visais G. G. IĮ ( - ) dokumentais, būtinais tokių ataskaitų sudarymui, tarp jų ir su projekto pirkimo dokumentais. Iš to išeina, kad jai buvo žinoma, jog projekto įgyvendinimui yra numatytas klijavimo aparato pirkimas. Jai taip pat buvo žinoma leistina suma šiam aparatui įsigyti, numatyta projekto biudžete. Pažymėtina ir tai, kad projekto biudžete numatyta leistina išlaidų suma klijavimo aparato įsigijimui buvo 39700 Lt be PVM. UAB ( - ) pasiūlyme konkursui nurodyta artima suma – 39600 Lt be PVM suma. Be to, teisminio nagrinėjimo metu liudytoja A. A. , LVPA darbuotoja, parodė, kad į LVPA kartu su G. G. individualios įmonės ( - ) buhaltere atvykdavo ir L. A. , kurios kartu pateikdavo projekto dokumentus. Tuo tarpu liudytoja Z. N. , G. G. įmonės buhalterė, teisminio nagrinėjimo metu davė nenuoseklius parodymus, iš pradžių neigdama, kad pažįsta L. A. , po to teigdama, kad kartais prašydavo L. A. paslaugų, t. y. padaryti dokumentų kopijas. Teismas nuosprendyje, darydamas išvadą, kad skaidrumo principas formaliai pažeistas, neatkreipė dėmesio ir į tai, kad skaidrumo principo pažeidimą sąlygojo ir tai, kad konkursas vyko šališkai, iš anksto susitarus, kadangi klijavimo aparato pirkimo konkurse be UAB ( - ) dalyvavo UAB ( - ), kurios vardu pasiūlymą pateikė šios įmonės steigėjas D. K. , kuris Subsidijos sutarties su G. G. IĮ ( - ) biudžete užregistruotas G. G. individualios įmonės ( - ) partnerio PHARE projekte – UAB ( - ) darbuotoju, priskirtu dirbti su PHARE projektu. Svarbu ir tai, kad G. G. IĮ ( - ) klijavimo aparato įsigijimo pasiūlymų vertinimo ataskaitas surašė 2005-07-29, o LVPA pateikė 2005-08-31, po dviejų LVPA priminimų. Tai patvirtina liudytoja K. M. , LVPA darbuotoja, paaiškindama, kad tuomet, kai laiku nebuvo pateiktos pasiūlymų vertinimo ataskaitos, 2005-09-07 ataskaitoje pažymėjo pažeidimus ir padarė išvadą, kad pasiūlymų vertinimo ataskaitai nepritariama. Šios aplinkybės pagrindžia išvadą, jog G. G. įmonė ( - ), vykdant klijavimo aparato pirkimą pažeidė pirkimo procedūras: neužtikrino, kad nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų, t. y. pažeidė Tvarkos 6, 7, 10, 123.2, 123.3 punktus bei neužtikrino pirkimų tikslo – vadovaujantis Tvarkos 6 punkte nustatytais pirkimų principais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią skaidriai ir racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti paramos gavėjui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų projektui tinkamai įgyvendinti. Teismas nuosprendyje, vertindamas G. G. IĮ „Spektras“ Tvarkos 10 p. pažeidimus, susijusius su servo pavaros įsigijimu, vadovavosi tik G. G. teismo posėdžio metu duotu paaiškinimu, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl tam tikrų techninių priežasčių, siekiant įrenginio didesnio našumo ir pranašumo prieš anksčiau sukurtus pakavimo aparatų prototipus, dėl to buvo nuspręsta pirkti vieną brangesnę pavarą su programavimo sistema ir kad paramos biudžeto limitas iš esmės neviršytas. Tačiau teismas nuosprendyje nevertino to, kad G. G. įmonė ( - ) dėl vienos servo pavaros įsigijimo 2005-08-03 sudarė pirkimo sutartį su UAB ( - ), bet iki servo pavaros pirkimo su LPVA sekretoriatu nesuderino pirkimo plano pakeitimo, Paramos biudžeto pakeitimo. Bylos duomenys įrodo, kad G. G. dėl pirkimo plano suderinimo kreipėsi tik 2006-01-16, t. y. jau įvykdžius visus numatytus pirkimus ir sekretoriato atstovams atlikus projekto patikrą vietoje bei surašius ataskaitą apie patikros metu nustatytus Tvarkos pažeidimus ir pasibaigus projekto vykdymui. Svarbu ir tai, kad liudytoja D. G. , CPVA darbuotoja, paaiškino, kad po projekto pabaigos detalės nederinamos, tada tik tikrinami faktai, duodami tik patarimai. Teismas nuosprendyje teigdamas, jog buvo sukurtas įrenginys, kartu konstatavo, kad įgyvendintas pagrindinis projekto tikslas. Visi įrenginiai ir detalės, numatytos subsidijos sutartyje, nupirktos, lėšos neiššvaistytos, kad jos panaudotos pagal paskirtį, nenukrypstant nuo projekto biudžeto išlaidų. Svarbu tai, kad UAB ( - ) auditorius A. D. , įvertinęs galutinę projekto įvykdymo finansinę ataskaitą, paaiškino, kad šią ataskaitą suderino su išlyga dėl biudžeto 5.3 eilutės – vienos servo pavaros įsigijimo vietoj dviejų už vienos kainą, t. y., kad 2980,65 EUR išlaidos negali būti laikomos tinkamomis projekto išlaidomis. Šie auditoriaus A. D. parodymai ir bylos medžiaga paneigia teismo nuosprendyje padarytą išvadą, kad PHARE lėšos buvo panaudotos nenukrypstant nuo projekto biudžeto lėšų. Be to, teismas nuosprendyje nevertino liudytojos A. A. teismo posėdyje duotų parodymų, kad būtent skaidrumo principo pažeidimas buvo esminis, lėmęs, kad dėl tvarkos pažeidimų netinkamai panaudojant PHARE lėšas buvo pranešta CPVA. Tai patvirtina liudytojos D. V. ir D. G. , kurios teismo posėdžio metu paaiškino, kad G. G. IĮ ( - ) galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą 2006-05-09 pateikė CPVA, tačiau ataskaita nebuvo patvirtinta. Šios ataskaitos nepatvirtino nei Ūkio ministerija, nei LVPA. Ataskaita buvo tik peržiūrėta, nes projektas įgyvendintas netinkamai, pažeidžiant visus esminius principus, o šių Tvarkos reikalavimų pažeidimų visuma lėmė Subsidijos sutarties nutraukimą. Nuo to priklausė išmokėjimas projektui PHARE lėšų, todėl projekto rezultatas – sukurtas pakavimo aparato prototipas – nebuvo vertinamas. Todėl visuma G. G. padarytų Tvarkos pažeidimų lėmė tai, kad nebuvo patvirtinta galutinė projekto ataskaita, paramos sutartis nutraukta, nevertintas projekto įgyvendinimo metu sukurtas pakavimo aparato prototipas – pagrindinis projekto tikslas liko neįgyvendintas. Atsižvelgiant į visus išvardytus G. G. padarytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 206 str. l d., objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius, konstatuotina, kad padaryta veika nėra tokia formali, kad dėl to atsirastų pagrindas šį nusikaltimą vertinti kaip mažareikšmį. Vertinant G. G. padarytos veikos pavojingumo laipsnį, esminę reikšmę turi padarytos žalos dydis, taip pat tai, kad dėl Tvarkos pažeidimų nebuvo įgyvendintas Subsidijos sutarties tikslas ir sutartis buvo nutraukta. Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita nepatvirtinta, neužtikrintas projekto tęstinumas, sukurto gaminio panaudojimas nustatytam tikslui. Svarbu ir tai, kad padaryto G. G. nusikaltimo negalima vertinti kaip mažareikšmio dėl to, kad kartu buvo sumažintas PHARE programos veiksmingumas, institucinis bendradarbiavimas, todėl neužtikrintas PHARE paramos lėšų panaudojimo tikslingumas bei PHARE programų įsipareigojimų vykdymas, t. y. neužtikrintas PHARE misijos įgyvendinimas. Teismas, priimdamas nuosprendį, padarė išvadas, kurios neatitinka byloje nustatytų aplinkybių, todėl šis nuosprendis yra neteisėtas, nepagrįstas ir naikintinas. Prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-10-03 d. nuosprendį dėl G. G. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 206 str. l d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 37 str. dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo panaikinti ir priimti apkaltinamąjį nuosprendį – pripažinti G. G. kaltu pagal LR BK 206 straipsnio l dalį ir skirti 40 MGL (5000 Lt) baudą. O pareikštą civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš kaltinamojo G. G. AB Turto bankui, kaip Projektų agentūros kreditorinių reikalavimų perėmėjui, priteisti 116962 Lt.

9Teismo posėdyje prokurorė prašė prokuroro apeliacinį skundą tenkinti, nuteistojo gynėjo apeliacinį skundą atmesti, civilinio ieškovo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, civilinio ieškovo atstovas prašė civilinį ieškinį patenkinti, nuteistojo gynėjo skundą atmesti, nuteistojo gynėjas prašė prokuroro ir civilinio ieškovo apeliacinius skundus atmesti, o savo skundą patenkinti.

10Nuteistojo gynėjo apeliacinis skundas atmestinas, prokuroro ir civilinio ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Apylinkės teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai išspręsto civilinio ieškinio ( BPK 328 str. 4 p.).

11Dėl nuteistojo gynėjo apeliacinio skundo.

12Apeliaciniame skunde nuteistojo gynėjas savaip vertina teismo nustatytas aplinkybes ir analizuoja paramos lėšų panaudojimo aspektus, tačiau tai nepaneigia teismo nustatytų ir nuosprendyje įvertintų įrodymų. Bylos duomenimis yra nustatyta, kad A. G. : a) neužtikrino, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Būtent klijavimo aparato pirkimą vykdė iš susijusių asmenų, t. y. žinodamas, kad konkursą laimėjusios UAB ( - ) komercijos direktorė L. A. rengė G. G. individualios įmonės ( - ) pirkimų konkursų dokumentus, o tos pačios bendrovės darbuotojai P. B. bei V. D. buvo paskirti G. G. individualios įmonės ( - ) Pirkimų komisijos nariais ir atliko pateiktų pasiūlymų vertinimus; b) pažeisdamas Tvarkos 39 ir 40 punktų reikalavimus, per 10 dienų po visų pasiūlymų vertinimo pabaigos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai nepateikė derinimui pasiūlymų vertinimo ataskaitų ir negavęs minėtos agentūros pritarimo dėl pirkimo sutarčių sudarymo su tiekėjais, sudarė įrangos pirkimo sutartis, kurias apmokėjo iš avansinių paramos lėšų (pirkimo sutartys su UAB ( - ) dėl servo pavaros bei proceso valdiklio su skydeliu įsigijimo, pirkimo sutartys su UAB ( - ) dėl metalinių detalių ir keičiamo formato formų įsigijimo, pirkimo sutartis su UAB ( - ) dėl klijavimo aparato įsigijimo); c)įsigijo vieną servo pavarą, nors pagal suderintą pirkimų planą už tą pačią sumą privalėjo nupirkti dvi servo pavaras.

13Bylos duomenimis yra nustatyta, kad A. G. individuali įmonė ( - ) įsigijo klijavimo aparatą iš susijusių asmenų, t. y. iš konkursą laimėjusios UAB ( - ), kurios komercijos direktorė L. A. rengė G. G. individualios įmonės ( - ) pirkimų konkurso dokumentus. Be to, UAB ( - ) nuomojosi patalpas iš G. G. IĮ ( - ), o G. G. individualios įmonės darbuotojai P. B. , V. D. , kurie buvo paskirti Pirkimų komisijos nariais ir atliko pateiktų pasiūlymų vertinimus, buvo ir UAB ( - ) darbuotojai. Yra akivaizdu, jog taip organizuojant pirkimo procedūras buvo pažeisti lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principai. Visai neturi reikšmės tai, kad P. B. ir V. D. pasirašė nešališkumo deklaraciją – vien tokių asmenų, kurie dirbo ir konkursą laimėjusioje bendrovėje įtraukimas į komisijos sudėtį, savaime aišku, daro pirkimo procedūrą neskaidria, juo labiau jie žinojo, jog UAB ( - ) turi klijavimo aparatą. L. A. buvo UAB ( - ) direktorė ir kartu rengė G. G. IĮ ( - ) pirkimų konkurso dokumentus ir konsultavo G. G. IĮ, o klijavimo aparatas buvo įsigytas būtent iš UAB ( - ), pastaroji bendrovė pagal sutartį iš G. G. IĮ nuomojasi patalpas, pranešimai apie pirkimus buvo siunčiami iš UAB ( - ) fakso. Taigi išvardytos aplinkybės akivaizdžiai rodo, jog atliekant pirkimo procedūras buvo proteguojama UAB ( - ), o ignoruojamas kitas konkurso dalyvis – UAB ( - ), dėl ko konkursas buvo neskaidrus, nelygiateisis ir diskriminacinis. Tai, kad UAB ( - ) pasiūlė artimą klijavimo aparato pirkimo kainą tai, už kurią jis buvo įsigytas, taip pat demonstruoja, jog konkurso nugalėtojas buvo žinomas iš anksto.

14Ataskaitos turėjo būti pateiktos per 10 dienų po visų pasiūlymų vertinimo pabaigos, tačiau G. G. pasiūlymus dėl servo pavaros, proceso valdiklio su skydeliu, metalinių detalių, keičiamo formato formų ir klijavimo aparato įsigijimo pasiūlymų vertinimo ataskaitas surašė 2005-07-29, o LVPA pateikė 2005-08-31, t. y. jau pasirašius pirkimo- pardavimo sutartis su tiekėjais ir po dviejų priminimų dėl dokumentų pateikimo. Pirkimas, susijęs su servo pavara, iki jo nebuvo suderintas su LVPA, IĮ ( - ) dėl šio plano pakeitimo kreipėsi tik 2006- 01- 16 ( b. l. 191, t. 3), t. y. jau įvykdžius visus numatytus pirkimus ir sekretoriato atstovams atlikus projekto patikrą vietoje bei 2005-12-15 surašius ataskaitą apie patikros metu nustatytus Tvarkos pažeidimus ( b. l. 9–10, t. 1). Pabrėžtina tai, kad LVPA nepritarė vienos servo pavaros už ta pačią kainą vietoj dviejų ( b. l. 192, t. 3).

15Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į tai, jog G. G. nesuderindamas pirkimų su atitinkamomis institucijomis, kurios turėjo stebėti projekto įgyvendinimą, veikė neatsargiai, tačiau tokiai nuomonei pritarti negalima. G. G. žinojo reikalavimus, pagal kuriuos turėjo veikti įsigydamas atitinkamą įrangą, juos akivaizdžiai ignoravo, net nepaisydamas priminimų, ataskaitas išsiųsdavo tik po to, kai jau buvo sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys, todėl jo kaltė pasireiškė tyčia, o ne neatsargumu.

16Advokatas mano, kad baudžiamojon atsakomybėn turėjo būti traukiamas ne G. G. , o jo individuali įmonė ( - ), tačiau juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė, jeigu ji būtų kilusi, vis tiek nepašalina fizinio asmens, kuris padarė nusikalstamą veiką, baudžiamosios atsakomybės (BK 20 str. 4 d.).

17Dėl civilinio ieškinio.

18Teismas atmetė UAB Turto banko civilinį ieškinį, tačiau tokio sprendimo nuosprendyje visai nemotyvavo. BPK 115 str.1 d. yra numatyta, kad priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta. Teismas G. G. neišteisino, o bylą dėl padarytos veikos mažareikšmiškumo nutraukė ir G. G. nuo baudžiamosios atsakomybės atleido. Vadinasi, teismas turėjo išspręsti klausimą dėl civilinio ieškinio.

19Subsidijos sutarties priedo 7 straipsnio 1 punkto 3 papunktyje yra numatyta, kad vykdydamas pirkimus paramos gavėjas privalo vadovautis Tvarka. Jau buvo minėta, kad G. G. subsidijos sutarties ir Tvarkos reikalavimų nesilaikė ir nusipirko įrengimų už 116962 Lt. Tvarkos 49 straipsnio 187 punkte yra numatyta, kad išlaidos, kurias paramos gavėjas patyrė, pažeisdamas šios Tvarkos reikalavimus, CPVA sprendimu gali būti pripažįstamos netinkamomis projekto išlaidomis ir jų nefinansuoti subsidijos lėšomis (arba nepripažįstamos tinkamu paramos gavėjo ar partnerio įnašu), o jei tokios išlaidos buvo apmokėtos ir pažeidimo faktas paaiškėjo vėliau – įpareigoti paramos gavėją grąžinti išmokėtas lėšas ir jas išieškoti. Nesilaikydamas Tvarkos reikalavimų G. G. įsigijo įrenginius, už kuriuos UAB ( - )pervedė 37275 Lt, UAB ( - ) – 40087 Lt, UAB ( - )– 39600 Lt. Taigi G. G. dalį gautų avansinių PHARE paramos lėšų, t. y. 116962 Lt, panaudojo ne pagal nustatytą tvarką, todėl jam kyla sutartinė atsakomybė už netinkamą prievolių vykdymą. Civilinio kodekso 6.256. str. 2 d. numato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Nors apylinkės teismas atmetė civilinį ieškinį kartu su delspinigiais, tačiau civilinio ieškovo AB Turto banko patikslintu civiliniu ieškiniu (b. l. 38–42, t. 4) nereikalavo priteisti ir delspinigius, todėl priteisiama padaryta žala, o delspinigiai nepriteisiami. G. G. ne pagal nustatytą tvarką panaudojo ne visą gautą avansą – 192406,59 Lt, o jo dalį – 116962 Lt, todėl likusi civilinio ieškinio dalis atmetama. Beje, 116962 Lt prašė priteisti ieškovė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pirminiu civiliniu ieškiniu (b. l. 49–51, t. 1).

20Dėl veikos pripažinimo mažareikšme.

