Byla AS-577-556/2016
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Ramūno Gadliausko, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. A. skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas R. A. (toliau – ir pareiškėjas) 2016 m. vasario 18 d. išsiuntė paštu teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. spalio 15 d. sprendimą Nr. 68-187 ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų komisija) 2016 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. S-21(7-275/2015).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 25 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2016 m. kovo 15 d. skundo trūkumams pašalinti: 1) nurodyti, kada gavo Mokestinių ginčų komisijos 2016 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. S-21(7-275/2015) ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus; 2) tinkamai nurodyti administracinės bylos šalis; 3) pateikti teismui dokumentą, patvirtinantį žyminio mokesčio sumokėjimą, arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo šio mokesčio sumokėjimo. Teismas nurodė, kad, nutartyje nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

7Teismas konstatavo, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 32 straipsnio 1 dalį, atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Pareiškėjas skunde nenurodė datos, kada gavo skundžiamą Mokestinių ginčų komisijos sprendimą ir nepateikė ginčijamo sprendimo įteikimo datą patvirtinančių įrodymų. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas įpareigotas nurodyti, kada jis gavo Mokestinių ginčų komisijos sprendimą Nr. S-21(7-275/2015), ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus, pavyzdžiui, voką, kuriame buvo atsiųstas skundžiamas sprendimas. Jeigu pareiškėjas minėtų įrodymų negali pateikti, turėtų nurodyti priežastis, dėl kurių tokių įrodymų negali pateikti teismui. Jeigu pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti, jis turi teisę teikti teismui motyvuotą prašymą atnaujinti šį terminą (ABTĮ 34 str. 1, 2 d.). Pagal ABTĮ 32 straipsnio 3 dalį, apskundus administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia. Mokestinių ginčų komisija yra kolegiali išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, kuri, nagrinėdama skundus, neatlieka viešojo administravimo funkcijų. Skunde pareiškėjas atsakovu nurodė Mokestinių ginčų komisiją, tačiau, vadovaujantis ABTĮ 32 straipsnio 3 dalimi, ji negali būti laikoma tinkama administracinės bylos proceso šalimi, todėl pareiškėjas turėtų ją pašalinti iš atsakovų. ABTĮ 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, išskyrus šio įstatymo 40 straipsnyje nustatytus atvejus, prie skundo turi būti pridedamas žyminio mokesčio kvitas arba motyvuotas prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio. Pagal ABTĮ 38 straipsnį, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus, skundai administraciniame teisme priimami ir nagrinėjami tik po to, kai sumokamas įstatymo nustatytas žyminis mokestis. Pareiškėjo skundas nepriklauso neapmokestinamų skundų kategorijai, nurodytai ABTĮ 40 straipsnyje, todėl teismui turi būti pateiktas mokėjimo dokumentas, patvirtinantis žyminio mokesčio sumokėjimą, arba motyvuotas ir įrodymais pagrįstas prašymas atleisti pareiškėją nuo šio mokesčio sumokėjimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjui nustatytas terminas nurodytiems skundo trūkumams pašalinti (ABTĮ 37 str. 1 d.). Pareiškėjui išaiškinta, kad teismo nustatytu terminu nepašalinus skundo trūkumų, skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi nutarė pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu. Teismas išaiškino pareiškėjui, kad ši nutartis neužkerta kelio jam pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu ABTĮ reikalavimus (ABTĮ 37 str. 1 d.).

10Teismas konstatavo, kad pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis pareiškėjui išsiųsta 2016 m. vasario 25 d. jo skunde nurodytu adresu: ( - ), registruota pašto siunta Nr. ( - ), tačiau grįžo neįteikta. ABTĮ 77 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso dalyviai ir atstovai privalo pranešti teismui apie savo adreso, elektroninio pašto adreso, telefono, fakso numerių ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresų pasikeitimą bylos proceso metu. Pareiškėjas teismo neinformavo apie savo adreso pasikeitimą. ABTĮ 53 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad proceso šalys privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai. Pareiškėjas skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, nesikreipė dėl termino trūkumams pašalinti pratęsimo, todėl skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui. Pareiškėjui išaiškinta, kad ši nutartis neužkerta kelio jam pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus.

11III.

12Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartį ir nustatyti naują terminą skundo trūkumams pašalinti.

13Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta, priimta neįvertinus visų bylos aplinkybių. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis dėl skundo trūkumų pašalinimo pareiškėjui buvo įteikta tik 2016 m. balandžio 16 d., o 2016 m. balandžio 19 d. įteikta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartis. Šiuo atveju pareiškėjas neturėjo galimybių įgyvendinti nutarties dėl skundo trūkumo pašalinimo, kadangi teismas skundžiamoje 2016 m. balandžio 13 d. nutartyje pats pripažino, kad 2016 m. vasario 25 d. nutartis pareiškėjui išsiųsta jo skunde nurodytu adresu: ( - ), registruota pašto siunta Nr. ( - ), tačiau grįžo neįteikta. Pažymi, kad skunde buvo nurodytas jo tikslus adresas: ( - ), ir adresas nėra pasikeitęs. Šiuo pačiu adresu jam buvo įteikta 2016 m. vasario 25 d. nutartis dėl skundo trūkumų pašalinimo bei skundžiama nutartis, todėl savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai ir buvo nurodęs teisingą savo gyvenamąjį adresą.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Pareiškėjas ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartį, kuria pareiškėjo skundą nutarta laikyti nepaduotu.

17Vadovaujantis ABTĮ (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 37 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismo nutartyje įvardytų skundo (prašymo) trūkumų nepašalinimas per teismo nustatytą terminą yra pagrindas laikyti skundą (prašymą) nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 25 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2016 m. kovo 15 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti. Ši nutartis registruota pašto siunta Nr. ( - ) buvo išsiųsta pareiškėjui jo paties skunde nurodytu adresu, kuris sutampa su atskirajame skunde nurodytu adresu, tačiau grįžo neįteikta, su žyma, kad gavėjas jos neatsiėmė pašte.

19Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis dėl skundo trūkumų pašalinimo jam buvo įteikta tik 2016 m. balandžio 16 d.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. liepos 13 d. nutartimi įpareigojo pareiškėją pateikti paaiškinimus dėl jam siųstos registruotos pašto korespondencijos siuntos Nr. ( - ) įteikimo aplinkybių (dėl kokių priežasčių pareiškėjas neatsiėmė pirmosios instancijos teismo jam siųstos aptariamos korespondencijos pašte ir pan.). Taip pat įpareigojo pareiškėją pateikti įrodymus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutarties įteikimo pareiškėjui 2016 m. balandžio 16 d.

21Pareiškėjas, vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartį, pateikė rašytinius paaiškinimus, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis dėl skundo trūkumų pašalinimo jam buvo įteikta tik 2016 m. balandžio 16 d. ir pateikė Vilniaus apygardos administracinio teismo pareiškėjui siųsto voko originalą su spaudu – 2016 m. balandžio 16 d. Pareiškėjas taip pat nurodė, jog jis negali būti atsakingas už pašto darbuotojų veiksmus, kurie nesugebėjo laiku įteikti dokumentų.

22Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo įvardytas priežastis, sutrukdžiusias laiku įvykdyti teismo nurodymus, prie rašytinių paaiškinimų pateiktus įrodymus, taip pat atsižvelgusi į tai, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų žinojęs apie pašte esančią pirmosios instancijos teismo jam siųstą korespondenciją ir sąmoningai vengęs ją atsiimti, įvertinusi tai, kad duomenų, jog pareiškėjas siektų piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis, byloje nėra, daro išvadą, kad nėra pagrindo abejoti pareiškėjo teiginiu, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis dėl skundo trūkumų pašalinimo jam buvo įteikta tik 2016 m. balandžio 16 d., dėl ko pareiškėjas neturėjo galimybės laiku ištaisyti šio nutartyje nurodytus skundo trūkumus. Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundo priėmimo klausimas turėtų būti sprendžiamas iš naujo.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartis, kuria nutarta pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu, naikintina ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo R. A. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimą perduoti šiam teismui nagrinėti iš naujo.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Ramūno Gadliausko, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Dalios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas R. A. (toliau – ir pareiškėjas) 2016 m.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 25 d. nutartimi... 7. Teismas konstatavo, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi... 10. Teismas konstatavo, kad pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas... 11. III.... 12. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismo nutartis yra... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Pareiškėjas ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.... 17. Vadovaujantis ABTĮ (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 37... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016... 19. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. liepos 13 d. nutartimi... 21. Pareiškėjas, vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m.... 22. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo įvardytas priežastis,... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Vilniaus apygardos administracinio... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjo R. A. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....