Byla eA-1571-624/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkės), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. eA-1571-624/2015 pagal pareiškėjų R. D., G. D. ir L. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų R. D., G. D. ir L. D. skundą atsakovui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai R. D., G. D. ir L. D. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu prašydami: 1) panaikinti atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija, atsakovas) 2014 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. S-(3.6)-89, kuriuo atsisakyta leisti asociaciją Bendruomenė „Užutrakis“ registruoti adresu Trakų m., ( - ); 2) įpareigoti Direkciją priimti sprendimą Bendruomenės „Užutrakis“ steigėjams leisti registruoti Bendruomenę „Užutrakis“ savo gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), Trakų m., ir naudoti šį adresą kaip Bendruomenės „Užutrakis“ buveinę.

5Atsakovas Direkcija atsiliepimu į skundą prašė pareiškėjų skundą atmesti.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Pareiškėjai R. D., G. D. ir L. D. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jų skundą tenkinti.

8Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepimu į apeliacinį skundą su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašė priteisti iš pareiškėjų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimą paliko nepakeistą, o pareiškėjų R. D., G. D. ir L. D. apeliacinį skundą atmetė.

10II.

11Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2015 m. liepos 21 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl 608,23 Eur atstovavimo išlaidų priteisimo.

12Turėtoms išlaidoms pagrįsti pateikė: 2015 m. vasario 6 d. Banko DNB sąskaitos išrašą; Advokatų profesinės bendrijos Greičius, Markevičius ir partneriai 2014 m. lapkričio 5 d. išrašą iš teisinių paslaugų teikimo sutarties Nr. 307-MG/2014; Suteiktų teisinių paslaugų išrašą, iš kurio matyti, kad už pasiruošimą 2014 m. lapkričio 24 d. teismo posėdžiui bei bylos medžiagos analizę atsakovas sumokėjo 86,86 Eur, už atstovavimą 2014 m. lapkričio 24 d. teismo posėdyje 86,89 Eur, už R. D. apeliacinio skundo analizę, 2015 m. sausio 12 d. atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą 434,45 Eur.

13Pareiškėjų R. D., G. D. ir L. D. atstovas su prašymu nesutiko. Atsiliepime prašė netenkinti prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymą tenkino iš dalies: priteisė iš R. D., G. D. ir L. D. atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos naudai po 12 Eur atstovavimo išlaidų; atsakovo prašymo dalį dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, priteisimo perdavė nagrinėti pagal kompetenciją Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16III.

17Nagrinėjamos bylos dalykas – atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymo priteisti iš pareiškėjų R. D., G. D. ir L. D. atstovavimo išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, pagrįstumas.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad nuosekli administracinių teismų praktika patvirtina, jog bylinėjimosi išlaidos gali būti paskirstytos tik to teismo ir toje byloje, kurioje jos atsirado, todėl prašymas dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, paduodamas pirmosios instancijos teismui ir jame nagrinėjamas, atitinkamai prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-704/2011). Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartimi Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui perdavė nagrinėti atsakovo prašymą dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, priteisimo. Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju nagrinėtinas pareiškėjo prašymas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.

19Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog, kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

20Pagal bylos duomenis atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija byloje naudojosi advokato pagalba, dėl ko apeliacinės instancijos teisme patyrė 434,45 Eur išlaidas už R. D. apeliacinio skundo analizę ir 2015 m. sausio 12 d. atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą.

21Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008 konstatavo, jog atstovavimo išlaidų priteisimas viešojo administravimo subjektui iš bylą pralaimėjusios šalies yra galimas. Tačiau administracinis teismas, spręsdamas, ar priteisti ir kokio dydžio atstovavimo išlaidas priteisti viešojo administravimo subjekto naudai, turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, advokato pasitelkimas buvo būtinas. Nustatant bylos pobūdį, turi būti atsižvelgiama, be kita ko, į byloje keliamo teisinio klausimo naujumą (ar teismų praktika atitinkamu klausimu yra suformuota), į bylos apimtį ir sudėtingumą, į pareiškėjo pozicijos formulavimą byloje, į skundo pagrindą ir dalyką, į tai, ar pats pareiškėjas yra atstovaujamas advokato, į tai, ar bylos baigtis gali turėti platesnį poveikį ne tik byloje susiklosčiusiems, bet ir susijusiems teisiniams santykiams, o taip pat ir viešajam interesui. Nė vienas iš šių kriterijų neturi lemiamos reikšmės sprendžiant atstovavimo išlaidų viešojo administravimo subjektui priteisimo klausimą. Priešingai, bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti šių kriterijų visumą bei spręsti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti atstovavimo išlaidas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008 Administracinė jurisprudencija. 2008, 16).

22Pažymėtina, jog kai administracinės bylos šalimi yra viešojo administravimo subjektas, bylinėjimasis būna susijęs su tais teisiniais santykiais, kuriuose atitinkamas subjektas atlieka viešąjį administravimą. Veikdamas specifinėje viešojo administravimo srityje, šis subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, kuri leistų jam tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas (Viešojo administravimo įstatymo 11 str. 1 d.), tam jam yra skiriami atitinkami valstybės (savivaldybių) biudžeto asignavimai. Nors bylinėjimasis teismuose nėra tiesioginis viešojo administravimo subjektų uždavinys, tačiau šie subjektai turi būti pajėgūs teisme atstovauti savo pozicijas teisiniuose santykiuose, kuriuose jie atlieka viešąjį administravimą.

23Iš Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos internetiniame puslapyje (http://www.seniejitrakai.lt/kontaktai/) paskelbto kontaktų sąrašo matyti, kad Direkcijoje dirba teisininkė-paminklotvarkininkė I. P.. Atsiliepimą į pareiškėjų skundą, teiktą pirmosios instancijos teismui, rengė pati Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija. Be to, pati Direkcija teikė ir atsiliepimą į apeliacinį skundą (Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas 2015 m. sausio 13 d.), ir tik vėliau atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikė ir atsakovo atstovas advokatas A. L. (Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas 2015 m. sausio 22 d.). Taigi, matyti, jog: atsakovo darbuotojai galėjo patys rengti procesinius dokumentus ir juos rengė; atsakovas niekaip nepagrindė, jog šiuo atveju atstovavimas naudojantis esamais vidiniais resursais nebuvo pakankamas ir paties atsakovo parengtas atsiliepimas į apeliacinį skundą nebuvo tinkamas; Direkcija neįrodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad šiuo atveju kilęs teisinis ginčas buvo ypatingai sudėtingas ar tiesiogiai nesusijęs su atsakovo kompetencijai priskirta viešojo administravimo sritimi, todėl prašyti nepriklausomo patarėjo ir atstovo teisės klausimais pagalbos buvo būtina; atsakovas nepateikė jokių argumentų, kurie pagrįstų būtinybę kreiptis dėl atstovavimo į advokatą.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, esantis viešojo administravimo subjektu, nepagrindė būtinybės šiuo atveju naudotis advokato paslaugomis rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą, todėl jo prašymas dėl teismo išlaidų, patirtų dėl advokato teiktų teisinių paslaugų, atlyginimo atmestinas.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

26atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo atmesti.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai R. D., G. D. ir 5. Atsakovas Direkcija atsiliepimu į skundą prašė pareiškėjų skundą... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu... 7. Pareiškėjai R. D., G. D. ir 8. Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepimu į... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi... 10. II.... 11. Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2015 m. liepos 21 d.... 12. Turėtoms išlaidoms pagrįsti pateikė: 2015 m. vasario 6 d. Banko DNB... 13. Pareiškėjų R. D., G. D. ir 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartimi... 15. Teisėjų kolegija... 16. III.... 17. Nagrinėjamos bylos dalykas – atsakovo Trakų istorinio... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad nuosekli administracinių teismų praktika... 19. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 20. Pagal bylos duomenis atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija... 21. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 22. Pažymėtina, jog kai administracinės bylos šalimi yra viešojo... 23. Iš Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos internetiniame puslapyje... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 45... 26. atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymą dėl teismo... 27. Nutartis neskundžiama....