Byla AS-822-116-09
Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 29 d. nutarties panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Klaipėdos tranzito centras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 29 d. nutarties panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Klaipėdos tranzito centras“ (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T11-500 bei įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą tvirtinti detaliojo plano projektą, kuriuo numatoma pakeisti UAB „Klaipėdos tranzito centras“ išperkamosios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų, esančių Klemiškės II kaime, Klaipėdos rajone, žemės naudojimo paskirtį.

5II.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 29 d. nutartimi pareiškėjo prašymo dėl termino skundui paduoti atnaujinimo netenkino ir skundą atsisakė priimti.

7Teismas konstatavo, kad pareiškėjas į teismą dėl 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo panaikinimo turėjo iki 2008 m. lapkričio 1 d., tačiau šį terminą praleido. Teismas nustatė, kad 2008 m. rugsėjo 12 d. potvarkis dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, įvyksiančio 2008 m. rugsėjo 25 d. 10 val., kurio darbotvarkės 45 klausimas buvo dėl UAB „Klaipėdos tranzito centras“ žemės sklypų, esančių Klemiškės II kaime, Klaipėdos rajone, detaliojo plano patvirtinimo, 2008 m. rugsėjo 20 d. buvo paskelbtas laikraštyje „Banga“. Analogiško turinio informacija buvo patalpinta internetinėje svetainėje. Apie priimtą 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimą buvo paskelbta laikraštyje „Banga“ 2008 m. spalio mėnesį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas turėjo galimybę laiku susipažinti su skundžiamu sprendimu ir laiku kreiptis į teismą dėl jo panaikinimo.

8III.

9Pareiškėjas UAB „Klaipėdos tranzito centras“ pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 29 d. nutarties panaikinimo.

10Atskirajame skunde nurodė, kad terminą skundui paduoti (skaičiuojant jį nuo 2008 m. spalio 1 d., kai informacija apie priimtą sprendimą pasirodė spaudoje) praleido nežymiai, tik keletą dienų. Priežastys, dėl kurių terminas buvo praleistas, buvo objektyvios, kadangi skundžiamą sprendimą pareiškėjui pavyko gauti tik 2008 m. spalio 23 d. Be to, pareiškėjas mano, kad skundžiamas sprendimas yra individualus aktas, todėl, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio nuostatomis, skundas teismui pateikiamas per trisdešimt dienų nuo individualaus akto įteikimo šaliai dienos.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas tenkinamas.

14Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, jog jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui gali būti paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Specialusis Teritorijų planavimo įstatymas nenustato terminų per kuriuos gali būti paduotas skundas administraciniam teismui dėl savivaldybės administravimo subjekto sprendimo, kuriuo atsisakyta patvirtinti detalųjį planą. Todėl paduodant skundą turi būti laikomasi bendrųjų Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatytų terminų.

15Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog detalusis planas yra individualus teisės aktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2003 m. kovo 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-63/2003; 2008 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-870/2008), taigi ir sprendimas, kuriuo atsisakoma tvirtinti detalųjį planą, taip pat priskiriamas individualiems teisės aktams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ginčijant individualų teisės aktą, kuriuo patvirtintas detalusis teritorijos planas, skundo padavimo teismui terminas skaičiuotinas nuo faktinio sužinojimo apie tokį aktą momento (pav., nutartys adm. bylose Nr. AS7-241-06; A14-86/2007).

16Aiškinantis, kada skundą dėl administracinio akto, kuriuo atsisakyta patvirtinti detalųjį planą, pateikęs asmuo faktiškai sužinojo apie skundžiamą jo atžvilgiu priimtą individualų administracinį aktą, turi būti vertinama bylai reikšmingų aplinkybių visuma nustatant, kada pareiškėjas galėjo sužinoti bei kada faktiškai ir kokiu būdu sužinojo apie viešai paskelbtą sprendimą netvirtinti detaliojo plano, kt.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr.AS146–294/08). Administracinių teismų praktikoje pranešimui apie individualų skundžiamą aktą prilyginama situacija, kai suinteresuotam asmeniui tampa žinoma informacija, reikalinga teisei kreiptis gynybos į teismą realizuoti, t. y. administracinį aktą priėmęs viešojo valdymo subjektas, akto pavadinimas, priėmimo data bei turinys (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje A14–110/07).

17Pirmosios instancijos teismas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies taikymo aspektu pareiškėjo sužinojimo apie skundžiamą sprendimą datą, nuo kurios turi būti skaičiuojama termino kreiptis į teismą eigos pradžia, siejo tik su skelbimu spaudoje apie planuojamą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdį, kurio darbotvarkėje buvo klausimas dėl pareiškėjui priklausančių sklypų detaliojo plano tvirtinimo (b. l. 76), bei su skelbimu spaudoje apie priimtą sprendimą (b. l. 87). Pastarajame skelbime nurodyta, kad 2008 m. rugsėjo 25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo nutarta netvirtinti UAB „Klaipėdos tranzito centras“ priklausančių sklypų, esančių Klemiškės II kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano. Tuo tarpu pareiškėjo prašyme dėl termino skundui paduoti atnaujinimo nurodė, kad pats 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimas pareiškėjo atstovui buvo įteiktas tik 2008 m. spalio 23 d. (b. l. 45, 49). Kolegijos vertinimu, kreipimosi į teismą dėl šio sprendimo termino pradžia sietina būtent su skundžiamo sprendimo įteikimu asmeniui, kada ir tapo žinomas sprendimo turinys. Nustatyta, kad į teismą dėl šio sprendimo pareiškėjas pirmą kartą kreipėsi nepraleidęs įstatymo nustatyto termino 2008 m. lapkričio 7 d., tačiau Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutartimi konstatavo, kad terminas praleistas, jo neprašoma atnaujinti, todėl šį skundą atsisakė priimti. Sužinojęs apie netinkamą savo teisės į teisminę pažeistų teisių gynybą realizavimą, pareiškėjas per protingą terminą, t. y., 2008 m. gruodžio 1 d. pakartotinai kreipėsi į teismą. Atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visumą, konstatuotina, kad 2008 m. gruodžio 1 d. kreipdamasis į teismą, pareiškėjas terminą buvo praleidęs dėl objektyvių, ne nuo jo valios priklausančių aplinkybių.

18Remiantis išdėstytais argumentais pareiškėjo UAB „Klaipėdos tranzito centras“ atskirasis skundas tenkinamas. Pirmosios instancijos teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis naikinama, perduodant pareiškėjų skundo priėmimo klausimą tam pačiam teismui išnagrinėti iš naujo.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20pareiškėjo UAB „Klaipėdos tranzito centras“ atskirąjį skundą tenkinti. Administracinę bylą perduoti pirmosios instancijos teismui skundo priėmimo klausimui spręsti.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai