Byla Ik-2952-473/2010
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Liudos Arlauskienės ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams advokatui Pauliui Čerkai, advokato padėjėjai Tomai Sajienei, D. V., atsakovės LR finansų ministerijos atstovams Evaldui Kašėtai, Dovilei Rupšytei, Gvidui Dargužui, atsakovės VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ atstovams P. R., A. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Preilos krantas“ skundą atsakovėms LR finansų ministerijai, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu prašydama: 1) panaikinti VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ 2010-04-06 sprendimą Nr. R4-46301(13.2.3); 2) panaikinti LR finansų ministerijos 2010-05-27 sprendimą Nr. ((24.16-03)-5K-5K-1008791)-6K-1005064; 3) pripažinti, kad UAB „Preilos krantas“ projektas „Poilsio namų „Preilos krantas“ įkūrimas“ atitinka LR ūkio ministro 2009-04-30 įsakymu Nr. 4-195 patvirtintos priemonės „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus ir įpareigoti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą atlikti tolesnį UAB „Preilos krantas“ paraiškos vertinimą.

5Skunde (I t., b. l. 1-6) pareiškėja nurodė ir teismo posėdyje jos atstovai paaiškino, kad pateikė Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau - LVPA) paraišką Nr. ( - ) dėl projekto „Poilsio namų „Preilos krantas“ įkūrimas“ (toliau ir - Projektas) finansavimo, pagal priemonę „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ Nr. VP3-1.3-UM-06-K. 2010-04-06 LVPA atmetė pareiškėjos paraišką, kaip neatitinkančią Finansavimo sąlygų aprašo (toliau - ir Aprašas) 1 priedo 24 punkto reikalavimų. Pareiškėja, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 211 punktu, apskundė šį LVPA sprendimą LR finansų ministerijai. Finansų ministerija 2010-05-27 sprendimu Nr. ((24.16-03)-5K-5K-1008791)-6K-1005064 skundą atmetė. Pareiškėja projekto įgyvendinimo metu planuoja rekonstruoti centrinį ir pietinį poilsio pastato korpusus, įrengti turistinės klasės 30 kambarių poilsio namus, patalpas konferencijų, verslo susitikimų organizavimui, SPA, maitinimo bei aktyvaus poilsio paslaugų teikimui. Pareiškėja su paraiška LVPA pateikė visus reikalaujamus galiojančius dokumentus. Paraiška buvo atmesta vien tik tuo pagrindu, jog atsakovių nuomone, pagal pateiktą projektą bei jame numatytus rekonstrukcijos sprendinius neįmanoma nustatyti teikiamo projekto bei jame numatytų veikų ir išlaidų atitikimo Apraše nustatytiems projekto tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimams. Formalus atsakovų nustatytas pažeidimo pagrindas - Aprašo 1 priedo 24 punktas. Šis Aprašo punktas reikalauja pateikti galiojančius dokumentus rekonstrukcijos darbams. Nagrinėjamu atveju, atsakovai neginčija pateiktų dokumentų galiojimo, paraiška yra visiškai sukomplektuota, todėl neaišku, kaip buvo nustatytas reikalavimų neatitikimas. Nesant pažeidimo, paraiškos atmetimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes pateikti rekonstrukcijai reikalingi dokumentai galioja iki 2018 metų, t.y. pateiktas statybos leidimas, techninis projektas bei kiti dokumentai galioja visa apimtimi ir apima planuojamas vykdyti projekto veiklas, kaip pareiškėja ir yra nurodžiusi paraiškoje. Be to, paraiška turi būti vertinama kaip visuma, t.y. projekto pagrįstumas, išlaidos ir kiti faktoriai turi būti nustatinėjami ir vertinami visų pateiktų dokumentų pagrindu. UAB „Preilos krantas“ su paraiška pateikė verslo planą, išreiškė įsipareigojimą įrengti turistinės klasės poilsio namus, įsipareigojimą laikytis visų reikalavimų, įskaitant reikalavimą LVPA pateikti aprašo 99 punkte nurodytą pažymėjimą, taigi visi pareiškėjos veiksmai patvirtina jos pasirengimą projektui, įsipareigojimą sukurti turizmo infrastruktūrą. Prie paraiškos pateikti dokumentai, apibrėžiantys ketinamus atlikti darbus, patvirtina išankstinį pareiškėjos rengimąsi. Todėl, jeigu atsakovai laiko, jog pagal techninį projektą negalima nustatyti projekto pagrįstumo, bei tinkamų finansuoti išlaidų, šį pagrįstumą visapusiškai atskleidžia kiti pateikti duomenys, todėl šis atsakovų atmetimo pagrindas laikytinas nepagrįstu. finansų ministerijos argumentas, jog pareiškėjos 2010-02-23 LVPA raštu buvo paprašyta pateikti projekto korektūrą pakartotinai, ir kad ji turėjo visas galimybes pateikti dokumentus laiku, laikytinas nepagrįstu ir neatitinkančiu faktinės situacijos. Visi nurodytu raštu prašomi dokumentai LVPA buvo pateikti tinkamai ir laiku. Pareiškėja nebuvo informuota, jog pateikti dokumentai neatitinka finansuojamos veiklos ir turi būti pateikti pakartotinai, taigi jai nebuvo suteikta teisė teikti papildomus dokumentus, teikti paaiškinimus ar kitaip ginti savo teises. Apie paraiškos vertinimą, kaip neatitinkančia finansuojamos veiklos, pareiškėja sužinojo tik iš LVPA sprendimo atmesti paraišką. Mano, kad tokie LVPA veiksmai yra neteisėti, todėl LR finansų ministerija nepagrįstai ir neteisėtai patvirtino paraiškos atmetimą. Išlaidų tinkamumui finansuoti yra nustatytos atskiros taisyklės, šios išlaidos vertinamos atskirai, todėl šiuo atveju išlaidų pagrįstumas negali būti pagrindu paraiškos atmetimui remiantis atsakovų nurodytu pažeidimu, pradiniuose vertinimo etapuose, nesuteikiant teisės pareiškėjai pateikti išlaidų pagrįstumą patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Išduotas statybos leidimas neįpareigoja statytojo atlikti statybos darbus, o tik patvirtina, kad ketinami atlikti darbai bus valstybės įgaliotos institucijos prižiūrimi. Negalima atmesti paraiškos vien dėl to, jog pateikti dokumentai leidžia (o neįpareigoja) pareiškėjai atlikti daugiau veiksmų, nei ji nurodo paraiškoje. Projekto korektūra yra leistina ir galima, kaip projekto vykdymo eigos dokumentas ir negali būti teisėtu pagrindu atmesti paraišką. LVPA pagal taisyklių nuostatas galėjo šį klausimą išspręsti įpareigojant pareiškėją pateikti projekto korektūrą iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo, ir tik pareiškėjai nesutikus arba neįvykdžius įpareigojimo, atmesti paraišką. Taip pat, įsipareigojimas ar kitos sąlygos galėjo būti įrašomos į sutartį ir pan., tačiau neadekvačiai buvo pasirinktas paraiškos atmetimo kelias, tokiu būdu pažeidžiant pareiškėjos teises bei teisėtus interesus, nesilaikant proporcingumo principo. LR finansų ministerija, išanalizavusi pareiškėjos skundą dėl LVPA veiksmų visiškai nepasisakė dėl proporcingumo principo pažeidimo.

6Atsakovė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (I t., b. l. 28-31) ir teismo posėdžio metu atsakovės atstovai paaiškino, kad nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad paraiškos administracinės atitikties vertinimo etapas tėra formalus ir jo metu tikrinamas tik pateiktų dokumentų galiojimo faktas ir formali paraiškos komplektacija. Pagal Aprašo reikalavimus kartu su paraiška privalomas pateikti techninis projektas yra vienas esminių projektų vertinimo dokumentų, kurio pagrindu nustatoma projekto metu planuojamų vykdyti veiklų įgyvendinimo realumas, jų apimtis, nustatomas tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų dydis ir t.t. Pareiškėja paraiškos bendrosios (A) dalies 5 lentelėje „Trumpas projekto aprašymas“ nurodė, kad po projekto turistinės klasės poilsio namuose „Preilos krantas“ veiks naujai rekonstruotame bei aprūpintame reikiama įranga pastate, kur bus įrengta 30 numerių nakvynei. Be apgyvendinimo planuojama teikti šias paslaugas: konferencijų, verslo susitikimų organizavimas, patalpų nuoma (salės talpumas - 30 vietų), SPA paslaugos, maitinimo paslaugos (pusryčiai bei pilnai maitinimas konferencijų metu, arba atskirai iš anksto sutarus), aktyvaus poilsio organizavimas. Su paraiška pateiktame verslo plano 3.4 dalyje „Naujo produkto (paslaugos) aprašymas" pateikta analogiška informacija, kad be apgyvendinimo paslaugų (30 numerių), bus teikiamos papildomos konferencijų, verslo susitikimų, patalpų nuomos (salės talpumas - 30 vietų), SPA, maitinimo ir aktyvaus poilsio organizavimo paslaugos. Verslo plano 6.3 dalyje „Planuojamos statybos (infrastruktūros) aprašymas“ nurodyta, kad projekto metu pietiniame korpuse bus įrengta 18 apartamentų, skalbykla, bendro naudojimo patalpos, SPA centras ir konferencijų salė, o centriniame korpuse bus įrengta 12 poilsio namų apartamentų. Tuo tarpu su paraiška pateiktame statybos leidime ir brėžiniuose tėra numatyti tik apartamentai ir butai. Nei konferencijų, nei SPA, nei maitinimo ar kitų paraiškoje ir verslo plane paminėtų paslaugų teikimui būtinų patalpų pateiktuose brėžiniuose nėra numatyta. Agentūra, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 67 punktu, 2010-02-23 d. raštu Nr. R4-2491 (1.10) kreipėsi į pareiškėją ir paprašė iki 2010-03-02 pateikti trūkstamus dokumentus, įskaitant projekto metu numatomų rekonstruoti poilsio namų projektavimo sąlygų sąvadą ir patvirtintą technini projektą, parengtą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Pareiškėja 2010-03-01 pateikė prašymą pratęsti Agentūros prašomų pateikti dokumentų pateikimo terminą iki 2010-03-05 ir Agentūra dėl to neprieštaravo. 2010-03-05 pareiškėja pateikė techninį projektą, tačiau jis taip pat neatitiko paraiškoje numatytų projekto įgyvendinimo metu planuojamų vykdyti veiklų (techniniame projekte numatyti 64 apartamentai ir 2 butai. Nei konferencijų, nei SPA, nei maitinimo ar kitų paraiškoje ir verslo plane paminėtų paslaugų teikimui būtinų patalpų nėra numatyta). Pareiškėjos pateiktame techniniame projekte (kaip ir statybos leidime) ne tik, kad numatyta daugiau veiklų nei nurodyta paraiškoje ir verslo plane, bet ir nenumatyti tokie esminiai sprendiniai kaip konferencijų, SPA, maitinimo ir kitų paraiškoje ir verslo plane paminėtų paslaugų teikimui būtinų patalpų įrengimas, todėl galima daryti išvadą, kad techninis projektas iš esmės neatitinka paraiškoje ir verslo plane numatytų projekto veiklų. Techninis projektas tai vienas esminių paraiškos vertinimo dokumentų. Apraše pareiškėjams pagal priemonę „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ nustatyta pareiga techninį projektą pateikti jau su paraiška. Kadangi pareiškėjas su paraiška nepateikė esminės paraiškos dalies nei iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos, nei jam pasibaigus, jis įgijo pranašumą prieš kitus pareiškėjus pagal tą pačią priemonę, kurie pateikė tinkamai sukomplektuotas paraiškas arba nespėjo laiku pateikti paraiškų iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos. Taip buvo sudarytos prielaidos pažeisti Administravimo ir finansavimo taisyklių 60.1 punkte įtvirtintą lygiateisiškumo principą, kuris reiškia, kad tam tikrame projektų konkurse visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi vertinimo principai. Kvietimo teikti paraiškas pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-06-K metu buvo gautos 102 paraiškos ir prašoma finansavimo suma siekė 471,7 mln. Lt, kai kvietimo teikti paraiškas metu numatyta paskirstyti suma tesiekė 144 mln. Lt. Atsižvelgiant į tai, kad dėl finansavimo gavimo pagal šią priemonę buvo didelis konkursas, pareiškėjos teiginiai, kad Agentūra galėjo vertinti paraišką su projekto esmės neatitinkančiu techniniu projektu, o jo korektūrą leisti atlikti vėliau, yra visiškai nepagrįsti ir sudarantys prielaidas pažeisti lygiateisiškumo principą. Su paraiška UAB „Preilos krantas“ nepateikė techninio projekto (buvo pateikti tik keli brėžiniai), o pats techninis projektas (neatitinkantis paraiškoje ir verslo plane numatyto įgyvendinti projekto) buvo pateiktas tik Agentūrai papildomai paprašius pateikti trūkstamus paraiškos dokumentus. Agentūra pareiškėjo pateiktos paraiškos vertinimo metu laikėsi Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir vertinimo procedūrų reikalavimų ir stengėsi, kad pareiškėjai būtų sudaryta galimybė koreguoti paraiškos trūkumus, tačiau pareiškėja nepateikdama esminių paraiškos dokumentų, akivaizdžiai pažeidė Administravimo ir finansavimo taisyklių 60.1 ir 68 punktus, todėl jos paraiška buvo atmesta.

7Atsakovė LR finansų ministerija su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime teismui (III t., b. l. 167-169) nurodė ir jos atstovai teismo posėdyje paaiškino, kad pareiškėjas teikdamas paraišką techninio projekto nepateikė, vietoje jo pateikdamas tik numatomo rekonstruoti objekto nepatvirtintus brėžinius. LVPA 2010-02-23 raštu Nr. R4-2491(1.10) kreipėsi į pareiškėją ir paprašė pateikti trūkstamus dokumentus. 2010-03-05 pareiškėja pateikė techninį projektą, tačiau jis taip pat neatitiko paraiškoje numatytų projekto įgyvendinimo metu planuojamų vykdyti veiklų (nei konferencijų, nei SPA, nei maitinimo ar kitų paraiškoje ir verslo plane paminėtų paslaugų teikimui būtinų patalpų techniniame projekte nebuvo numatyta). Kartu su paraiška privalomas pateikti techninis projektas yra vienas esminių projektų vertinimo dokumentų, kurio pagrindu nustatoma projekto metu planuojamų vykdyti veiklų įgyvendinimo realumas, jų apimtis, nustatomas tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų dydis ir t. t. Pareiškėja kartu su paraiška privalėjo pateikti reikalaujamus dokumentus (statinio projektavimo sąlygų sąvadą, patvirtintą techninį projektą, leidimą statybos darbams), kurie atitiktų teikiamos projekto paraiškos esmę ir jame numatytas vykdyti veiklas, tam, kad LVPA galėtų tinkamai atlikti paraiškos vertinimą ir nustatyti tinkamų finansuoti išlaidų dydį. Pareiškėja turėjo visas galimybes pateikti projekto veiklas atitinkančius projektavimo sąlygų sąvadą, techninį projektą ir kitus susijusius dokumentus ir paaiškinimus, be to pareiškėja turi būti susipažinusi su Aprašo reikalavimais, tiksliai laikytis paraiškos pildymo instrukcijų, tvarkingai užpildyti kiekvieną paraiškos dalį ir pridėti Apraše reikalaujamus pateikti dokumentus. LVPA 2010-02-23 rašte Nr. R4-2491(131.8) nurodė, kad paraiška bus vertinama pareiškėjos patikslintos informacijos ir papildomai pateiktų dokumentų pagrindu, taigi pareiškėja buvo informuota apie tai, kokios pasekmės laukia laiku nepateikus reikalingų duomenų ir dokumentų. Pareiškėjos argumentai, jog techninio projekto korektūra nekeistų projekto esmės, tikslingumo ir negali būti laikytina teisėti pagrindu paraiškos atmetimui, nes gali būti atlikta bet kuriuo metu iki sutarties pasirašymo, nepagrįsti. Pagal Aprašo 1 priedo 24 punkto reikalavimus yra nustatyta pareiga techninį projektą pateikti jau su paraiška, nes jis yra vienas esminių paraiškos vertinimo dokumentų. Atsižvelgiant į tai, kad pagal pareiškėjos pateiktą techninį projektą neįmanoma nustatyti tinkami finansuoti išlaidų dydžio, planuojamų veiklų apimčių ir realumo, leidimas pareiškėjai atlikti techninio projekto korektūrą iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo ir vėliau pažeistų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443, 60.1 punkte įtvirtintą lygiateisiškumo principą kitų pareiškėjų atžvilgiu. Priemonė „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ yra įgyvendinama konkurso būdu ir pagal pateiktas paraiškas prašoma ES fondų lėšų suma daugiau nei 3 kartus viršija šios priemonės kvietimui teikti paraiškas skirtą sumą, todėl ypatingai svarbu, kad LVPA sudarytų vienodas sąlygas vertinant visas pateiktas paraiškas finansavimui ES fondų lėšomis gauti pagal priemonę. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad paraiška Nr. ( - ) „Poilsio namų „Preilos krantas“ įkūrimas“ atmesta teisėtai, nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 60.4 punkte nustatyto proporcingumo principo, pagal kurį sprendimas atmesti paraišką turi būti adekvatus neatitikties vertinimo kriterijams mastui, taip pat įtakai vertinimo procesui ir rezultatams. Finansų ministerija atsižvelgdama į tai, kad kartu su paraiška (bei papildomais dokumentais) pateikti reikiami dokumentai neatitiko planuojamo įgyvendinti projekto bei ES fondų lėšomis prašomų finansuoti veiklų esmės, kuri buvo deklaruojama pradinėje projekto paraiškoje bei papildomai pateiktuose dokumentuose, bei į tai, kad paraiškos atmetimas nepažeidžia Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 60.4 punkte nustatyto proporcingumo principo bei įgyvendina Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 60.1 punkte nustatytą lygiateisiškumo principą, mano, kad skundo reikalavimai yra nepagrįsti ir neteisėti.

8Faktinės bylos aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados.

9Byloje nustatyta, kad pareiškėja pateikė VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (toliau - LVPA) paraišką Nr. ( - ) dėl projekto „Poilsio namų „Preilos krantas“ įkūrimas“ (toliau ir - Projektas) finansavimo, pagal priemonę „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ Nr. VP3-1.3-UM-06-K. Paraiškos ir su ja pateiktų dokumentų duomenimis, pareiškėja projekto įgyvendinimo metu planavo rekonstruoti centrinį ir pietinį poilsio pastato korpusus, įrengti turistinės klasės 30 kambarių poilsio namus, patalpas konferencijų, verslo susitikimų organizavimui, SPA, maitinimo bei aktyvaus poilsio paslaugų teikimui. Kartu su paraiška pateiktas Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2008 m. gruodžio 12 d. statybos leidimas Nr. ( - ), išduotas poilsio pastato, kurį sudaro 64 poilsio apartamentai ir 2 butai, rekonstrukcijos darbams (ūkio būdu) vykdyti (I t., b. l. 43-243, II t., b. l. 1-42).

10LVPA 2010 m. vasario 23 d. raštu Nr. R4-2491 (1.10) kreipėsi į pareiškėją ir paprašė iki 2010 m. kovo 2 d. pateikti tolesniam paraiškos vertinimui būtinus dokumentus ir duomenis, įskaitant projekto metu numatomų rekonstruoti poilsio namų projektavimo sąlygų sąvadą ir patvirtintą techninį projektą, parengtą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Nurodė, kad paraiška bus vertinama pareiškėjo patikslintos informacijos ir papildomai pateiktų dokumentų pagrindu (II t., b. l. 43-46). Atsižvelgiant į pareiškėjas 2010 m. kovo 1 d. prašymą (II t., b. l. 47), LVPA 2010-03-03 raštu Nr. R4-2873(1.10) dokumentų pateikimo terminas pratęstas iki 2010 m. kovo 5 d. (b. l. 48).

11Pareiškėja 2010-03-05 pateikė Agentūrai prašomus papildomus dokumentus, bei poilsio pastato rekonstrukcijos techninį projektą parengtą pagal 2008 m. sausio 29 d. Neringos savivaldybės administracijos išduotą projektavimo sąlygų sąvadą ( - ). Techninio projekto sprendiniuose numatyta poilsio pastato pietiniame korpuse įrengti 18 apartamentų su sanitariniais mazgais ir šeimininkų butą per du aukštus. Pietinio korpuso pirmame, antrame aukštuose bei mansardoje suprojektuota 14 apartamentų su mini virtuvės, miegamojo ir poilsio zona. Kiekviename apartamente numatytas sanitarinis mazgas su praustuvu, klozetu ir duso kabina. Prie kiekvieno projektuojamo pirmo aukšto apartamento numatyta lauko terasa, antrame aukšte suprojektuoti balkonai. Rytinėje korpuso dalyje numatytas šeimininkų butas per du aukštus. Centrinio pastato korpuso pirmame, antrame aukštuose bei mansardoje suprojektuota 12 apartamentų su mini virtuvės, miegamojo, poilsio zona, atviromis lauko terasomis pirmame aukšte ir balkonais antrame aukšte. Projektuojamų apartamentų plotai siekia nuo 24 iki 57 kv.m. (II t. b. l. 49-196, III t, b. l. 1-140).

12Atsakovė LVPA vertindama UAB „Preilos krantas“ paraišką 2010-03-10 parengė paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. ( - ) (III t., b. l. 141-153). LVPA direktorius, atsižvelgdamas į vertinimo išvadas, 2010-04-02 įsakymu Nr. R1-152(13.1.1) atmetė pareiškėjos paraišką, kaip neatitinkančią Finansavimo sąlygų apraše nustatytų administracinė atitikties vertinimo reikalavimų (III t., b. l. 154).

13LVPA 2010-04-06 raštu Nr. R4-4630(13.2.3) informavo pareiškėją, kad jos paraiška atmesta, kaip neatitinkanti Finansavimo sąlygų aprašo (toliau - ir Aprašas) 1 priedo 24 punkto reikalavimų. Nurodyta, kad atsižvelgiant į techniniame projekte pateiktą informaciją, projektuojamos poilsio pastato patalpos neatitinka paraiškoje paramos lėšomis prašomų finansuoti turistinės klasės poilsio namų rekonstrukcijos darbų pobūdžio bei tikslo. Pateiktas projektavimo sąlygų sąvadas, techninis projektas bei išduotas statybos leidimas, skirtas poilsio pastato rekonstrukcijos darbams, kurie neatitinka teikiamo projekto tikslo, uždavinių bei jame numatytų veiklų: turistinės klasės 30 kambarių poilsio namų, konferencijų, verslo susitikimų organizavimo, SPA, maitinimo bei aktyvaus poilsio paslaugų patalpų statybos/rekonstrukcijos. Kartu su paraiška pateikto Neringos savivaldybės administracijos 2009 m. spalio 20 d. rašto Nr. (4.16)V15-2365 „Dėl 2008-12-12 statybos leidimo Nr. ( - ) pataisymo” duomenimis, objektui išduoto statybos leidimo taisymas vadovaujantis tik statytojo prašymu bei pataisytais brėžiniais neįmanomas, siekiant įgyvendinti teikiamą projektą ir rekonstruojamame poilsio pastate įrengti projekte numatytos paskirties patalpas būtina parengti techninio projekto korektūrą. Paraiškos pateikimo metu bei iki projekto administracinės atitikties vertinimo pabaigos techninio projekto korektūra nėra atlikta, ją numatoma atlikti tik parengus statinio darbo projektą (II t., b. l. 155-156).

14Pareiškėja, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 211 punktu, 2010-04-15 apskundė šį LVPA sprendimą LR finansų ministerijai (III t., b. l. 157-159). Finansų ministerija 2010-05-27 sprendimu Nr. ((24.16-03)-5K-5K-1008791)-6K-1005064 skundą atmetė (III t., b. l. 170-171).

15Kaip minėta, pareiškėja skunde prašo teismo panaikinti LVPA 2010-04-06 rašte Nr. R4-4630(13.2.3) ir Finansų ministerijos 2010-05-27 rašte Nr. ((24.16-03)-5K-5K-1008791)-6K-1005064 išdėstytus sprendimus.

16Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą reglamentuoja LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 131-5682) patvirtintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), nustatančios projektų, įgyvendinamų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, Ekonomikos augimo veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. ( - ), Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. ( - ) (toliau kartu vadinama – veiksmų programos) (išskyrus veiksmų programų techninės paramos prioritetus), bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) fondų lėšų (toliau vadinama – projektai), atrankos būdus, kvietimų teikti paraiškas, projektų vertinimo ir atrankos, projektų tinkamoms išlaidoms finansuoti skiriamų ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydžio nustatymo, išlaidų apmokėjimo, projektų administravimo ir skundų nagrinėjimo tvarką, taip pat ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, kurioms Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. ( - )), priskirta atsakomybė ir nustatytos funkcijos, įgyvendinančiųjų institucijų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų veiksmus administruojant ir finansuojant projektus.

17Taisyklių 60 p. numatyta, kad paraiškų vertinimo tvarka turi užtikrinti, kad bus laikomasi šių principų: lygiateisiškumo – tam tikrame projektų konkurse visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi vertinimo principai; skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės – ES fondų lėšas administruojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms turi būti sudaromos sąlygos nustatyti vertinimą atlikusius ir sprendimą priėmusius asmenis; visi vertintojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą ir būti supažindinti su savo funkcijomis ir atsakomybe atliekant vertinimą; vertinimo rezultatai turi būti viešinami šių Taisyklių nustatyta tvarka; profesionalumo ir efektyvumo – vertinimui atlikti turi būti pasitelkiami atitinkamos kompetencijos specialistai; vertinimo procesas turi būti tinkamai organizuojamas; proporcingumo – sprendimas atmesti paraišką turi būti adekvatus neatitikties vertinimo kriterijams mastui, taip pat įtakai vertinimo procesui ir rezultatams; konfidencialumo.

18Pagal Taisyklių 68 p., jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, įgyvendinančioji institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką.

19Kaip minėta, UAB „Preilos krantas“ paraiška atmesta kaip neatitinkanti VP3-1.3-ŪM-06-K priemonės „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 4-195 (Žin., 2009, Nr. 58-2259) (toliau - Aprašas), 1 priedo 24 punkto reikalavimų. Aprašo 1 priedo 24 punkte nustatyta, kad projekte numatant naują statybą, rekonstrukciją, kartu su paraiška turi būti pateiktas galiojantis teisės aktų nustatyta tvarka išduotas statinio (-ių) projektavimo sąlygų sąvadas ir patvirtintas techninis projektas arba leidimas statybos darbams.

20Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja LVPA pateiktos paraiškos Nr. ( - ) dėl projekto „Poilsio namų „Preilos krantas“ įkūrimas“ finansavimo, pagal priemonę „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ Nr. VP3-1.3-UM-06-K bendrosios (A) dalies 5 lentelėje „Trumpas projekto aprašymas“ nurodė, kad po projekto turistinės klasės poilsio namuose „Preilos krantas“ veiks naujai rekonstruotame bei aprūpintame reikiama įranga pastate, kur bus įrengta 30 numerių nakvynei. Be apgyvendinimo planuojama teikti šias paslaugas: konferencijų, verslo susitikimų organizavimas, patalpų nuoma (salės talpumas - 30 vietų), SPA paslaugos, maitinimo paslaugos (pusryčiai bei pilnai maitinimas konferencijų metu, arba atskirai iš anksto sutarus), aktyvaus poilsio organizavimas. Su paraiška pateiktame verslo plano 3.4 dalyje „Naujo produkto (paslaugos) aprašymas” pateikta analogiška informacija, kad be apgyvendinimo paslaugų (30 numerių), bus teikiamos papildomos konferencijų, verslo susitikimų, patalpų nuomos (salės talpumas - 30 vietų), SPA, maitinimo ir aktyvaus poilsio organizavimo paslaugos. Verslo plano 6.3 dalyje „Planuojamos statybos (infrastruktūros) aprašymas“ nurodyta, kad projekto metu pietiniame korpuse bus įrengta 18 apartamentų, skalbykla, bendro naudojimo patalpos, SPA centras ir konferencijų salė, o centriniame korpuse bus įrengta 12 poilsio namų apartamentų. Su paraiška pateiktas Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2008 m. gruodžio 12 d. statybos leidimas Nr. ( - ) su brėžiniais, išduotas poilsio pastato, kurį sudaro 64 poilsio apartamentai ir 2 butai, rekonstrukcijos darbams (ūkio būdu) vykdyti. UAB „Preilos krantas“ 2010-03-05 papildomai pateiktas poilsio pastato rekonstrukcijos techninis projektas (II t., b. l. 165-196, II t., b. l. 1-140) parengtas pagal 2008 m. sausio 29 d. Neringos savivaldybės administracijos išduotą projektavimo sąlygų sąvadą ( - ) (II t., b. l. 151-152, 153-164). Techninio projekto sprendiniuose numatyta poilsio pastato pietiniame korpuse įrengti 18 apartamentų su sanitariniais mazgais ir šeimininkų butą per du aukštus. Pietinio korpuso pirmame, antrame aukštuose bei mansardoje suprojektuota 14 apartamentų su mini virtuvės, miegamojo ir poilsio zona. Kiekviename apartamente numatytas sanitarinis mazgas su praustuvu, klozetu ir duso kabina. Prie kiekvieno projektuojamo pirmo aukšto apartamento numatyta lauko terasa, antrame aukšte suprojektuoti balkonai. Rytinėje korpuso dalyje numatytas šeimininkų butas per du aukštus. Centrinio pastato korpuso pirmame, antrame aukštuose bei mansardoje suprojektuota 12 apartamentų su mini virtuvės, miegamojo, poilsio zona, atviromis lauko terasomis pirmame aukšte ir balkonais antrame aukšte. Projektuojamų apartamentų plotai siekia nuo 24 iki 57 kv.m.

21Pagal Aprašo reikalavimus kartu su paraiška privalomas pateikti techninis projektas yra vienas esminių projektų vertinimo dokumentų, kurio pagrindu nustatoma projekto metu planuojamų vykdyti veiklų įgyvendinimo realumas, jų apimtis, nustatomas tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų dydis ir kt. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjos pateiktame techniniame projekte bei statybos leidime numatyta daugiau veiklų nei nurodyta paraiškoje ir verslo plane, ir nenumatyti tokie esminiai sprendiniai kaip konferencijų, SPA, maitinimo ir kitų paraiškoje ir verslo plane paminėtų paslaugų teikimui būtinų patalpų įrengimas. Atsižvelgiant į tai atsakovės pagrįstai padarė išvadą, kad techninis projektas iš esmės neatitinka paraiškoje ir verslo plane numatytų projekto veiklų.

22Kaip minėta, nustačius, kad paraiškos įvertinimui atlikti trūksta dokumentų, LVPA 2010-02-23 raštu pareiškėja buvo paprašyta pateikti papildomus dokumentus ir duomenis, tarp jų statinio projektavimo sąlygų sąvadą, patvirtintą techninį projektą ir leidimą statybos darbams ir 2010-03-05 pareiškėja turimus dokumentus pateikė. Pateikta medžiaga ir bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas turėjo visas galimybes pateikti projekto veiklas atitinkančius projektavimo sąlygų sąvadą, techninį projektą ir kitus susijusius dokumentus ir paaiškinimus. Pareiškėja taip pat nurodė, kad nors statybos leidime numatyta 30 apartamentų ir vienas butas, gavus paramą, galima būtų pakeisti vienos patalpos paskirtį – vietoj buto įrengti konferencijų salę ar mini SPA. Negavus paramos, koreguoti techninį projektą ir keisti paskirtį netikslinga (IV t., b. l. 12-17). Pareiškėja teismui nurodo, jog techninio projekto korektūra nekeistų projekto esmės, tikslingumo ir negali būti laikoma teisėtu pagrindu paraiškos atmetimui, nes korektūra gali būti atlikta bet kuriuo metu iki sutarties pasirašymo. Šie pareiškėjos argumentai nepagrįsti, nes Aprašo 1 priedo 24 punkte nustatyta pareiga parengtą techninį projektą pateikti jau su paraiška, nes jis yra vienas esminių paraiškos vertinimo dokumentų. Kadangi pagal pareiškėjos pateiktą techninį projektą neįmanoma buvo nustatyti tinkamų finansuoti išlaidų dydžio, planuojamų veiklų apimčių ir realumo, leidimas pareiškėjai atlikti techninio projekto korektūrą iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo ir vėliau pažeistų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, 60.1 punkte įtvirtintą lygiateisiškumo principą kitų asmenų pageidaujančių gauti paramą atžvilgiu. To labiau, kad, kaip nurodo atsakovai, priemonė „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ yra įgyvendinama konkurso būdu ir pagal pateiktas paraiškas prašoma ES fondų lėšų suma daugiau nei 3 kartus viršija šios priemonės kvietimui teikti paraiškas skirtą sumą, todėl ypatingai svarbu, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos vertinant visas pateiktas paraiškas finansavimui ES fondų lėšomis gauti pagal šią priemonę. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad paraiška Nr. ( - ) „Poilsio namų „Preilos krantas“ įkūrimas“ atmesta pagrįstai, nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 60.4 punkte nustatyto proporcingumo principo, pagal kurį sprendimas atmesti paraišką turi būti adekvatus neatitikties vertinimo kriterijams mastui, taip pat įtakai vertinimo procesui ir rezultatams.

23Atsižvelgęs į byloje nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių visumą, teismas daro išvadą, kad pareiškėja, nepateikdama esminių paraiškos dokumentų, pažeidė Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 60.1 ir 68 punktus, nes pareiškėjos pateiktas techninis projektas iš esmės neatitiko paraiškoje ir verslo plane numatytų projekto veiklų ir paraiškos pateikimo metu bei iki projekto administracinės atitikties vertinimo pabaigos techninio projekto korektūra nebuvo atlikta. Todėl paraiška pagrįstai buvo atmesta ir pareiškėja apie tai informuota 2010-04-06 raštu Nr. R4-4630(13.2.3). Paraiškos vertinimo metu Agentūra laikėsi Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir vertinimo procedūrų reikalavimų ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, o Finansų ministerija, 2010-05-27 raštu Nr. ((24.16-03)-5K-5K-1008791)-6K-1005064 ikiteismine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, pagrįstai jį atmetė. Konstatavus, kad skundžiami sprendimai teisėti ir pagrįsti, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos skundą (LR ABTĮ 57 str., 88 str. 1 d. 1 p.).

24Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais,

Nutarė

26pareiškėjos UAB „Preilos krantas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
2. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 4. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu prašydama: 1) panaikinti VšĮ... 5. Skunde (I t., b. l. 1-6) pareiškėja nurodė ir teismo posėdyje jos atstovai... 6. Atsakovė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra su skundu nesutinka, prašo... 7. Atsakovė LR finansų ministerija su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip... 8. Faktinės bylos aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados.... 9. Byloje nustatyta, kad pareiškėja pateikė VšĮ „Lietuvos verslo paramos... 10. LVPA 2010 m. vasario 23 d. raštu Nr. R4-2491 (1.10) kreipėsi į pareiškėją... 11. Pareiškėja 2010-03-05 pateikė Agentūrai prašomus papildomus dokumentus,... 12. Atsakovė LVPA vertindama UAB „Preilos krantas“ paraišką 2010-03-10... 13. LVPA 2010-04-06 raštu Nr. R4-4630(13.2.3) informavo pareiškėją, kad jos... 14. Pareiškėja, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių... 15. Kaip minėta, pareiškėja skunde prašo teismo panaikinti LVPA 2010-04-06... 16. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą reglamentuoja LR... 17. Taisyklių 60 p. numatyta, kad paraiškų vertinimo tvarka turi užtikrinti,... 18. Pagal Taisyklių 68 p., jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą... 19. Kaip minėta, UAB „Preilos krantas“ paraiška atmesta kaip neatitinkanti... 20. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja LVPA pateiktos paraiškos Nr. 21. Pagal Aprašo reikalavimus kartu su paraiška privalomas pateikti techninis... 22. Kaip minėta, nustačius, kad paraiškos įvertinimui atlikti trūksta... 23. Atsižvelgęs į byloje nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių visumą,... 24. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių... 26. pareiškėjos UAB „Preilos krantas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...