Byla I-162-739/2013

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Pranckienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjo B.Z. skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Panevėžio apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo B.Z. skundas atsakovui Zarasų rajono savivaldybei, atstovaujamai Zarasų rajono savivaldybės tarybos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A.N., L.N., kuriuo pareiškėjas prašo panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimą Nr. ( - ) ir įpareigoti atsakovą parduoti ginčo sandėlį pareiškėjui.

3Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013-01-25 nutartimi pareiškėjas buvo įpareigotas pašalinti skundo trūkumus. Nutartyje buvo akcentuojama, kad tik pareiškėjui tinkamai suformulavus skundo pagrindą ir ginčo esmę, bus galima spręsti, ar skundo reikalavimai yra administracinio pobūdžio, ar jie kilę iš civilinių teisinių santykių. Pareiškėjas, šalindamas skundo trūkumus, Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikė naujai suformuluotą 2013-02-13 skundą, kuriame nurodė skundo pagrindą sudarančias aplinkybes. Pateikto skundo reikalavimai išliko tie patys.

4Skundą atsisakoma priimti.

5Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui spręsti savo nutartyse, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apibendrindamas teismo praktiką, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo(toliau- ABTĮ) normas(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, 2012, Nr.23) yra išaiškinę, kad valstybė ir savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Be tam tikrų valdžios, t.y. viešojo administravimo, funkcijų, tiek valstybė, tiek ir savivaldybės vykdo ir ūkinę komercinę veiklą, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektai. Dalyvaudamos šiuose santykiuose, valstybė ar savivaldybės atlieka veiksmus, priima sprendimus, kurie vertinami kaip juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar panaikinantys tam tikrus civilinius teisinius santykius(subjektines civilines teises bei pareigas).Viešojo administravimo institucijų veikla, šioms institucijoms dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose , nėra pripažįstama viešuoju administravimu. Būtent teisinių santykių pobūdis, o ne viešojo administravimo subjekto dalyvavimas juose, lemia ginčo rūšinį teismingumą. Pareiškėjas atsakovo priimtą sprendimą parduoti patalpą tretiesiems suinteresuotiems asmenims skundžia siekdamas pats privatizuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančią jo namų valdoje esančią pagalbinio ūkio paskirties ginčo patalpą kaip namų valdos(buto) savininkas pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo)12 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas. Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo) ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-21 nutarimu Nr.1013, bendrosios dalies 3 punkte nustatyta, kad privatizuojamo turto pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Taigi, priimdama skundžiamą sprendimą dėl pagalbinio ūkio paskirties patalpos privatizavimo, savivaldybės institucija įgyvendino savo kaip turto savininko teisę disponuoti jai priklausančiu turtu, o šių veiksmų pasekmėje tretiesiems suinteresuotiems asmenims, kuriems priklausančioje namų valdoje yra ginčo patalpa - savivaldybės pagalbinio ūkio paskirties patalpa, atsirado(ar neatsirado) teisė privatizuoti tą patalpą. Tokiu būdu tarp savivaldybės, iš vienos pusės, ir namų valdos(buto)savininkų, kurių namų valdoje yra savivaldybei priklausančios pagalbinio ūkio paskirties patalpos, iš kitos pusės, susiklosto civiliniai teisiniai santykiai dėl teisės įgyti privatizavimo objektą nuosavybėn. Skundžiamas sprendimas yra priimtas savivaldybės institucijai veikiant kaip privatizuojamo turto savininkei - turto privatizavimo sandorio šaliai šio turto privatizavimo procese. Todėl nepriklausomai nuo to, kad savivaldybė yra priėmusi sprendimą dėl turto pardavimo, šis sprendimas yra privatizavimo sandorio sudarymo proceso dalis, o savivaldybė per savo institucijas veikia kaip potencialios pirkimo-pardavimo sutarties šalis, todėl ginčai kylantys turto privatizavimo sandorio sudarymo procese yra civilinio teisinio pobūdžio ginčai, teismingi bendrosios kompetencijos teismui. Šią išvadą patvirtina Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 21 straipsnio 6 dalies norma, nustatanti, kad privatizavimo sandoriui ir nuosavybės teisės į privatizavimo objektą atsiradimui yra taikomos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatos, jei šiame įstatyme ar privatizavimo sandoryje nenustatyta kitaip(žr.: Specialiosios teisėjų kolegijos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti nutartys: 2012-12-20 nutartis, priimta byloje pagal J.P. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, teisminio proceso Nr.3-63-3-00378-2012-8; 2010-10-13 nutartis, priimta byloje V.Č.v Kauno miesto savivaldybės administracija; 2010-03-10 nutartis, priimta byloje pagal D.S skundą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, 2005-05-30 nutartis, priimta byloje pagal Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai ir kt.).

6Kadangi iš civilinių teisinių santykių kilęs ginčas nepriskiriamas administracinių teismų kompetencijai, pareiškėjo skundą atsisakoma priimti ir pareiškėjui iš valstybės biudžeto grąžinamas jo už skundą sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 3 dalis).Pareiškėjui išaiškinama, kad dėl skundo reikalavimų išsprendimo jis gali kreiptis su ieškiniu ginčo teisenos tvarka į bendrosios kompetencijos teismą, šiuo atveju į Zarasų rajono apylinkės teismą (LR Civilinio proceso kodekso 22,25,26,29straipsniai).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 149 straipsniu, teismas

Nutarė

8Skundą atsisakyti priimti.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti pareiškėjui.

10Iš valstybės biudžeto pareiškėjui B.Z. , a.k. ( - ), grąžinti jo pagal 2013-01-21 mokėjimo nurodymą AB( - ) banko Panevėžio filialui pervesti grynuosius pinigus Nr. ( - ) sumokėtą 50Lt žyminį mokestį. Mokesčio grąžinimą pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos.

11Nutarties nuorašą per tris dienas nuo jos priėmimo išsiųsti pareiškėjui.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant Panevėžio apygardos administraciniame teisme.

Proceso dalyviai