Byla AS-62-215-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Laimučio Alechnavičiaus ir Vaidos Urmonaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Č. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Č. K. skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijai ir tarybai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Č. K. skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas:

51) atnaujinti terminą skundui paduoti dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“ panaikinimo;

62) panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“;

73) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“;

84) pripažinti nepagrįstu ir panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. S-2730 (8.9) „Dėl organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo detaliojo plano rengimui“ bei įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perleisti pareiškėjui Č. K. teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas bei sudaryti sutartį dėl žemės sklypo (adresas Šiaulių r., ( - )) detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo – priėmimo.

9Taip pat pareiškėjas prašė taikyti ginčijamų aktų laikiną sustabdymą, kadangi nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Nurodė, jog specialiojo plano pagrindu yra rengiamas detalusis planas, todėl specialiojo plano panaikinimas bus beprasmis, kadangi jo galiojimo metu jo pagrindu bus parengtas ir patvirtintas detalusis planas.

10II.

11Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 14 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo dėl termino skundui dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“ paduoti atnaujinimo ir termino neatnaujino, o kitoje dalyje skundą priėmė.

12Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 8 dalis numato, jog savivaldybės patvirtintas specialusis planas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklapyje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių miesto savivaldybės taryba, priėmusi pareiškėjo ginčijamus teisės aktus, tinkamai įgyvendino Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio nuostatas, todėl vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsniu pareiškėjo skundo padavimo terminai dėl skundžiamų sprendimų prasidėjo 2006 m. vasario 23 d. ir 2006 m. kovo 30 d. ir atitinkamai baigėsi po vieno mėnesio nuo jų paskelbimo, tai yra 2006 m. kovo 23 d. ir 2006 m. balandžio 30 d. Tačiau pareiškėjas dėl neaiškių aplinkybių į teismą kreipėsi tik 2007 m. gruodžio 27 d., aiškiai praleisdamas skundo padavimo terminą. Taip pat teismas pažymėjo, jog atsakovai iki priimdami ginčijamus sprendimus tinkamai laikėsi ir Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnyje numatytų teritorijų planavimo viešumą reglamentuojančių nuostatų, tai yra viešai vietinėje spaudoje ir savivaldybės internetiniame puslapyje skelbė apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su juo, svarstymo tvarką, vietą ir laiką. Todėl esant tokiai situacijai pareiškėjas, žinodamas apie realią specialiojo plano tvirtinimo galimybę, galėjo ir turėjo būti pakankamai aktyvus, siekdamas tinkamai realizuoti teisę kreiptis į teismą. Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, jog terminą skundui paduoti praleido, nes atsakovės jam nepateikė jokių specialiojo plano brėžinių, kadangi nesusipažinimas su specialiojo plano sudėtinėmis dalimis nesąlygoja skundo padavimo termino pratęsimo.

13Kadangi teismas neatnaujino termino skundui dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“ paduoti, netenkino ir prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo – šių sprendimų galiojimo laikino sustabdymo.

14III.

15Č. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartį dalyje dėl prašymo atnaujinti terminą netenkinimo, klausimą dėl termino atnaujinimo išsprendžiant iš esmės, o prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Pareiškėjas nurodo, jog teismas nutartyje rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatomis, kurios galioja nuo 2007 m. balandžio 5 d., tuo tarpu ginčijamų aktų priėmimo metu (2006 m. vasarį ir kovą) dėl specialiojo plano įsigaliojimo galiojo kitos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalies nuostatos, kuriose interneto tinklapio panaudojimas plano paskelbimui nenumatytas. Taip pat teismas citavo 2006 m. vasario ir kovo mėnesiais negaliojusias Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatas, kurių dalis buvo pakeista 2006 m. birželio 8 d. įstatymu Nr. X-679. Šiaulių rajono savivaldybės taryba slėpė nuo jo specialiojo plano brėžinį, tačiau teismas nevertino apsunkinimų gauti informaciją ir nepripažino to svarbiomis termino praleidimo priežastimis, taip pat nepagrįstai nurodė, jog nesusipažinimas su sudėtinėmis plano dalimis nesąlygoja skundo padavimo termino pratęsimo. Teismas neteisėtai konstatavo, jog skundo padavimas per tinkamą terminą, bet faktiškai net nenutuokiant ir nežinant apie plano klaidas, būtų tinkamas ir sąžiningas procesinių teisių įgyvendinimas, tik po to papildant skundą naujais argumentais ir motyvais. Taip pat atsakovės neteisingai nurodo, o teismas nepagrįstai tai pripažįsta, jog jis tik 2007 m. birželio mėnesį pradėjo domėtis, kas daroma ir planuojama vykdyti Daušiškių kaimo teritorijoje, kadangi kaip jis nurodė skunde, jau po 2007 m. kovo 30 d. įvykusio viešojo susirinkimo dėl detaliojo plano jis negavo jokio atsakymo į savo 2007 m. kovo 27 d. pastabas.

17Pareiškėjas pabrėžė, jog nurodytą sklypą įsigijo tik 2006 m. spalio 27 d., pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu, todėl neaišku, kaip jo teisės galėjo būti apsaugotos ir įgyvendintos, jei jis gyveno ir gyvena Kaune, o skelbimas buvo skelbiamas Šiaulių vietinėje spaudoje. Be to, net iš spaudos, kurioje buvo skelbiama apie specialųjį planą, negalėjo žinoti apie patvirtinto specialiojo plano sprendinius, įtakojančius jo sklypo valdymo teises. Taip pat ir iš interneto tinklapyje 2007 m. gruodžio mėn. surastų ginčo sprendimų teksto nėra aiški patvirtinto specialiojo plano apimtis ir įtaka jo sklypo valdymo teisėms, kuri pradėjo aiškėti tik kai jis teisme 2008 m. vasario 8 d. susipažino su pagrindiniu sklypo brėžiniu, kuris nuo jo buvo slepiamas.

18Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir taryba atsiliepimu prašo netenkinti atskirojo skundo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutartyje konstatavo, jog atsakovai šioje byloje tinkamai laikėsi teritorijų planavimo viešumą reglamentuojančių nuostatų, skelbė apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su juo, svarstymo tvarką, vietą ir laiką, ir kad pareiškėjas pats turėjo būti aktyvus, siekdamas tinkamai realizuoti savo teisę kreiptis į teismą. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros skyrius 2006 m. kovo 7 d. išvadoje Nr. SA-47 konstatavo, kad specialusis planas parengtas laikantis visų teisės normų, tame tarpe ir užtikrinančių planavimo viešumą. Apeliantas nurodė, kad atsakovės pažeidė teritorijų planavimo įstatyme įtvirtintą nuostatą ir jam, kaip nekilnojamojo turto, kurį planuojama rezervuoti svarbiems savivaldybės objektams plėtoti, savininkui nepranešė raštu. Tačiau, kaip jis pats nurodė, sklypą ginčijamoje teritorijoje jis įsigijo 2006 m. spalio 27 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, tuo tarpu ginčijami aktai buvo priimti 2006 m. kovo 30 d. ir 2006 m. vasario 23 d. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, žemės sklypą jis įsigijo iš A. K. . Iš Teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo su visuomene 2005 m. gruodžio 23 d. protokolo Nr. 28 matyti, kad pirmu klausimu buvo svarstomas Šiaulių miesto kapinių vietos parinkimo specialusis planas (sprendiniai), ir jame dalyvavo buvusi savininkė A. K. , taigi ji, perleisdama pareiškėjo nuosavybėn žemės sklypą turėjo informuoti naująjį savininką apie rengiamą tokį specialųjį planą, o ir jis pats turėjo pasidomėti, kokie yra ar gali būti nustatyti apribojimai šiam sklypui.

19Atsakovai Šiaulių rajono savivaldybės administracija ir Šiaulių rajono savivaldybės taryba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2005 m. vasario 24 d. priėmė sprendimą Nr. T-79 „Dėl pritarimo rengti teritorijų planavimo dokumentą – Šiaulių miesto kapinių specialųjį planą“, kuriuo pritarė specialiojo plano rengimui ir nusprendė, jog išlaidas, susijusias su šio plano rengimu, apmoka Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Specialiojo plano rengimą ir planavimo procedūras vykdė Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir iš planavimo dokumentų, kuriuos rajono savivaldybės administracijai pateikė Šiaulių miesto savivaldybės administracija, matyti, jog buvo tinkamai atliktos planavimo procedūros ir visuomenė tinkamai informuota pagal Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 25 punktą. Pažymėjo, jog sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, nes Šiaulių rajono savivaldybės taryba, priėmusi pareiškėjo ginčijamą teisės aktą, tinkamai įgyvendino tuo metu galiojusios redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalį, pagal kurią savivaldybių sprendimas dėl specialiojo plano patvirtinimo paskelbiamas vietinėje spaudoje, jei pačiuose sprendimuose nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Atsakovai tinkamai laikėsi teritorijų planavimo viešumą reglamentuojančių nuostatų, kadangi viešai vietinėje spaudoje ir savivaldybės internetiniame puslapyje skelbė apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su juo, svarstymo tvarką, vietą ir laiką, o tos aplinkybės, jog pareiškėjas gyvena ir gyveno Kaune ir tik 2006 m. spalio 27 d. įsigijo sklypą Daušiškių k., nėra pakankamas pagrindas termino atnaujinimui, nes jis, planuodamas įsigyti ir įsigijęs minėtą sklypą galėjo ir turėjo būti pakankamai aktyvus bei domėtis realia specialiojo plano tvirtinimo tikimybe, siekiant tinkamai realizuoti teisę kreiptis į teismą.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartis paliktina nepakeista, tačiau keistini jos motyvai dalyje, kuria atsisakyta priimti skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“ panaikinimo.

23Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo netenkintas pareiškėjo Č. K. prašymas atnaujinti terminą skundui dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“ panaikinimo.

24Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“

25Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, kai ginčijamas aktas asmeniui neturėjo būti įteiktas, jo apskundimo terminas skaičiuotinas nuo dienos, kai jis sužinojo apie tokį aktą.

26Pareiškėjas ginčija aktus, priimtus teritorijų planavimo srityje, todėl nagrinėjamu atveju atsižvelgtina ir į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatas. Ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojusios redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalis nustatė, kad patvirtintas specialusis planas įsigalioja kitą dieną po to, kai Seimo, Vyriausybės, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų ir kitų valstybės institucijų sprendimas dėl specialaus plano patvirtinimo paskelbiamas „Valstybės žiniose“, aukštesnių administracinių vienetų valdymo institucijų, savivaldybių sprendimas dėl specialiojo plano patvirtinimo paskelbiamas vietinėje spaudoje, jei pačiuose sprendimuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Taigi įvertinus tai, jog įstatymas numatė tokių sprendimų paskelbimą, darytina išvada, jog terminas skundui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo tinkamo paskelbimo. Tačiau pažymėtina, jog kaip nurodo Č. K. bei patvirtina byloje esantys įrodymai, žemės sklypą Daušiškių kaime, Šiaulių rajone, ( - ), iš kurio valdymo nuosavybės teise ir kyla pareiškėjo teisinis suinteresuotumas ginčyti nurodytus teisės aktus, jis įsigijo 2006 m. spalio 27 d. pirkimo pardavimo sutarties pagrindu iš A. K. (b. l. 29-30). Taigi įvertinus aplinkybę, jog tiek skundžiamo akto priėmimo metu, tiek ir jo paskelbimo metu jis dar neturėjo teisinio suinteresuotumo ginčyti jį, taip pat kad šie aktai jam neturėjo būti įteikti, darytina išvada, jog sprendžiant klausimą dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo turėtų būti įvertintos aplinkybės, ar po sužinojimo apie skundžiamą aktą jis veikė pakankamai apdairiai bei rūpestingai, ir operatyviai kreipėsi į teismą, siekdamas apskųsti nurodytą aktą.

27Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamos nutarties motyvus šiuo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis.

28Iš administracinėje byloje esančių įrodymų akivaizdu, jog jau Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2007 m. spalio 24 d. raštu Nr. 39-1116-11 (b. l. 20) pareiškėjas buvo informuotas apie skundžiamą sprendimą – buvo nurodyta tiksli jo priėmimo data, numeris bei pavadinimas. Taip pat įvertinus aplinkybes, jog tai buvo atsakymas į pareiškėjo pasiūlymą dėl rengiamo Šiaulių miesto Daušiškių kapinių detaliojo plano, darytina išvada, jog šis raštas buvo pakankamai informatyvus. Todėl darytina išvada, jog apie skundžiamu aktu patvirtintą specialųjį planą jis sužinojo iš šio rašto, kurį gavo ne vėliau kaip 2007 m. lapkričio 6 d., kadangi šios dienos prašymu, jame nurodydamas ir skundžiamo sprendimo rekvizitus, jis kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių (b. l. 21). Nepaisant to, pareiškėjas skundą dėl šio sprendimo pirmosios instancijos teismui pateikė tik 2007 m. gruodžio 27 d. (paštu).

29Nurodant aplinkybes, kurios, pareiškėjo nuomone, yra svarbios priežastys, sąlygojusios termino praleidimą, akcentuojama, jog atsakovės slėpė nuo jo byloje ginčijamą specialųjį planą. Tačiau su tokiu teiginiu nesutiktina. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų (2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 904 redakcija) 6 punktas nustato, kad juridiniai ir fiziniai asmenys turi teisę susipažinti su parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais <...> planavimą organizavusioje institucijoje, gauti teritorijų planavimo dokumentų ar jų dalių, brėžinių kopijas už mokestį, kuris nustatomas apskaičiavus išlaidas, susijusias su jų parengimu (kopijavimu, leidyba). Pareiškėjas 2007 m. lapkričio 6 d. prašymu kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių, prašydamas pateikti skundžiamo specialiojo plano spalvotą grafinį brėžinį (-ius) su sutartiniais ženklais, aiškinamąjį raštą ir kitus šį sprendimą pagrindžiančius bei lydimuosius dokumentus (b. l. 21). Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2007 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. SG-344(1.9) „Dėl specialiojo plano kopijos gavimo“ (b. l. 22), atsakydama į šį pareiškėjo prašymą, nurodė, jog Šiaulių rajono savivaldybė neturi techninių galimybių pateikti spalvotų grafinių brėžinių. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas suformulavo konkretų prašymą – pateikti jam specialiojo plano spalvotą brėžinį (brėžinius), o Šiaulių rajono savivaldybei nuturint techninių galimybių tokį prašymą tenkinti, šis raštas negali būti laikomas įrodymu, patvirtinančiu nurodytą pareiškėjo teiginį apie specialiojo plano sprendinių slėpimą nuo jo. Tuo tarpu jokių įrodymų, jog pareiškėjas būtų siekęs realizuoti Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 6 punkte numatytą teisę su ginčijamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais susipažinti planavimą organizavusioje institucijoje, nepateikta, kas duoda pagrindą abejoti, jog jis tinkamai ir pakankamai rūpestingai siekė realizuoti savo teisę susipažinti su jo teises bei interesus liečiančiais teisės aktais ir jų sprendiniais bei apskųsti juos. Be to, nors pareiškėjas akcentuoja, jog konkretūs specialiojo plano sprendiniai jam nebuvo žinomi ir dėl to jis negalėjo laiku kreiptis į teismą, atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjamu atveju visgi tai nesutrukdė jam kreiptis į teismą, tačiau praleidus skundžiamo sprendimo apskundimo terminą.

30Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjo nurodytos aplinkybės nepripažintinos svarbiomis priežastimis, dėl kurių jis praleido terminą skundui dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“ paduoti, todėl pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai atsisakė jam atnaujinti šį terminą ir skundą šioje dalyje atsisakė priimti.

31Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“

32Nustatyta, kad skundžiamu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 49 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė pritarti specialiajam planui Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti (1 punktas), teikti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Specialųjį planą Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti (2 punktas) bei prašyti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą pritarti, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija rengtų Šiaulių miesto kapinių detalųjį planą, kurio planavimo organizatoriai būtų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius kartu su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi (b. l. 19).

33Atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, nustatančią, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, taip pat į šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalį, nustatančią, kad skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys <...>, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, darytina išvada, jog ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo administracinio subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes, pažeidžia jų teises ar interesus. Tuo tarpu vertinant skundžiamo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo turinį, pripažintina, jog šis sprendimas iš esmės yra procedūrinis, kadangi juo Šiaulių miesto savivaldybės taryba nutarė kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės tarybą teikiant nurodytą specialųjį planą tvirtinti. Dėl to darytina išvada, jog šis sprendimas pareiškėjui jokių teisinių pasekmių nesukelia. Taip pat ir iš skundo bei patikslintų skundų motyvų akivaizdu, jog savo teisių pažeidimą pareiškėjas sieja su specialiuoju planu Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti, kuris buvo patvirtintas skundžiamu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-59. Nurodytų aplinkybių pagrindu pripažintina, kad skundą dalyje dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“ atsisakytina priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

34Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartis iš esmės pagrįsta ir teisėta, todėl pagrindo ją naikinti nėra.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Č. K. atskirojo skundo netenkinti.

37Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Č. K. skundu, kurį patikslino, kreipėsi... 5. 1) atnaujinti terminą skundui paduoti dėl Šiaulių rajono savivaldybės... 6. 2) panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d.... 7. 3) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d.... 8. 4) pripažinti nepagrįstu ir panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės... 9. Taip pat pareiškėjas prašė taikyti ginčijamų aktų laikiną sustabdymą,... 10. II.... 11. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 14 d. nutartimi... 12. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18... 13. Kadangi teismas neatnaujino termino skundui dėl Šiaulių rajono savivaldybės... 14. III.... 15. Č. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių... 16. Pareiškėjas nurodo, jog teismas nutartyje rėmėsi Teritorijų planavimo... 17. Pareiškėjas pabrėžė, jog nurodytą sklypą įsigijo tik 2006 m. spalio 27... 18. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir taryba atsiliepimu... 19. Atsakovai Šiaulių rajono savivaldybės administracija ir Šiaulių rajono... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartis... 23. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo netenkintas... 24. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.... 25. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1... 26. Pareiškėjas ginčija aktus, priimtus teritorijų planavimo srityje, todėl... 27. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamos nutarties motyvus... 28. Iš administracinėje byloje esančių įrodymų akivaizdu, jog jau Šiaulių... 29. Nurodant aplinkybes, kurios, pareiškėjo nuomone, yra svarbios priežastys,... 30. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjo... 31. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.... 32. Nustatyta, kad skundžiamu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m.... 33. Atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1... 34. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Č. K. atskirojo skundo netenkinti.... 37. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartį... 38. Nutartis neskundžiama....