Byla N-575-7107-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo S. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 9 d. nutarties S. V. administracinio teisės pažeidimo byloje. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I.

3Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2010 m. kovo 3 d. nutarimu pripažino S. V. kalta padarius teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 142 straipsnio 4 dalyje, ir skyrė jai administracinę nuobaudą – 80 (aštuoniasdešimt) litų baudą (b. l. 10). S. V. 2010 m. birželio 2 d. padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2010 m. kovo 3 d. nutarimo (b. l. 1-2) kartu su prašymu atnaujinti terminą skundui paduoti, kurį praleido dėl pablogėjusios sveikatos (b. l. 1-2).

4II.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 9 d. nutartimi atmetė S. V. prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui dėl savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2010 m. kovo 3 d. nutarimo paduoti ir bylą nutraukė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punkte numatytu pagrindu. Teismas nurodė, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens išdėstyti argumentai dėl sveikatos būklės negali būti laikomi patvirtinančiais svarbias aplinkybes, dėl kurių praleistas įstatymo nustatytas terminas (b. l. 26-28).

6III.

7Atskiruoju skundu S. V. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 9 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą išspręsti iš esmės. Paaiškina, kad 2010 m. kovo 3 d. įvykio metu patyrė stiprią nervinę įtampą, kuri sukėlė kojų paralyžių. Dėl šios priežasties bei kitų ilgalaikių sveikatos sutrikimų ji negalėjo tinkamai įgyvendinti teisės į teisminę gynybą. Kartu gyvenantys vaikai neturi teisinio išsilavinimo, todėl nesuteikė reikiamos pagalbos skundžiant savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2010 m. kovo 3 d. nutarimą (b. l. 45-46).

8Teisėjų kolegija konstatuoja :

9IV.

10Atskirasis skundas netenkintinas. ATPK 293 straipsnyje numatyta, kad skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus nutarimas, kuriuo S. V. nubausta administracine tvarka, priimtas 2010 m. kovo 3 d. Todėl paskutinė skundo teismui dėl šio nutarimo pateikimo diena, vadovaujantis minėtu ATPK 293 straipsniu ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 66 straipsnio 4 dalį, kurioje numatyta, kad tais atvejais, kai paskutinė termino diena yra ne darbo diena, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena, buvo 2010 m. kovo 15 d. S. V. skundas dėl minėto nutarimo pirmosios instancijos teismui paduotas 2010 m. birželio 2 d., tai yra, kaip pagrįstai nurodė šis teismas, žymiai praleidus įstatyme nustatytą terminą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog sprendžiant termino atnaujinimo klausimą būtina nustatyti, dėl kokių priežasčių jis praleistas, svarbiomis termino praleidimo priežastimis pripažįstant tik objektyvias, nuo asmens valios nepriklausiusias aplinkybes, sutrukdžiusias jam įstatymo nustatytu terminu pateikti skundą. Įstatyme numatytas trumpas, vos dešimties dienų, terminas skundui paduoti įpareigoja asmenis, turinčius teisę skųsti byloje priimtą nutarimą, šia savo procesine teise naudotis itin operatyviai, atidžiai, rūpestingai bei sąžiningai. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, liga svarbia termino praleidimo priežastimi pripažintina priklausomai nuo to, kiek ji galėjo įtakoti sergančiojo asmens valią ar fizines galimybes paštu arba per atstovą savalaikiai paduoti skundą. Tik tuo atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, kad dėl jos asmuo apskritai negalėjo išreikšti savo valios arba ji ribojo jo fizines galias tokiu laipsniu, kad jis pats negalėjo skundo surašyti ir išsiųsti paštu ar pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu, gali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi (žr. nutartis administracinėse bylose Nr. N444-3374/2008, N575-4029/2008). Teisėjų kolegija, patikrinusi bylos medžiagą, sprendžia, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas teisingai vertino S. V. nurodytas termino skundui paduoti praleidimą sąlygojusias aplinkybes ir pagrįstai nepriėmė jos skundo. S. V. neginčija fakto, kad dalyvavo administracinio teisės pažeidimo nagrinėjime ir su skundžiamu nutarimu susipažino 2010 m. kovo 3 d. Nors S. V. darbingumo lygis siekia tik 40 procentų (b. l. 4), tačiau padaryto teisės pažeidimo pobūdis (važiavimas troleibusu su du kartus pažymėtu vienkartiniu bilietu) vienareikšmiškai patvirtina, jog ji gali savarankiškai judėti. Matyti ir tai, kad pirmosios instancijos teismas, įgyvendindamas ABTĮ 10 straipsnio nuostatas, 2010 m. birželio 22 d. raštu pasiūlė S. V. pateikti medicininius dokumentus apie sveikatos būklę šiai bylai aktualiu trijų mėnesių laikotarpiu (b. l. 14), tačiau tokie įrodymai iki 2010 m. birželio 30 d. byloje nebuvo gauti. Įvertinus administracinėn atsakomybėn patraukto asmens paaiškinimus apie tai, kad ūmiai pablogėjus savijautai ji į gydytojus nesikreipė (b. l. 21-24), darytina išvada, kad jos sveikata nebuvo tokia komplikuota, kaip teigiama atskirajame skunde. Be to, iš kartu su atskiruoju skundu pateikto ligos istorijos išrašo (b. l. 39) nematyti, kad S. V. būtų gydžiusis stacionare. Reabilitacijos procedūros jai buvo atliekamos tik 2010 m. gegužės mėnesį, tuo tarpu duomenų apie gydymą kovo – balandžio mėnesių laikotarpiu nėra. Tad priežasčių, kurioms esant S. V., veikdama pakankamai rūpestingai ir atidžiai, nebūtų galėjusi įstatymo numatytu terminu pati asmeniškai pateikti skundą teismui ar pasirūpinti, kad tai padarytų jos pasirinktas atstovas, nenustatyta. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad terminas skundui paduoti nagrinėjamu atveju praleistas ne dėl svarbių priežasčių, o dėl pačios S. V. delsimo. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė ir įvertino bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, todėl priėmė teisingą nutartį, kurią naikinti nėra pagrindo. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

11S. V. atskirojo skundo netenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai