Byla 2-5884-881/2013
Dėl BUAB ,,Uklara“ 2013 m. spalio 1 d. kreditorių komiteto nutarimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo A. L. skundą dėl BUAB ,,Uklara“ 2013 m. spalio 1 d. kreditorių komiteto nutarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Pareiškėjas A. L. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti BUAB ,,Uklara“ 2013 m. spalio 1 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtą nutarimą – įkeisto BUAB ,,Uklara“ turto atskirai nevertinti ir atsižvelgti į paskutinį turimą BUAB ,,Uklara“ kreditoriaus AB ,,DNB bankas“ vertinimą; visą BUAB ,,Uklara“ turtą, įskaitant ir įkeistą nekilnojamąjį turtą su teise į žemės nuomą pardavinėti kaip vieną turtinį vienetą viešose varžytinėse už 800 000 Lt kainą, kurią sudaro 10 000 Lt neįkeisto turto vertė ir 790 000 Lt AB ,,DNB bankas“ įkeisto turto vertė; nepardavus įkeisto turto pirmose varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą, kuris spręs dėl tolimesnio turto pardavimo kainos ir tvarkos; turto pardavimą vykdyti vadovaujantis 2001 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka.

3Nurodo, kad 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo sušauktas antrasis BUAB ,,Uklara“ kreditorių susirinkimas, kuris, nesant kvorumo, buvo paskelbtas neįvykusiu, todėl 2013 m. spalio 1 d. įvyko BUAB ,,Uklara“ pakartotinis kreditorių susirinkimas, kuriame, be kitų klausimų, buvo sprendžiamas ir klausimas dėl BUAB ,,Uklara“ turto realizavimo kainos ir tvarkos. Priimtu nutarimu buvo pažeistos kreditoriaus teisės bei teisėti interesai gauti savo finansinio reikalavimo patenkinimą iš realizuoto bankrutuojančiai bendrovei priklausančio turto vertės. Ginčijamas nutarimas buvo priimtas pagal kreditoriaus AB ,,DNB bankas“ balsavimo raštu biuletenyje pasiūlytą nutarimo projektą ir vien tik šio kreditoriaus balsais, sudarančiais 43,859 proc. nuo teismo patvirtintos finansinių reikalavimų sumos. Kiti BUAB ,,Uklara“ kreditoriai, įskaitant A. L., apie šį nutarimo projektą objektyviai nežinojo ir dėl jo negalėjo balsuoti. Ginčijamame nutarime minimas paskutinis BUAB ,,Uklara“ turto vertinimas buvo atliktas 2012 m. balandžio 18 d. Be to, vertinimas, kuriuo remiantis buvo nustatyta turto pardavimo kaina buvo atliktas paties kreditoriaus vidiniam naudojimui prieš 1,5 metų, todėl objektyviai neatspindi realios turto vertės. Kadangi buvo nuspręsta turtą parduoti už pernelyg žemą kainą, realizavus turtą visos lėšos bus perduotos įkaito turėtojui ir padengtos administravimo išlaidos, o kitų kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui lėšų neliks, tokiu būdu priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia visų BUAB ,,Uklara“ kreditorių teises ir teisėtus interesus.

4Atsakovas BUAB ,,Uklara“ atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašo jį skundą spręsti teismo nuožiūra, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais. Nurodo, kad pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių patvirtintų finansinių reikalavimų suma yra 1 258 483,83 Lt, t. y. 85,513 proc. nuo visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, jeigu už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Kadangi susirinkime dalyvavo 85,513 procentų visų kreditorių, o už nutarimą ,,už“ balsavo 43,895 proc. kreditorių, nutarimas yra teisėtas. Kadangi tai daugumos kreditorių valios išraiška, vien tik skirtingas kreditorių suvokimas dėl konkrečiu atveju ekonomiškai naudingesnio sprendimo nėra pagrindas paneigti teisėtai priėmusių nutarimą kreditorių valios.

5Skundas tenkinamas.

6CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Uklara“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi teismas paskyrė UAB ,,Insolvensa“.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 ,,Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 16 punkte išaiškinta, kad teismine tvarka nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo ar komiteto nutarimų teisėtumo būtina patikrinti, ar tie nutarimai priimti nepažeidžiant įstatymu nustatytos jų priėmimo tvarkos.

9Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (,,už“ ar ,,prieš“) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu. Jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius per 15 dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą. Jis turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę, išskyrus nutarimus dėl įmonės bankroto proceso ne teismo tvarka ir dėl taikos sutarties. Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 2-4 d.).

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo sušauktas BUAB ,,Uklara“ kreditorių susirinkimas, kuris nesant kvorumo buvo paskelbtas neįvykusiu.

112013 m. spalio 1 d. įvyko pakartotinis BUAB ,,Uklara“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiama dėl BUAB ,,Uklara“ turto realizavimo tvarkos ir kainos. Antruoju darbotvarkės klausimu buvo pateikti svarstyti trys nutarimo projektai: pirma, BUAB ,,Uklara“ bankroto administratorius pateikė projektą pardavinėti visą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą komplekse viešose varžytynėse už 1 444 000 Lt, nepavykus turto parduoti, antrose varžytynėse nustatyti

121 155 200 Lt turto kainą, trečias ir ketvirtas varžytynes skelbti tik neįvykus pirmosioms ir antrosioms varžytinėms, turto pardavimo kainą trečiose varžytynėse nustatyti 866 40 Lt, ketvirtose – 577 600 Lt; antra, VMI prie Finansų ministerijos ir VĮ Turto bankas pateikė projektą pardavinėti visą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą komplekse viešose varžytynėse, turto kainą pirmose varžytynėse nustatant 1 444 000 Lt, antrose – 1 155 000 Lt, trečiose – 866 400 Lt, nepardavus turto trečiose varžytynėse kviesti kreditorių susirinkimą; trečia, AB ,,DNB bankas“ pasiūlė projektą įkeisto turto atskirai nevertinti ir atsižvelgti į paskutinį banko vertinimą, visą įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą nekilnojamąjį turtą su teise į žemės nuomą, pardavinėti kaip vieną turtinį vienetą viešose varžytynėse už 800 000 Lt kainą, kurią sudaro 10 000 Lt neįkeisto turto vertė ir 790 000 Lt kreditoriui AB ,,DNB bankas“ įkeisto turto vertė, nepardavus turto pirmose varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą, kuris spręs dėl tolimesnio turto pardavimo kainos ir tvarkos, turto pardavimą vykdyti vadovaujantis 2001 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka.

13Į kreditorių susirinkimą neatvyko nei vienas kreditorius. Kreditoriai AB ,,DNB bankas“, VMI prie Finansų ministerijos, VĮ Turto bankas, Vilniaus teritorinė muitinė, Ukmergės rajono savivaldybės administracija, VSDFV Utenos skyrius, A. L. pateikė balsavimo raštu biuletenius. Iš viso buvo balsavimo raštu biuletenius pateikė kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro 1 258 483,83 Lt (iš viso patvirtina 1 471 686 Lt finansinių reikalavimų), t. y. 85,513 proc. visų teismo patvirtintų BUAB ,,Uklara“ finansinių reikalavimų sumos.

14Kaip jau minėta, pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavo 85,513 procentų visų kreditorių. Už antruoju darbotvarkės klausimu pažymėtą nutarimą, kurį pasiūlė kreditorius AB ,,DNB bankas“ ir skundu ginčija pareiškėjas, ,,už“ balsavo 645 461,77 balsus turintis kreditorius AB ,,DNB bankas“, tai sudaro 43,895 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos.

15Iš esmės kreditorius A. L. neginčija pakartotinio kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo teisėtumo tuo pagrindu, jog nutarimas priimtas pažeidžiant įstatymu nustatytą jo priėmimo tvarką, t. y. neginčija nutarimo priėmimo formos. Tačiau ginčija šio nutarimo turinį tuo aspektu, jog jo nuomone, priimtas nutarimas yra neteisingas, priimtas vienasmeniškai didžiausio kreditoriaus, todėl yra neteisingas ir pažeidžiantis kitų BUAB ,,Uklara“ kreditorių teises bei teisėtus interesus.

16Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, jog kreditorių susirinkimo nutarimai, jeigu nėra konstatuojama procedūrinių jų priėmimo pažeidimų, teismo gali būti panaikinami tokiu atveju, jeigu konstatuojamas jų prieštaravimas imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui arba teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams.

17Nagrinėjamu atveju procedūrinių ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo pažeidimų nėra konstatuota, tokiais pažeidimais nėra grindžiamas ir pareiškėjų.

18Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. vasario 27 d. nutartyje Nr. 2-570/2012 yra išaiškinęs, jog vykdyti įmonės bankroto procedūras yra pavesta ne valdžios institucijoms, o įmonės kreditorių visumai – kreditorių susirinkimui ar kreditorių komitetui, jei toks sudaromas (ĮBĮ 21, 23, 25 str.). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su įmonės veikla susijusius klausimus, kaip, pavyzdžiui, tęs ar nutrauks įmonė savo ūkinę komercinę veiklą, kaip bus disponuojama įmonės turtu, įmonė bus likviduojama ar bus sudaryta taikos sutartis. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Teismo vaidmuo tokio pobūdžio ginčuose iš esmės nėra nukreiptas į skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo ekonominio pagrįstumo ir naudingumo vertinimą. Būtent įmonės kreditoriai, veikdami kaip bonus pater familias, yra suinteresuoti savo reikalavimų patenkinimu ir į šį tikslą nukreiptų sprendimų priėmimu. Kolegijos manymu, panaikinti kreditorių priimtą nutarimą remiantis ekonominio pobūdžio argumentais būtų reikalinga tuomet, kai toks nutarimas akivaizdžiai prieštarautų ekonominei logikai ir negalėtų būti pateisintas jokiais racionaliais motyvais. Tuo tarpu vien tik skirtingas kreditorių suvokimas dėl konkrečiu atveju ekonomiškai naudingesnio sprendimo nėra pagrindas paneigti teisėtai nutarimą priėmusių kreditorių valios.

19Kaip matyti iš ginčijamo nutarimo, paskutinis BUAB ,,Uklara“ turto vertinimas buvo atliktas 2012 m. balandžio 18 d. Vertinimas, kuriuo remiantis buvo nustatyta turto pardavimo kaina buvo atliktas paties kreditoriaus vidiniam naudojimui prieš 1,5 metų, dar nesibaigus ekonominei krizei, todėl teismas sprendžia, jog jis objektyviai neatspindi realios atsakovo turto vertės. Todėl teismo vertinimu, nepagrįstai buvo nuspręsta turtą parduoti už pernelyg žemą kainą, juolab, kad realizavus turtą visos lėšos bus perduotos įkaito turėtojui ir padengtos administravimo išlaidos, o kitų kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui lėšų neliks. Tokiu būdu priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia visų BUAB ,,Uklara“ kreditorių teises ir teisėtus interesus, o nustatyta turto pardavimo kaina, kuomet net pats administratorius, kuris geriausia susipažinęs su realia situacija, siūlė beveik dvigubai didesnę turto pardavimo pirmosios varžytinėse kainą, yra ekonomiškai nenaudinga, nepagrįsta ir neprotinga. Taigi teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nuspręsta įkeisto BUAB ,,Uklara“ turto atskirai nevertinti ir atsižvelgti į paskutinį turimą BUAB ,,Uklara“ kreditoriaus AB ,,DNB bankas“ vertinimą; visą BUAB ,,Uklara“ turtą, įskaitant ir įkeistą nekilnojamąjį turtą su teise į žemės nuomą pardavinėti kaip vieną turtinį vienetą viešose varžytinėse už 800 000 Lt kainą, kurią sudaro 10 000 Lt neįkeisto turto vertė ir 790 000 Lt AB ,,DNB bankas“ įkeisto turto vertė; nepardavus įkeisto turto pirmose varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą, kuris spręs dėl tolimesnio turto pardavimo kainos ir tvarkos; turto pardavimą vykdyti vadovaujantis 2001 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka, neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, todėl teismas sprendžia, jog egzistuoja pagrindas pripažinti negaliojančiu 2013 m. spalio 1 d. BUAB ,,Uklara“ pakartotiniame kreditorių susitinkime antruoju darbotvarkės klausiamu priimtą nutarimą, kaip prieštaraujantį teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams ir grąžinti jį iš naujo spręsti kreditorių susirinkimui.

20Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymu, CPK 256 straipsniu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

21pripažinti negaliojančiu BUAB ,,Uklara“ 2013 m. spalio 1 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtą nutarimą – įkeisto BUAB ,,Uklara“ turto atskirai nevertinti ir atsižvelgti į paskutinį turimą BUAB ,,Uklara“ kreditoriaus AB ,,DNB bankas“ vertinimą; visą BUAB ,,Uklara“ turtą, įskaitant ir įkeistą nekilnojamąjį turtą su teise į žemės nuomą pardavinėti kaip vieną turtinį vienetą viešose varžytinėse už 800 000 Lt kainą, kurią sudaro 10 000 Lt neįkeisto turto vertė ir 790 000 Lt AB ,,DNB bankas“ įkeisto turto vertė; nepardavus įkeisto turto pirmose varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą, kuris spręs dėl tolimesnio turto pardavimo kainos ir tvarkos; turto pardavimą vykdyti vadovaujantis 2001 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka – ir klausimą perduoti iš naujo svarstyti BUAB ,,Uklara“ kreditorių susirinkimui.

22Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

23Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Pareiškėjas A. L. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti BUAB... 3. Nurodo, kad 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo sušauktas antrasis BUAB ,,Uklara“... 4. Atsakovas BUAB ,,Uklara“ atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašo jį... 5. Skundas tenkinamas.... 6. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33... 9. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditorių... 10. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo sušauktas BUAB... 11. 2013 m. spalio 1 d. įvyko pakartotinis BUAB ,,Uklara“ kreditorių... 12. 1 155 200 Lt turto kainą, trečias ir ketvirtas varžytynes skelbti tik... 13. Į kreditorių susirinkimą neatvyko nei vienas kreditorius. Kreditoriai AB... 14. Kaip jau minėta, pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavo 85,513... 15. Iš esmės kreditorius A. L. neginčija pakartotinio kreditorių susirinkimo... 16. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, jog kreditorių susirinkimo... 17. Nagrinėjamu atveju procedūrinių ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo... 18. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. vasario 27 d. nutartyje Nr. 2-570/2012 yra... 19. Kaip matyti iš ginčijamo nutarimo, paskutinis BUAB ,,Uklara“ turto... 20. Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis Įmonių bankroto... 21. pripažinti negaliojančiu BUAB ,,Uklara“ 2013 m. spalio 1 d. pakartotiniame... 22. Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 23. Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...