Byla I-230-283

1Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš pirmininkaujančios teisėjos Dalytės Zlatkuvienės, teisėjų Vaivos Savickienės ir Nijolės Danguolės Smetonienės, sekretoriaujant Kristinai Jėčiuvienei, dalyvaujant pareiškėjui V.L. ir jo atstovui advokatui Gediminui Skaisčiui, atsakovo Utenos apskrities viršininko administracijos atstovei Kristinai Grižaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V.L. pareiškimą dėl administracinio akto panaikinimo dalyje atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai ir trečiajam suinteresuotajam asmeniui S.K.,

Nustatė

2pareiškėjas V.L. skundu prašė panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr.14-489 1.4 punktą, kuriuo pareiškėjui ir trečiajam suinteresuotajam asmeniui S.K. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame sklype, esančiame Molėtų rajone, Dailidžių kaime, nustatyti kelio servitutai – servitutai leisti kitiems asmenims eiti, važiuoti, ginti gyvulius 4 m pločio keliais, plane pažymėtais indeksais S/1, kurio plotai 634 m2 ( b.l.2-3). V.L. nurodė, kad skundo prašomojoje dalyje nurodant naikintiną servitutą S/2 ir jo duomenis yra padaryta rašymo apsirikimo klaida, ir prašo tenkinti reikalavimą panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008-03-31 įsakymo Nr.14-489 1.4 punkte nustatytus servitutą leisti kitiems asmenims eiti, važiuoti, ginti gyvulius 4 m pločio keliu, plane pažymėtu indeksu S/1, kurio plotas 634 m2 , ir servitutą leisti kitiems asmenims eiti, važiuoti, ginti gyvulius 4 m pločio keliu, plane pažymėtu indeksu S/2, kurio plotas 678 m. V.L. paaiškino, kad kelio servitutai S/1 ir S/2 žemės sklype nustatyti neteisėtai, nesant jo sutikimo bei atitinkamo teritorijos planavimo dokumento. Molėtų rajono valdybos sprendimais pareiškėjui ir jo tetai S.K. 1994 metais buvo atkurtos nuosavybės teisės atitinkamai į 1,6 ha ir 3,4 ha žemės sklypus, esančius Molėtų rajone Dailidžių kaime. Molėtų rajono valdybos 1994-12-12 potvarkiu sklypai buvo apjungti, jais faktiškai naudojasi S.K. Nurodytu potvarkiu apjungtam žemės sklypui buvo nustatyti servitutai kitiems naudotojams važiuoti Dailidžių kaimo keliu bei prieiti ir naudotis poilsiavimui Išnarų ežero pakrante. Pareiškėjas užsakė sklypo kadastrinius matavimus, o 2008-01-17 kreipėsi į Utenos apskrities viršininko administraciją ( toliau tekste - Utenos AVA), prašydamas juos patvirtinti. Matavimus atlikusi matininkė I.Klimienė sklypo plane pažymėjo du naujus servitutinius kelius. Pareiškėjas nesutinka, kad jo žemės sklype būtų įregistruoti įsakyme nurodyti kelio servitutai, nurodo, kad per sklypą kelius išvažinėjo kaimynystėje ūkininkaujantys asmenys, kuriems taip patogiau privažiuoti prie savo sodybų lietinguoju metų sezonu bei išvažiuoti į rajoninės reikšmės kelią Dailydės - Laukininkai.

3Pareiškėjo atstovas advokatas G.Skaistys papildomai paaiškino, kad 2008-03-31 Utenos apskrities viršininko įsakymu patvirtinus kelio servitutus, pareiškėjui priklausančiame sklype atsirado visiškai nauji keliai, kurių nėra žemės reformos žemėtvarkos projekte. Atsakovas, prieš nustatydamas servitutus, turėjo patikrinti pateiktus kadastrinių matavimų duomenis, kas konkrečiu atveju nebuvo padaryta.

4Atsakovo Utenos AVA atstovė K.Grižaitė su skundu sutiko iš dalies ir paaiškino, kad Utenos AVA neprieštarauja servituto, pažymėto indeksu S/1, panaikinimui, tačiau nesutinka, būtų panaikintas servitutas S/2, kadangi šiuo keliu naudojasi aplinkinių kaimų gyventojai. Atstovė nurodė, kad Molėtų rajono valdybos priimtu potvarkiu žemės sklypui nustatyti du servitutai su pareiškėjo sklypu yra visiškai nesusiję ir turėjo būti panaikinti, tačiau ši klaida buvo laiku nepastebėta ir potvarkis liko galioti. Atstovė pripažino, kad ginčijamu Utenos AVA 2008-03-31 įsakymu buvo nustatyti visiškai nauji kelio servitutai, todėl šiuo metu V.L. ir S.K. priklausančiam sklypui yra nustatyti 4 servitutai. Atsakovo atstovė nurodė, kad iš pareiškėjo ir S.K. sutikimų nustatyti jiems priklausančiam žemės sklypui servitutus nebuvo gauta, pripažįsta, kad Utenos AVA negalėjo savo įsakymu nustatyti privačiam žemės sklypui naujų servitutų.

5Trečiajam suinteresuotajam asmeniui S.K. apie teismo posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka, iš jos gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. S.K. pateiktame prašyme nurodė, kad palaiko pareiškėjo skundo reikalavimą ( b.l.43).

6Skundas tenkintinas.

7Remiantis V.L. ir S.K. žemės sklypo bylos medžiaga nustatyta, kad Molėtų rajono valdybos 1994-11-02 sprendimu Nr.1403 V.L. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko K.L. valdytą 9,61 ha žemės sklypą, suteikiant jam 1,60 ha žemės sklypą, esantį Molėtų rajone, Dailidžių kaime, o Molėtų rajono valdybos 1994-11-02 sprendimu Nr.1402 nuosavybės teisės į buvusio savininko valdytą žemę buvo atkurtos ir S.K., suteikiant jai 3,40 ha žemės sklypą, esantį aukščiau nurodytoje vietovėje (Žemės sklypo byla, b.l.23-24). Molėtų rajono valdybos 1994-12-12 potvarkiu Nr.543-v paminėti du sklypai buvo apjungti V.L. ir S.K. valdymui bendrosios dalinės nuosavybės teise; be to, šiuo potvarkiu apjungtam žemės sklypui buvo nustatyti servitutai kitiems naudotojams važiuoti Dailidžių kaimo keliu bei prieiti ir naudoti poilsiavimui Išnarų ežero pakrante (Žemės sklypo byla, b.l.25). Apjungtas žemės sklypas, nuosavybės teisės į jį bei nustatyti servitutai buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypui suteikiant unikalų Nr. (b.l.7-8). Pagal V.L. prašymą Irenos Klimienės individuli įmonė atliko šio žemės sklypo kadastrinius matavimus, kuriuos pareiškėjas 2008-02-07 pateikė Utenos AVA tvirtinimui ( b.l.5, 44-47). Utenos apskrities viršininkas 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr.14-489 „Dėl žemės sklypo duomenų patvirtinimo Molėtų rajone“ patvirtino V.L. ir S.K. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio sklypo, kadastrinių matavimų duomenis, žemės sklypo vertę, specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (1.1 p. – 1-3 p.), o 1.4 punktu - nustatytus servitutus: servitutą leisti kitiems asmenims eiti, ginti gyvulius 4 m pločio keliu, plane pažymėtu indeksu S/1, kurio plotas 634 m2 , ir servitutą leisti kitiems asmenims eiti, ginti gyvulius 4 m pločio keliu, plane pažymėtu indeksu S/2, kurio plotas 678 m2 (b.l.6).

8LR Civilinio kodekso 4.124 straipsnio 1 dalis nustato, kad servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais - administracinis aktas. Pagal šios teisės normos prasmę, administraciniu aktu servitutas gali būti nustatomas tik tiesiogiai įstatyme numatytais atvejais ir šių atvejų sąrašas negali būti aiškinamas plečiamai. Ginčijamo Utenos AVA įsakymo priėmimo metu atvejus, kada servitutai gali būti nustatomi administraciniu aktu, numatė Žemės įstatymo 23 straipsnis ( 2004-01-27 įstatymo Nr.IX-1983 redakcija). Nurodyto straipsnio 2 dalis nustato, kad administraciniu aktu nustatyti servitutus privatiems žemės sklypams (koks ir yra V.L. bei S.K. bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomas žemės sklypas) yra galimybė tik tokias atvejais: kai kelio servitutas reikalingas privažiuoti ar prieiti prie kapinių, rekreacinių ir kitų gyventojų bendram naudojimui skirtų teritorijų bei gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (3 punktas) ir kai reikia tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius bei takus, jais naudotis ir juos aptarnauti (4 punktas). Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalis įtvirtina nuostatą, kad apskrities viršininkas savo sprendimu servitutus nustato Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Nurodytą tvarką nustato Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289.

9Įvertinus byloje pateiktų rašytinių įrodymų duomenis, bylos proceso dalyvių paaiškinimus bei liudytojos I.Klimienės parodymus apie servitutų nustatymo aplinkybes, daroma išvada, kad administraciniu aktu - Utenos apskrities viršininko 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr.14-489 privačiam žemės sklypui, be Molėtų rajono valdybos 1994-12-12 potvarkiu Nr.543-v nustatytų servitutų, buvo nustatyti du visiškai nauji servitutai. Šie servitutai pagal savo turinį negali būti pripažinti Žemės įstatymo 23 str. 2 d. 3 ir 4 punktuose nurodytais servitutais.

10Be to, teismas daro išvadą, kad bylos duomenys patvirtina, jog ginčijami servitutai buvo nustatyti, nesant atitinkamo teritorijų planavimo dokumento sprendinio. Tokiu teritorijų planavimo dokumentu konkrečiu atveju laikytinas Inturkės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Byloje nustatyta, kad nurodytame žemėtvarkos projekte V.L. ir S.K. suformuotame žemės sklype, pažymėtame Nr.104, Žemės reformos žemėtvarkos projektų parengimo ir ekonominio pagrindimo kaimo vietovėms metodikos nustatyta tvarka nėra suprojektuotų kelio servitutų. Nurodytą aplinkybę patvirtino tiek Utenos AVA atstovė, tiek ir liudytoja I.Klimienė, Inturkės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorė.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, daroma išvada, kad Utenos AVA, nustatydama ginčijamus žemės servitutus, nesilaikė Žemės įstatymo 23 str. 2 d. 3 ir 4 punktų bei Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16 punktų reikalavimų.

12Žemės sklypo byloje esančių dokumentų duomenys patvirtina, kad V.L. ir S.K. valdomas žemės sklypas ribojosi su savivaldybės rajoninės reikšmės keliu Dailydės - Laukininkai, tačiau šis kelias į V.L. ir S.K. suformuoto žemės sklypo plotą nebuvo įskaičiuotas (Žemės sklypo byla, b.l.11-14,18). Be to, nurodytos bylos dokumentų, Inturkės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto bei Inturkės buvusios žemės ūkio įmonės žemės reformos žemėtvarkos preliminaraus projekto duomenys patvirtina, kad žemės sklypas tiesiogiai nesiriboja su Išnarų ežeru, nuo šio vandens telkinio jį skiria ne tik kelias Dailydės - Laukininkai, bet ir kiti žemės sklypai (b.l.49). Atsakovo atstovė nurodė, kad ginčijami servitutai buvo nustatyti, siekiant ištaisyti klaidą, kai paaiškėjo Molėtų rajono valdybos 1994-12-12 potvarkiu Nr.543-v V.L. ir S.K. bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis valdomam sklypui nustatytų servitutų netikslingumas.

13Teismas daro išvadą, kad viešojo administravimo srityje paaiškėjusių klaidų taisymui privalo būti taikomi Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio reikalavimai. Pagal nurodyto straipsnio prasmę, jame nurodyta ištaisymo procedūra negali būti netaikoma toms teisinėms klaidoms, kurių ištaisymas reikštų piliečiui ar kitiems asmenims suteiktos ir pagal nustatytą tvarką įsigaliojusios teisės atėmimą ar suvaržymą, tokios klaidos gali būti taisomos tik gavus piliečio sutikimą ir vykdant atitinkamą administracinę procedūrą arba teismo sprendimu. Teismo nuomone, tai, jog pareiškėjas V.L. pasirašė parengtą žemės sklypo planą su jame įbraižytais servitutais bei pateikė atsakovui prašymą patvirtinti atliktų kadastrinių matavimų duomenis, negali būti laikomos tinkamai išreikšta savininko, valdančio žemės sklypą privačios nuosavybės teise, valia nustatyti savo valdomam turtui servitutų sukeliamus suvaržymus.

14Išdėstytų argumentų pagrindu teismas pripažįsta, kad Utenos AVA 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr.14-489 1.4 punktas, kuriuo pareiškėjui V.L. ir trečiajam suinteresuotajam asmeniui S.K. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame sklype buvo nustatyti du kelio servitutai, yra neteisėtas ir dėl to naikintinas.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR ABTĮ 87 str., 88 str. 1 p., 89str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

16skundą patenkinti.

17Panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr.14-489 1.4 punktą, kuriuo V.L. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame sklype, esančiame Molėtų rajono savivaldybėje, Dailidžių kaime, nustatyti kelio servitutai – servitutas (tarnaujantis daiktas) leisti kitiems asmenims eiti, važiuoti, ginti gyvulius 4 m pločio esamu keliu, plane pažymėtu indeksu S/1, kurio plotas 634 m2 , ir servitutas ( tarnaujantis daiktas) leisti kitiems asmenims eiti, važiuoti, ginti gyvulius 4 m pločio esamu keliu, plane pažymėtu indeksu S/2, kurio plotas 678 m2.

18Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai