Byla II-962-473/2009
Dėl Savivaldybės Įmonės „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – SĮ „Susisiekimo paslaugos“) 2009-05-18 nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą atstovui Arvydui Zaščiurinskui, viešame teisme posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. B. skundą dėl Savivaldybės Įmonės „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – SĮ „Susisiekimo paslaugos“) 2009-05-18 nutarimo panaikinimo,

Nustatė

22009-05-18 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius surašė V. B. administracinio teisės pažeidimo protokolą (b. l. 5, 6), nurodydamas, kad ji 2009-05-18 10 val. 29 min. važiavo autobusu Nr. 760 maršrutu Nr. 51 tarp stotelių Trakų Vokė – Metropolis, be bilieto, taip pažeisdama Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 p. reikalavimus.

3Remiantis šiuo protokolu SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-05-18 nutarimu (b. l. 7, 8) V. B. paskirta administracinė nuobauda – 15 Lt bauda, už administracinio teisęs pažeidimo, numatyto LR administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 142 str. 1 d. padarymą.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 2 – 4) prašydamas panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-05-18 nutarimą. Nurodo, kad 2009-05-18 jai važiuojant autobusu Nr. 760 maršrutu Nr. 51 tarp stotelių Trakų vokė – Metropolis kontrolieriui pradėjus tikrinti bilietus, kadangi jis neturėjo skiriamojo ženklo (ženkliuko ar pažymėjimo), ji pareikalavo, kad jis parodytų savo pažymėjimą arba prisistatytų, tačiau jos reikalavimo kontrolierius netenkino ir pareikalavo parodyti vienkartinį bilietą. Ji kontrolieriui padavė elektroninę kortelę, nurodė, kad perka lengvatinį bilietą (už 20 Lt), kadangi yra vieniša motina, auginanti du nepilnamečius vaikus, vienas iš kurių turi negalią. Mano, kad kontrolierius netinkamai išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą ir buvo netinkamai užpildytas protokolas (nebuvo duomenų apie jos paaiškinimą) bei nutarimas, todėl negali būti pateikti faktiniai duomenys, įrodantys, jog ji padarė teisės pažeidimą. Be to, nebuvo užtikrintos jos teisės pagal LR ATPK 272 str. 1 d., bylos svarstymas nebuvo paskirtas vadovaujantis terminais, numatytais LR ATPK 35 straipsnyje, iš jos atimta galimybė tinkamai pasirengti gynybai, šiurkščiai pažeidžiant Europos žmogaus teisių konvencijos 6 str.

5Institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovas Arvydas Zaščiurinskas teismo posėdyje parodė, kad su skundu nesutinka, kadangi V. B. važiavo neturėdama bilieto, tokiu būdu padarė administracinį teisės pažeidimą ir dėl to buvo pagrįstai patraukta administracinėn atsakomybėn (b. l. 31).

6Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai.

7Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – LR ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant.

8Skundas netenkintinas.

9Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 straipsnis).

10LR ATPK 142 straipsnio 1 dalis numato, kad keleivių važiavimas be bilieto arba vaikų nuo septynerių iki šešiolikos metų vežimas be bilieto troleibusu, vietinio susisiekimo (miesto) autobusu ir maršrutiniu taksi, užtraukia baudą nuo dešimties iki dvidešimties litų. Ši teisės norma pagal raiškos būdą yra blanketinė, todėl elgesio taisyklė numatyta kitame teisės akte.

11Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkte numatyta, kad keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto arba vežančiu vaiką nuo septynerių iki šešiolikos metų be bilieto, jei kontrolės metu jis nepateikia kontrolieriui tinkamai pažymėto vienkartinio bilieto arba galiojančio terminuoto bilieto, galiojančio vardinio terminuoto arba pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą.

12Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo neigia padaręs administracinį teisės pažeidimą, nurodydamas, kad elektroninį bilietą turėjo ir kontrolės metu kontrolieriams jį pateikė.

13Liudytojas G. S. teismo posėdyje parodė, kad V. B. važiavo 51 autobuso maršrutu neturėdama bilieto, t. y. kontrolės metu ji neturėjo elektroninio bilieto ir tik parodė pažymą, patvirtinančią, kad yra socialiai remtina. Kontrolieriui sakė, kad bilieto neturi, todėl skunde pateikia neteisingas faktines aplinkybes. Be to, nuskanavus elektroninio bilieto kodą, duomenys perduodami į įmonės duomenų bazę, todėl faktą, jei V. B. elektroninis bilietas būtų buvęs patikrintas, būtų galima nustatyti (b. l. 32).

14Liudytoja Z. T. teismo posėdyje parodė, kad pažeidimo dieną dirbo kartu su kontrolieriumi G. S., buvo su skiriamaisiais ženklais, turėjo pažymėjimus. V. B. važiavo be bilieto, o surašant protokolą, atsisakė nurodyti savo gyvenamąją vietą ir pasirašyti protokole. Kontrolės metu neturėjo nei elektroninio, nei vienkartinio bilieto (b. l. 32).

15Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltę patvirtina administracinio teisės pažeidimo byloje esantys įrodymai: administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame nurodyta, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo kontrolės metu nepateikė važiavimo bilieto, bylos šalių ir liudytojų paaiškinimai (b. l 5, 6, 31, 32). Teismas neturi pagrindo abejoti tarnybines pareigas vykdžiusio kontrolieriaus nustatytais faktais. Įrodymai byloje surinkti tinkamai, bei užfiksuoti laikantis LR ATPK reikalavimų. Byloje esantys įrodymai paneigia administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teiginius. Asmuo nenurodė jokių priežasčių ir nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių padaryti išvadą, kad jis nepažeidė LR ATPK 142 str. 1 d. reikalavimų. Pagal Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 p. reikalavimus keleivis privalo kontrolės metu pateikti tinkamai pažymėtą vienkartinį ar vardinį terminuotą (elektroninį) bilietą su nuolaida ir galiojantį dokumentą, patvirtinantį jo teisę į transporto lengvatą. Sutinkamai su minėtu taisyklių reikalavimu, administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo privalėjo kontrolės metu pateikti ne tik dokumentą, patvirtinantį jo teisę į transporto lengvatą, tačiau ir vienkartinį ar elektroninį galiojantį bilietą. Kaip nustatyta, kontrolieriai darbo metu turėjo skiriamuosius ženklus ir darbo pažymėjimus, todėl administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo privalėjo pateikti savo elektroninį bilietą kontrolei, tačiau to nepadarė. Be to, kaip teismo posėdyje nurodė liudytojai, keleivių kontrolės metu kiekvieną kartą nuskanavus elektroninio bilieto kodą tokiu būdu yra fiksuojami patikrinami bilietai ir šie duomenys perduodami SĮ „Susisiekimo paslaugos“, tačiau duomenų apie administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens elektroninį bilietą gauti nebuvo. Tuo tarpu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes ir patvirtinančių, kad kontrolės metu buvo patikrintas jos elektroninis bilietas, teismui nepateikė. Dėl išdėstytų argumentų administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens skunde išdėstyti argumentai, kad V. B. patikrinimo metu turėjo galiojantį elektroninį bilietą ir jį kontrolieriams pateikė, yra nepagrįsti. Darytina išvada, kad byloje surinkti faktiniai duomenys pakankami ir patikimi bei administracinis teisės pažeidimas – važiavimas be bilieto, numatytas LR ATPK 142 straipsnio 1 dalyje, įrodytas. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas laikantis administraciniam teisės pažeidimo protokolui keliamų reikalavimų, numatytų LR ATPK 260 str. Byloje surinkta medžiaga rodo, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veiksmai yra teisingai kvalifikuoti pagal LR ATPK 142 str. 1 d. ir administracinėn atsakomybėn asmuo yra patrauktas pagrįstai. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą buvo laikytasi įstatymų nustatytos šių bylų teisenos tvarkos. Administracinę nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, nuobauda paskirta laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių.

16Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundas netenkintinas.

17Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 123 straipsniu, 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

18administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. B. skundo netenkinti ir Savivaldybės Įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2009-05-18 nutarimą palikti nepakeistą.

19Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai