Byla A2-1-228/2009
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Vaidai Umbrasienei, dalyvaujant atsakovui A. K. ir jo atstovui advokatui R. R., ieškovo Utenos apskrities viršininko administracijos atstovei J. T., trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui R. M., trečiojo asmens Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovui N. Č., trečiojo asmens Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui D. V., Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, viešame teismo posėdyje išnagrinėjus atsakovo A. K. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-1380-82/2006 pagal ieškovo Utenos apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovui A. K. ir tretiesiems asmenims Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijai, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Utenos rajono savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

2Atsakovas A. K. prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-1380-82/2006, panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2006-12-22 sprendimą dalyje, kurioje A. K. įpareigotas per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti pirtį, pastatytą ( - ) ir įpareigoti A. K. per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo reikiamai patvirtinti pirties, pastatytos ( - ), projektą bei gauti statybos leidimą.

3Atsakovas nurodė, kad 2009-09-03 rašte Nr. 17.2-163 Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Utenos rajono žemėtvarkos skyrius atsakė, kad patvirtinto teritorijų planavimo dokumento, kuriame Tauragno ežerui, esančiam ( - ), nustatytos apsaugos juostos ir zonos, nėra. Šis raštas patvirtina esminę reikšmę šioje byloje turinčią aplinkybę, kad teritorijų planavimo dokumentu Tauragno ežero pakrantės apsaugos juostos Taurapilio kaime, Utenos rajone nustatyta nebuvo. Ši aplinkybė bylos nagrinėjimo metu atsakovui nebuvo žinoma ir priimant sprendimą negalėjo būti įvertinta, todėl bylos nagrinėjimas yra atnaujintinas LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. nurodytu pagrindu.

4Nesant teritorijų planavimo dokumentais nustatytos Tauragno ežero pakrantės apsaugos juostos, sprendimui byloje yra reikšminga pridedama Kultūros vertybių apsaugos departamento Utenos teritorinio padalinio suderinta dokumentacija, kuri patvirtina, kad 2006 m. gruodžio 22 d. teismo sprendime nurodyta pirtis pastatyta buvusios pirties vietoje. Todėl atstatytos pirties atžvilgiu šioje byloje taikytina Saugomų teritorijų įstatymo numatyta išimtis, leidžianti draustinių teritorijoje statyti pastatus esamose ar buvusiose sodybose.

5Kadangi teritorijų planavimo dokumentais nebuvo nustatyta Tauragno ežero pakrantės apsaugos juosta, šioje byloje pirties, esančios buvusios pirties vietoje, atžvilgiu taikytinas LR CK 4.103 str. 3 d. 1 p.m numatantis galimybę įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai patvirtinti projektą, padaryti reikiamus jo pakeitimus, gauti nustatytą leidimą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu. Teismo sprendimo dalis dėl poilsio namo nugriovimo ir dalies pirties, viršijančios 25 kv. m leistiną plotą, nugriovimą, įvykdyta. Posėdžio metu atsakovas pripažino, kad pirties plotas viršija leistiną plotą keliais kvadratiniais metrais.

6Ieškovas Utenos apskrities viršininko administracija nurodė, kad su atsakovo prašymu atnaujinti procesą nesutinka, posėdžio metu atstovė paaiškino, kad procesą atnaujinti galima tik tam, kad būtų peržiūrėtas jau įsiteisėjęs teismo sprendimas ir tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka. Atsakovas nurodo, kad jam paaiškėjo nauja aplinkybė, jog statinio statybos metu neegzistavo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame būtų užfiksuota Tauragno ežero apsaugos zona, tai esą pagrindas atnaujinti procesą. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Taip pat svarbu tai, ar nauji įrodymai negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės, ar asmuo ėmėsi reikiamų priemonių joms sužinoti. Akivaizdu, kad pareiškėjas, jei būtų veikęs tinkamai ir aktyviai įrodinėjęs bylai reikšmingas aplinkybes, faktą apie teritorijų planavimo dokumentą galėjo sužinoti ir pateikti daug anksčiau, tai yra bylos nagrinėjimo metu. Ieškovas taip pat nurodo, kad net ir nesant teritorijos plano, nereiškia, kad neegzistuoja specialusis režimas, specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos, kad nustoja galios ūkinės veiklos ribojimą saugomose teritorijoje reglamentuojantys teisės aktai.

7Kaip nurodo ir pats atsakovas, paviršinio vandens telkinio juostas ir zonas, jų nustatymo tvarką reglamentuoja Paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas, pagal kurį trumpiausia įmanoma vandens telkinio juosta yra 10 metrų, kadangi ji nustatoma draustinyje. Ginčo statinį atsakovas yra pastatęs 5 metrų atstumu nuo kranto linijos. Taigi akivaizdu, kad statinys stovi apsaugos juostoje. Be to pareiškėjo nuosavybės dokumente nurodyta, kad sklypui taikomos specialiosios naudojimo sąlygos – vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos.

8Kadangi proceso šalis netinkamai ir aplaidžiai įgyvendino savo procesines teises ir pareigas bylos nagrinėjimo metu, be to nurodoma naujai paaiškėjusi aplinkybė neturi reikšmės priimtam ir įsiteisėjusiam teismo sprendimui, procesas negali būti atnaujintas

9Trečiasis asmuo Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija nurodė, kad su A. K. prašymu atnaujinti procesą nesutinka. Atsiliepime ir atstovas posėdžių metu nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 2.3. p. nuostatos nustato, kad žemės sklypams nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazę. Atsakovo A. K. nekilnojamojo turto registre užregistruotame žemės sklype 10.1. punkte pažymėta, kad sklypas suformuotas su jame nurodytais apribojimais, tarp jų ir vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos įrašas. Šie duomenys nenuginčyti, todėl galioja. Dėl nurodyto nėra pagrindo atnaujinti procesą pagal LR CPK 366 str. 1 d. 2 p.

10Trečiasis asmuo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime ir posėdžių metu nurodė, jog nėra įrodymų, pagrindžiančių proceso atnaujinimo pagrindo buvimą.

11Jau bylos nagrinėjimo metu atsakovas pateikė VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašą, iš kurio matyti, kad žemės sklypui yra nurodytos specialiosios naudojimo sąlygos, viena iš jų – vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos.

12Atsakovo nurodytos aplinkybės negali būti pagrindas dėl proceso atnaujinimo, todėl prašo atsakovo prašymą atmesti.

13Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime ir atstovas posėdžių metu nurodė, kad atsakovo pateiktame 2009-09-03 rašte nurodyta aplinkybė būtų turėjusi esminės reikšmės Utenos rajono apylinkės teisme, nagrinėjant bylą ir priimant teismui sprendimą dalyje dėl pirties, neviršijančios teisės aktais nustatytų matmenų, kadangi pagal galiojančius teisės aktus gamtiniuose draustiniuose draudžiama statyti statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose.

14Prašymą dėl proceso atnaujinimo paliko spręsti teismui savo nuožiūra.

15Trečiasis asmuo Utenos rajono savivaldybės administracija atsiliepimo nepateikė, posėdyje nedalyvavo.

16Atsakovo A. K. prašymą atnaujinti procesą atsisakytina tenkinti.

17Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti. Atnaujinimo institutas laikomas ekstraordinarinis būdas peržiūrėti įsiteisėjusiems teismų sprendimams, tai yra jo taikymas galimas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka.

18LR CPK 365 str. 1 d. nustato, kad procesas gali būti atnaujinamas byloje, užbaigtoje įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi). Proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas teismas taiko, atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus, nes asmeniui, kurio interesus pažeidžia neteisėti ir nepagrįsti sprendimai, įstatyme nustatyta galimybė atnaujinti procesą užbaigtoje byloje paprastai yra vienintelė priemonė jo teisių ir interesų pažeidimui pašalinti.

19Utenos rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-1380-82/2006 atsakovas buvo įpareigotas per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pirtį ir poilsio namą, pastatytus ( - ), nugriauti bei sutvarkyti statybvietę.

20Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas nagrinėjant bylą, posėdyje nedalyvavo, bylą vedė per atstovą. Sprendimo nustatyta tvarka neapskundė.

21Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas.

22Pagal CPK 366 str. 1d. 2 p. nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Esant tokiai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme dėl proceso atnaujinimo, t. y. turi būti vertinami ne tik subjektyvūs, bet ir objektyvūs sužinojimo kriterijai. Be to, ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai, t. y. didelis konkrečių faktinių duomenų nuo anksčiau turėtų skirtumas, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai.

23Civilinėje byloje Nr.2-1380-82/2006 (18-20 b.l.) atsakovas yra pateikęs žemės sklypo, esančio ( - ), kurio 3/9 dalys nuosavybės teise priklauso atsakovui A. K., VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, iš kurio matyti, kad šiam sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos, tame tarpe ir vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos.

24Kiekvienas rūpestingas ir apdairus žmogus turi rūpinti įstatymų žinojimu, jų laikymusi, tai įtvirtinta ir Llietuvos Respublikos Konstitucijoje. Tačiau kaip matyti iš bylos duomenų atsakovas A. K., žinodamas, kad jo sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos, nagrinėjant civilinę bylą Nr.2-1380-82/2006, tinkamai nepasirūpino savo interesų gynimu ir neteikė bylos nagrinėjimo metu įrodymų, apie kuriuos turėjo žinoti ir kuriuos galėjo teikti.

25Taigi, pripažinti, kad atsakovui bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinoma, o ir negalėjo būti žinoma aplinkybė, kurią jis nurodo, kaip naujai, t.y. tik 2009-09-03 paaiškėjusią, nėra pagrindo. Atsakovas nepateikė įrodymų, kurie neginčijamai galėtų patvirtinti, kad civilinės bylos nagrinėjimo metu, kuomet jis bylą pasirinko vesti per atstovą, būtų egzistavę kokios nors aplinkybės, kurios būtų kliudžiusios jam laiku ir tinkamai, tiesiogiai arba per atstovus sužinoti,

262006 m. gruodžio 22d. Utenos rajono apylinkės teismo sprendime konstatuota, kad atsakovas statybas vykdė Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, be to, Tauragno ežero apsaugos juostoje, tuo pažeisdamas LR saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d., 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126 p. reikalavimus, šios teisė normos pakrantės apsaugos juostoje draudžia statyti statinius, atsakovas pirtį pastatė buvusios pirties vietoje, tačiau ženkliai viršydamas LR saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 6 d. nustatytus matmenis.

27Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Utenos rajono žemėtvarkos skyriaus 2009-09-03 raštas Nr. 17.2-163 patvirtina esminę reikšmę šioje byloje turinčią aplinkybę, kad teritorijų planavimo dokumentu Tauragno ežero pakrantės apsaugos juostos ( - ) nustatyta nebuvo, ir kad ši aplinkybė bylos nagrinėjimo metu atsakovui nebuvo žinoma ir priimant sprendimą negalėjo būti įvertinta, todėl bylos nagrinėjimas yra atnaujintinas LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. nurodytu pagrindu. Tai yra atsakovo prašymas yra grindžiamas naujai atsiradusiomis aplinkybėmis. Proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą. Asmenys, prašantys atnaujinti procesą, privalo elgtis sąžiningai ir šiuo institutu nepiktnaudžiauti.

28LR CPK 368 str. 1d. numatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, o LR CPK 370 str. 3d. nustato, kad tik nustačius, kad prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto LR CPK 368 str., ir yra pagrįstas LR CPK 366 str. 1d. nustatytais pagrindais, teismas atnaujina procesą.

29Teismas vertina, kad atsakovo nurodytos aplinkybės, kurios jo nuomone, turi esminę reikšmę byloje jam tapo žinomos 2009-09-03, galėjo ir turėjo būti žinomos civilinės bylos Nr.2-1380-82/2006 nagrinėjimo metu ir galėjo būti teikiami įrodymai, patvirtinantys, kad atsakovui nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui pagal galiojančius teisės aktus taikomus vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų paskaičiavimus, todėl prašymas laikytinas nepagrįstu ir atsisakytina atnaujinti procesą (LR CPK 365 str. 1d., 366 str., 370 str. 3d.).

30Vadovaudamasis LR CPK 290 str., 291 str., 365 str. 1 d., 370 str. 3d., teismas

Nutarė

31Atsisakyti tenkinti atsakovo A. K. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-1380-82/2006.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant... 2. Atsakovas A. K. prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje... 3. Atsakovas nurodė, kad 2009-09-03 rašte Nr. 17.2-163 Utenos apskrities... 4. Nesant teritorijų planavimo dokumentais nustatytos Tauragno ežero pakrantės... 5. Kadangi teritorijų planavimo dokumentais nebuvo nustatyta Tauragno ežero... 6. Ieškovas Utenos apskrities viršininko administracija nurodė, kad su atsakovo... 7. Kaip nurodo ir pats atsakovas, paviršinio vandens telkinio juostas ir zonas,... 8. Kadangi proceso šalis netinkamai ir aplaidžiai įgyvendino savo procesines... 9. Trečiasis asmuo Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija nurodė, kad su A.... 10. Trečiasis asmuo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime ir... 11. Jau bylos nagrinėjimo metu atsakovas pateikė VĮ Registrų centro... 12. Atsakovo nurodytos aplinkybės negali būti pagrindas dėl proceso atnaujinimo,... 13. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 14. Prašymą dėl proceso atnaujinimo paliko spręsti teismui savo nuožiūra.... 15. Trečiasis asmuo Utenos rajono savivaldybės administracija atsiliepimo... 16. Atsakovo A. K. prašymą atnaujinti procesą atsisakytina tenkinti.... 17. Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas... 18. LR CPK 365 str. 1 d. nustato, kad procesas gali būti atnaujinamas byloje,... 19. Utenos rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimu civilinėje... 20. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas nagrinėjant bylą, posėdyje... 21. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių... 22. Pagal CPK 366 str. 1d. 2 p. nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos... 23. Civilinėje byloje Nr.2-1380-82/2006 (18-20 b.l.) atsakovas yra pateikęs... 24. Kiekvienas rūpestingas ir apdairus žmogus turi rūpinti įstatymų žinojimu,... 25. Taigi, pripažinti, kad atsakovui bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinoma, o ir... 26. 2006 m. gruodžio 22d. Utenos rajono apylinkės teismo sprendime konstatuota,... 27. Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad Utenos apskrities viršininko administracijos... 28. LR CPK 368 str. 1d. numatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti... 29. Teismas vertina, kad atsakovo nurodytos aplinkybės, kurios jo nuomone, turi... 30. Vadovaudamasis LR CPK 290 str., 291 str., 365 str. 1 d., 370 str. 3d., teismas... 31. Atsisakyti tenkinti atsakovo A. K. prašymą atnaujinti procesą civilinėje... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo atskiruoju skundu gali būti...