Byla P-822-146-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Topo centras“ prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. AS63-483/2008 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Topo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Elektromarktas“ dėl nutarimo pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Topo centras“ (toliau – ir pareiškėjas) 2008 m. gegužės 13 d. skundu ir 2008 m. birželio 2 d. patikslintu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) 2008 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. 2S-5 toje dalyje, kurioje nutarta UAB „Elektromarktas“ pažeidimą vertinti mažareikšmiu ir skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą, bei įpareigoti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą pašalinti padarytą pažeidimą paskiriant UAB „Elektromarktas“ Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinę nuobaudą – baudą iki 30 000 Lt.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Topo centras“ skundą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 str. 6 p.).

7Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, kad ūkio subjektai, taip pat kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų šiuo įstatymu ginamos teisės, turi teisę Konkurencijos tarybos nuarimus apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundas paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos arba jo rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose“. Teismas pažymėjo, jog bylos duomenimis patvirtinama, kad pareiškėjui Konkurencijos tarybos 2008 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 2S-5 įteiktas 2008 m. balandžio 21 d., o minėto nutarimo rezoliucinė dalis leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbta 2008 m. balandžio 18 d. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad pareiškėjo skundas dėl minėto nutarimo teismui pateiktas praleidus įstatyme numatytą terminą, ir kadangi bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, jog pareiškėjo skundas buvo priimtas praleidus nustatytus terminus, o prašymas atnaujinti apskundimo terminą nepareikštas, byla nutrauktina.

8III.

9Pareiškėjas atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Pareiškėjas skundžiamą sprendimą gavo 2008 m. balandžio 21 d. ir paskutinė diena šį sprendimą apskųsti buvo 2008 m. gegužės 12 d.

112. Pareiškėjas paskutinę skundo padavimo dieną skundą pateikė pašto paslaugų tiekėjui uždarajai akcinei bendrovei „DPD Lietuva“, todėl terminas nelaikytinas praleistu, o teismas konstatuodamas, kad skundas paduotas betarpiškai teismui, netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes.

123. Jau skundo priėmimo metu buvo išspręstas skundo atitikimo įstatyme numatytiems reikalavimams, įskaitant ir skundo padavimo terminą, klausimas, todėl teismas, vieną kartą konstatavęs, kad skundas atitinka numatytus reikalavimus, negalėjo to paties klausimo išspęsti priešingai.

13Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

141. Vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu teismas, nagrinėdamas bylą nustatęs, kad buvo praleistas skundo padavimo terminas, pagrįstai administracinę bylą nutraukė.

152. Įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad skundas buvo išsiųstas per pašto kurjerį, pareiškėjas nepateikė, o UAB „DPD Lietuva“ siuntos priėmimo dokumente, kurį pareiškėjas pateikė teismui, nėra nurodyta, koks būtent dokumentas buvo išsiųstas teismui 2008 m. gegužės 12 d., todėl toks įrodymas nelaikytinas tinkamu.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Elektromarktas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

171. Būtina taikyti ankstesnį, o ne vėlesnį Konkurencijos tarybos nutarimo apskundimo terminą, t. y. termino skaičiavimui pasirenkant viešo nutarimo paskelbimo datą, nes Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas numato viešą Konkurencijos tarybos paskelbimą ir nuo paskelbimo prasidedančio termino skaičiavimą.

182. Konkurencijos tarybos nutarimo apskundimo terminas baigėsi 2008 m. gegužės 8 d., todėl pareiškėjas pateikęs skundą pašto kurjeriui 2008 m. gegužės 12 d. praleido įstatymo nustatytą terminą.

193. Termino apskųsti Konkurencijos tarybos nutarimą praleidimas yra sąlygotas paties pareiškėjo neveikimo, tokiu praleidimu ir termino vilkinimu pareiškėjas pažeidžia proceso koncentruotumo principą.

20IV.

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartimi atskirąjį skundą atmetė.

