Byla 2S-1473-555/2013
Dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-336-805/2013

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. S. ir B. M. J. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-336-805/2013.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 15 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. S. ir B. M. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus ir Utenos skyriams dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

5Prienų rajono teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų A. S. ir B. M. J. 2013 m. balandžio 26 d. pateiktą apeliacinį skundą dėl 2012 m. spalio 15 d. sprendimo, kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą.

6Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų A. S. ir B. M. J. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutarties, kaip paduotą netinkama tvarka.

7Pareiškėjos A. S. ir B. M. J. 2013 m. gegužės 23 d. pateikė Prienų rajono apylinkės teismui prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutarties paduoti. Nurodė, kad teismo nutartį apskundė nepažeisdamos įstatyme nustatyto apskundimo termino, tačiau atskirąjį skundą 2013 m. gegužės 9 d. per klaidą išsiuntė tiesiogiai Kauno apygardos teismui. Kadangi atskirojo skundo padavimo terminas pažeistas dėl pateisinamų priežasčių, todėl pareiškėjos prašė terminą atnaujinti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Prienų rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 28 d. nutartimi atsisakė atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą. Teismas nelaikė svarbia priežastimi termino atnaujinimui apeliančių nurodytą argumentą dėl nutarties apskundimo tvarkos pažeidimo. Nurodė, kad teismas skundžiamojoje tesimo nutartyje nurodė jos apskundimo terminą ir tvarką, be to, pažymėjo, kad B. M. J. nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme atstovavo kvalifikuotas teisininkas, kuris rengė procesinius dokumentus ir apeliacinės instancijos teismui.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjos A. S. ir B. M. J. prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutartį ir tenkinti prašymą dėl termino atnaujinimo, priimti atskirąjį skundą ir perduoti jį nagrinėti įstatymo nustatyta tvarka. Nurodo, kad atskirąjį skundą Kauno apygardos teismui padavė įstatymo nustatytu terminu, tačiau pažeidė atskirojo skundo padavimo tvarką, todėl dėl šios priežasties praleidus terminą pateikti atskirąjį skundą Prienų rajono teismui, terminas turėtų būti atnaujintas.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius prašo palikti Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutartį nepakeistą. Mano, kad šiuo atveju nėra objektyvių priežasčių, t. y. nuo pareiškėjų valios nepriklausančių aplinkybių, sutrukdžiusių laiku įgyvendinti procesines teises ar atlikti procesinius veiksmus, dėl kurių praleistas terminas skundui paduoti.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius prašo pareiškėjų atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiškėjos buvo tinkamai informuotos apie galimą teismo nutarties apskundimą, be to, būdamos atidžios ir rūpestingos, turėjo pasikonsultuoti su savo atstovu – kvalifikuotu teisininku dėl savo interesų gynimo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

17CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o tuo atveju, jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Praleidus įstatymo nustatytą septynių dienų terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau, remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Sąvoka „svarbios priežastys“ yra vertinamoji, todėl spręsdamas, ar suinteresuoto asmens nurodytos termino praleidimo priežastys yra svarbios, teismas privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais. Pažymėtina, kad termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga, todėl kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, yra palikta teismo diskrecijai. Dėl to procesinio termino atnaujinimo klausimą nagrinėjantis teismas privalo tirti asmens, suinteresuoto termino atnaujinimu, nurodytų aplinkybių visetą ir įvertinti jų svarbą. Sprendžiant, ar asmuo prarado teisę apskųsti teismo nutartį dėl įstatyme nustatytos apskundimo procedūros nesilaikymo, būtina įvertinti ne tik tai, ar terminas praleistas nedaug, bet ir pažeidimą lėmusias aplinkybes, t. y. ar termino atskirajam skundui paduoti praleidimą lėmė netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, ar įvykusi klaida ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės. Jeigu atskirojo skundo padavimo terminas yra praleistas nedaug ir tik dėl tokios atsitiktinio pobūdžio aplinkybės kaip klaida, arba dėl aplinkybių, kurios turėjo reikšmę atskirojo skundo nepateikimui laiku, iš esmės sąžiningai besielgiantis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą (nutartį) apeliacine tvarka – neturėtų prarasti. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

18Pagal bylos duomenis, Prienų rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartyje, kuria pareiškėjų apeliacinis skundas dėl teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimo atsisakytas priimti ir grąžintas jį padavusiems asmenims, nurodė nutarties apskundimo tvarką ir terminą, tačiau pareiškėjos 2013 m. gegužės 11 d. (spaudo ant voko data), t. y. nepraleidus CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino atskirajam skundui paduoti, atskirąjį skundą padavė tiesiogiai Kauno apygardos teismui, t.y. pažeidus funkcinio teismingumo taisykles, nustatytas CPK 334 ir 335 straipsniuose. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi pareiškėjų atskirąjį skundą atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Byloje nėra duomenų apie teismo 2013 m. gegužės 14 d. nutarties ir atskirojo skundo įteikimą pareiškėjoms, tik Prienų pašte šie dokumentai gauti 2013 m. gegužės 16 d. (spaudo ant voko data). Pareiškėjos prašymą dėl termino atskirajam skundui atnaujinti ir atskirąjį skundą dėl 2013 m. gegužės 2 d. nutarties Prienų rajono apylinkės teismui pateikė 2013 m. gegužės 23 d. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo išvadai, kad pareiškėjos elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant prašymą dėl praleisto termino procesiniam veiksmui atlikti atnaujinimo, atsižvelgtina į pasekmes, kurias turės teismo atsisakymas atnaujinti terminą byloje dalyvaujančiam asmeniui, ar nebus pažeistos ir paneigtos pagrindinės bylos šalies teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2004). Taigi viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą (nutartį). Todėl nagrinėjamoje byloje sprendžiant klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo, apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad pareiškėjos paduodamos atskirąjį skundą termino jam paduoti nepraleido, tačiau per klaidą jį padavė tiesiogiai Kauno apygardos teismui, kuris atskirąjį skundą atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui, kas sąlygojo termino skundui paduoti Prienų rajono apylinkės teismui praleidimą, terminas yra praleistas nežymiai, todėl siekiant nepažeisti pareiškėjų teisės į apeliaciją, į termino praleidimo mažareikšmiškumą lyginant su pasekmėmis, kurias apeliantės patirtų termino neatnaujinus (parastų galimybę apeliacine tvarka patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas praleistą įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti atnaujinti (CPK 78 straipsnis).

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjų atskirasis skundas tenkintinas, Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutartis naikintina, ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjoms atnaujintinas terminas atskirajam skundui dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutarties paduoti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pareiškėjų atskirasis skundas dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutarties kartu su bylos medžiaga perduotinas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui veiksmams, numatytiems CPK 307 straipsnio 2 dalyje, atlikti (CPK 307 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 78 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

21Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti pareiškėjoms A. S. ir B. M. J. terminą atskirajam skundui dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutarties paduoti.

22Pareiškėjų A. S. ir B. M. J. atskirasis skundas dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutarties kartu su bylos medžiaga perduotinas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui veiksmams, numatytiems CPK 307 straipsnio 2 dalyje, atlikti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 15 d. priėmė sprendimą... 5. Prienų rajono teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi atsisakė priimti... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. Pareiškėjos A. S. ir B. M. J. 2013 m. gegužės 23 d. pateikė Prienų rajono... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Prienų rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 28 d. nutartimi atsisakė... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjos A. S. ir B. M. J. prašo panaikinti Prienų... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog atskirieji skundai paduodami per... 18. Pagal bylos duomenis, Prienų rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 2 d.... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjų atskirasis skundas... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 78 straipsniu, 337 straipsnio... 21. Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutartį panaikinti ir... 22. Pareiškėjų A. S. ir B. M. J. atskirasis skundas dėl Prienų rajono...