Byla 2A-232-425/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno (pranešėjas) ir Birutės Jonaitienės, posėdžio sekretorė Daiva Benevičiūtė, šalims nedalyvaujant,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. J. apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-48-82/2008, pagal pareiškėjos A. J. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Utenos apskrities viršininko administracijai dėl termino pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo atnaujinimo, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir termino pateikti dokumentus atnaujinimo,

Nustatė

4Pareiškėja A. J. 2007-05-17 su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama: 1. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. K. 1927 metais dovanojimo sutarties pagrindu perleido savo broliui J. K. 4,6ha žemės, esančios Utenos apskrityje, Sudeikių miestelyje; 2. atnaujinti terminą pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo; 3. atnaujinti terminą pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus.

5Pareiškėja A. J. savo prašymą motyvavo, kad jos tėvas J. K. 1927 metais dovanojimo sutarties pagrindu iš savo brolio J. K. gavo 4,6 ha žemės, esančios Utenos apskrityje, Sudeikių miestelyje. Pareiškėja nurodė, kad dėl ligos, kuri yra svarbi priežastis, praleido terminą prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo bei giminystės ryšį bei nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams paduoti.

6Utenos rajono apylinkės teismas 2008-03-21 sprendimu pareiškėjos A. J. pareiškimą atmetė. Teismo nuomone, pareiškėjos ir jos atstovės nurodyta pareiškėjos liga nelaikytina svarbia priežastimi, dėl kurios pareiškėja praleido terminą prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo, nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams bei giminystės ryšį patvirtinantiems dokumentams pateikti. Nurodė, kad Jurgis ir J. K. tik iki 1931-04-09 nuosavybės teisėmis valdė 2/3 žemės iš 13,8498 ha bendro ploto. Jurgis ir J. K. dar iki 1940-07-22 pardavė jiems priklausančią žemės dalį J. B., todėl pareiškėjos ir jos atstovės aiškinimas, liudytojo L. J. parodymai, kad J. K. 1927m. dovanojimo sutarties pagrindu perleido savo broliui J. K. 4,6 ha žemės Utenos apskrityje, Sudeikių miestelyje neįtikinami ir atmestini, nes prieštarauja byloje surinktiems įrodymams, kuriais abejoti nėra pagrindo. Į P. K. iki 1940m valdytą žemę 4,358ha atkurtos nuosavybės teisės V. K., Petro (b.l. 58-59).

7Apeliaciniu skundu A. J. prašė panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2008-03-21 sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškimą patenkinti. Pareiškėja motyvavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas, todėl priėmėm nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Teismas pažeidė įrodinėjimo taisykles reglamentuojančias teisės normas, netinkamai taikė įrodymų pakankamumo ir įrodymų vertinimo taisykles, be pagrindo neatnaujino termino, praleisto dėl svarbių priežasčių, todėl teismo sprendimas naikintinas. Nurodė, kad pagal tuo metu galiojusius įstatymus ranka vėliau darytas įrašas ant išskirstymo vienkiemiais plano negalėjo būti nuosavybės teisės pasibaigimo ar atsiradimo pagrindas, taigi vien minėtas įrašas nelaikytinas pakankamu J. K. nuosavybės teisės praradimo įrodymu. Pareiškėja pateikė teismui absoliučiai priešingas aplinkybes patvirtinančias įrodymus, kurie nebuvo paneigti. Teismas pažeidė tikimybių pusiausvyros principą, nepagrįstai atmetė pareiškėjos pateiktus įrodymus ir priėmė neteisėtą sprendimą remdamasis niekiniu įrašu. Atkreipė dėmesį, jog J. B. ar jo palikuonys niekada nelaikė savęs ginčijamo žemės sklypo savininkais. Nuosavybės teisės į tariamai J. B. perleistą žemės sklypą yra iki šiol neatkurtos, niekas iš J. B. giminaičių nėra padavę prašymo ar pareiškę pretenzijų į tą žemę. Nurodo, kad priežastys, dėl kurių praleido įstatymo nustatytą terminą, nepriklausė nuo pareiškėjos valios, ir trukdė tinkamai įgyvendinti savo teises. Nurodė, kad kito asmens aplaidumas negali būti kliūtis, dėl kurios būtų užkertamas kelias pareiškėjai įgyvendinti konstitucinę teisę į nuosavybę (b.l. 61-63).

8Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepime į apeliacinį skundą su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, jog teismas pagrįstai vadovavosi Utenos rajono žemėtvarkos skyriaus turimu „išskirstymo Sudeikių miestelio vienkiemiais planu“, kadangi esant keliems nuosavybės teisės patvirtintiems dokumentams, nuosavybės teisės atkuriamos pagal vėliausiai išduotą dokumentą. Nurodė, kad dėl nuosavybės teisių atkūrimo į P. K. iki 1940 m. nacionalizacijos valdytą žemę (4,538 ha), 1991 m. rugsėjo 30 d. su prašymu į Utenos rajono žemėtvarkos skyrių Sudeikių seniūnijoje kreipėsi V. K., Petro, kuriam Utenos apskrities viršininko administracijos 2001 m. vasario 27 d. sprendimais buvo atkurtos nuosavybės teisės į 4,96 ha žemės. Priešingai nei teigia pareiškėja, naikinamieji terminai negali būti teismo atnaujinti (b.l. 70-72).

9Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla dalyje nutrauktina, likusioje dalyje pareiškimas paliktinas nenagrinėtas (Civilinio proceso kodekso 326str.1d. 5p.).

10Kaip jau buvo nurodyta, pareiškėja-apeliantė A. J. pareiškime teismui prašė: 1. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. K. 1927 metais dovanojimo sutarties pagrindu perleido savo broliui, tuo pačiu pareiškėjos tėvui J. K. 4,6ha žemės, esančios Utenos apskrityje, Sudeikių miestelyje; 2. atnaujinti terminą pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo; 3.atnaujinti terminą pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus.

11Pirmosios instancijos teismas pripažino nesvarbiomis pareiškėjos ir jos atstovės nurodytas priežastimi, dėl kurių pareiškėja praleido terminą prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimui bei nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams bei giminystės ryšį patvirtinantiems dokumentams pateikti dėl ko šioje dalyje atmetė pareiškėjos prašymus. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada pilnai sutikti negalima.

12dėl prašymo atnaujinti terminą pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo

13Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą. Nuosavybės teisių atkūrimo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas (1997-07-01 įstatymas Nr. VIII-359) bei poįstatyminiai aktai. Įstatymų leidėjas 2001 m. rugpjūčio 3 d. priimto įstatymo Nr. IX-489 padarytais 1997-07-01 įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimais bei 2004 m. spalio 12 d. priimtu to paties įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymu nustatė prašymo atkurti nuosavybės teises ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininkų patvirtinančių dokumentų pateikimo nuosavybės teises atkuriančioms institucijoms pateikimo terminus. Lietuvos Respublikos piliečio prašymas atitinkamai institucijai turėjo būti paduotas iki 2001 m. gruodžio 31 d., o nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai turėjo būti pateikti iki 2003 m. gruodžio 31 d. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatyme, priimtame 2004 m. spalio 12 d., buvo nustatyta, kad piliečiams, praleidusiems nustatytus terminus dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleisti terminai gali būti atnaujinami (Įstatymo 10 straipsnio 1, 4 dalys). Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą pilietis turi būti kreipęsis su prašymu atkurti nuosavybės teises į atitinkamą valstybės instituciją. Tik tada, kai po 2001 m. gruodžio 31 d. buvo kreiptasi su prašymu į atitinkamą valstybės instituciją, piliečiui atsiranda teisė kreiptis į administracinį teismą su pareiškimu dėl praleisto termino atnaujinimo. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėja A. J. nesikreipė į kompetentingas valstybės institucijas su prašymu dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

14Aptartų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pareiškėjos A. J. pareiškimas atnaujinti praleistą terminą prašymui atkurti nuosavybės teises paduoti nenagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), todėl pirmosios instancijos teismas aptartoje dalyje turėjo atsisakyti priimti ieškinį. Kadangi šioje dalyje ieškinys priimtas ir išnagrinėtas, naikina šioje dalyje teismo sprendimo dalis ir civilinė byla nutrauktina (Civilinio proceso kodekso 293str.1p.).

15dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir atnaujinimo termino pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus.

16Nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje pareiškėjos keliami reikalavimai yra teismingi skirtingų kompetencijų teismams, iš kurių dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo – bendrosios kompetencijos teismui (CPK 444 straipsnio 2 dalies 1 punktas, CPK 1 straipsnio 1 dalis). Šie viename pareiškime keliami reikalavimai yra tiesiogiai tarpusavyje susiję. Pareiškėja prašo ne tik atnaujinti nustatytą terminą pateikti dokumentams nuosavybės teisių atkūrimui, tuo pačiu prašo nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą kad J. K. 1927 metais dovanojimo sutarties pagrindu perleido savo broliui J. K. 4,6ha žemės, esančios Utenos apskrityje. Abu šie reikalavimai galėtų būti nagrinėtini kartu bendrosios kompetencijos teisme. Teismo sprendimas dėl juridinio fakto nustatymo (jei šis faktas bus nustatytas) šioje byloje ir būtų tas papildomas dokumentas, kuriam pateikti ir yra prašoma atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja į atitinkamą valstybės instituciją, kuri administracine tvarka sprendžia nuosavybės teisių atkūrimo klausimą, nesikreipė ir turimų nuosavybės teisę patvirtinančių įrodymų jai nepateikė. Pareiškėja visus turimus įrodymus pateikė teismui šioje nagrinėjamoje byloje. Pagal susiformavusią nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą praktiką, pareiškėja visus turimus dokumentus, patvirtinančius jos tėvo nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, turėtų pateikti nuosavybės teises atkuriančiai valstybės institucijai, kuri administracine tvarka įvertintų pateiktų dokumentų juridinę reikšmę ir priimtų atitinkamą sprendimą dėl jų pakankamumo ar nepakankamumo nuosavybės teisei atkurti. Jeigu ši institucija, įvertinusi pareiškėjos pateiktus dokumentus, patvirtinančius jos tėvo nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, padarytų išvadą, kad jų pakanka nuosavybės teisei atkurti, tai pareiškėjai būtų atkurtos nuosavybės teisės į atitinkamus objektus (1997 m. liepos 1 d. Įstatymo Nr. VIII-359 9 straipsnio 1dalis, Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Tvarkos 12 punktas). Priešingu atveju, kai institucija prieitų prie išvados, kad pateiktų dokumentų nepakanka nuosavybės teisei atkurti, tik tada pareiškėja galėtų kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo (Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis, Tvarkos 13 punktas). Nagrinėjamu atveju, dar negavus atitinkamos institucijos išvados dėl nuosavybės teisę įrodančių dokumentų pakankamumo (nepakankamumo), juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjos tėvas dovanojimo sandorio pagrindu nuosavybės teise valdė tam tikrą turtą, negalėjo būti nustatytas. Tokią praktiką Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija yra suformavusi civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2008. Darytina išvada, kad aptartu atveju pareiškėja nesilaikė šios kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir (nustatyta tvarka atnaujinus praleistą terminą prašymui atkurti nuosavybės teises paduoti) galima pasinaudoti šia tvarka, todėl pareiškėjos reikalavimai šioje dalyje paliktini nenagrinėti (Civilinio proceso kodekso 296str.1d.1p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies penktu punktu,

Nutarė

18

19Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Nutraukti civilinę bylą dalyje pagal pareiškėjos A. J. pareiškimą atnaujinti praleistą terminą prašymui atkurti nuosavybės teises paduoti. Palikti nenagrinėtą pareiškimo dalį dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir atnaujinimo termino pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus. Priteisti iš A. J. 13 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai