Byla eA-651-261/2020
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. B. skundą atsakovui Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas G. B. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Tarnyba, atsakovas) 2018 m. liepos 5 d. raštą Nr. (4)-V3-974(7.8) (toliau – ir Raštas) bei išnagrinėti jo 2018 m. birželio 5 d. skundą iš naujo.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo Raštas yra nemotyvuotas, nepagrįstas teisės aktų nuostatomis, todėl neatitinkantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų. Atsakovas nepagrįstai atsisakė nagrinėti pirmąjį skundo reikalavimą grįsdamas tuo, kad toks reikalavimas nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Atsakovas Rašte netinkamai atsakė į pareiškėjo skundo reikalavimą pateikti informaciją apie Neries regioninio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) darbuotoją, kadangi buvo keliamas klausimas ne dėl direktorės, o dėl pareiškėjui nežinomo darbuotojo. Pareiškėjas savo skunde atsakovui nurodė, kad Direkcijos veiksmai reaguojant į pareiškėjo ankstesnį skundą buvo neteisėti, kadangi Direkcijos priemonė – skelbimų kabinimas ant medžių juos žalojant – buvo neteisėta ir už tai Direkcijos darbuotojui buvo skirta administracinė nuobauda. Ši faktinė aplinkybė yra pagrindas iš naujo nagrinėti pareiškėjo skundus, tačiau to atsakovas nepadarė. Atsakovo atsakymai į reikalavimus, susijusius su informaciniais stendais, yra nepakankami bei neišsamūs, kadangi nėra aišku, kokiais būtent teisės aktais yra nustatytas informaciniuose stenduose (ženkluose) pateikiamas teisinis reguliavimas ir draudimai Karoliniškių valstybinio kraštovaizdžio draustinio (toliau – ir Draustinis) lankytojams. Atsakovas netinkamai atsakė į jo skunde išdėstytą reikalavimą dėl savavališkai įrengtų treniruoklių, kadangi patikrinimo metu atsakovas jų neaptiko, nes buvo tikrinta tik nedidelė draustinio dalis. Tarnyba padarė neteisingą prielaidą, kad pareiškėjas nurodė tik žinomas gyvūnų kapines šalia Liudvinavo g. 1D namo, nors pareiškėjas buvo minėjęs kapus ne vienoje, bet daugelyje nutolusių viena nuo kitos vietų. Atsakovas, atlikdamas patikrinimą Draustinio teritorijoje patikrino tik nedidelę jo dalį, dėl to nerado auginamų daržovių, kurias skunde nurodė pareiškėjas, taigi neišsamiai ir nevisapusiškai atsakė į pareiškėjo reikalavimą. Rašte taip pat neatsakoma į pareiškėjo keltą klausimą dėl dviračių greitojo nusileidimo sporto praktikavimo Draustinio teritorijoje teisėtumo, o taip pat nepagrįstai neatsakyta ir į pareiškėjo skundo reikalavimą dėl darbuotojų veiksmų. Rašte taip pat neatsižvelgiama į pareiškėjo nurodytų naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio sprendimo dėl savavališkai įrengtos prieplaukos pagrįstumo ir neatsakoma į reikalavimo esmę – iš naujo išnagrinėti pareiškėjo skundą dėl įrengtos prieplaukos, taigi atsakovas nepagrįstai nurodė, kad nepašalinta buvusio statinio plūduriuojančios prieplaukos konstrukcija yra minimali infrastruktūra baidarių sustojimui, kuri gali būti įrengta.

93.

10Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas pažeidė pareiškėjo teisę dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje. Nors atsakovas 2018 m. birželio 15 d. raštu kvietė pareiškėją dalyvauti komisijos susitikime, tačiau nenurodė, kad komisijos susitikimo metu bus tikrinami pareiškėjo skunde nurodyti faktiniai duomenys. Tarnyba 2018 m. birželio 18 d. patikslino, kad komisija planuoja tikrinti pareiškėjo nurodytas aplinkybes, tačiau toks patikslinimas buvo pateiktas tikrinimo išvakarėse, taigi pareiškėjo teisės buvo suvaržytos. Tarnyba neišsamiai ištyrė sprendimo priėmimui reikalingus duomenis, kadangi neapžiūrėjo visos Draustinio teritorijos bei nerado pareiškėjo skunde nurodytų treniruoklių, gyvūnų kapų, daržovių lysvių, dviračių sporto trasų.

114.

12Atsakovas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

135.

14Atsakovas nurodė, kad jis pagrįstai atsisakė nagrinėti Tarnyboje gauto skundo vieną iš reikalavimų, kadangi administracinėse bylose Nr. eI-3031-815/2018, Nr. eI-2896-281/2018 ir Nr. eI-572-281/2018 buvo nagrinėjamas tiek Tarnybos, tiek Direkcijos raštų, kuriuos šios institucijos pateikė pareiškėjui, atsakydamos į jo skundus, pagrįstumas ir teisėtumas. Direkcija yra savarankiška biudžetinė įstaiga, į kurios veiklą Tarnyba nesikiša. Atsakovas taip pat pagrįstai atsisakė pateikti informaciją apie įstaigos darbuotojui taikytą drausminę atsakomybę, kadangi asmeninio pobūdžio informacija apie įstaigos darbuotojus nepatenka į Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo reguliavimo sritį. Atsakovo teiginys, kad pareiškėjo nurodomi faktai, o būtent žodinės pastabos paskyrimas Direkcijos darbuotojui ir skelbimų nukabinimas nuo medžių, nelaikytinas naujomis aplinkybėmis, kurios būtų nulėmusios kitokį pareiškėjo skundų dėl Karoliniškių valstybinio kraštovaizdžio draustinio šiukšlinimo ir neleistinų laužaviečių jame išnagrinėjimą. Skunduose pareiškėjas Direkcijai pranešė apie rastas laužavietes, nesutvarkytas vietas ir ji 2018 m. balandžio 30 d. raštais atsakė pareiškėjui, kad jos sutvarkytos, taip pat pakabinti įspėjamieji skelbimai. Šie skelbimai, dėl kurių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnas Direkcijos darbuotojui pareiškė žodinę pastabą, nėra susiję su pareiškėjo skundais, todėl šios aplinkybės negalėjo lemti minėtų skundų išnagrinėjimo. Tarnybos nuomone, pareiškėjui Rašte išsamiai atsakyta į klausimą, kokiais teisės aktais vadovaujantis pateikiama informacija apie draudžiamą veiklą saugomoje teritorijoje įrengtuose informaciniuose stenduose.

156.

16Atsakovas pažymėjo, kad reaguodamas į Aplinkos ministerijos pavedimą ir siekdamas įvertinti situaciją Draustinyje, vadovaudamasis VAĮ, Tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-166 „Dėl komisijos sudarymo situacijai Karoliniškių valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje įvertinti“ sudarė komisiją (toliau – ir komisija), kurios tikslas buvo įvertinti faktines aplinkybes, nurodytas pareiškėjo skunde, ir įsitikinti, ar Draustinyje vykdoma veikla neprieštarauja teisės aktams, reglamentuojantiems veiklą valstybiniuose draustiniuose. Teigė, kad pareiškėjas skunde neteisingai nurodė Draustinyje esančių gyvūnų kapinių vietą. Nelegalios gyvūnų kapinės draustinyje yra Karoliniškių miške, netoli Vilniaus specialiojo lopšelio darželio, kapinių ribos nežymėtos, kapai išsidėstę daugelyje vietų, nutolę vieni nuo kitų. Tarnyba 2018 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. (3)-V3-1179(7.8) kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, prašydama likviduoti nelegalias gyvūnų kapines ir perkelti jas į legalias naminių gyvūnų kapines Vilniaus mieste, esančias žemės sklype šalia Liudvinavo g. 1D, Panerių seniūnijos teritorijoje. Tikrindama faktines aplinkybes komisija nuosekliai bei išsamiai įvertino Draustinio būklę, eidama pažintiniais takais (raguvų dugnų, Plikakalnio, upės slėnio, miško pakraščio takais), tačiau patikrinimo metu nebuvo rasti pareiškėjo nurodomi daržai. Greitojo nusileidimo sportas draustiniuose draudžiamas, todėl ten nėra įrengtų greitojo nusileidimo dviračių trasų, o lankymasis dviračiais draustinyje nedraudžiamas. Direkcija ir Tarnyba, pasitelkdama kitas institucijas, atsakingas už Draustinio priežiūrą, vykdo gamtosauginį švietimą. Klausimą dėl prieplaukos išsamiai išnagrinėjo Direkcija, vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 5 d. sprendimą byloje eI-572-281/2018. Pareiškėjui Direkcija atsakė 2018 m. kovo 28 d. raštu Nr. V3-110(2.7), nurodydama, kad prieplaukos nėra. Komisija draustinio patikrinimo metu minėtoje vietoje (Šaltūnų g. 2) rado tik medinį įtvirtinimą krante su dviem metaliniais strypais be plūduriuojančios prieplaukos, kurią nurodo pareiškėjas savo skunde. Neries upe eina pažintinė vandens turizmo trasa, todėl minimali infrastruktūra baidarių sustojimui gali būti įrengta. Atsakovas taip pat nesutiko su skundo teiginiais, kad pareiškėjui nebuvo tinkamai pranešta apie patikrinimo laiką, kadangi pareiškėjui buvo pranešta 2018 m. birželio 15 d. raštu Nr. (4)-V3-892(7.8). Vertino, kad ginčijamas Raštas yra išsamus, pagrįstas objektyviais duomenimis, todėl jo naikinti nėra pagrindo.

17II.

187.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 8 d. sprendimu pareiškėjo G. B. skundą atmetė.

208.

21Teismas nustatė, kad pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją su 2018 m. birželio 5 d. skundu, kuris buvo persiųstas nagrinėti Tarnybai, dėl Karoliniškių valstybinio kraštovaizdžio draustinio priežiūros. Skunde pareiškėjas prašė suteikti informaciją, kodėl nėra nagrinėjami jo teikti skundai, taip pat juos išnagrinėti iš naujo, suteikti informaciją apie Direkcijos darbuotojo, kuriam buvo taikyta drausminė atsakomybė dėl nusižengimų, asmens duomenis; taip pat prašė pateikti išsamų teisinį reglamentavimą dėl Draustinio apsaugos. Pareiškėjas teigė, kad Draustinyje neteisėtai įrengti ant medžių tvirtinami treniruokliai, gyvūnų kapinės, daržai, lenktyninės dviračių trasos bei prašė iš naujo išnagrinėti jo skundą dėl plūduriuojančios prieplaukos. Pareiškėjo skundui tirti bei situacijai Draustinyje įvertinti 2018 birželio 18 d. buvo sudaryta komisija. Pareiškėjas 2018 m. birželio 15 d. elektroniniu paštu buvo informuotas apie planuojamą komisijos susitikimą skunde nurodytiems pažeidimams įvertinti, taip pat šiuo raštu pareiškėjas pakviestas dalyvauti komisijos narių susitikime. Tarnyba 2018 m. liepos 5 d. priėmė skundžiamą Raštą Nr. (4)-V3-974(7.8), kuriuo atsakė į pareiškėjo skundą.

229.

23Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, pareiškėjo kreipimosi į Tarnybą turinį ir VAĮ įtvirtintą teisinį reguliavimą, konstatavo, kad jo kreipimesi nėra nurodytos jokios aplinkybės, susijusios su asmens teisių pažeidimu, o iš esmės prašoma suteikti įvairaus pobūdžio informaciją.

2410.

25Dėl pareiškėjo argumento, jog atsakovas neatsakė į pareiškėjo argumentus, susijusius su tuo, kad Draustinio teritorijoje yra neteisėtai prie medžių įrengti treniruokliais, gyvūnų kapinės, daržai, lenktyninės dviračių trasos, teismas, vadovaudamasis VAĮ 30 straipsniu, sprendė, jog priešingai, nei teigia pareiškėjas, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad jam 2018 m. birželio 15 d. raštu buvo pranešta apie faktinių duomenų patikrinimo vietoje atlikimą, o taip pat jam papildomu elektroniniu laišku buvo priminta apie numatomą komisijos susitikimą siekiant išsiaiškinti pareiškėjo kreipimesi nurodomas aplinkybes. Kaip matyti iš skundžiamo Rašto turinio, į šiuos pareiškėjo argumentus yra atsakyta Rašto 6 – 9 punktais nurodant, kad patikrinimo metu nebuvo užfiksuoti prie medžio pritvirtinti treniruokliai, savavališkai įrengti daržai. Pareiškėjo argumentus, kad komisija neįvertino visos Draustinio teritorijos, teismas atmetė kaip nepagrįstus, nes pareiškėjui skirtame 2018 m. birželio 15 d. pranešime buvo nurodoma komisijos susitikimo data ir vieta, pareiškėjas turėjo visas galimybes konkretizuoti vietas, kuriose galimai egzistuoja pažeidimai. Teismui nekilo pagrindo abejoti faktinio patikrinimo vietoje metu nustatytomis aplinkybėmis, be to, Tarnyba nurodė, jog komisija Draustinio būklę vertino eidama pažintiniais takais (raguvų dugnų, Plikakalnio, upės slėnio, miško pakraščio takais), t. y. žmonių pakankamai lankomomis vietomis, todėl pareiškėjo skundo argumentus atmetė kaip nepagrįstus. Teismas konstatavo, kad Rašte, apibendrinus patikrinimo metu surinktus duomenis, nurodyta, jog buvo užfiksuotos nelegalios kapinės bei pareiškėjui Raštu paaiškinta, kad artimiausiu metu bus kreiptasi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl pažeidimų. Tarnyba taip pat nurodė, kad vienoje pažintinės raguvų dugno trasos atkarpoje buvo užfiksuota, kad ji intensyviau važinėjama dviračiais, vietomis yra supiltiniai paaukštėjimai, galimai naudojami dviračių sportui, bei nurodyta, kad dėl šios situacijos taip pat bus kreiptasi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, taigi šioje dalyje pareiškėjo 2018 m. birželio 5 d. nurodytus argumentus teismas pripažino pagrįstais. Teismas konstatavo, kad Tarnyba išsamiai ištyrė pareiškėjo nurodytas aplinkybes bei pateikė informatyvų, suprantamą ir išsamų atsakymą.

2611.

27Dėl pareiškėjo Rašte nurodyto prašymo suteikti informaciją (nurodyti pareigas, vardą, pavardę) apie Direkcijos darbuotoją, taip pat pateikti informaciją dėl taikytos administracinės atsakomybės, teismas pažymėjo, kad pagal VAĮ 14 straipsnio 5 dalies 3 punktą, prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to viešojo administravimo subjektas negali tokio prašymo ar skundo išnagrinėti. Teismas vertino, kad pareiškėjo 2018 m. birželio 5 d. rašto reikalavimai suteikti informaciją apie nenurodomą Direkcijos darbuotoją, jam taikytą žodinę pastabą, yra abstraktūs, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog Tarnyba Rašte pateikdama informaciją apie Direkcijos direktorę (Rašto 2 p.) pateikė netinkamą atsakymą. Tarnyba, pateikdama atsakymą, pagrįstai rėmėsi ankstesniu pareiškėjo 2018 m. balandžio 23 d. skundu, kadangi būtent jame buvo dėstomi argumentai dėl Direkcijos direktorės. Teismas padarė išvadą, kad Tarnyba skundžiamame Rašte pagrįstai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika aiškindama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatas. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo prašoma pateikti informacija apie Direkcijos darbuotoją laikytina privačia informacija apie asmenį, todėl Tarnyba rašte pagrįstai, išaiškindama teisinį reguliavimą bei šiuo klausimu aktualią teismų praktiką, atsisakė tokią informaciją pateikti.

2812.

29Teismas nesutiko su pareiškėjo skundo argumentu, kad Rašte pateiktas atsakymas yra neišsamus ir nepakankamas dėl jo prašymo Tarnybai pateikti informaciją, kokie teisės aktai reglamentuoja Draustinio apsaugą ir naudojimą, nurodyti, kokie teisės aktai reglamentuoja informacinių stendų Draustinyje pateikimą. Teismas sprendė, kad į šiuos pareiškėjo argumentus detaliai atsakyta Rašto 4 punkte, kuriame nurodyta, kad Draustinio apsaugą ir tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Vyriausybės patvirtinti gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai, kiti Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai. Rašte paaiškinta, kad Draustinis turi parengtą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. D1-159 patvirtintą tvarkymo planą, kuriame nustatytas teritorijos naudojimo pobūdis ir apsaugos reglamentas, tvarkymo priemonės gamtos, kultūros vertybių, biologinės įvairovės, gamtos išteklių subalansuotam naudojimui, pateikti pasiūlymai pažintinio turizmo infrastruktūros plėtrai. Pareiškėjui nurodytas interneto tinklalapis, kuriame yra viešai prieinamas minėtas Draustinio tvarkymo planas, taip pat paaiškinta, kad už Draustinio pažintinio turizmo infrastruktūrą yra atsakinga Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Teismas sprendė, kad tokie Tarnybos atsakymai, kai detaliai pateikiamas pareiškėjo prašomas teisinis reglamentavimas, laikytini išsamiais ir leidusiais suprasti, kokie teisės aktai reglamentuoja Tarnybos veiklą bei Draustinio apsaugą, todėl nėra pagrindo daryti priešingos išvados, jog toks atsakymas neišsamus.

3013.

31Teismas, vadovaudamasis VAĮ 14 straipsnio 5 dalies 3 punktu, vertindamas pareiškėjo 2018 m. birželio 5 d. rašte pateiktą prašymą paaiškinti pareiškėjo skundų neišnagrinėjimo priežastis, prašymą išnagrinėti jo skundus įvertinus nurodytas aplinkybes, paaiškėjusias vėliau, konstatavo, kad iš pareiškėjo Tarnybai pateikto rašto nėra aišku ir suprantama, kokių jo skundų Tarnyba neišnagrinėjo, nėra konkretizuojama ir detalizuojama, dėl kokių naujų aplinkybių paaiškėjimo bei kokie pareiškėjo skundai turėtų būti įvertinti iš naujo. Nesant konkrečių, aiškių skundo reikalavimų nėra teisinio pagrindo reikalauti, kad viešojo administravimo subjektas pateiktų detalų bei visapusišką atsakymą. Teismas pažymėjo, kad Tarnyba, atsakydama į pareiškėjo argumentus, nurodė administracines bylas, kurios yra iškeltos pagal pareiškėjo skundus Tarnybai dėl jos atsakymų, su kuriais pareiškėjas nesutinka.

3214.

33Dėl pareiškėjo teiginio, jog Tarnyba netenkino jo prašymo iš naujo išnagrinėti skundą dėl plūduriuojančios prieplaukos paaiškėjus naujoms aplinkybėms, teismas, remdamasis VAĮ 14 straipsnio 5 dalies 4 punktu, pagal kurį prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą, konstatavo, kad Direkcija 2018 m. kovo 28 d. raštu Nr. V3-110(2.7) pareiškėjui jau buvo atsakiusi dėl skundo argumentų, susijusių su įrengta prieplauka (b. l. 157). Jame nurodyta, kad nurodytu adresu prieplaukos nėra. Kaip paaiškinta skundžiamame Rašte, Draustinio patikrinimo metu, pareiškėjo nurodytu adresu (Šaltūnų g. 2, Vilnius, koord. 579114, 6061457 (LKS)) buvo surastas tik medinis įtvirtinimas krante su dviem metaliniais strypais be plūduriuojančios prieplaukos. Pareiškėjui paaiškinta, kad Neries upe eina pažintinė vandens turizmo trasa, todėl minimali infrastruktūra baidarių sustojimui gali būti įrengta. Pareiškėjas skunde teigė, už skelbimų kabinimą ant medžių juos žalojant ir Direkcijos darbuotojui paskyrus administracinę nuobaudą, tai turėtų būti laikoma nauja faktine aplinkybe bei dėl to skundas dėl prieplaukos nagrinėjamas iš naujo, tačiau tokį teiginį teismas atmetė, kadangi šio reikalavimo pareiškėjas nenurodė savo 2018 m. birželio 5 d. rašte, taip pat nepaaiškino, kokiu pagrindu tai turėtų būti laikoma nauja faktine aplinkybe ir kaip tai galėtų daryti įtaką kitokio atsakymo dėl prieplaukos įrengimo priėmimui. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjui jau buvo pateiktas atsakymas dėl tariamai įrengtos prieplaukos, todėl, pareiškėjui nepagrindus naujų faktinių aplinkybių egzistavimo, Tarnyba pagrįstai atsisakė pakartotinai vertinti šį pareiškėjo reikalavimą. Teismas sprendė, kad Tarnyba Rašte išsamiai, aiškiai bei suprantamai atsakė į visus pareiškėjo 2018 m. birželio 5 d. rašte išdėstytus argumentus, todėl pareiškėjo skundą atmetė, ir nurodė, jog netenkinus pareiškėjo pagrindinio skundo reikalavimo netenkintinas ir pareiškėjo išvestinis reikalavimas išnagrinėti jo 2018 m. birželio 5 d. skundą iš naujo.

34III.

3515.

36Pareiškėjas G. B. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. sprendimą ir patenkinti pareiškėjo skundą.

3716.

38Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad:

3916.1.

40Pareiškėjas skunde ne tik prašė informacijos, bet ir nurodė aplinkybes, susijusias su jo teisių pažeidimu, t. y. netvarka Karoliniškių valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje, Neries regioninio parko direkcijos neveikimu; pateikė naujas aplinkybes, kurios sudarė pagrindą iš naujo nagrinėti ankstesnius pareiškėjo skundus; suformulavo konkrečius reikalavimus, pvz., Nr. 3, 6, 7, 8 ir 11, kurie yra nesusiję su informacijos pateikimu arba susiję ne tik su informacijos pateikimu. Pareiškėjo kreipimasis į valdžios įstaigą teismo turėjo būti vertinamas kaip skundas ir jo nagrinėjimui taikomas nustatytas reguliavimas, susijęs su administracinės procedūros atlikimu ir administracinės procedūros sprendimo pateikimu pareiškėjui. Teismo sprendimas yra neaiškus ir dviprasmiškas. Viena vertus, teismas aiškina, kad pareiškėjo kreipimasis buvo prašymas, todėl jam taikytinas prašymo nagrinėjimo reglamentavimas, tačiau teismas taip pat faktiškai taiko teisinį reglamentavimą, aktualų skundo atveju, kai esminę sprendimo išvadą teismas nurodo, kad Tarnyba Rašte išsamiai atsakė į visus pareiškėjo 2018 m. birželio 5 d. rašte išdėstytus argumentus, tą padarė aiškiai bei suprantamai.

4116.2.

42Komisija realiai neįvertino visos Draustinio teritorijos, kadangi to neįmanoma padaryti per trumpą pasivaikščiojimą, ir pagal bylos duomenis, komisija praėjo tik keliais populiariais Draustinio takais, taigi ne visais ir nebūtinai aktualiais. Be to, galimybė konkretizuoti pažeidimų vietas nepaneigia fakto, kad komisija neapžiūrėjo visos draustinio teritorijos, ir todėl praktiškai negalėjo patikrinti pareiškėjo skunde nurodytų faktinių duomenų, jeigu komisijai netvarkos vietos nebuvo žinomos (kaip paaiškėjo vėliau teismo proceso metu). Pareiškėjas neturėjo jokios informacijos, ar atsakovui ir jos komisijai žinomos netvarkos vietos, bet galėjo manyti, kad komisija galės patikrinti faktinius duomenis, pvz., jeigu komisijoje būtų žmogus, pažįstantis Draustinį bent tiek, kiek pareiškėjas, arba jeigu komisija gautų informaciją iš kitų šaltinių, pvz., teritoriją tvarkančios bendrovės. Atsakovas neprašė pareiškėjo patikslinti nurodytos netvarkos vietų įstatymo nustatyta tvarka. Teismo išvada, kad pareiškėjas turėjo galimybes konkretizuoti pažeidimų vietas yra nepagrįsta ir klaidinga: pareiškėjas atsakovui buvo aiškiai nurodęs sveikatos problemą ir iš esmės dėl sveikatos negalėjo dalyvauti patikrinime.

4316.3.

44Faktinių duomenų patikrinimo tikslas yra patikrinti skunde nurodytas aplinkybes vietoje. Iš bylos medžiagos matyti, kad komisija vyko į Draustinį neturėdama jokios informacijos, kad pareiškėjo nurodyta netvarka (nusižengimų pasekmės) yra matoma einant pažintiniais takais maršrutu, kuriuo galimai praėjo komisijos nariai. Patikrinimas buvo neišsamus, atliktas apžiūrint tik nedidelę dalį Draustinio teritorijos, be to, jokios aplinkybės įstatymo nustatyta tvarka nebuvo nustatytos ir faktinių duomenų patikrinimo aktas (išvada) nebuvo surašytas.

4516.4.

46Atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą, privalėjo persiųsti klausimą spręsti pagal kompetenciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tačiau to nepadarė, todėl piktnaudžiavo valdžia. Teismas pareiškėjo keltų klausimų kompetencijos klausimų nenagrinėjo visiškai, neatsižvelgdamas į atsakovo paaiškinimus, kad kai kurie jų nepriklauso atsakovo kompetencijai ir faktui, kad pats pareiškėjas nesikreipė į atsakovą tiesiogiai, bet skundas buvo jam persiųstas Aplinkos ministerijos.

4716.5.

48Priešingai, nei aiškina teismas, pareiškėjas formuluodamas skundo prašymą, nurodė turimą informaciją apie Direkcijos darbuotoją. Pareiškėjas neturėjo ir dabar neturi informacijos apie šio darbuotojo vardą, pavardę ir pareigas, nors būtent šios informacijos, be kita ko, yra prašoma. Pareiškėjas nurodė pakankamą informaciją, kad valdžios įstaigos galėtų atsakyti. Pareiškėjui yra žinoma ir jis aiškiai nurodė, kad klausiama informacijos apie Neries regioninio parko direkcijos darbuotoją, padariusį administracinį nusižengimą. Teismo aiškinimas, kad atsakovas pagrįstai rėmėsi pareiškėjo ankstesniu 2018 m. balandžio 23 d. skundu, yra neteisingas, kadangi pareiškėjas siejo klausimą su administraciniu nusižengimu, apie kurį ankstesniame skunde nėra užsiminta, ir aiškiai nesiejo klausimo būtent su direktore, kadangi neturėjo informacijos, jog administracinė atsakomybė buvo taikyta būtent jai.

4916.6.

50Nagrinėjamu atveju atsakovas savo teise neatsakinėti į pareiškėjo skundą nepasinaudojo, t. y. atsakovas įstatymo nustatyta tvarka neinformavo pareiškėjo apie šio klausimo nenagrinėjimą, sprendimui reikalingos informacijos neprašė ir pareiškėjo neapklausė, bet imituodamas atsakymą, pateikė visiškai nesusijusią su pareiškėjo klausimu informaciją. Teismas netinkamai aiškino ir taikė VAĮ 14 straipsnio 5 dalies 3 punktą. Atkreipia dėmesį, kad pats atsakovas neteigia, kad pareiškėjo keltas klausimas buvo nekonkretus ir nesuprantamas, ir todėl jis jo nenagrinėjo. Todėl teismas peržengė skundo nagrinėjimo ribas.

5116.7.

52Pareiškėjas neprašė nurodyti viso su saugoma teritorija susijusio teisinio reguliavimo, bet tik reikalavimų, kurių siekiama informaciniuose stenduose pateikiamais ženklais. Taigi pareiškėjas negavo prašyto atsakymo, t. y. atsakovas iš esmės pasiūlė pareiškėjui pačiam skaityti teisės aktus ir aiškintis, kokios jų normos paskatino informacinių stendų kūrėjus juose pateikti draudžiamus ženklus.

5316.8.

54Priešingai, nei teigia teismas, pareiškėjas aiškiai nurodė, kokius konkrečiai skundus Direkcija išnagrinėjo netinkamai, aiškiai nurodė netinkamą teisių gynimo priemonę – neteisėtą skelbimų tvirtinimą, už kurį atsakingam asmeniui buvo skirta nuobauda ir suformulavo atitinkamus 1–3 reikalavimus, be to, išnagrinėti skundus iš naujo, kadangi po skundų išnagrinėjimo paaiškėjo aplinkybė, kad institucijos taikyta priemonė (skelbimų kabinimas ant medžių) buvo neteisėta.

5516.9.

56Pareiškėjas reikalavo, kad būtų iš naujo išnagrinėti pareiškėjo skundai, susiję su neteisėtu atviros liepsnos naudojimu Draustinyje, kadangi Direkcijos taikyta priemonė – laužų kūrenimą draudžiančių skelbimų kabinimas ant medžių – paaiškėjo esant neteisėta, ir tai yra aplinkybė, dėl kurios skundai privalo būti nagrinėjami iš naujo ir taikoma kita teisių ir interesų apsaugos priemonė. Pareiškėjas reikalavo, kad būtų iš naujo išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl plūduriuojančios prieplaukos, kadangi jo nagrinėjimas buvo grindžiamas neteisinga aplinkybe, jog plūduriuojančios prieplaukos nėra, kai faktiškai jos konstrukcijos krante, t. y. esančios draustinio teritorijoje, niekada nebuvo pašalintos, o tik ne laivybos sezono metu dėl gamtos sąlygų (ledonešio, polaidžio) buvo išmontuota plūduriuojanti prieplaukos dalis.

5716.10.

58Teismas, vertindamas bylos aplinkybes elgėsi nekritiškai, šališkai, nesivadovaudamas protingumo kriterijumi, taip iš esmės žemindamas pareiškėjo orumą. Teismas nepagrįstai palaiko atsakovo poziciją dėl vienos kapavietės kaip tinkamo atsakymo, nors pareiškėjas nurodė daugelį Draustinyje esančių gyvūnų kapų.

5916.11.

60Teismas visiškai neatsižvelgė, kad faktinių duomenų patikrinimas vietoje, kuriuo rėmėsi atsakovas, atsakydamas pareiškėjui, nebuvo atliktas įstatymo nustatyta tvarka, kadangi nustatyti faktiniai duomenys nebuvo užfiksuoti patikrinimo akte (išvadoje) ir šis aktas (išvada) nebuvo tikrintojų pasirašytas. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad būtent institucijos sudarytos komisijos nariai nustatė ar pritarė atsakyme pareiškėjui nurodytoms aplinkybėms.

6116.12.

62Teismas pažeidė įstatymo reikalavimą ištirti bylos aplinkybes visapusiškai ir objektyviai. Atsakovas pažeidė nepiktnaudžiavimo valdžia principą (VAĮ 3 str. 4 p.), sprendė klausimą dėl sporto įrenginių šalinimo neturėdamas įgaliojimų, nepersiuntė klausimo kompetentingai institucijai (VAĮ 14 str. 8 p.), todėl pareiškėjas negavo kompetentingos įstaigos atsakymo. Komisija faktinių duomenų patikrinimo akto visiškai nesurašė, jokio dokumento nepasirašė iš savivaldybės kviestas atstovas. Taigi teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas atsakė į visus pareiškėjo argumentus.

6317.

64Atsakovas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo skundą atmesti.

6518.

66Atsakovas pažymi, kad nėra pažeidžiamos pareiškėjo teisės (teisės į gyvybę, teisės į asmens laisvės neliečiamumą, teisės į asmens neliečiamumą, teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą, saviraiškos laisvės, teisės į informaciją) dėl pareiškėjo skunde nurodytų problemų, šis skundas yra dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų, todėl, kaip nustatyta VAĮ 14 straipsnio 3 dalyje, nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, t. y. atliekant administracinę procedūrą. Atlikus administracinę procedūrą, į visus šiuos paklausimus pareiškėjui buvo suteikta išsami ir pagrista informacija Tarnybos Rašte, ką patvirtino ir teismas.

6719.

68Atsakovas paaiškina, kad kvietimas dalyvauti komisijos narių susitikime ir situacijos draustinyje įvertinime buvo išsiųstas visiems Komisijos nariams ir pareiškėjui 2018 m. birželio 15 d. raštu Nr. (4)-V3-892(7.8). Pareiškėjas iš karto nepateikė atsakymo apie negalėjimą dalyvauti, todėl jam 2018 m. birželio 18 d. pakartotinai buvo išsiųstas priminimas, nes 2018 m. birželio 5 d. skunde nebuvo nurodytas telefono numeris, kad būtų galima greičiau susisiekti. Pareiškėjas 2018 m. birželio 18 d. paštu pranešė, kad dėl sveikatos problemų susitikime ir draustinio apžiūroje 2018 m. birželio 19 d. 9 val. dalyvauti negalės. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas tą pačią komisijos narių susitikimo ir Draustinio apžiūros dieną, iš karto po komisijos narių patikrinimo, el. paštu pranešė, kad jis ką tik praėjo „per draustinį nedidelį ratelį“, ir pateikė papildomą informaciją su nuotraukomis. Tokia pareiškėjo pozicija yra visiškai nesuprantama, nes pareiškėjui pačiam dalyvaujant Draustinio apžiūroje buvo galima patikslinti daugybę jo skunde pateikiamų netikslumų, kas būtų buvę gerokai efektyviau laiko ir darbo sąnaudų prasme. Pareiškėjo 2018 m. birželio 19 d. papildomai pateikta informacija buvo išsiųsta komisijos nariams, įvertinta dar kartą ir paaiškinimai pateikti kartu su skundžiamu Tarnybos Raštu. Taigi teismas teisingai konstatavo, kad pareiškėjas turėjo visas galimybes konkretizuoti vietas, kuriose galimai egzistuoja pažeidimai, o komisija tinkamai organizavo darbą. Dėl nelegalių gyvūnų kapinių Draustinyje Tarnyba persiuntė atitinkamus klausimus nagrinėti pagal kompetenciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Be to, į komisijos narius buvo įtraukti ne tik Tarnybos specialistai, bet ir Stasys Urvelis – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Želdynų poskyrio miškininkas. Teigia, kad pasisakydamas dėl administracinės nuobaudos (žodinės pastabos) skyrimo Neries regioninio parko direkcijos darbuotojui, teismas išdėstė tinkamus motyvus, pripažindamas, jog pareiškėjo prašymas suteikti tokią informaciją yra nekonkretus; be to, tokia informacija (darbuotojo vardas, pavardė, pareigos) laikytina privačia informacija apie asmenį, kuri negali būti viešinama. Apeliantas klaidina teismą, iškreipdamas savo skunde nurodomo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 570 straipsnio esmę ir prasmę. Pareiškėjas buvo informuotas apie Neries regioninio parko direkcijos darbuotojo nubaudimo faktą, ir tokia informacija yra proporcinga ir pakankama atsakant į jo paklausimą.

6920.

70Atsakovas nurodo, kad teismas sprendime pagrįstai patvirtino, jog pareiškėjui buvo išsamiai atsakyta į klausimą, kokiais teisės aktais vadovaujantis pateikiama informacija apie draudžiamą veiklą saugomoje teritorijoje įrengtuose informaciniuose stenduose. Akivaizdu, kad visi šie reikalavimai ir nustatyti minėtuose teisės aktuose, kuriuos Tarnyba pareiškėjui išvardijo. Vadovaujantis Tarnybos Rašte įvardytais teisės aktais, informaciniuose stenduose nurodomos informacinės ikonos, nurodančios tokias neleistinas veiklas, kaip laužo kūrenimas, palapinių statymas tam ne skirtose vietose ir pan. Be to, Tarnyba Rašto 4 punkte nurodė, kad, jeigu pareiškėjas pageidauja, jog būtų įvardyti kiekvieną draudžiamos veiklos ikoną reglamentuojantys teisės aktai, Tarnyba gali papildomai pateikti pareiškėjui informaciją, pareiškėjui pakartotinai patikslinus, kokia būtent informacija stenduose nėra pateikiama aiškiai, bet tokio prašymo pareiškėjas neteikė. Dėl plūduriuojančios prieplaukos teismas sprendime taip pat pagrįstai pasisakė, kad byloje yra pakanka duomenų, jog klausimą dėl prieplaukos išsamiai išnagrinėjo Neries regioninio parko direkcija, vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 5 d. sprendimą byloje eI-572-281/2018. Pareiškėjui Direkcija atsakė 2018 m. kovo 28 d. raštu Nr. V3-110(2.7), kuris yra byloje. Papildomai pareiškėjas buvo informuotas, kad draustinio riba eina Neries upės pakrante, ir pagal atitinkamus teisės aktus pakrantės apsaugos juostoje bei Draustinyje leidžiama nustatyta tvarka statyti lieptus. Tarnyba neturi duomenų apie šio rašto apskundimą teismui, taip pat Tarnyba neturi įgaliojimų pati nagrinėti šį skundą.

7121.

72Tarnyba pabrėžė, kad patikrinimo akte, jeigu jis ir būtu surašytas, būtų pateikta lygiai tokia pati informacija, kokia yra išdėstyta išsamiame Tarnybos 2018 m. liepos 5 d. rašte. Šis procedūrinis formos prasme netikslumas neturi jokios reikšmės dokumento turiniui. Teigia, kad nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad toks komisijos vertinimas prieštarauja VAĮ įtvirtintam išsamumo principui, nes pareiškėjui buvo pateikti išsamūs, pagristi atsakymai į visus jo skunde keliamus klausimus, suderinti su visais komisijos nariais. Pareiškėjo argumentai, kad patikrinimo akto (išvados) su visų komisijos narių parašais nebuvimas reiškia, kad „atsakyme pareiškėjui nurodomos patikrinimo nustatytos aplinkybės nėra patikimos (tikros, realios), todėl atsakymas yra nepagrįstas“ yra grindžiami tik pareiškėjo prielaidomis ir samprotavimais. Pažymi, kad 2018 m. liepos 5 d. raštą su komisijos narių parengtu atsakymu pareiškėjui pasirašė Tarnybos direktorius A. S., kuris 2018 m. birželio 18 d. savo įsakymu ir sudarė minėtą komisiją situacijai Karoliniškių valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje įvertinti, todėl pati komisija negalėjo parengti ir savarankiškai įforminti jokių dokumentų. Pareiškėjas, nedalyvaudamas patikrinime, parodė savo nesuinteresuotumą prisidėti prie paties iškeltų problemų nagrinėjimo, nes tikėtina, jeigu būtų dalyvavęs, nekeltų klausimo dėl formalaus patikrinimo akto (išvados), kuris iš esmės nieko nekeičia.

7322.

74Tarnyba pažymi, kad 2018 m. birželio 5 d. skunde pareiškėjas prašė Draustinyje pašalinti neteisėtai ant medžių tvirtinamus treniruoklius – skersinius prisitraukimams, automobilio padangas spardymui ir pan.; Tarnybos Rašte su komisijos narių parengtu atsakymu nurodyta, kad patikrinimo metu Draustinyje nebuvo užfiksuoti medžiuose pritvirtinti treniruokliai, o kasdienės teritorijos priežiūros metu juos aptikus, jie bus likviduoti. Kadangi komisija draustinyje aptiko tik nelegalias gyvūnų kapines, Vilniaus miesto savivaldybei buvo išsiųstas raštas dėl jų likvidavimo.

75Teisėjų kolegija

konstatuoja:

76IV.

7723.

78Ginčas šioje byloje kilo dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. liepos 5 d. rašto Nr. (4)-V3-974(7.8) teisėtumo ir pagrįstumo.

7924.

80Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog atsakovas tinkamai išnagrinėjo jo 2018 m. birželio 6 d. skundą, kuriuo pareiškėjas prašė atsakovo pateikti informaciją bei pašalinti pažeidimus Karoliniškių valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje.

8125.

82Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalimi nustatyta , kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

8326.

84Pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui nenurodė, kokias jo teises ar interesą atsakovas pažeidė, todėl pareiškėjo skundas turi būti tikrinimas tik toje apimtyje ar atsakovas tinkamai išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir ar buvo suteikta prašoma informacija.

8527.

86Kadangi pareiškėjo skunde keliami klausimai susiję su aplinkos apsauga, todėl pareiškėjo skundo nagrinėjimui taikytinas Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio nuostatos garantuojančios fiziniam asmeniui teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją apie aplinką (1 d. 1 p.), reikalauti imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų išvengta ar sumažinta žala aplinkai arba atkurta iki pradinės aplinkos būklė (1 d. 6 p.), tai pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, manant, kad jo (jų) prašymas, pateiktas teisės aktų, reglamentuojančių teisę gauti informaciją apie aplinką, nustatyta tvarka, buvo neteisėtai atmestas, į jį buvo iš dalies ar visiškai netinkamai atsakyta arba į prašymą deramai neatsižvelgta pagal teisės aktus, reglamentuojančius teisę gauti informaciją apie aplinką (1 d. 8 p.).

8728.

88Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatos sudaro šio ginčo dalyką, tikrinant ar atsakovas tinkamai išnagrinėjo pareiškėjo skundą ar deramai buvo atsižvelgta į pareiškėjo nurodytus aplinkos pažeidimus.

8929.

90Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panašiose bylose yra konstatavęs, kad ABTĮ 5 straipsnio nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2–4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (žr., pvz., 2010 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A 502-399/2010, 2011 m. gegužės 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822 -2214/2011, kt.)

9130.

92Tikrinant ar atsakovas tinkamai reagavo į pareiškėjo nurodytus pažeidimus būtina vadovautis ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies nurodyta administravimo subjekto veiklos turinio tikrinimo apimtimi, bei VAĮ nuostatomis. Bendrieji kontrolės viešojo administravimo srityje pagrindai yra nustatyti VAĮ. Pagal VAĮ 5 straipsnio 2 punktą, viena iš pagrindinių viešojo administravimo sričių yra įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė (pavaldžių subjektų kontrolė, nepavaldžių subjektų priežiūra). Dar daugiau – VAĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinių aktų įgyvendinimas turi būti prižiūrimas ar kontroliuojamas. Administracinių aktų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė atliekama tik pagal priežiūrą ir kontrolę atliekantiems viešojo administravimo subjektams suteiktus įgaliojimus (VAĮ 9 str. 2 d.).

9331.

94Pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodo, kurių konkrečiai aplinkos pažeidimų atsakovas netyrė, ar visiškai neištyrė, kaip juos privalėjo tirti, kaip į juos reaguoti, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija negali šių apeliacinio skundo argumentų patikrinti ir įvertinti. Dėl ko šiuos apeliacinio skundo argumentus laiko nepagrįstais.

9532.

96Dėl atsakovo kompetencijos nagrinėjant pareiškėjo skundą pažymėtina, kad atsakovas nurodė, jog 2018 m. birželio 19 d. komisijos susitikime tiriant pareiškėjo nurodytus Draustinio pažeidimus dalyvavo ir Vilniaus m. Savivaldybės administracijos atstovas, todėl daroma išvada, jog Vilniaus savivaldybės administracija buvo informuota apie Karoliniškių valstybinio kraštovaizdžio draustinio priežiūros galimus pažeidimus bei dalyvavo jo tyrime. Tokia skundo nagrinėjimo tvarka nepersiunčiant dalies skundo nagrinėti kitam kompetentingam administravimo subjektui, galima jei nagrinėtini klausimai yra priskirti kelioms kompetentingoms institucijoms (ABTĮ 14 str. 9 d.). Kaip ir šio ginčo atveju Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai ir Vilniaus m. Savivaldybės administracijai.

9733.

98Atsakovas suteikė pareiškėjui prašoma informaciją apie Draustinio veiklos organizavimą ir nurodė šios informacijos šaltinius. Taip pat atsakydamas į pareiškėjo skundą pakankamai informavo apie Neries regioninio parko direkcijos darbuotojo nubaudimo faktą.

9934.

100Pareiškėjo nesutikimas dėl pateiktos informacijos apimties ar kokybės nėra grindžiamas jo intereso pažeidimu. Nėra nurodoma koks būtent interesas buvo pažeistas ar apribotas ir kaip jis turi būti ginamas. Visa tai sudaro pagrindą netenkinti pareiškėjo apeliacinio skundo (žr. šios nutarties 28–29 punktus).

10135.

102Įvertinusi išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas ištyrė pareiškėjo skundą visiškai jo nagrinėjimo Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodyta apimtimi, bei VAĮ nustatyta viešojo administravimo subjekto kontrolės apimtyje bei pagrįstai nustatė, kad šio ginčo atveju atsakovas nagrinėdamas pareiškėjo skundą atliko veiksmus jam suteiktos kompetencijos ribose.

10336.

104Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, todėl apeliacinis skundas atmetamas , o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

10537.

106ABTĮ 40 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Šiuo teismo sprendimu pareiškėjo skundas atmestas, todėl jis neturi teisės į išlaidų atlyginimą.

107Remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

108Pareiškėjo G. B. apeliacinį skundą atmesti.

109Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

110Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas G. B. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo Raštas yra nemotyvuotas, nepagrįstas... 9. 3.... 10. Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas pažeidė pareiškėjo teisę dalyvauti... 11. 4.... 12. Atsakovas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos... 13. 5.... 14. Atsakovas nurodė, kad jis pagrįstai atsisakė nagrinėti Tarnyboje gauto... 15. 6.... 16. Atsakovas pažymėjo, kad reaguodamas į Aplinkos ministerijos pavedimą ir... 17. II.... 18. 7.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 8 d. sprendimu... 20. 8.... 21. Teismas nustatė, kad pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos... 22. 9.... 23. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, pareiškėjo kreipimosi į Tarnybą... 24. 10.... 25. Dėl pareiškėjo argumento, jog atsakovas neatsakė į pareiškėjo... 26. 11.... 27. Dėl pareiškėjo Rašte nurodyto prašymo suteikti informaciją (nurodyti... 28. 12.... 29. Teismas nesutiko su pareiškėjo skundo argumentu, kad Rašte pateiktas... 30. 13.... 31. Teismas, vadovaudamasis VAĮ 14 straipsnio 5 dalies 3 punktu, vertindamas... 32. 14.... 33. Dėl pareiškėjo teiginio, jog Tarnyba netenkino jo prašymo iš naujo... 34. III.... 35. 15.... 36. Pareiškėjas G. B. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 37. 16.... 38. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad:... 39. 16.1.... 40. Pareiškėjas skunde ne tik prašė informacijos, bet ir nurodė aplinkybes,... 41. 16.2.... 42. Komisija realiai neįvertino visos Draustinio teritorijos, kadangi to... 43. 16.3.... 44. Faktinių duomenų patikrinimo tikslas yra patikrinti skunde nurodytas... 45. 16.4.... 46. Atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą, privalėjo persiųsti klausimą... 47. 16.5.... 48. Priešingai, nei aiškina teismas, pareiškėjas formuluodamas skundo... 49. 16.6.... 50. Nagrinėjamu atveju atsakovas savo teise neatsakinėti į pareiškėjo skundą... 51. 16.7.... 52. Pareiškėjas neprašė nurodyti viso su saugoma teritorija susijusio teisinio... 53. 16.8.... 54. Priešingai, nei teigia teismas, pareiškėjas aiškiai nurodė, kokius... 55. 16.9.... 56. Pareiškėjas reikalavo, kad būtų iš naujo išnagrinėti pareiškėjo... 57. 16.10.... 58. Teismas, vertindamas bylos aplinkybes elgėsi nekritiškai, šališkai,... 59. 16.11.... 60. Teismas visiškai neatsižvelgė, kad faktinių duomenų patikrinimas vietoje,... 61. 16.12.... 62. Teismas pažeidė įstatymo reikalavimą ištirti bylos aplinkybes... 63. 17.... 64. Atsakovas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos... 65. 18.... 66. Atsakovas pažymi, kad nėra pažeidžiamos pareiškėjo teisės (teisės į... 67. 19.... 68. Atsakovas paaiškina, kad kvietimas dalyvauti komisijos narių susitikime ir... 69. 20.... 70. Atsakovas nurodo, kad teismas sprendime pagrįstai patvirtino, jog... 71. 21.... 72. Tarnyba pabrėžė, kad patikrinimo akte, jeigu jis ir būtu surašytas, būtų... 73. 22.... 74. Tarnyba pažymi, kad 2018 m. birželio 5 d. skunde pareiškėjas prašė... 75. Teisėjų kolegija... 76. IV.... 77. 23.... 78. Ginčas šioje byloje kilo dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie... 79. 24.... 80. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos... 81. 25.... 82. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 83. 26.... 84. Pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui nenurodė, kokias jo teises... 85. 27.... 86. Kadangi pareiškėjo skunde keliami klausimai susiję su aplinkos apsauga,... 87. 28.... 88. Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatos sudaro... 89. 29.... 90. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panašiose bylose yra... 91. 30.... 92. Tikrinant ar atsakovas tinkamai reagavo į pareiškėjo nurodytus pažeidimus... 93. 31.... 94. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodo, kurių konkrečiai aplinkos... 95. 32.... 96. Dėl atsakovo kompetencijos nagrinėjant pareiškėjo skundą pažymėtina, kad... 97. 33.... 98. Atsakovas suteikė pareiškėjui prašoma informaciją apie Draustinio veiklos... 99. 34.... 100. Pareiškėjo nesutikimas dėl pateiktos informacijos apimties ar kokybės nėra... 101. 35.... 102. Įvertinusi išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 103. 36.... 104. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, todėl... 105. 37.... 106. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 107. Remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 108. Pareiškėjo G. B. apeliacinį skundą atmesti.... 109. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. sprendimą... 110. Nutartis neskundžiama....