Byla II-247-437/2010
Dėl nutarimo panaikinimo arba pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Raimondas Blauzdžius, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui E. V., institucijos atstovui Arvydui Zaščiurinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal E. V. skundą dėl nutarimo panaikinimo arba pakeitimo,

Nustatė

2SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009-12-08 surašė E. V. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1258239-2 ir 2009-12-08 priėmė nutarimą Nr. 1258239-2, kuriame nustatė, kad 2009-12-08 apie 11.44 val. ji važiavo autobusu Nr. 152 maršrutu Nr. 10, tarp stotelių „Kazlausko“ – „Pramogų arena“ be bilieto, ir taip pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimus. Kontrolierius kvalifikavo E. V. veiksmus pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 142 str. 4 d. ir, nustatęs jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad dėl padaryto pažeidimo ji labai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), nutarė jai skirti administracinę nuobaudą – 60 litų baudą (b. l. 4-5, 12).

3Administracinėn atsakomybėn patraukta E. V. padavė teismui skundą (b. l. 2-3), kuriame prašė pakeisti nutarimą ir paskirti jai mažesnę nuobaudą arba visai jos neskirti. Skunde paaiškino, kad jai paskirta bauda neatitinka protingumo ir teisingumo principų. Nurodo, kad pažeidimą padarė netyčia – ketino įsigyti važiavimo bilietą, bet vairuotojas iš 50 Lt kupiūros neturėjo grąžos, 50 Lt taip pat prašė iškeisti kitų keleivių, bet jie atsisakė. Stotelėje „Pramogų arena“ planavo išlipti, išsikeisti pinigus ir įsigyti važiavimo bilietą, bet įlipo kontrolierė. Teigia, kad pati įmonė nesukuria tinkamų vartotojams sąlygų pasinaudoti važiavimo paslaugomis ir įsigyti važiavimo bilietą. Pažymi, kad pirmą kartą padarė teisės pažeidimą ir dėl jo labai gailisi, yra charakterizuojama teigiamai, nelinkusi pažeisti įstatymų, nėra jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių, yra studentė, dirba pusę etato, gauna 364 Lt per mėn., kitų pajamų neturi. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukta E. V. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti remiantis jame išdėstytais argumentais. Patikslino skundo reikalavimą – prašė panaikinti nutarimą, o jei teismas nuspręs, kad ji padarė pažeidimą, nuobaudą švelninti arba visai jos neskirti. Papildomai paaiškino, kad be bilieto pravažiavo keturias stoteles. Ji tvirtino, kad vairuotojas nepasiūlė išlipti ir kioskelyje nusipirkti bilietą.

4Teismo posėdyje protokolą surašiusios ir nutarimą priėmusios institucijos atstovas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti. Papildomai paaiškino, kad administracinėn atsakomybėn patraukta E. V., sužinojusi, kad autobuso vairuotojas neturi grąžos iš 50 Lt, turėjo nutraukti pažeidimą ir išlipti iš autobuso, bet to nepadarė.

5Skundas tenkintinas. Skundžiamas nutarimas naikintinas, administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina (LR ATPK 250 str. 1p.). E. V. neturėjo tyčios važiuoti be vienkartinio bilieto.

6LR ATPK 142 straipsnis nustato atsakomybę už važiavimą be bilieto arba važiavimą įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba tokių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimą keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, arba atsisakymą sumokėti už važiavimą taksi. LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 142 straipsnio 4 dalis, pagal kurią E. V. paskirta administracinė nuobauda, nustato atsakomybę už keleivių važiavimą be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis.

7Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais Vilniuje tvarką reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-11-23 sprendimu Nr. 1-967 patvirtintos Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklės. Taisyklių 16 punktas nustato, kad pažymėtas vienkartinis bilietas suteikia teisę važiuoti viena transporto priemone viena maršruto kryptimi iki galinės maršruto stotelės. Tų pačių Taisyklių 17 punktas nustato, kad keleivis privalo įsigyti ir turėti bilietą prieš įlipdamas į autobusą ar troleibusą. Jei nėra galimybės to padaryti, vienkartinį bilietą keleivis įsigyja iš vairuotojo toje pačioje stotelėje, kurioje jis įlipo, ir nedelsdamas jį pažymi. Taisyklių 18 punkte nustatyta, kad keleivis, įlipęs į autobusą arba troleibusą, privalo nedelsdamas pažymėti vienkartinį bilietą arba turėti kitą Taisyklėse numatytą dokumentą. Kontrolieriaus prašymu keleivis privalo pateikti pažymėtą vienkartinį bilietą (Taisyklių 31.1 p.). Pagal Taisyklių 33.1 punktą keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto, jei kontrolės metu jis nepateikia kontrolieriui tinkamai pažymėto vienkartinio bilieto arba galiojančio terminuoto bilieto, galiojančio vardinio terminuoto arba pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą. Tokiu būdu, pagal Taisyklių nuostatas keleivio pareigos įsigyti ir pažymėti bilietą tinkamas įgyvendinimas yra siejamas su šios pareigos atlikimo momentu, tačiau visais atvejais vienkartinis bilietas turi būti pažymėtas iki kontrolės pradžios, kadangi Taisyklių 31.1 punkte numatyta, jog kontrolieriaus prašymu keleivis privalo pateikti pažymėtą vienkartinį bilietą. Taisyklėse nėra nustatyta pareiga vairuotojams turėti grąžos iš visų Lietuvos Respublikoje galiojančių piniginių kupiūrų nominalų.

8Liudytoju apklaustas autobuso vairuotojas R. P. patvirtino, kad autobuse yra iškabintos taisyklės, kuriose numatyta galimybė keleiviams įsigyti bilietą autobuse. Tvirtino, jog vairuotojams pinigai, kuriais keleiviams būtų galima atiduoti grąžą neišduodami, todėl vairuotojai keleiviams grąžą atiduoda savais pinigais. Praktikoje vairuotojai keleiviams už pirktą bilietą gali atiduoti grąžą, jeigu keleivis duoda 10, 20 litų kupiūrą. Iš didesnių sumų atiduoti grąžos vairuotojai neturi galimybės. Mergina įlipo „Ateities“ stotelėje. Talonėliui įsigyti vairuotojui padavė 50 litų. Vairuotojas pasakė, kad neturi grąžos. Liudytojas tvirtina, jog tuo atveju, jeigu mergina būtų paprašiusi, jis „Didlaukio“ stotelėje būtų palaukęs, kol kioskelyje ji išsikeistų pinigus.

9Liudytoja apklausta J. J. parodė, kad ji E. V. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priėmė nutarimą merginai skirti 60 litų baudą. E. V. paaiškino, kad ji autobuse ketino nusipirkti bilietą, tuo tikslu vairuotojui davė 50 litų, tačiau pastarasis neturėjo grąžos. Kontrolierės paklaustas vairuotojas patvirtino, kad mergina prie jo buvo priėjusi ketindama nusipirkti talonėlį, tačiau jis nepardavė, nes neturėjo grąžos.

10Liudytoju apklaustas L. Š. parodė, kad mergina, ketindama nusipirkti talonėlį, buvo priėjusi prie vairuotojo ir jam davė 50 litų kupiūrą, tačiau jis neturėjo grąžos.

11Iš liudytojų parodymų darytina išvada, kad E. V. savo skunde teismui ir teismo posėdžio metu teisingai išdėstė faktines bylos aplinkybes. Konstatuotina, kad keleivei autobuse nebuvo sudaryta galimybė įsigyti bilietą, nes vairuotojas jo nepardavė, kadangi iš E. V. pateiktų 50 litų neturėjo grąžos. E. V. ir liudytojų parodymai sutampa. Keleivė buvo sąžininga, turėjo teisėtą lūkestį įsigyti bilietą autobuse, bet dėl ne nuo jos priklausančių priežasčių tokia paslauga jai nesuteikta, todėl buvo priversta pažeisti Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais Vilniaus mieste taisykles.

12Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 1-857 „Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo“ nustatė šias vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainas: 1.1.p - vienkartinio autobuso arba troleibuso bilieto – 2 Lt; 1.2. p.- vienkartinio bilieto, parduodamo autobuso arba, troleibuso vairuotojo, – 2,5 Lt. Pažymėtina, kad autobuse ar troleibuse parduodamo bilieto kaina yra 50 centų didesnė nei kitu būdu platinamų bilietų kainos. Įsigyjant bilietą transporto priemonėse iš vairuotojų, jiems pateikiamų piniginių kupiūrų dydis norminiais aktais nėra ribojamas, o sprendžiant iš liudytoju apklausto autobuso vairuotojo R. P. parodymų, vairuotojams atsiskaitymui su keleiviais už bilietų pirkimą grąžai pinigai neskiriami. Bet kuriuo atveju, keleivis, siekdamas įsigyti bilietą transporto priemonėje, turi teisėtą lūkestį, kad taip ir atsitiks, nes tam jokių apribojimų nėra. Jeigu keleiviui tokios galimybės ne visuomet gali būti sudarytos, dėl to keleivis neturi būti kaltinamas. Analogiškai negali būti konstatuojama transporto priemonių vairuotojų kaltė, jeigu darbdavys nepasirūpina, kad vairuotojams būtų skirta lėšų grąžai už perkamus bilietus atiduoti. E. V. teigia, kad turėjo dvi galimybes – tai yra išlipti iš autobuso ir eiti pėsčiomis iki artimiausio kiosko, arba iki jo nuvažiuoti. Ji pasirinkusi antrą variantą ir ketino išlipti stotelėje „Pramogų arena“ siekdama išsikeisti pinigus ir įsigyti važiavimo bilietą. Be bilieto pravažiavo keturias stoteles. Tvirtina, jog kitose stotelėse nebuvo kioskų. Teismas vertina, kad E. V. buvo sąžininga, važiuoti visuomeniniu transportu be bilieto tikslo neturėjo, jo neįsigijo objektyviai. Pažymėtina, kad jos paaiškinimai yra nuoseklūs - 2009-12-08 administracinio teisės pažeidimo protokole savo ranka įrašiusi paaiškinimą, kad iš 50 litų kupiūros vairuotojas jai neturėjo grąžos.

13Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

14E. V. skundą tenkinti. Panaikinti 2009-12-08 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimą, kuriuo E. V. pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 142 str. 4 d. paskirta 60 litų bauda. Administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

15Nutarimas per 10 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai.

Proceso dalyviai