21Baudžiamojo kodekso 37 str. prasme veika yra mažareikšmė, jei ji nedaro esminės žalos įstatymo ginamoms vertybėms arba nekelia grėsmės tokiai žalai atsirasti. Svarbu yra nustatyti, ar kėsinimusi į baudžiamuoju įstatymu ginamas vertybes asmuo siekė padaryti joms esminę žalą, ar veikos tikslai ir motyvai, veikos padarymo būdas ir pasekmės rodo, kad šia veika nebuvo siekiama tokią žalą padaryti, todėl veika yra mažareikšmė. Tiek prokuroras, tiek civilinis ieškovas akcentuoja, jog buvo padaryta didelė žala, kadangi perkant klijavimo aparatą ir kitus įrengimus buvo padaryta didelė žala, paramos sutartis buvo nutraukta. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad, nepaisant pažeidimų, būtent klijavimo aparatas ir atitinkami įrengimai, o ne kiti daiktai už gautą avansą buvo nupirkti, taigi jau vykdant pirkimo procedūras nebuvo siekiama padaryti žalos. Lietuvos verslo paramos agentūros kontrolės departamento specialistai nustatė, kad nupirktos ir pagamintos visos reikiamos dalys (išskyrus tai, jog vietoj dviejų servo pavarų nupirkta viena), subsidijos gavėjo pagrindinė veikla yra glaudžiai susijusi su projekto veikla, galima teigti, kad subsidijos gavėjas yra motyvuotas dėl projekto tęstinumo (b. l. 88–93, t. 4). Liudytojas A. D. parodė, kad projekto tikslai buvo pasiekti (b. l. 45–47, t. 4) G. G. kolegijai tvirtino, jog įrenginys šiuo metu dirba. Taigi galima teigti, jog paramos lėšos buvo įsisavintos pagal jų gavimo paskirtį. Apylinkės teismas nuosprendyje išdėstė ir kitus motyvus, dėl ko galima G. G. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir padarytos veikos pavojingumą pripažinti dideliu ir nesiekiančiu tokio laipsnio, dėl kurio būtų teisinga kaltinamąjį traukti už padarytą nusikaltimą baudžiamojon atsakomybėn. Šie argumentai yra pakankamai įtikinantys. Kita vertus, G. G. yra taikoma kita teisinės atsakomybės rūšis – civilinė atsakomybė: jis turės atlyginti padarytą žalą. Kolegija konstatuoja, jog apylinkės teismas turėjo teisę nutraukti bylą dėl padarytos veikos mažareikšmiškumo, skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti teismo nuosprendžio dėl G. G. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

22Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 3 d. nuosprendį pakeisti.

24Iš G. G. priteisti AB Turto bankui 116962 Lt žalos atlyginimo, kitą civilinio ieškinio dalį atmesti.

25Nuteistojo G. G. gynėjo apeliacinį skundą atmesti.

26Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. AB Turto banko 192429,90 Lt civilinis ieškinys bei 0,03 proc. dydžio... 4. Teismas, išnagrinėjęs šią bylą,... 5. G. G. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas individualios įmonės ( - )... 6. Kaltinamojo G. G. gynėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad visuma teismo... 7. AB Turto bankas apeliaciniame skunde nurodo, kad su tokiu nuosprendžiu... 8. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 9. Teismo posėdyje prokurorė prašė prokuroro apeliacinį skundą tenkinti,... 10. Nuteistojo gynėjo apeliacinis skundas atmestinas, prokuroro ir civilinio... 11. Dėl nuteistojo gynėjo apeliacinio skundo.... 12. Apeliaciniame skunde nuteistojo gynėjas savaip vertina teismo nustatytas... 13. Bylos duomenimis yra nustatyta, kad A. G. individuali įmonė ( - ) įsigijo... 14. Ataskaitos turėjo būti pateiktos per 10 dienų po visų pasiūlymų vertinimo... 15. Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į tai, jog G. G. nesuderindamas... 16. Advokatas mano, kad baudžiamojon atsakomybėn turėjo būti traukiamas ne G.... 17. Dėl civilinio ieškinio.... 18. Teismas atmetė UAB Turto banko civilinį ieškinį, tačiau tokio sprendimo... 19. Subsidijos sutarties priedo 7 straipsnio 1 punkto 3 papunktyje yra numatyta,... 20. Dėl veikos pripažinimo mažareikšme.... 21. Baudžiamojo kodekso 37 str. prasme veika yra mažareikšmė, jei ji nedaro... 22. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 3 d. nuosprendį pakeisti.... 24. Iš G. G. priteisti AB Turto bankui 116962 Lt žalos atlyginimo, kitą... 25. Nuteistojo G. G. gynėjo apeliacinį skundą atmesti.... 26. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....