22Teismas konstatavo, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog šio įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pažeidimus tiria ir nagrinėja Konkurencijos taryba. Pažeidimų tyrimo ir nagrinėjimo tvarką bei Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo ir apskundimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas.

23Pažymėjo, kad pareiškėjo skundžiamo sprendimo apskundimo tvarką reglamentuoja specialus įstatymas (Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 str.), kuriame numatyta, kad ūkio subjektai, taip pat kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų šiuo įstatymu ginamos teisės, turi teisę Konkurencijos tarybos nutarimus apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Konkurencijos tarybos nutarimus, priimtus pagal šio įstatymo 36 straipsnį, turi teisę skųsti proceso šalys. Skundas paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos arba jo rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose“ (Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 str. 1 ir 2 d.). Pabrėžė, kad terminas skundui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo pateikti pradedamas skaičiuoti nuo ankstesnės aplinkybės, kuriai įvykus, pareiškėjas turėjo galimybę sužinoti apie priimtą nutarimą.

24Sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas į teismą, nesutikdamas su Konkurencijos tarybos 2008 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 2S-5 dalimi, kurioje nutarta UAB „Elektromarktas“ pažeidimą vertinti mažareikšmiu ir skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą, kreipėsi praleidęs skundo padavimo terminą ir nustatė, kad minėtas Konkurencijos tarybos 2008 m. kovo 27 d. nutarimas jam buvo įteiktas 2008 m. balandžio 21 d., tačiau byloje nustatyta, kad Konkurencijos tarybos 2008 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 2S-5 rezoliucinė dalis 2008 m. balandžio 18 d. buvo paskelbta leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ (Nr. 29(1)), todėl termino skundui dėl šio nutarimo paduoti pradžia laikytina 2008 m. balandžio 18 d. Taigi skundas teismui galėjo būti pateiktas iki 2008 m. gegužės 8 d., tačiau pareiškėjas skundą teismui pateikė tik 2008 m. gegužės 12 d., t. y. praleidęs įstatymo numatytą terminą.

25Konstatavo, kad teismas, nustatęs, kad skundas buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti, administracinę bylą pagrįstai nutraukė vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punktu.

26V.

27Pareiškėjas UAB „Topo centras“ pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. AS63-483/2008. Prašymą grindžia ta aplinkybe, kad teismas netinkamai aiškino Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies nuostatas, teigdamas, kad Konkurencijos nutarimus ūkio subjektai bei kiti asmenys, manantys, kad Konkurencijos tarybos nutarimas pažeidžia jų teises, gali skųsti per dvidešimt dienų nuo nutarimo nuorašo įteikimo arba rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose“, o termino eigos pradžia skaičiuotina nuo anksčiau įvylusio įvykio. Pareiškėjo nuomone, ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvada yra visiškai nepagrįsta. Nei Konkurencijos įstatyme, nei kituose, skundo padavimo terminus reglamentuojančiuose, teisės aktuose nėra nurodyta, kad esant dviems ar daugiau alternatyvių terminų, turi būti vadovaujamasi ankstesniu terminu.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29Procesą atsisakytina atnaujinti.

30Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 str. 1 d.). Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje yra išvardinta dvylika konkrečių pagrindų, kuriems esant gali būti atnaujintas procesas administracinėje byloje. Asmuo, paduodantis prašymą dėl proceso atnaujinimo, turi šį prašymą pagrįsti ir pateikti konkrečius argumentus (įrodymus), patvirtinančius minėtų proceso atnaujinimo pagrindų buvimą. Prašymo dėl proceso atnaujinimo nepagrindus argumentais (įrodymais), patvirtinančiais kurio nors iš įstatyme numatytų pagrindų buvimą, procesas administracinėje byloje negali būti atnaujintas (ABTĮ 159 str. 1 d.).

31Procesas gali būti atnaujinamas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį.

32Tačiau, kaip matyti iš prašymo dėl proceso atnaujinimo turinio, ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte apibrėžtu pagrindu atnaujinti procesą pareiškėjas nurodo ne konkrečius materialinės teisės normų taikymo pažeidimus administracinėje byloje AS63-483/2008, bet, pareiškėjo manymu, netinkamą teisės normų aiškinimą.

33Kolegija nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad teismas netinkamai taikė Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies nuostatas. Administracinių bylų proceso tvarką administraciniuose teismuose nustato ABTĮ ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Kaip tam tikra administracinio proceso tvarka yra taip pat ir ABTĮ ar kituose įstatymuose numatyti ar teismo paskirti terminai veiksmams teisme (toliau – ir procesiniai terminai) atlikti. Trumpais skundų administraciniam teismui pateikimo terminais yra siekiama užtikrinti teisinių santykių stabilumą, kitos teisinio santykio šalies teisinės padėties apibrėžtumą. Tačiau procesiniai terminai įstatymų skiriami ne tik dalyvaujantiems byloje ar kitiems asmenims, bet ir teismui, todėl įstatymuose nustatytų tam tikriems procesiniams veiksmams atlikti terminų teismai laikytis privalo. Administracinių bylų nagrinėjimo procesas – vieninga tam tikrų tarpusavyje sąveikaujančių taisyklių visuma, kurių viena dažnai įtakoja kitą ir priklauso viena nuo kitos. Teismui, proceso dalyviams ar kitiems asmenims pažeidus įstatymų reglamentuotą proceso tvarką, taip pat ir procesinius terminus, neretai kyla tiesioginės ar netiesioginės procesinės pasekmės, susijusios su dalyvaujančių byloje asmenų teisėmis ar pareigomis. Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymas jau yra suformuotas administracinių teismų praktikos.

34Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog procesas administracinėje byloje Nr. AS63-483/2008 negali būti atnaujintas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu, todėl pareiškėjo UAB „Topo centras“ prašymas dėl proceso atnaujinimo yra atmetamas.

35Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 158 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

36Prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti.

37Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. AS63-483/2008.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Topo centras“ (toliau – ir pareiškėjas) 2008 m.... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija 2008 m.... 7. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio... 8. III.... 9. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos... 10. 1. Pareiškėjas skundžiamą sprendimą gavo 2008 m. balandžio 21 d. ir... 11. 2. Pareiškėjas paskutinę skundo padavimo dieną skundą pateikė pašto... 12. 3. Jau skundo priėmimo metu buvo išspręstas skundo atitikimo įstatyme... 13. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti... 14. 1. Vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu teismas, nagrinėdamas bylą... 15. 2. Įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad skundas buvo išsiųstas per... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Elektromarktas“ atsiliepimu į... 17. 1. Būtina taikyti ankstesnį, o ne vėlesnį Konkurencijos tarybos nutarimo... 18. 2. Konkurencijos tarybos nutarimo apskundimo terminas baigėsi 2008 m.... 19. 3. Termino apskųsti Konkurencijos tarybos nutarimą praleidimas yra sąlygotas... 20. IV.... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartimi... 22. Teismas konstatavo, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu... 23. Pažymėjo, kad pareiškėjo skundžiamo sprendimo apskundimo tvarką... 24. Sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas į teismą,... 25. Konstatavo, kad teismas, nustatęs, kad skundas buvo priimtas praleidus... 26. V.... 27. Pareiškėjas UAB „Topo centras“ pateikė prašymą atnaujinti procesą... 28. Teisėjų kolegija... 29. Procesą atsisakytina atnaujinti.... 30. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,... 31. Procesas gali būti atnaujinamas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10... 32. Tačiau, kaip matyti iš prašymo dėl proceso atnaujinimo turinio, ABTĮ 153... 33. Kolegija nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad teismas netinkamai taikė... 34. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog procesas administracinėje byloje... 35. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 158 straipsnio 1... 36. Prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti.... 37. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. AS63-483/2008.... 38. Nutartis neskundžiama....