Byla I-801-580/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Veslavos Ruskan ir Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Miglei Speteliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams T. B. ir advokatui Ramūnui Kontrauskui, atsakovo atstovams Marinai Lavrinavičiūtei, Audriui Šniepiui ir Kristinai Masiulytei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Omnitel“ atstovui advokatui Mariui Juoniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Tele2“ skundą atsakovui Ryšių reguliavimo tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“ dėl įsakymų dalių panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Tele2“ (toliau – UAB „Tele2“, Tele2) prašo: 1) panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT, Tarnyba) direktoriaus 2009-12-24 įsakymo Nr. 1V-1517 „Dėl ūkio subjekto UAB „Tele2“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2” viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje” (toliau – 2009-12-24 Įsakymas Nr. 1V-1517) 4.1. punktą, 4.2. punktą, 4.3. punktą; 2) panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010-01-08 įsakymo Nr. 1V-31 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų atitaisymo” (toliau – 2010-01-08 Įsakymas Nr. 1V-31) 1 punktą, 2.3. punktą. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokato paslaugoms apmokėti.

4Skunde ir patikslintame skunde pareiškėjas paaiškino, kad 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 dalimi (4.3. punktu) ženkliai sumažintos UAB „Tele2” teikiamos balso skambučių užbaigimo paslaugos aukščiausios kainų ribos. Dėl skundžiama 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 dalimi sumažinamų balso skambučių užbaigimo paslaugos aukščiausių kainų ribų UAB „Tele2” vien per 2010 metus neteks apie 17 mln. Lt pelno (neatskaičius mokesčių ir amortizacijos). 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 dalies punktai - 4.2. ir 4.3. - yra tiesiogiai susiję su 4.1. p. 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.1-4.3 punktai šiurkščiai pažeidžia pareiškėjo teises bei teisėtus interesus, yra neteisėta iš esmės, kadangi savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.): 4.1. p. pažeidžia teisinio tikrumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principus, proporcingumo principą, 4.2.-4.3. p. pažeidžia teisinio tikrumo bei teisinio apibrėžtumo principus, taip pat Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintus bendruosius reikalavimus individualiam administraciniam aktui; 4.1.-4.3. punktai pažeidžia Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principus, inter alia, proporcingumo, mažiausio būtino reguliavimo, teisinio tikrumo kintančioje rinkoje, reguliavimo kriterijų, sąlygų ir procedūrų objektyvumo principus, taip pat Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus viešojo administravimo principus, inter alia, objektyvumo bei proporcingumo principus bei Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintus bendruosius reikalavimus individualiam administraciniam aktui; 4.1.-4.3. p. pažeidžia Elektroninių ryšių įstatymo 17 straipsnio 6 dalies imperatyvią nuostatą.

5Dėl Teisinio tikrumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principų pažeidimo 2009-12-24 įsakymo Nr. 1V-1517 4.1 punktas) pareiškėjas paaiškino, kad skundžiama 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 dalis reguliuoja bei apriboja pareiškėjo privačios nuosavybės teisę, ūkinės veiklos laisvę bei iniciatyvą – ženkliai susiaurina pareiškėjo galimybes nustatyti balso skambučių paslaugos teikimo sąlygas, inter alia, paslaugos teikimo kainą. Pažymėjo, kad asmenys, kurie pagal įstatymą įgijo tam tikras teises, turi teisę pagrįstai tikėtis, kad šios teisės nustatytą laiką bus išlaikytos ir įgyvendinamos (Konstitucinio Teismo 2003-12-03 nutarimas). RRT direktorius 2005-09-28 priėmė įsakymą Nr. 1V-819 „Dėl ūkio subjekto UAB „Tele2”, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2” viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje” (toliau – Įsakymas dėl didelės įtakos), kuriuo UAB „Tele2” buvo pripažinta turinčia didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2” tinkle rinkoje bei nustatyti kainų kontrolės įpareigojimai. 2005-09-28 įsakymą Nr. 1V-819 RRT direktorius priėmė atsižvelgdamas į „Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaitą” (toliau – Pirmoji rinkos tyrimo ataskaita). 2008-11-26 Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius priėmė įsakymą Nr. 1V-1024 „Dėl ūkio subjektų UAB „Tele2”, UAB „Bitė Lietuva” ir UAB „Omnitel” balso skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir susijusių priemonių aukščiausios kainų ribos nustatymo” (toliau – 2008 m. Įsakymas dėl aukščiausios kainų ribos). Šiuo įsakymu RRT nustatė ūkio subjektų UAB „Tele2”, UAB „Bitė Lietuva” ir UAB „Omnitel” balso skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir susijusių priemonių aukščiausią kainų ribą (3 p.) bei kitas su tuo susijusias poveikio priemones (4 p.). Šiuo įsakymu nustatytos aukščiausios kainų ribos buvo 20 proc. mažesnės nei taikytos prieš tai. Pareiškėjo nuomone, Įsakymas dėl didelės įtakos, Pirmoji rinkos tyrimų ataskaita bei 2008 m. įsakymas dėl aukščiausios kainų ribos sukūrė pareiškėjo UAB „Tele2” teisėtus lūkesčius bei teisę į teisinį tikrumą, inter alia: teisėtą lūkestį, jog RRT nenustatys (nepakeis) pareiškėjo UAB „Tele2” veiklos reguliavimo taip, kad atitinkamais metais pareiškėjas privalėtų itin ženkliai sumažinti balso skambučių užbaigimo paslaugos kainą, inter alia, sumažinti šią kainą daugiau kaip 20 procentų; teisėtą lūkestį, jog pareiškėjas gaus suplanuotą savo atliktų investicijų grąžą ir neprivalės staiga keisti savo veiklos planų bei stabdyti investicijų dėl RRT staiga pakeisto reguliavimo; teisėtą lūkestį, jog suplanavęs savo veiklą pagal galiojantį reguliavimą, pareiškėjas nepatirs esminių neigiamų pasekmių dėl staigaus taisyklių keitimo; teisėtą lūkestį, jog, RRT keičiant reguliavimą, pareiškėjas turės pakankamai laiko pritaikyti savo vykdomą veiklą prie naujų taisyklių bei išvengti nuostolių. 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.2.1. punktu ženkliai sumažintos UAB „Tele2” teikiamos balso skambučių užbaigimo paslaugos aukščiausios kainų ribos, o dėl to UAB „Tele2” vien per 2010 metus neteks apie 17 mln. Lt pelno. 2009-12-24 Įsakymas Nr. 1V-1517 yra pasirašytas 2009-12-24, pareiškėjas apie įsakymo priėmimą sužinojo 2009-12-29. Skundžiama 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 dalimi numatytas reguliavimo pakeitimas, itin ženkliai keičiantis pareiškėjo veiklos sąlygas, turėtų įsigalioti ir tapti privalomas pareiškėjui po 7 kalendorinių (iš jų 4 darbo) dienų nuo priėmimo.

6Dėl proporcingumo principo pažeidimo (2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.1 punktas) pareiškėjas paaiškino, kad vienas iš pagrindinių proporcingumo principo reikalavimų – pareiga motyvuoti taikomus ūkinės veiklos ribojimus. Šis reikalavimas yra aiškiai įtvirtintas, inter alia, Elektroninių ryšių įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje, Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje. 2009-12-24 patvirtintoje Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaitoje Nr. ( - ) (toliau – Ataskaita) balso skambučių užbaigimo paslaugos aukščiausios kainų ribos staigus ir ženklus sumažinimas grindžiamas tuo, kad 2009-05-07 Europos Komisijos rekomendacijos 2009/396/EB dėl skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose tarifų reguliavimo ES (toliau – EK rekomendacija) 11 punkte yra įtvirtintas reikalavimas, kad faktiškai galiojančios balso skambučių užbaigimo Tinkle kainos efektyvaus operatoriaus kainas pasiektų iki 2012012-31, o įgyvendinant dabar galiojantį kainų keitimo mechanizmą, RRT nustatytos siektinos skambučių užbaigimo atitinkamame tinkle kainos būtų pasiektos tik 2016 m. (Ataskaitos 75 lapas). Šis motyvas, pareiškėjo nuomone, yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi: EK rekomendacijos preambulės 21 p. aiškiai nustato, jog „turėtų būti laikoma, kad pereinamasis laikotarpis iki 2012 m. gruodžio 31 d. yra pakankamai ilgas, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų įdiegti sąnaudų modelį, o operatoriai atitinkamai pritaikytų savo verslo planus"; EK rekomendacijos 11 p. nustatytas pereinamasis laikotarpis - iki 2012-12-31 - yra nustatytas tiek nacionalinių reguliavimo institucijų (RRT), tiek operatorių (UAB „Tele2”) interesais. Dėl to šis ilgesnis nei 3,5 metų pereinamasis laikotarpis yra nustatytas taip pat ir tam, kad pareiškėjas galėtų pritaikyti savo verslo planus prie numatomų reguliavimo pakeitimų; pati Europos Komisija konstatuoja, kad reikšmingas balso skambučių užbaigimo paslaugos kainos sumažinimas gali būti vykdomas tik suteikus operatoriams pakankamą laiką pritaikyti savo verslo planus prie numatomų reguliavimo pakeitimų; Europos Komisijos nuomone pakankamas pereinamasis laikotarpis, kurį nustačius nebūtų pažeisti teisinio tikrumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principai, yra 3,5 metų; RRT, priimdama 2009-12-24 Įsakymą Nr. 1V-1517, vietoje 3,5 metų pereinamojo laikotarpio, numatyto EK rekomendacijoje, paliko pareiškėjui 7 kalendorines (iš jų 4 darbo) dienas. Toks RRT veikimas atima pareiškėjui bet kokias galimybes pritaikyti savo vykdomą veiklą prie naujų taisyklių bei išvengti nuostolių; nei 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517, nei Ataskaitoje nėra jokių argumentų dėl Tele2 rašte dėl rinkos tyrimo rezultatų nurodytų pasiūlymų, kurių įgyvendinimas būtų leidęs nepažeisti UAB „Tele2” teisių bei teisėtų interesų.

7Pareiškėjas paaiškino, kad Ataskaitoje balso skambučių užbaigimo paslaugos aukščiausios kainų ribos staigus ir ženklus sumažinimas taip pat grindžiamas tuo, kad didelis skirtumas tarp balso skambučių užbaigimo Tinkle ir viešajame fiksuoto ryšio tinkle kainų yra viena iš EK rekomendacijoje identifikuotų problemų, todėl ją reikia pradėti spręsti nedelsiant. Pagal esamą kainų keitimo mechanizmą, šių kainų skirtumas kurį laiką didėjo, todėl tikslinga jau nuo 2010 m. sausio 1 d. atstatyti buvusį (2008 m. sausio 1 d.) balso skambučių užbaigimo Tinkle ir viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkle santykį (2,67), o vėliau kasmet iki 2012 m. sausio 1 d. balso skambučių užbaigimo Tinkle kainas keisti tolygiai, vienodomis dalimis, palaipsniui mažinant balso skambučių užbaigimo Tinkle kainas iki RRT pagal BU-LRAIC modelį apskaičiuotų kainų lygio (tuo pačiu mažinant balso skambučių užbaigimo Tinkle kainos ir skambučių užbaigimo viešojo fiksuoto telefono ryšio tinkle kainos skirtumą iki jis bus lygus 1,71 karto) (Ataskaitos 76 lapas). Šis motyvas, pareiškėjo nuomone, yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi: RRT pati savo veiksmais (sprendimais) nulėmė, kad egzistuoja skirtumas tarp balso skambučių užbaigimo pareiškėjo judriojo ryšio tinkle ir viešajame fiksuoto ryšio tinkle kainų; aukščiausias balso skambučių užbaigimo viešajame fiksuoto ryšio tinkle kainų ribas RRT nustatė atsižvelgdama į šio tinklo specifines tiek teisines, tiek faktines aplinkybes, inter alia, galimai atsižvelgdama į tai, kad viešojo fiksuoto ryšio operatorius TEO LT, AB yra natūrali monopolija, neturinti reikšmingų konkurentų nei didmeninėje, nei mažmeninėje rinkose, į tai, kad skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkle paslaugos kainos Lietuvoje yra didžiausios Europoje, taip pat ir į tai, kad TEO LT, AB priklauso tai pačiai įmonių grupei, kaip ir vienas iš pagrindinių pareiškėjo UAB „Tele2” konkurentų – UAB „Omnitel”; RRT sprendimai, kuriais buvo reguliuojamos TEO LT, AB veiklos sąlygos, negali turėti reikšmės ar būti pagrindu riboti pareiškėjo UAB „Tele2” veiklą. Priešingu atveju, pareiškėjui būtų atimta galimybė teikti argumentus ir/ar kitaip įstatymų nustatyta tvarka įtakoti inter alia, pateikiant RRT argumentus) pareiškėjo atžvilgiu priimamų sprendimų nuostatas, nes jas jau būtų nulėmę kitų subjektų atžvilgiu priimti RRT sprendimai, tuo pačiu būtų visiškai apribota pareiškėjo teisė į teisminę gynybą; nei Ataskaitoje, nei 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517 nėra jokių argumentų, pagrindžiančių, kodėl būtent tokie balso skambučių užbaigimo pareiškėjo tinkle ir viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkle paslaugų kainų santykiai (2,67 2010-01-01 ir 1,71 galutinis) leistų pasiekti ERĮ numatytus reguliavimo tikslus; nei Ataskaitoje, nei 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517 nėra nurodytų jokių argumentų, kodėl būtent toks balso skambučių užbaigimo pareiškėjo tinkle ir viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkle paslaugų kainų santykis - 2,67 - turi būti pasiektas po 7 kalendorinių (iš jų 4 darbo) dienų, t. y. 2010-01-01, ir kodėl tikslas pasiekti būtent tokį santykį leidžia pažeisti pareiškėjo UAB „Tele2” teises bei teisėtus interesus; nei Ataskaitoje, nei 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517 nėra jokių motyvų, iš kurių būtų galima spręsti bei patikrinti, ar RRT, nustatydama nepagrįstas aukščiausias kainų ribas, įvykdė Elektroninių ryšių įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą atsižvelgti į operatoriaus teisę gauti protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, taip pat Elektroninių ryšių įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytas pareigas skatinti efektyvumą ir ilgalaikę konkurenciją bei, kiek įmanoma, padidinti naudą vartotojams.

8Pareiškėjo teigimu, teisinio tikrumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principai a priori nereiškia, jog RRT apskritai niekada negali keisti savo anksčiau nustatyto reguliavimo. Teisinio tikrumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principai reiškia, kad RRT, ketindama reikšmingai pakeisti savo nustatytą reguliavimą, privalo imtis pakankamų priemonių, kad būtų gerbiami subjektų, kurių veikla reguliuojama, teisėti lūkesčiai. Viena iš tokių priemonių yra pereinamasis laikotarpis iki naujo reguliavimo įsigaliojimo, kurio reguliuojamiesiems subjektams pakaktų realizuoti dėl ankstesniojo reguliavimo įgytas teises bei teisėtus lūkesčius, taip pritaikyti savo veiklą prie numatomų reguliavimo pakeitimų.

9Pareiškėjo nuomone, 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.2-4.3 p. nuostatos prieštarauja teisinio apibrėžtumo ir teisinio tikrumo principams bei Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams, kadangi šiuose 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 punktuose nėra aiškiai suformuluotų pareiškėjo teisių ir pareigų, o nuostatų privalomumas (galiojimas) yra susietas su kitais RRT teisės aktais, kurie bus arba nebus priimti; šiuose 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 punktuose įtvirtintų nuostatų privalomumas (galiojimas) akivaizdžiai teisiškai nekorektiškai susietas su kitais RRT teisės aktais, kurie bus ar nebus priimti „pagal EK rekomendacijos dėl skambučių užbaigimo tarifų reguliavimo reikalavimus”. Ši abiejų nuostatų sąlyga yra susijusi su RRT teisės aktų, kuriuos bus ar nebus priimti, teisiniu kvalifikavimu, t. y. nustatymu, ar jie yra ar nėra priimti „pagal EK rekomendacijos dėl skambučių užbaigimo tarifų reguliavimo reikalavimus.

10Pareiškėjas nurodė, kad 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.2-4.3 p. taip pat pažeidžia Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principus, inter alia, proporcingumo, mažiausio būtino reguliavimo, teisinio tikrumo kintančioje rinkoje, reguliavimo kriterijų, sąlygų ir procedūrų objektyvumo principus, taip pat Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus viešojo administravimo principus, inter alia, objektyvumo bei proporcingumo principus bei Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintus bendruosius reikalavimus individualiam administraciniam aktui, Elektroninių ryšių įstatymo 17 straipsnio 6 dalies imperatyvią nuostatą.

11Pareiškėjas paaiškino, kad 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 1 punktas, 2.3 punktas pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, yra neteisėti ir nepagrįsti, dėl to turėtų būti panaikinti. 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 nustatytas aukščiausių kainų ribų reguliavimo pakeitimas pažeidžia teisinio tikrumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principus, taip pat proporcingumo principą. Dėl 2010-01-08 Įsakyme Nr. 1V-31 pareiškėjas patiria ir patirs ženklių nuostolių (negautų pajamų), taip pat privalo suderinti visą savo veiklą, inter aha, apskaitos sistemas, su staiga pakeistu reguliavimu, o dėl to patiria ir patirs ženklių išlaidų. Nei 2010-01-08 Įsakyme Nr. 1V-31, nei Ataskaitoje nėra jokių teiginių, pagrindžiančių 2010-01-08 Įsakymu Nr. 1V-31 nustatytą aukščiausių kainų ribų reguliavimo staigų pakeitimą. RRT, 2010-01-08 Įsakymu Nr. 1V-31 reikšmingai pakeitusi ankstesnį savo nustatytą reguliavimą ir ženkliai apribojusi pareiškėjo UAB „Tele2” veiklos sąlygas bei nenumačiusi jokio realaus pereinamojo laikotarpio, taip pat nenurodžiusi argumentų, pagrindžiančių tokias staigias reguliavimo priemones, pažeidė ne tik teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principus, bet ir proporcingumo principą.

12Teigė, kad 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 2.3 punkte įtvirtintas reguliavimo priemonių pakeitimas nėra motyvuotas jokiais teiginiais, dėl to pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį. 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 1 punkte, inter alia, nurodyta, jog RRT direktorius nustatė ir konstatuoja, kad 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.1. p. yra padaryta korektūros klaidų. 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 2.3. punkte įtvirtintas balso skambučių užbaigimo aukščiausių kainų ribų reguliavimo piko ir nepiko laiku pakeitimas negali būti pripažintas techninio pobūdžio klaida, dėl to 2010-01-08 Įsakymas Nr. 1V-31 pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Kadangi 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 galiojimas nebuvo sustabdytas, dėl to RRT pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 2 dalį.

13RRT, 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 2.3 punkte staiga nustatydama balso skambučių užbaigimo aukščiausių kainų ribų reguliavimo piko ir nepiko laiku pakeitimą, dėl tokio įpareigojimo neatliko jokio rinkos tyrimo, o dėl to pažeidė Elektroninių ryšių įstatymo 17 straipsnio 8 dalį. Šią išvadą patvirtina Ataskaita, kurioje nėra jokių teiginių, motyvuojančių įpareigojimų pakeitimą.

14Pareiškėjas nurodė, kad 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 1 ir 2.3 punktai taip pat pažeidžia Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principus, inter alia, proporcingumo, mažiausio būtino reguliavimo, teisinio tikrumo kintančioje rinkoje, reguliavimo kriterijų, sąlygų ir procedūrų objektyvumo principus, taip pat Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus viešojo administravimo principus, inter alia, objektyvumo bei proporcingumo principus bei Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintus bendruosius reikalavimus individualiam administraciniam aktui, Elektroninių ryšių įstatymo 17 straipsnio 6 dalies imperatyvią nuostatą.

15Atsakovas Ryšių reguliavimo tarnyba prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Paaiškino, kad Tarnyba Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimą atliko neperžengdama jai suteiktos kompetencijos ribų ir laikydamasi Rinkos tyrimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004-09-17 įsakymu Nr. 1V-297, nustatytos tvarkos. Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos ataskaita ir rinkos tyrimo metu surinkti įrodymai patvirtina, kad Tarnyba visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išnagrinėjo bei įvertino visas aplinkybes. Pažymėjo, kad balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinka yra rinka, reguliuojama ex-ante, kadangi yra įtraukta į 2007-12-17 Komisijos rekomendaciją 2007/879/EB dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų, kurioms gali būti taikomas ex-ante reguliavimas pagal Europos Tarybos ir Parlamento direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos. Siekiant nustatyti ūkio subjektui, turinčiam didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, ex-ante įpareigojimus, pakanka pagrįstų prielaidų, kad jis turi galimybių ir motyvų ateityje daryti konkurencijos pažeidimus, t. y. rinkoje esanti situacija leidžia daryti pagrįstas išvadas dėl galimo Ūkio subjekto, turinčio didelę įtaką joje, piktnaudžiavimo savo turima didele įtaka. Pastebėjo, kad atitinkamoje balso skambučių užbaigimo individualiame viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje, galima pradėti naudotis ūkio subjekto, pripažinto turinčiu didelę įtaką joje, turima galia, kadangi kiekvienas ūkio subjektas tiesiogiai nesusiduria su konkurencija atitinkamoje balso skambučių užbaigimo individualiame viešajame judriojo telefono ryšio tinkle, rinkoje, nes jis šioje rinkoje yra vienintelis pardavėjas. Balso skambučių užbaigimo individualiame viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje tokia situacija susidaro dėl skambučių užbaigimo paslaugos teikimo technologinio pobūdžio, sukuriančio monopolinę padėlį. Operatorius, norėdamas suteikti savo abonentui galimybę susisiekti su kito operatoriaus abonentu, privalo pirkti skambučių užbaigimo paslaugą tik iš to konkretaus operatoriaus dėl skambučių užbaigimo paslaugos pakeičiamumo negalimumo.

17Atsakovas paaiškino, kad 2005 m. Tarnyba atliko Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimą, kurio metu inter alia nustatyta, kad ūkio subjektas Tele2 palaiko pernelyg aukštas balso skambučių užbaigimo kainas ir taiko kainų spaudimą, tuo darydamas žalą galutiniams paslaugų gavėjams. Nustatytai problemai spręsti ūkio subjektui Tele2 Tarnybos direktoriaus 2005-09-28 įsakymo Nr. 1V-819 „Dėl ūkio subjekto UAB „Tele2”, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2” viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje 3.4 punkte buvo nustatytas kainų kontrolės įpareigojimas. Pareiškėjui buvo nustatyta pareiga kainas mažinti ne mažiau kaip 20 procentų kas dvylika mėnesių, todėl pareiškėjas savo iniciatyva kainas galėjo mažinti ir daugiau, tam, jog būtų išspręstos Įsakyme dėl didelės įtakos identifikuotos konkurencijos problemos. Tarnyba nespėjo pagal Įsakymą dėl didelės įtakos laiku nustatyti ūkio subjekto, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, skambučių užbaigimo paslaugų kainų. Todėl Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad faktiškai 2007 m. spalio mėn. Tarnyba dar nebuvo nustačiusi ūkio subjekto, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, skambučių užbaigimo paslaugų kainų, bei vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta Tarnybos teise pačiai nustatyti aukščiausią kainų ribą, 2008 m. Įsakymu dėl aukščiausios kainų ribos nustatė aukščiausią balso skambučių užbaigimo Tele2 Tinkle ir susijusių priemonių kainų ribą (kuri įsigaliojo nuo 2009-01-01). Tarnybos direktoriaus 2009-06-03 įsakymu Nr. 1V-727 „Dėl ūkio subjektų UAB „Tele2”, UAB „Bitė Lietuva” ir UAB „Omnitel”, efektyviai veikiančių konkurencinėse rinkose, balso skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir susijusių priemonių kainų nustatymo” (toliau – BU-LRAIC įsakymas) Tarnyba apskaičiavo ir nustatė efektyvaus operatoriaus balso skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose kainas, kurios nebuvo žinomos priimant Įsakymą dėl didelės įtakos. BU-LRAIC įsakyme buvo nurodyta jo įsigaliojimo data – 2010-01-01. Tele2 neapskundė Tarnybos BU-LRAIC įsakymu nustatytų kainų. Tai rodo, jog Tele2 pripažino, kad minėtos kainos apskaičiuotos objektyviai ir atspindi efektyvaus operatoriaus patiriamas sąnaudas. BU-LRAIC įsakymu apskaičiuotos kainos buvo 4 kartus mažesnės už Tele2 2009 m. I ketvirtį taikytas skambučių užbaigimo Tele2 tinkle kainas. Atsižvelgiant į tai, jog per 2009 m. skambučių užbaigimo Tele2 tinkle kainos nekito, jos visus 2009 m. buvo 4 kartus didesnės nei BU-LRAIC įsakymu nustatytos kainos. Skambučių užbaigimo Tele2 tinkle kainos sumažėjo 20 proc. tik dėl Tarnybos direktoriaus 2008-11-26 įsakymo Nr. 1V-1024. Tuo tarpu mažmeninių paslaugų vidutinės kainos nuo 2006 m. pradžios (data kai faktiškai įsigaliojo Tarnybos 2005 m. sprendimai) mažėjo ir nuo 2006 m. pradžios buvo parduodamos pigiau nei šių paslaugų sudedamosios dalies – skambučių užbaigimo – kainos. Nepaisant to, kad Ataskaitos 14 paveiksle 2009 m. I ketvirtį buvo parodytas mažmeninių paslaugų kainų didėjimas, mažmeninių paslaugų kainų mažėjimo tendencija išlieka (Ataskaitos 14 paveikslas). Todėl siekiant spręsti galimas konkurencijos problemas kuo greičiau, Tarnyba, 2009 m. pakartotinai atliko Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimą, kurio metu nustatyta, kad be kitų Ataskaitoje identifikuotų konkurencijos problemų, taip pat buvo nustatyta, jog Tele2, kaip ir konstatuota 2005 m. Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrime, taiko per aukštas balso skambučių užbaigimo Tele2 tinkle kainas.

18Dėl teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių apsaugos bei proporcingumo principų atsakovas nurodė, kad Tarnyba yra savarankiška valstybės įstaiga, reguliuojanti elektroninių ryšių veiklą ir įgyvendinanti Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas bei prižiūrinti jų laikymąsi. Ūkinės veiklos reguliavimas paprastai yra susijęs su ūkinės veiklos sąlygų nustatymu, tam tikrų procedūrų reglamentavimu, ūkinės veiklos kontrole, todėl tokios veiklos laisvė nėra absoliuti, asmuo ja naudojasi laikydamasis tam tikrų privalomų reikalavimų. 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.1-4.3 punktuose nustatyto kainų kontrolės įpareigojimo tikslas – spręsti Tyrimo nustatytas konkurencijos problemas (Atskaitos 3.3.4 skyrius) bei užkirsti kelią ūkio subjektui Tele2 piktnaudžiauti jo turima didele įtaka balso skambučių užbaigimo Tele2 viešajame judriojo telefono ryšio tinkle, rinkoje bei siekti naudos vartotojams, Todėl jis yra pagrįstas, atitinkantis Ataskaitoje nustatytų problemų prigimtį, proporcingas ir pateisinamas elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principais ir tikslais dėl priežasčių, nurodytų Ataskaitos 3.3 skyriuje.

19Paaiškino, kad Tarnyba pakeitė 2005 m. priimtus sprendimus, nes per 4 m. laikotarpį, t. y. nuo 2005 m., kai buvo priimtas Įsakymas dėl didelės įtakos, iki 2009 m., kai buvo priimtas 2009-12-24 Įsakymas Nr. 1V-1517, situacija rinkoje pasikeitė iš esmės, o Tele2 (taip pat ir UAB „Bitė Lietuva” bei UAB „Omnitel”) nesiėmė jokių veiksmų (nors galėjo) ištaisyti susiklosčiusią ir Ataskaitoje išsamiai aprašytą padėtį. Todėl Tarnyba, kaip valstybės įstaiga, atsakinga už veiksmingos konkurencijos elektroninių ryšių srityje egzistavimą ir jos tolesnę plėtrą bei vartotojų gerovę, turėjo imtis atitinkamų veiksmų. Tele2 visiškai nevertino nuo 2005 m. pasikeitusios situacijos ir gina išimtinai tik savo interesus bei nurodo vien tik savo subjektyvią nuomonę. Pareiškėjo nurodyta 17 mln. Lt per 2010 m. planuojama negauti pelno suma yra nepagrįsta jokiais faktais bei juos patvirtinančiais įrodymais. Tele2 nurodytas 17 mln. nuostolių dydis laikytinas ne Tele2 negautu pelnu dėl kainų mažinimo, bet Tele2 dėl per didelių skambučių užbaigimo kainų gaunamo antpelnio (pelno, kuris yra didesnis, nei Tarnybos apskaičiuota protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža) sumažėjimu. Tarnyba 2009-12-24 Įsakymu Nr. 1V-1517 kaip tik ir siekia apriboti antpelnį, kad per dideliu pelnu negalėtų subsidijuoti konkurenciniu pagrindu teikiamų paslaugų ir tokiu būdu riboti konkurenciją. Tik tuo atveju, jei Tele2 būtų įpareigota teikti paslaugas žemiau sąnaudų, ji galėtų patirti nuostolius. Tarnyba siekė, kad iki to laiko, kol pagal Komisijos rekomendaciją bus suformuotas BU-LRAIC modelis ir įsigalios Tarnybos atskiru teisės aktu nustatytos ūkio subjekto, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, kainos, būtų: 1) apribotos pareiškėjo galimybės pasinaudoti turima didele įtaka atitinkamoje rinkoje, t.y. nepagrįstai didinti reguliuojamų paslaugų kainas bei 2) sumažinta vis didėjanti konkurencijos problema – didėjantis skirtumas tarp didmeninių ir mažmeninių paslaugų kainų 3) didinti vartotojų gerovę naudojantis viešojo judriojo telefono ryšio paslaugomis.

20Dėl Komisijos rekomendacijoje nurodytų pereinamųjų terminų atsakovė paaiškino, kad Tarnyba sprendimą dėl EK rekomendacijos nuostatų įgyvendinimo nustatant Tele2 skambučių užbaigimo kainas atsižvelgė į Komisijos rekomendaciją Tele2 naudingiausiu būdu ir atidėjo galutinių apskaičiuotų kainų pritaikymo terminą iki vėliausio galimo Komisijos rekomendacijoje numatyto termino, t.y. iki 2012-12-31. Tarnyba nustatė šį pereinamąjį laikotarpį (o ne įpareigojo prilaikyti BU-LRAIC įsakymu apskaičiuotas kainas iš karto), atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti, kad vartotojai gautų didžiausią naudą dėl efektyvių sąnaudomis pagrįstų skambučių užbaigimo tarifų bei suteikti Tele2 galimybę atitinkamai pritaikyti savo verslo planus. EK rekomendacijoje yra nustatyta, jog kainos, apskaičiuotos pagal Komisijos rekomendacijos reikalavimus, turi būti pasiektos iki 2012 m. gruodžio 31 d., tačiau Komisijos rekomendacijoje yra nustatytas galutinis terminas, bet ne 3,5 metų kintantis terminas, kurį būtina išlaikyti įgyvendinant Komisijos rekomendaciją. Tai reiškia, jog kuo vėliau bus pradėta įgyvendinti Komisijos rekomendacija, tuo pereinamasis laikotarpis bus trumpesnis. 3,5 metų pereinamasis laikotarpis buvo galimas tik tuo atveju, jei Tarnyba jau 2009 m. gegužės mėnesį būtų priėmusi sprendimus dėl kainų keitimo. Skundžiamu įsakymu yra nustatytas 3 metų pereinamasis laikotarpis įgyvendinti Komisijos rekomendaciją, bet ne 7 kalendorinių dienų laikotarpis, kaip klaidingai skunde teigia pareiškėjas.

21Dėl Tele2 informavimo apie kainų reguliavimą atsakovas nurodė, kad Tele2 apie numatomą kainų mažinimą žinojo jau 2009 m. birželio mėn. priėmus BU-LRAIC įsakymą, kuriuo buvo nustatytos efektyviai skambučių užbaigimo viešojo judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje veikiančio operatoriaus kainos. Tele2 BU-LRAIC įsakymo neapskundė, vadinasi su nustatytomis kainomis sutiko. Tarnyba parengusi 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 projektą, dėl jo Viešo konsultavimosr taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis nuo 2009-09-29 iki 2009-11-29 vykdė viešą konsultaciją. Tele2, įskaitant ir kitus rinkos dalyvius, apie 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 projekto viešą paskelbimą buvo papildomai pranešta Tarnybos 2009-09-28 raštu Nr.(43.2)1B-5526. Viešos konsultacijos metu paskelbtame projekte buvo nustatytos kainos analogiškos 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.1 punkte nustatytoms kainoms, kas reiškia, jog jau nuo 2009-09-29 Tele2 žinojo apie Tarnybos numatomą konkretų atitinkamuose skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose kainų reguliavimą bei periodiškumą, kuriuo remiantis bus pasiektos BU-LRAIC įsakyme nustatytos kainos. 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517 numatyti jo įsigaliojimo terminai yra pakankami, kad Tele2 galėtų tinkamai bei laiku peržiūrėti savo kasdienines operacijas bei įgyvendinti nustatytus įpareigojimus.

22Dėl santykio tarp skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose atsakovas paaiškino, kad įvertinusi EK rekomendacijoje įvardintą viešojo fiksuoto – judriojo telefono ryžio subsidijavimo problemą, Tarnyba nustatė, jog skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose kainų santykis būtent ir parodo šios subsidijos mastą. Tarnybos apskaičiuotų ir patvirtintų skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose kainų, kurias konkurencinėje rinkoje taikytų efektyvus ūkio subjektas, santykis turėtų būti 1,71. Atsižvelgdama į tai. jog priimant 2005 m. sprendimus dėl skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose kainų, nebuvo nustatyta viešojo fiksuoto – judriojo telefono ryšio subsidijavimo problema ir detaliau nebuvo nagrinėjamas kainų tarpusavio santykis, nuspręsta iš pradžių atstatyti kainų santykį, buvusį iki kainų reguliavimo pradžios, o vėliau jį laipsniškai mažinti iki bus pasiektas BU-LRAIC įsakymu apskaičiuotas lygis. Pareiškėjo skundo 2.5.2 ir 2.5.3 punktuose pateikti argumentai nėra 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 reguliavimo dalykas, nes Tele2 teiginiai yra susiję su skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose kainų kontrolės įpareigojimo pagrindimu ir kainų keitimo mechanizmo nustatymu, bet ne su Tele2 kainų reguliavimu. Tai nėra šios bylos dalykas.

23Dėl argumentų, kad 2,67 ir 1,71 kainų santykis leis pasiekti Elektroninių ryšių įstatymo numatytus tikslus atsakovas paaiškino, kad tiek 2,67, tiek 1,71 yra išvestiniai dydžiai, kurie yra apskaičiuoti remiantis informacija apie kainas, o šių santykių apskaičiavimo principai yra aprašyti Ataskaitos projekto, pateikto viešai konsultacijai, ir Ataskaitos 3 priede. Iš Tele2 viešosios konsultacijos dėl Ataskaitos projekto metu pateiktos informacijos (Tele2 2009-11-27 raštas Nr. ER-RJ-SD-7621) matyti, jog Tele2 iš esmės neprieštarauja kainų mažinimui ir EK rekomendacijos įgyvendinimui iki 2012 m. pabaigos bei 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.1 punkto lentelės 5 stulpelyje nurodytų kainų pasiekimui iki 2012 m. pabaigos. Vadinasi, Tele2 iš esmės neginčija siektinų kainų ir dėl šių kainų gaunamo 1,71 santykio.

24Dėl 2,67 santykio pasiekimo per 7 kalendorines dienas atsakovas paaiškino, kad 2,67 santykio apskaičiavimas ir konkrečių kainų nustatymo pagrindimas buvo pateiktas Ataskaitoje. Tele2 savo skunde apsiriboja tik vieno laikotarpio - 2010 m. - nagrinėjimu, kai tuo tarpu Tele2 kainų reguliavimas nesibaigs 2010-12-31. Iš Tele2 pastabų viešai konsultacijai matyti, jog pati Tele2 yra linkusi peržiūrėti savo veiklos planus, o taip pat supranta būtinybę pakeisti savo dėl Tarybos 2005 m. priimtų sprendimų suformuotus lūkesčius.

25Dėl užtikrinimo šauti protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą bei skatinti efektyvią ir ilgalaikę konkurenciją bei didinti vartotojų naudą Tarnyba nurodė, kad Ataskaitos 3.3.6 skyriaus „Kainų kontrolės įpareigojimas” poskyryje ir Ataskaitos 3 priede pateikta informacija aiškiai parodo, kad taikant numatytą kainų kontrolės įpareigojimą ūkio subjektui bus užtikrinama teisė gauti protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, o taip pat nurodoma, kokį poveikį operatoriams ir vartotojams darys numatytas kainų mažinimas. 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.1 punkto lentelės 5 stulpelyje ir Ataskaitos 6 lentelės 5 stulpelyje nurodytos kainos buvo patvirtintos BU-LRA1C įsakymu. Šios kainos atspindi operatoriaus, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, sąnaudas, apskaičiuotas pagal BU-LRAIC modelį. Nustatant kainas taip pat buvo atsižvelgta į operatoriaus teisę gauti investicijų grąžą ir tai žino pati Tele2, nes ji pati teikė pastabas priimant minėtą teisės aktą bei aktyviai dalyvavo kainų nustatymo procese. Kitos 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517 ir Ataskaitos 6 lentelėje nurodytos kainos yra didesnės nei Tarnybos apskaičiuotos sąnaudos (įskaitant investicijų grąžą) ir rodo, jog 2010 ir 2011 m. Tele2 padengs ne tik efektyviai patiriamas sąnaudas, bet gaus ir antpelnį. Gaudamas antpelnį, operatorius gali subsidijuoti mažmeninėje rinkoje teikiamas paslaugas ir jas teikti netgi žemesnėmis kainomis nei sąnaudos. Tokia situacija ilgainiui iškreipia konkurenciją, stabdo kitų operatorių paskatas investuoti į tinklus ir skatina rinkos koncentracijos procesus. Operatoriai, patirdami dideles sąnaudas dėl kitų operatorių taikomų didelių skambučių užbaigimo kainų, savo abonentams negali pasiūlyti konkurencingų paslaugų ir ilgainiui yra išstumiami iš rinkos. Mažėjanti konkurencija neigiamai atsilieps vartotojų gerovei, nes mažės paslaugų teikėjų pasirinkimas, didės paslaugų teikėjų koncentracija, atsiras didesnė galimybė operatoriams pasinaudoti savo padėtimi ir padidinti paslaugų kainas. 2009-12-24 Įsakymu Nr. 1V-1517 siekiama išvengti žalos galutiniams paslaugų gavėjams, apribojant pareiškėjo galimybes pasinaudoti turima didele įtaka rinkoje ir nepagristai didinti arba išlaikyti nepagrįstai dideles reguliuojamų paslaugu kainas ir tokiu būdu varžyti konkurenciją teikiant mažmenines paslaugas.

26Dėl reikalavimų individualiam administraciniam aktui atsakovas paaiškino, kad 2009-12-24 Įsakymas Nr. 1V-1517 nepažeidžia teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių apsaugos bei proporcingumo principų, yra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais ir faktinėmis aplinkybėmis) ir teisės aktų normomis, yra motyvuotas ir neprieštarauja Elektroninių ryšių įstatymui, kadangi buvo priimtas laikantis jame numatytos tvarkos ir sąlygų.

27Paaiškino, kad pareiškėjas klaidingai teigia, kad 2010-01-08 Įsakymu Nr. 1V-31 Tarnyba pakeitė anksčiau galiojusį aukščiausių kainų ribų piko ir nepiko laiku reguliavimą, kuris buvo nustatytas 2008 m. Įsakymu dėl aukščiausios kainų ribos. Tarnyba efektyvaus operatoriaus balso skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose kainas apskaičiavo ir nustatė BU-LRAIC įsakymu, o ne 2010-01-08 Įsakymu Nr. 1V-31. Pažymėjo, kad BU-LRAIC įsakymo 2.2 punkte yra nustatyta, kad šis Įsakymas įsigalioja nuo 2010-01-01, kas reiškia, kad 2008 m. Įsakymas dėl aukščiausios kainų ribos neteko galios nuo 2010-01-01, todėl 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 priėmimas 2010-01-08 negalėjo turėti ir neturėjo jokios įtakos 2008 m. Įsakymo dėl aukščiausios kainu ribos galiojimui. 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.1 punkto įpareigojime nurodytos nuo 2012-01-01 taikytinos kainos yra nustatytos BU-LRAIC įsakyme. BU-LRAIC įsakyme aiškiai yra įtvirtinta, kad piko laikas yra nuo 8.00 iki 20.00 vai, darbo dienomis, o nepiko laikas nuo 20.00 iki 8.00 val, darbo dienomis, visą parą poilsio ir švenčių dienomis, t. y. identiška formuluotė nurodoma ir 2010-01-08 Įsakyme Nr. 1V-31. Tarnyba nustatyta tvarka ir sąlygomis konsultavosi su rinkos dalyviais, tarp jų ir UAB „Tele2” dėl BU-LRAIC įsakymo projekto. Apie viešosios konsultacijos paskelbimą UAB „Tele2” buvo informuota Tarnybos 2009-02-03 raštu Nr. (24.11) 1B-422 „Dėl viešosios konsultacijos dėl judriojo ryšio BU-LRA1C modelio rezultatų”. 2009-04-09 įvyko viešas UAB „Tele2”, UAB „Omnitel” ir UAB „Bitė Lietuva” pateiktų pastabų aptarimas, tačiau nei teikdama pastabas, nei jų viešo aptarimo metu UAB „Tele2” nepateikė jokių prieštaravimų dėl BU-LRAIC įsakymo projekte numatomo piko ir nepiko laiko skirstymo. UAB „Tele2” jau nuo 2009-02-03 žinojo apie Tarnybos numatomą dėl piko ir nepiko laiko reguliavimą bei skirstymą ir tokiam skirstymui neprieštaravo. BU-LRAIC įsakyme toks piko ir nepiko laiko reguliavimas buvo nustatytas siekiant suderinti piko ir nepiko laiko skirstymą su mažmeninėje kainodaroje bei skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose taikomu piko ir nepiko laiko skirstymu ir užtikrinti harmonizuotą balso skambučių užbaigimo kainų reguliavimą.

282010-01-08 Įsakyme Nr. 1V-31 nurodomas piko ir ne piko laikas yra analogiškas kaip ir BU-LRAIC įsakyme, todėl pareiškėjas jau nuo 2009 m. birželio mėnesio, kai šis įsakymas buvo oficialiai paskelbtas leidinio „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai”, žinojo apie numatomus piko ir nepiko laiko skirstymo pakeitimus nuo 2010-01-01 ir turėjo daugiau nei pusę metų atlikti atitinkamų savo sistemų pakeitimus ir peržiūrėti savo verslo planus. Tiek Rinkos tyrimo ataskaitos projekte (Ataskaitos projekto 78 psl.), tiek 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 projekte (4.2.1 punktas), kurie buvo pateikti UAB „Tele2” kartu su Tarnybos 2009 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. (43.2) 1B-5524 „Dėl Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimo” – taip pat yra aiškiai nurodyta, kad piko laikas yra nuo 8.00 iki 20.00 val., darbo dienomis, o nepiko laikas nuo 20.00 iki 8.00 val, darbo dienomis, visa parą poilsio ir švenčių dienomis. Dėl šių projektų Tarnyba taip pat vykdė viešąją konsultaciją, apie 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 projekto viešą paskelbimą buvo papildomai pranešta minėtu Tarnybos 2009-09-28 raštu Nr. (43.2) 1B-5524. 2009-11-27 rašte Nr. ER-RJ-SD-7621 teikė pastabas, tačiau jokių pastabų ar prieštaravimu dėl piko ir nepiko laiko skirstymo nepateikė. 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517 pateiktos išvados ir nustatyti įpareigojimai remiasi Rinkos tyrimo metu nustatytais ir Ataskaitoje užfiksuotais duomenimis bei išvadomis, todėl negali jiems prieštarauti. Ataskaita įrodo, kad 2010-01-08 Įsakyme Nr. 1V-31 nurodyti piko ir nepiko laiko sąvokų paaiškinimai atitinka įsakymu nustatytų piko ir nepiko laiko sąvokų esmę. 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.1 punkte pateiktos lentelės 2.1 ir 2.2 eilutėse esančių žymėjimų „*” ir „**” buvimas įrodo atitinkamų paaiškinimų, kas laikytina piko ir nepiko laiku, būtinumą, o tai tik dar kartą įrodo, kad tik dėl korektūros (techninės spausdinimo) klaidos atitinkami piko ir ne piko laiko skirstymo paaiškinimai, pateikti 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 pagrindą sudarančioje Ataskaitoje, nebuvo nurodyti 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517. 2009-12-24 Įsakymu Nr. 1V-1517 buvo tik ištaisytos Įsakymo korektūros (techninės spausdinimo) klaidos, nenustatant jokio naujo ir nekeičiant jau nustatyto reguliavimo.

29Paaiškino, kad 2009-12-24 Įsakymas Nr. 1V-1517 nėra administracinės procedūros sprendimas, todėl teigti, kad taisant 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517 nustatytas korektūros (technines spausdinimo) klaidas Tarnyba privalėjo vadovautis Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio nuostatomis dėl administracinės procedūros sprendimų klaidų ištaisymo nėra jokio teisinio pagrindo. 2010-01-08 Įsakyme Nr. 1V-31 teisėtai ir pagrįstai priimtas vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymo, o ne Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio nuostatomis. 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 teisinis pagrindas yra nurodytas įsakymo preambulėje, t. y. Elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 7 punktas, o priėmimo motyvai aiškiai išdėstyti 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 1 punkte, taigi nebuvo pažeistos Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatos.

30Paaiškino, kad pareiškėjo teiginys, kad Tarnyba prieš pakeisdama UAB „Tele2” nustatytą kainų kontrolės įpareigojimą neatliko jokio rinkos tyrimo ir dėl to pažeidė Elektroninių ryšių įstatymo 17 straipsnio 8 dalį, yra visiškai nepagrįstas. 2009-12-24 Įsakymas Nr. 1V-1517, kurio korektūros (techninės spausdinimo) klaidos yra atitaisomos 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 2.3 punktu, remiasi Ataskaita, kurioje visapusiškai ir išsamiai yra išdėstyti visų atliktų Rinkos tyrimo etapų metu nustatyti rezultatai, motyvuoti ir objektyviais Rinkos tyrimo metu nustatytais duomenimis bei teisės normomis pagristi UAB „Tele2”, kaip didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčiam ūkio subjektui, nustatyti įpareigojimai, tarp jų ir kainų kontrolė įpareigojimas, kurio sudėtinė ir neatskiriama dalis yra ir balso skambučiu užbaigimo kainu reguliavimas piko ir nepiko laiku. Balso skambučių užbaigimo kainų reguliavimas piko ir nepiko laiku yra neatsiejama po atliko pakartotinio Rinkos tyrimo.

31Nurodė, kad 2010-01-08 Įsakymu Nr. 1V-31 dėl atitaisymo korektūros (techninės spausdinimo) klaidos buvo ištaisytos ne vien tik Įsakyme, bet ir kitų Rinkos tyrimo metu nustatytų ūkio subjektų, turinčių didelę įtaką atitinkamose rinkose, atžvilgiu priimtuose įsakymuose.

32Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Omnitel“ atsiliepime į skundą prašė atmesti pareiškėjo skundą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

33Nurodė, jog 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.1 p. nepažeidžia teisinio tikrumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principų. Paaiškino, kad nesutinka, jog ankstesnių RRT teisės aktų (t. y. 2005-09-28 įsakymo Nr. 1V-819 ir 2008-11-26 įsakymo Nr. IV-1024) pagrindu Tele2 galėjo įgyti teisėtą lūkestį, jog vėlesnės RRT nustatomos reguliavimo priemonės nemažins skambučių užbaigimo paslaugos kainos daugiau kaip 20 proc. Tele2 skunde nurodomos sumos bei teiginiai apie neatsiperkančias/sumažėjusias investicijas nėra pagrįsti skaičiavimais ir skaičiavimus pagrindžiančiais įrodymais. Net jei teiginys dėl 17 mln. litų pelno netekimo būtų pagrįstas, Tele2 pateikiami argumentai dėl prognozuojamo 17 mln. litų pelno netekimo savaime nepagrindžia Tele2 argumentų dėl teisėtų lūkesčių principo pažeidimo. Lūkestis gauti didesnį pelną dėl per aukštų kainų taikymo (net jeigu tokį lūkestį Tele2 turėjo) negali būti laikomas teisėtu. Tele2 skundo 1.2.1 - 1.2.3 punktuose nurodomi kainų pasikeitimo (sumažėjimo) procentiniai dydžiai yra santykiniai ir nepalyginami. Skunde nurodomus kainos sumažėjimo procentinius dydžius (nuo 30 iki 44 procentų) Tele2 apskaičiuoja lygindama konkretaus laikotarpio kainą ir to laikotarpio kainos sumažėjimą. Tele2 skaičiavimai ir išvados yra neobjektyvūs. Kadangi ankstesniais laikotarpiais Tele2 taikoma skambučių užbaigimo paslaugos kaina buvo didesnė, tai ir procentinis tokio sumažinimo dydis buvo santykinai mažesnis. Tačiau piniginė tokio kainos sumažinimo išraiška bei jos sąlygojamas ekonominis poveikis Tele2 turėjo būti didesnis nei 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517 reglamentuoto kainų sumažėjimo. Tele2 skunde deklaruojamas „20 procentų” kriterijus ar riba savaime nieko nepasako apie realų kainos sumažinimo ekonominį poveikį. Paaiškino, kad nei 2005-09-28 įsakyme Nr. 1V-819, nei 2008-11-26 įsakyme Nr. lV-1024 nėra nurodoma, jog RRT įsipareigoja nenustatyti kainų kontrolės įpareigojimo, mažinančio skambučių užbaigimo paslaugos kainas ne daugiau kaip 20 proc. Priešingai. Tiek 2005-09-28 įsakyme Nr. 1V-819 įtvirtinta teisinio reguliavimo logika, tiek ir cituota šio įsakymo 3.4.1 punkto formuluotė suponuoja, jog Tele2 skunde nurodomas „20 proc.” kriterijus yra ne maksimali (aukštutinė), bet minimali (žemutinė) kainos sumažinimo riba. Paaiškino, kad konkurencijos problemos, įskaitant ir per aukštas skambučių užbaigimo kainas Tele2 tinkle, buvo identifikuotos dar 2005 m. Pati nesiimdama priemonių identifikuotoms konkurencijos problemoms spręsti, Tele2 paliko šių problemų sprendimą RRT diskrecijai. Tokios situacijos kontekste Tele2 lūkesčiai, jog RRT nespręs atitinkamų konkurencijos problemų, arba išspręs jas tokiomis priemonėmis, kurios būtų suderinamos su atitinkamų problemų nesprendusios Tele2 planais negali būti nei teisėti, nei racionalūs. Skundžiamu teisės aktu yra siekiama sumažinti Tele2 kainą iki RRT apskaičiuoto ir 2009-06-03 RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-727 patvirtintų efektyvaus operatoriaus kainų lygio. RRT apskaičiuodama efektyvaus operatoriaus kainas atsižvelgė inter alia ir į poreikį užtikrinti investicijų grąžą bei protingo dydžio pelną. Tai reiškia, jog net ir įvykdžius RRT nustatytus kainų mažinimo įpareigojimus, efektyviai veikiantis operatorius turėtų išlaikyti veiklos pelningumą bei gauti pagristą investicijų grąžą.

34Nesutinka, kad buvo pažeistas proporcingumo principas. Paaiškino, kad įpareigojimai, įskaitant įpareigojimą sumažinti kainas, buvo nustatyti sprendžiant konkrečias konkurencijos problemas, kurios yra įvardintos skundžiamame teisės akte ir detaliau pagrįstos RRT 2009-12-24 Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaitoje. Konkurencijos problemų buvimas suponuoja, jog Tele2, kaip didelę įtaką rinkoje turinčio ūkio subjekto, kainodara gali turėti neigiamos įtakos kitų ūkio subjektų galimybėms konkuruoti atitinkamoje rinkoje, o netiesiogiai - ir vartotojams. Dėl šios priežasties, ilgesnių pereinamųjų laikotarpių nustatymas ar esamos situacijos didmeninėse skambučių užbaigimo rinkose palaikymas sąlygotų ilgesnį konkurencijos tarp operatorių iškraipymo laikotarpį, ko pasėkoje nukentėtų ir galutiniai paslaugų gavėjai. Visas Tele2 skambučių užbaigimo paslaugos kainų reguliavimo procesas apima laikotarpį nuo 2005 m. iki 2012 m. pabaigos. Toks laikotarpis yra pakankamas įvertinti galimas reguliavimo pasekmes ir prie jų prisitaikyti. 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517 nurodytas pereinamasis laikotarpis ir jo pabaiga sutampa su 2009-05-07 Europos Komisijos rekomendaeijos 2009/396/EB 11 punkte įtvirtintu 2012-12-31 terminu. Mūsų žiniomis, apie ketinamus nustatyti atitinkamus įpareigojimus RRT taip pat buvo informavusi Europos Komisiją. Pastaroji neatitikimo ar prieštaravimo jos rekomendacijoje nurodytiems terminams neįžvelgė. Apie numatomą kainų mažinimą Tele2 sužinojo ne po skundžiamo teisės akto įsigaliojimo, bet daug anksčiau – dar nuo 2005 m. Konkretus efektyvaus operatoriaus kainų lygis, iki kurio turės būtų sumažintos Tele2 kainos, buvo patvirtintas 2009-06-03 RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-727. Be to, 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 projektas, prieš jį priimant, buvo pateiktas viešai konsultacijai laikotarpiu nuo 2009-09-29 iki 2009-11-29. Tele2 dalyvavo šiose konsultacijose.

35Teigė, kad santykis tarp Tele2 skambučių užbaigimo paslaugos kainos bei viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkle taikomos skambučių užbaigimo paslaugos kainos yra ne vienintelė konkurencijos problema, kurią siekė išspręsti RRT. Kaip nurodoma rinkos tyrimo ataskaitos 3.3.6 dalyje „Kainų kontrolės įpareigojimas”, esminė problema, kurią RRT siekė išspręsti yra per aukštos skambučių užbaigimo paslaugos kainos Tele2 tinkle. RRT 2009-12-24 Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaitos 75-76 psl. yra pateikti argumentai, paaiškinantys, kodėl RRT atsižvelgė į santykį tarp Tele2 skambučių užbaigimo paslaugos kainos bei viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkle taikomos skambučių užbaigimo paslaugos kainos. Tai, kad reguliavimo ir kainų mažinimo procesas fiksuoto telefono ryšio rinkoje vyko intensyviau (skundo 2.5.1 punktas), savaime nereiškia, jog RRT privalo ignoruoti dėl skirtingo kainų mažinimo proceso intensyvumo kilusias konkurencijos problemas. RRT nustatytas kainų įpareigojimas iš esmės yra grindžiamas 2009-06-03 RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-727 patvirtintu efektyvaus operatoriaus kainų lygiu. Pastarasis kainų lygis buvo apskaičiuotas atsižvelgiant būtent į judriojo ryšio operatoriaus veiklos specifiką. Kitaip tariant, įgyvendinus galiojantį teisinį reglamentavimą, skirtumas tarp judriojo ir fiksuoto telefono ryšio operatorių teikiamų skambučiu užbaigimo paslaugų kainų buvo įvardintas kaip konkurencijos problema, kuri turėtų būti sprendžiama RRT įpareigojimais. Nurodė, kad nesutinka ir su Tele2 skundo 2.5.4-2.5.6 punktų teiginiais. RRT sprendimo motyvai yra išdėstyti rinkos tyrimo ataskaitos 75 psl. Nors teoriškai, RRT galėjo nustatyti ir kitokius kainų reguliavimo (mažinimo) laikotarpius ar kitokias atitinkamų laikotarpių kainas, skundžiamame 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517 nustatytų įpareigojimų pagrindimas nėra akivaizdžiai neprotingas ar pagrįstas neteisingais skaičiavimais. Dėl Šios priežasties manytume, jog parinkdama būtent tokį reguliavimą RRT neperžengė savo diskrecijos ribų.

36Dėl teisinio apibrėžtumo ir teisinio tikrumo principų ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų pažeidimo (įsakymo 4.2 - 4.3 p.) nebuvimo UAB „Omnitel” paaiškino, kad Tele2 nepaaiškina, kuo pasireiškia tariamas 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.2 ir 4.3 punktų neaiškumas. 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 nuostatas pagrindžia RRT 2009-12-24 Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaita. Be to, skundžiamas įsakymas buvo priimtas po viešos konsultacijos. 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.2 ir 4.3 punktų pagrindu RRT pasilieka sau diskreciją veikti atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes, kurių buvimas paaiškės ateityje, savaime nereiškia, jog reguliavimas nėra aiškus.

37Paaiškino, kad 2010-01-08 Įsakymas Nr. 1V-31 laikytinas korektūros klaidos ištaisymu. Sąvokų „piko laikas” ir „nepiko laikas” paaiškinimo nebuvimas yra ne RRT kaip teisės akto leidėjo sąmoningas ketinimas, bet techninės klaidos rezultatas. Tele2 teiginys, jog 2010-01-08 Įsakymu Nr. 1V-31 yra keičiamas iki tol galiojęs 2008-11-26 RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-1024 nustatytas teisinis reguliavimas yra neteisingas iš esmės. 2008-11-26 RRT direktoriaus įsakymo Nr. 1V-1024 4.4 punkte buvo nustatytas šios įsakymo galiojimo terminas. Atitinkamos kainos buvo nustatytos 2009-06-03 RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-727. 2009-06-03 RRT direktoriaus įsakyme Nr. 1V-727 įtvirtintas piko ir nepiko laiko reglamentavimas atitinka ir 2010-01-08 Įsakymas Nr. 1V-31 nuostatas. Tele2 negalėjo nežinoti, kaip piko ir nepiko laikas apibrėžiamas 2009-06-03 RRT direktoriaus įsakyme Nr. 1V-727, taip pat negalėjo nežinoti, jog RRT ketino analogišką apibrėžimą atkartoti ir 2009-12-24 Įsakyme Nr. 1V-1517. Todėl nei teisėti Tele2 lūkesčiai, nei teisinis tikrumas techninio pobūdžio korektūros klaidos ištaisymu negalėjo būti pažeisti.

38Dėl skundo papildymo nurodė, kad skundo papildymas turi būti vertinamas kaip naujas skundas. Už papildomą skundą Tele2 žyminio mokesčio nemokėjo. Omnitel laikosi pozicijos, jog šis skundas yra paduotas su trūkumais.

39Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Bitė Lietuva“ atsiliepime į skundą prašė atmesti pareiškėjo skundą. Paaiškino, kad didžiausią tinklų sujungimo mokesčių dalį surenkantis operatorius subsidijuoja savo vartotojus. Tokiu atveju, naudą gauna tik to operatoriaus vartotojai. Sumažinus tinklų sujungimo mokesčius, naudą gauna visų operatorių vartotojai. Skambučių užbaigimo įkainių sumažinimas sudarytų geresnes konkurencines sąlygas ir kitiems judriojo ryšio operatoriams. Aukšti tinklų sujungimo mokesčiai yra didelis barjeras sėkmingai įeiti i mažmeninę rinką - tinklų sujungimo kainos neleidžia naujiems rinkos dalyviams pasiūlyti mažmeninių paslaugų konkurencinga kaina. Skundžiami įsakymai neturėtų būti panaikinti, nes nėra LR administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. nustatytų skundžiamų aktų panaikinimo pagrindų: nėra prieštaravimų aukštesnės galios teisės aktams, įsakymai priimti kompetetingos institucijos, rinkos tyrimo procedūros, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, pažeistos nebuvo.

40Skundas atmestinas.

41Byloje nustatyta, kad RRT direktorius 2005-09-28 priėmė įsakymą Nr. 1V-819 „Dėl ūkio subjekto UAB „Tele2”, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2” viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje” (II tomas, b. l. 94-97), kurio 3.4.1 punktu nustatė pareiškėjui įpareigojimus: nuo dienos, einančios po dvidešimt keturių mėnesių nuo šio įpareigojimo nustatymo dienos, ūkio subjektas UAB „Tele2” privalo užtikrinti, kad skambučių užbaigimo UAB „Tele2” Tinkle kaina neviršytų Tarnybos nustatytos, ūkio subjekto, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, kainos (kuri nustatoma kaip į ateitį orientuotų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (angl. Forward-looking Long Run Average Incremental Costs) (įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą) bei priedo bendrosioms sąnaudoms padengti suma, vadovaujantis teoriniu operatoriaus efektyvios veiklos modeliu (Bottom up metodu)), jei šios kainos ir faktiškai taikomos skambučių užbaigimo UAB „Tele2" Tinkle kainos skirtumas neviršys 20 procentų. Tuo atveju, jei nustatytos ūkio subjekto, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, kainos ir faktiškai taikomos skambučių užbaigimo UAB „Tele2" Tinkle kainos skirtumas bus didesnis nei 20 procentų, ūkio subjektas UAB „Tele2" privalo keisti skambučių užbaigimo UAB „Tele2" Tinkle kainą ne mažiau kaip po 20 procentų kas dvylika mėnesių nuo dienos, einančios po dvidešimt keturių mėnesių nuo šio įpareigojimo nustatymo dienos, iki tol, kol skambučių užbaigimo UAB „Tele2” Tinkle kaina bus lygi ūkio subjekto, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, skambučių užbaigimo Tinkle kainai (įsakymo 3.4.1 punktas); dvidešimt keturis mėnesius nuo šio įpareigojimo nustatymo dienos ūkio subjektas UAB „Tele2”, teikdamas balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2” Tinkle paslaugos gavėjams balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2” Tinkle paslaugą, negali taikyti blogesnių sąlygų (įskaitant ir kainas) nei tos, kurios buvo taikomos 2004 m. rugsėjo 30 d. (įsakymo 3.4.2 punktas). Minėtas įsakymas priimtas remiantis 2005 m. Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaita (I tomas, b. l. 22-157).

422008-11-26 Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius priėmė įsakymą Nr. 1V-1024 „Dėl ūkio subjektų UAB „Tele2”, UAB „Bitė Lietuva” ir UAB „Omnitel” balso skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir susijusių priemonių aukščiausios kainų ribos nustatymo” (II tomas, b. l. 98-100). Šiuo įsakymu RRT nustatė ūkio subjektų UAB „Tele2”, UAB „Bitė Lietuva” ir UAB „Omnitel” balso skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir susijusių priemonių aukščiausią kainų ribą (3 p.).

43Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius 2009-12-24 įsakymo Nr. 1V-1517 „Dėl ūkio subjekto UAB „Tele2“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2” viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje” (I tomas, b. l. 18-21, III tomas, 153-156) 4 punktu pakeitė, kad ūkio subjektui UAB „Tele2” Tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d įsakymu Nr. IV-819 3.4 punkte nustatytų kainų kontrolės įpareigojimą į šį įpareigojimą kuris yra atitinkantis problemų, nustatytų Ataskaitos 3.3.4 skyriuje, prigimtį, proporcingas ir pateisinamas elektroninių ryšių veiklos reguliavimo tikslais ir principais, nurodytais Lietuvos Respublikas elektroninių ryšių įstatymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnio I dalyje, dėl priežasčių, išvardintų Ataskaitos 3.3.6 skyriuje. UAB „Tele2” nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos privalo pradėti vykdyti šį kainų kontrolės įpareigojimą nurodytų Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 23 straipsnio I dalyje. Vykdydamas šį įpareigojimų ūkio subjektas UAB „Tele2” privalo: (4.1 punktas) nuo 2010 m. sausio 1 d. iki Tarnyba apskaičiuos sąnaudas ir nustatys kainas pagal EK rekomendacijos dėl skambučių užbaigimo tarifą reguliavimo reikalavimus, tačiau ne ilgiau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d., teikdamas balso skambučių užbaigimo ūkio subjekto UAB „Tele2” Tinkle paslaugas, nepriklausomai nuo skambučių inicijavimo kilmės, neviršyti žemiau nurodytų kainų: balso skambučių užbaigimas (kai kainos nėra diferencijuojamos pagal paslaugų suteikimo laiką, kaina, be PVM) nuo 2010-01-01 (įskaitytinai) iki 2010-12-31 (įstaitytinai) – 14,43 ct/min; nuo 2011-01-01 (įskaitytinai) iki 2010-12-31 (įskaitytinai) – 10,01 ct/min, nuo 2012-01-01 (įskaitytinai) iki 2010-12-31 (įskaitytinai) – 5,60 ct/min; balso skambučių užbaigimas piko laiku (kai kainos yra diferencijuojamos pagal paslaugų suteikimo laiką, kaina, be PVM) nuo 2010-01-01 (įskaitytinai) iki 2010-12-31 (įstaitytinai) – 18,04 ct/min; nuo 2011-01-01 (įskaitytinai) iki 2010-12-31 (įskaitytinai) – 12,51 ct/min, nuo 2012-01-01 (įskaitytinai) iki 2010-12-31 (įskaitytinai) – 6,99 ct/min; balso skambučių užbaigimas nepiko laiku (kai kainos yra diferencijuojamos pagal paslaugų suteikimo laiką, kaina, be PVM) nuo 2010-01-01 (įskaitytinai) iki 2010-12-31 (įstaitytinai) – 9,02 ct/min; nuo 2011-01-01 (įskaitytinai) iki 2010-12-31 (įskaitytinai) – 6,26 ct/min, nuo 2012-01-01 (įskaitytinai) iki 2010-12-31 (įskaitytinai) – 3,50 ct/min.; (4.2 punktas) nuo dienos kai įsigalios Tarnybos sprendimas, kuriuo, atsižvelgiant į efektyvaus operatoriaus sąnaudas, apskaičiuotas BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modeliu pagal EK rekomendacijos dėl skambučių užbaigimo tarifų reguliavimo reikalavimus, bus nustatytos skambučių užbaigimo UAB „Tele2" Tinkle kainos, bet ne vėliau kaip nuo 2013 m. sausio 1 d., užtikrinti, kad balso skambučių užbaigimo kainos, nepriklausomai nuo skambučių inicijavimo kilmės, neviršytų Tarnybos nustatytų balso skambučių užbaigimo UAB „ Tele2” Tinkle kainų; (4.3 punktas) jei iki 2012 m. gruodžio 31 d. Tarnyba, remdamasi informacija apie sąnaudas, apskaičiuotas BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modeliu pagal EK rekomendacijos dėl skambučių užbaigimo tarifų reguliavimo reikalavimus, nenustatys skambučių užbaigimo UAB „Tele2” Tinkle paslaugų kainų, nuo 2013 m. sausio I d. užtikrinti, kad balso skambučių užbaigimo ūkio subjekto UAB „ Tele2 " Tinkle kainos neviršytų Tarnybos, pagal EK rekomendacijos dėl skambučių užbaigimo tarifų reguliavimo 11 punkto reikalavimus, nustatytos kainų aukščiausios ribos. Šiuo atveju kainų aukščiausia riba bus nustatoma, atsižvelgiant į šalių, įdiegusių BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelį pagal EK rekomendacijos dėl skambučių užbaigimo tarifų reguliavimo reikalavimus, skaičiavimų rezultatus, tačiau ne aukštesnė nei kitų šalių apskaičiuotų sąnaudų vidurkis.

44Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius 2010-01-08 įsakymo Nr. 1V-31 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų atitaisymo” (III tomas, b. l. 160, 161) 1 punktu nustatė ir konstatavo, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1515 „Dėl ūkio subjekto UAB „Bitė Lietuva”, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva” viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje”, 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1516 „Dėl ūkio subjekto UAB „Omnitel”, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Omnitel” viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje”, 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1517 „Dėl ūkio subjekto UAB „Tele2”, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2” viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje” 4.1 punktuose yra padaryta korektūros klaidų; šio įsakymo 2.3. punkte nustatyta, kad atitaisomos šios korektūros klaidos: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1517 „Dėl ūkio subjekto UAB „Tele2”, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2” viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje” po 4.1 punkte pateikta lentele turi būti nurodytas šios lentelės 21 eilutėje esančio žymėjimo „*“ paaiškinimas „* Piko laikas: nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis” ir 2.2 eilutėje esančio žymėjimo „**“ paaiškinimas „** Nepiko laikas: nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, visą parą poilsio ir švenčių dienomis“.

452009-12-24 įsakymo Nr. 1V-1517 4.1 punktą pareiškėjai ginčijo tuo pagrindu, kad jis pažeidžia teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių apsaugos bei proporcingumo principus. Minėti principai suformuluoti bei išplėtoti Konstitucinio Teismo doktrinoje. Konstitucinis Teismas 2010-04-20 nutarime yra pažymėjęs, kad konstitucinio teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Konstituciniai teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius. Šie principai inter alia suponuoja tai, kad valstybė privalo vykdyti prisiimtus įsipareigojimus asmeniui. Neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise.

46Teisinio tikrumo principas įpareigoja valdžios institucijas užtikrinti, kad asmenys be vargo galėtų išsiaiškinti jiems taikomas teisės normas ir turėti galimybę pagrįstai numatyti tiek šių normų aiškinimo ir taikymo būdą. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas užtikrina teisės aktų ar teisėtos administracinių subjektų veiklos pasekoje suformavusio asmens įsitikinimo, kad veikdamas tam tikru būdu ir vadovaudamasis nustatytomis normomis, pasieks norimą rezultatą, apsaugą. Proporcingumo principas reikalauja užtikrinti pusiausvyrą tarp priemonių, kurių imamasi, ir ir privačių interesų, kad būtų išvengta bereikalingo privačių asmenų teisių ir interesų apribojimo.

47Teismas sprendžia, kad nei atsakovo veikla, nei priimti teisės aktai neleido pareiškėjui tikėtis kitokio rezultato, nei skundžiamame įsakyme įtvirtintas kainų mažinimo modelis. Pareiškėjas negalėjo turėti teisėtų lūkesčių ir tikrumo, kad balso skambučių užbaigimo kainos nebus mažinamos. Pirmas signalas, kad balso skambučio užbaigimo paslaugos kainos bus mažinamos yra 2005-09-28 įsakymas Nr. 1V-819 Dėl didelės įtakos, kuriame buvo nurodyta, kad nustačius konkurencijos neveiksmingumą UAB „Tele2“ teikiamo balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle 3.4.1 punkte buvo numatytas įpareigojimas pareiškėjui – užtikrinti, kad skambučių užbaigimo kaina neviršytų Tarnybos nustatytos efektyviai veikiančio subjekto kainos. Kainos mažinimo periodas tuo atveju, kai kaina 20 procentų didesnė buvo nustatytas kaip mažinimas pradedamas po 48 mėnesių ir atliekamas kas dvylika mėnesių, kainą sumažinant ne mažiau kaip po 20 procentų. Būsimas kainų mažinimas pareiškėjui buvo daugiau nei akivaizdus. Nors efektyvaus operatoriaus kainos buvo paskelbtos tik priėmus 2009-06-03 BU-LRAIC įsakymą, tačiau faktas, kad šiuo įsakymu patvirtintos daugiau nei 4 kartus mažesnės kainos (Ataskaitos 67 psl.), nei pareiškėjo, kurioms esant galima dirbti efektyviai ir gauti pelną, rodo, kad ūkine veikla besiverčiantis ir savo produkcijos pelno ir sąnaudų santykį žinantis pareiškėjas galėjo numatyti, kad efektyvaus operatoriaus kainos bus gerokai mažesnės nei jo taikomas balso skambučio paslaugos užbaigimo mokestis.

482005-09-28 įsakyme Nr. 1V-819 nėra nurodyta, kas įvyks, jei efektyvaus operatoriaus kainos nebus patvirtintos per 24 mėnesius. Tuo asmenys pakliūna į nepakankamai aiškiai apibrėžtą teisinę situaciją, kai tiksliai nėra žinomos verslui įtaką darančios administracinės taisyklės. Tačiau toks padėties neapibrėžtumas nėra pagrindas teisėto lūkesčio. Pagrindinis teisėtų lūkesčių kilmės šaltinis - galiojantys teisės aktai, kurių pagrindu asmuo susiformuoja įsitikinimą, kad jo interesas jam veikiant teisės aktų numatytu būdu bus įgyvendinamas.

49Pareiškėjas nurodo, kad jo teisėtas lūkestis kilo iš 2005-09-28 įsakymo Nr. 1V-819 bei Ryšių reguliavimo tarnybos 2008-11-26 įsakymo Nr. 1V-1024 "Dėl ūkio subjektų UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ balso skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir susijusių priemonių aukščiausios kainų ribos nustatymo" (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 91-1189). Teismo nuomone, vertindamas 2005-09-28 įsakyme Nr. 1V-819 numatytą reguliavimą pareiškėjas neturėjo pagrindo manyti, kad 2007-09-28 jam nereikės sumažinti kainų ne mažiau kaip 20 procentų, o 2008-09-28 dar nemažiau kaip 20 procentų. Šiuo įsakymu aukščiausios kainos buvo sumažintos 20 procentų, kuo dar kartą buvo primintas artėjantis kainų mažinimas. Jeigu atsakovas būtų sugebėjęs apskaičiuoti BU-LRAIC kainas iki 2007-09-28, tai 2009-09-28 pareiškėjas būtų turėjęs kainas sumažinti ne mažiau kaip 60 procentų, o nuo 2010-09-28 – ne mažiau kaip 80 procentų. Tuo tarpu skundžiamu įsakymu kainos sumažintos tik 37 procentais. 2005-09-28 įsakyme numatyta, kad 20 procentų yra minimalus dydis, tačiau gali būti taikomas ir didesnis dydis. 2008-11-26 įsakymo Nr. 1V-1024 priėmimas gali būti vertinamas kaip tarpinis susidariusios situacijos, kai nustatytu terminu nepavyko patvirtinti efektyvaus operatoriaus kainų, sprendimu, o ne administraciniu aktu, leidžiančiu manyti, jog 2005-09-28 įsakymu Nr. 1V-819 numatytas būsimas kainų mažinimas neįvyks, ar jo mastas nebus toks didelis. Strateginis atsakovo tikslas buvo suformuluotas 2005-09-28 įsakyme Nr. 819 ir pareiškėjas neturėjo kitų signalų, galinčių rodyti šio tikslo pasikeitimą.

50Būsimas kainų mažinimas tokiu pat būdu kaip, numatyta ir atsakovo sprendimuose, buvo įtvirtintas ir Europos Sąjungos teisės aktuose. Europos Komisija 2009-05-07 priėmė rekomendaciją 2009/396/EB Dėl skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose tarifų reguliavimo, kurio 11 punkte numatytas reikalavimas, kad balso skambučių užbaigimo kainos efektyvaus operatoriaus kainas pasiektų iki 2012-12-31.

51Pareiškėjas, kalbėdamas apie proporcingumo principo taikymą remiasi Europos Komisijos rekomendacijoje nustatytu terminu kainai sumažinti iki 2012-12-31 kaip pakankamai ilgu, leidžiančiu operatoriams pritaikyti verslo planus prie besikeičiančių aplinkybių, o atsakovo pritaikytą skubų ūkinės veiklos ribojimą laiko nemotyvuotu. Skundžiamu Tarnybos įsakymu nustatytas terminas, per kurį reikės pasiekti efektyvaus operatoriaus kainas yra tokio pat ilgumo kaip ir nustatytas Europos Komisijos rekomendacijoje.

52Pareiškėjo motyvas, jog jam buvo nustatytas tik 4 darbo dienų terminas nėra pagrįstas. Tai, kad pareiškėjas turėjo žinoti apie ne mažiau kaip 20 procentų mažėsiančias kainas buvo konstatuota aukščiau. Beveik metus iki 2009-12-24 įsakymo Nr. 1V-1517 priėmimo vyko efektyvaus operatoriaus kainų paskaičiavimo pristatymas ir nagrinėjimas. Tarnyba 2009-02-05 raštu Nr. (24.11)1B-465 suinteresuotiems rinkos dalyviams (buvo išsiųstas ir pareiškėjui) pranešė, kad visus kviečia į BU-LRAIC modelio pristatymą (t. 4, b. l. 49-50). Tarnyba 2009-02-03 raštu Nr. (24.11)1B-422 (t. 4, b. l. 51-52) paskelbė viešas konsultacijas dėl judriojo ryšio BU-LRAIC modelio rezultatų. Kaip nurodyta šiame rašte BU-LRAIC modelis buvo paskelbtas interneto tinklalapyje www.rrt.lt. Taigi jau nuo 2009 metų pradžios pareiškėjui buvo žinoma apie ne mažesnį ne 20 procentų, o prognozuotinai didesnį (įvertinant pareiškėjo galimybę suprasti, kad jo taikomos kainos daugiau nei 4 kartus didesnės nei efektyvaus operatoriaus) kainos sumažėjimą, nes nustatytos BU-LRAIC kainos esmingai skyrėsi nuo tuo metu buvusių. Nors pats faktas, kad pareiškėjas tikslų kainos mažėjimo dydį sužinojo likus tik 4 darbo dienoms iki jo taikymo pažeidžia pareiškėjo teises iš anksto sužinoti jo vykdomai ūkinei veiklai taikomus suvaržymus ir turėti pakankamai laiko pritaikyti ūkinės veiklos planus prie naujų aplinkybių, tačiau šis pažeidimas negali turėti įtakos skundžiamo administracinio sprendimo galiojimui. Tokia išvada daroma dėl to, kad pareiškėjas turėjo pagrindo tikėtis ne mažesnio nei 20 procentų kainos sumažinimo. Pareiškėjas apskritai neginčija atsakovo teisės mažinti kainas, taip pat neginčijo ir 2009 m. įsakymo dėl BU-LRAIC kainos nustatymo, tuo sutikdamas su tuo, kad nuo 2012-12-31 didesnės nei BU-LRAIC įsakymu patvirtintos kainos negalės būti taikomos. Iš esmės pareiškėjas klausimą kelia dėl atskirais laikotarpiais iki 2012-12-31 taikomo kainos mažinimo procento. Todėl proporcingumo principo pažeidimas analizuojamas tik pereinamojo laikotarpio trukmės aspektu. Dėl išdėstytų argumentų teismas nelaiko kainų mažinimo proceso nustatymo galimo pareiškėjui numatyti ar teisės aktais numatyto reguliavimo pakeitimu ir dėl to atmeta argumentus dėl nepakankamo sprendimo motyvavimo. 2009-12-24 įsakymu Nr. 1V-1517 kainos mažinamos iš esmės proporcingai (37, 30 ir 44 procentais), todėl sumažinimo 37 procentais negalima laikyti staigiu ir nepagrįstu.

53Pareiškėjas nurodo, kad dėl pasikeitusio reguliavimo buvo pažeisti jo ūkiniai interesai, nes jis negalėjo pritaikyti ūkinės veiklos planų. Visuomeniškai svarbus interesas yra ūkio vystymas ir skatinimas. Pagrindinė žmonių ūkinę veiklą skatinanti priežastis yra pelno gavimas. Efektyvaus operatoriaus kainoje yra įskaičiuota protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža. Protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža yra pakankamas stimulas verslui vystyti. Taigi visuomenės ginama ir saugoma gali būti asmens teisė į protingo dydžio pelną. Tai, kad pareiškėjas gali prarasti antpelnį negali būti ginama remiantis Konstitucijoje įtvirtintais principais.

54Teisėjų kolegijos nuomone, pripažintina, kad, priimdamas 2009-12-24 įsakymo 4.1 punktą Nr. 1V-1517 atsakovas nepažeidė teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių apsaugos bei proporcingumo principų.

55Pareiškėjo nuomone, 2009-12-24 sakymo Nr. 1V-1517 4.2-4.3 punktai neatitinka teisinio apibrėžtumo ir teisinio tikrumo principų bei Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. 2009-12-24 įsakymo Nr. 1V-1517 4.2 punktas nustato pareiškėjui pareigą užtikrinti, kad balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2“ tinkle kainos neviršytų Tarnybos nustatytų kainų, o šio reguliavimo taikymo pradžios momentą susieja su Tarnybos sprendimo, kuriuo bus nustatytos pareiškėjo kainos, įsigaliojimu. Įsakymo 4.3 punktas nustato, kokios kainos bus taikomos, jei Tarnybos sprendimas dėl pareiškėjui taikytinų kainų nebus priimtas, t. y. neindividualizavus UAB „Tele2“ taikomų kainų, bus taikomos bendros Tarnybos pagal Europos Komisijos rekomendacijas dėl skambučių užbaigimo reguliavimo tarifų reguliavimo 11 punkto reikalavimus nustatytos kainos.

56Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis nustato administravimo subjekto pareigą individualų administracinį aktą pagrįsti objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis, taikomas poveikio priemones motyvuoti, o suteikiamas teises ir pareigas suformuluoti aiškiai. Pareiškėjas nurodo vienintelį akto trūkumą - pareiškėjo pareigų priklausymo nuo iš anksto nežinomų aplinkybių nustatymą. Iš 2009-12-24 įsakymo Nr. 1V-1517 4.2 ir 4.3 punktų redakcijos matyti, kad įvedama aplinkybė, galinti pakeisti kainos dydį, kuris šiuo metu yra nustatytas administraciniuose aktuose, t. y. jeigu Tarnyba priims įsakymą dėl individualių pareiškėjo kainų, tai bus taikomas būsimame įsakyme nustatytas kainų dydis.

57Esant tokiam reguliavimui negalima teigti, kad pareiškėjui būsima kaina nežinoma apskritai, jam nėra žinoma tik tai, ar kaina nebus pakeista. Šiuo metu iki 2012-12-31 liko daugiau nei 2,5 metų, pakankamas periodas sąlygai įvykdyti; nėra pagrindo manyti, kad konkrečiai pareiškėjui nustatyta kaina galėtų esmingai skirtis nuo BU-LRAIC įsakymu nustatytos efektyvaus operatoriaus kainos, todėl 4.2-4.3 punktuose numatytas reguliavimas nelaikomas pažeidžiančiu aukštesnės galios teisės aktus, kad būtų galima sprendimo dalį naikinti taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

58Pareiškėjas skundo 3.4 punkte bei patyeiktų argumentų nurodė, kad 4.1.-4.3. punktai pažeidžia Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principus, inter alia, proporcingumo, mažiausio būtino reguliavimo, teisinio tikrumo kintančioje rinkoje, reguliavimo kriterijų, sąlygų ir procedūrų objektyvumo principus, taip pat Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus viešojo administravimo principus, inter alia, objektyvumo bei proporcingumo principus Elektroninių ryšių įstatymo 17 straipsnio 6 dalies imperatyvią nuostatą. Kadangi pareiškėjas jokių naujų argumentų, nei aukščiau aptarti, nenurodė, tai teismas laiko, kad pareiškėjo motyvai dėl papildomų principų pažeidimo aptarti ankstesne teismo argumentacija.

59Skundo papildymu pareiškėjas ginčijo RRT direktoriaus 2010-01-08 įsakymą Nr. 1V-31, kuriuo buvo patikslintas RRT direktoriaus 2009-12-24 įsakymas Nr. 1V-1517, nurodant, ką reiškia pirmajame įsakyme esančioje lentelėje pažymėtos žvaigždutės, t. y. apibrėžta, kas yra piko laikas. 2008-11-26 įsakymo Nr. 1V-1024 3 punktu buvo patvirtinta lentelė, kurioje piko laikas nustatytas nuo 8.00 iki 20.00 val. kiekvieną dieną, o ne piko laikas likusiu paros metu. 2010-01-08 įsakymu Nr. 1V-31 nepiko laikas buvo išplėstas, nurodant, kad švenčių dienomis ne piko laiku pripažįstama visa para. Atsakovas atsiliepime teisingai pažymėjo, kad 2008-11-26 įsakymo Nr. 1V-1024 4.4 punkte nurodyta, jog įsakymas galioja iki tol, kol įsigalios Tarnybos nustatytos efektyvaus operatoriaus kainos. Tai reiškia, kad kad šis įsakymas nustojo galios kartu su juo patvirta lentele. 2009-06-03 BU-LRAIC įsakymas Nr. 1V-727 įsigaliojo nuo 2010-01-01. Šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje lentelėje buvo nustatytas toks pat piko laikas, kaip ir 2010-01-08 įsakyme Nr. 1V-31. Todėl minėtas įsakymas nelaikytinas nauju administraciniu aktu, kuriuo buvo nustatytos skirtingos nuo ankstesniuose aktuose taisyklės. Tai, kad piko laikas 2009-12-24 įsakyme Nr. 1V-1517 bus nustatytas taip, kaip nurodyta 2010-01-08 įsakyme Nr. 1V-31, pareiškėjui buvo žinoma iš anksto rodo pareiškėjo 2009-11-27 raštas Nr. ER-RJ-SD-7621 Dėl viešosios konsultacijos dėl balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimo rezultatų (t. 4, b. l. 17-21). Šiame dokumente pareiškėjas pateikia jam žinomą lentelę iš atsakovo pateikto projekto, kurioje piko laikas nurodytas taip pat, kaip 2010-01-08 įsakyme Nr. 1V-31.

60Nenustatęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje išvardintų pagrindų teismas skundą atmeta.

61Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais,

Nutarė

62Skundą atmesti.

63Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas UAB „Tele2“ (toliau – UAB „Tele2“, Tele2) prašo: 1)... 4. Skunde ir patikslintame skunde pareiškėjas paaiškino, kad 2009-12-24... 5. Dėl Teisinio tikrumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principų pažeidimo... 6. Dėl proporcingumo principo pažeidimo (2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.1... 7. Pareiškėjas paaiškino, kad Ataskaitoje balso skambučių užbaigimo... 8. Pareiškėjo teigimu, teisinio tikrumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos... 9. Pareiškėjo nuomone, 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.2-4.3 p. nuostatos... 10. Pareiškėjas nurodė, kad 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.2-4.3 p. taip pat... 11. Pareiškėjas paaiškino, kad 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 1 punktas, 2.3... 12. Teigė, kad 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 2.3 punkte įtvirtintas reguliavimo... 13. RRT, 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 2.3 punkte staiga nustatydama balso... 14. Pareiškėjas nurodė, kad 2010-01-08 Įsakymo Nr. 1V-31 1 ir 2.3 punktai taip... 15. Atsakovas Ryšių reguliavimo tarnyba prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 16. Paaiškino, kad Tarnyba Balso skambučių užbaigimo individualiuose... 17. Atsakovas paaiškino, kad 2005 m. Tarnyba atliko Balso skambučių užbaigimo... 18. Dėl teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių apsaugos bei proporcingumo... 19. Paaiškino, kad Tarnyba pakeitė 2005 m. priimtus sprendimus, nes per 4 m.... 20. Dėl Komisijos rekomendacijoje nurodytų pereinamųjų terminų atsakovė... 21. Dėl Tele2 informavimo apie kainų reguliavimą atsakovas nurodė, kad Tele2... 22. Dėl santykio tarp skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo telefono... 23. Dėl argumentų, kad 2,67 ir 1,71 kainų santykis leis pasiekti Elektroninių... 24. Dėl 2,67 santykio pasiekimo per 7 kalendorines dienas atsakovas paaiškino,... 25. Dėl užtikrinimo šauti protingumo kriterijų atitinkančią investicijų... 26. Dėl reikalavimų individualiam administraciniam aktui atsakovas paaiškino,... 27. Paaiškino, kad pareiškėjas klaidingai teigia, kad 2010-01-08 Įsakymu Nr.... 28. 2010-01-08 Įsakyme Nr. 1V-31 nurodomas piko ir ne piko laikas yra analogiškas... 29. Paaiškino, kad 2009-12-24 Įsakymas Nr. 1V-1517 nėra administracinės... 30. Paaiškino, kad pareiškėjo teiginys, kad Tarnyba prieš pakeisdama UAB... 31. Nurodė, kad 2010-01-08 Įsakymu Nr. 1V-31 dėl atitaisymo korektūros... 32. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Omnitel“ atsiliepime į skundą... 33. Nurodė, jog 2009-12-24 Įsakymo Nr. 1V-1517 4.1 p. nepažeidžia teisinio... 34. Nesutinka, kad buvo pažeistas proporcingumo principas. Paaiškino, kad... 35. Teigė, kad santykis tarp Tele2 skambučių užbaigimo paslaugos kainos bei... 36. Dėl teisinio apibrėžtumo ir teisinio tikrumo principų ir Viešojo... 37. Paaiškino, kad 2010-01-08 Įsakymas Nr. 1V-31 laikytinas korektūros klaidos... 38. Dėl skundo papildymo nurodė, kad skundo papildymas turi būti vertinamas kaip... 39. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Bitė Lietuva“ atsiliepime į skundą... 40. Skundas atmestinas.... 41. Byloje nustatyta, kad RRT direktorius 2005-09-28 priėmė įsakymą Nr. 1V-819... 42. 2008-11-26 Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius priėmė įsakymą Nr.... 43. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius 2009-12-24 įsakymo Nr. 1V-1517... 44. Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius 2010-01-08 įsakymo Nr. 1V-31... 45. 2009-12-24 įsakymo Nr. 1V-1517 4.1 punktą pareiškėjai ginčijo tuo... 46. Teisinio tikrumo principas įpareigoja valdžios institucijas užtikrinti, kad... 47. Teismas sprendžia, kad nei atsakovo veikla, nei priimti teisės aktai neleido... 48. 2005-09-28 įsakyme Nr. 1V-819 nėra nurodyta, kas įvyks, jei efektyvaus... 49. Pareiškėjas nurodo, kad jo teisėtas lūkestis kilo iš 2005-09-28 įsakymo... 50. Būsimas kainų mažinimas tokiu pat būdu kaip, numatyta ir atsakovo... 51. Pareiškėjas, kalbėdamas apie proporcingumo principo taikymą remiasi Europos... 52. Pareiškėjo motyvas, jog jam buvo nustatytas tik 4 darbo dienų terminas nėra... 53. Pareiškėjas nurodo, kad dėl pasikeitusio reguliavimo buvo pažeisti jo... 54. Teisėjų kolegijos nuomone, pripažintina, kad, priimdamas... 55. Pareiškėjo nuomone, 2009-12-24 sakymo Nr. 1V-1517 4.2-4.3 punktai neatitinka... 56. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis nustato administravimo subjekto... 57. Esant tokiam reguliavimui negalima teigti, kad pareiškėjui būsima kaina... 58. Pareiškėjas skundo 3.4 punkte bei patyeiktų argumentų nurodė, kad... 59. Skundo papildymu pareiškėjas ginčijo RRT direktoriaus 2010-01-08 įsakymą... 60. Nenustatęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje... 61. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87... 62. Skundą atmesti.... 63. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu gali būti...