Byla Ik-1531-561/2012
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Miliuvienės bei Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Daliai Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjams Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams V. B. bei P. T., atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atstovei Onutei Adulčikienei, trečiojo suinteresuotojo asmens Vilniaus Antano Vivulskio pagrindinės mokyklos atstovei G. G., trečiojo suinteresuotojo asmens Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos atstovei E. Z., trečiojo suinteresuotojo asmens Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos atstovei R. K., trečiojo suinteresuotojo asmens Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos atstovui R. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių V. B. bei P. T. skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės tarybai (tretieji suinteresuotieji asmenys Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus Antano Vivulskio pagrindinė mokykla, Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla, Vilniaus Antakalnio vidurinė mokykla ir Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla) dėl sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjai Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai V. B. bei P. T. (toliau – Tarybos nariai) su skundu kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybė) 2011-11-02 sprendimą Nr. 1-277 „Dėl Vilniaus Antano Vivulskio pagrindinės mokyklos reorganizavimo“ (toliau – Sprendimas).

4Savo reikalavimus Tarybos nariai pagrindė tuo, kad Savivaldybė 2010-05-12 priėmė sprendimą Nr. 1-1534 „Dėl tarybos 2005-12-21 sprendimu Nr. 1-981 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2005-2012 metų bendrojo plano 1 ir 2 priedų pakeitimo“ (toliau – Sprendimas dėl mokyklų pertvarkos), kuriuo buvo patvirtintas naujausios redakcijos Vilniaus miesto bendro lavinimo mokyklų tinklo planas (toliau – Planas). Šiame Plane buvo numatyta nuo 2011-09-01 reorganizuoti sujungimo būdu Antano Vivulskio pagrindinę mokyklą (toliau – A. Vivulskio mokykla), veikiančią Minties g. 3, Vilniuje, sujungiant ją su Joachimo Lelevelio vidurine mokykla (toliau – J. Lelevelio mokykla), veikiančia Antakalnio g. 33, Vilniuje. Po reorganizacijos jungtinė mokykla turėtų veikti A. Vivulskio mokyklos patalpose, esančiose Minties g. 3, Vilniuje, o J. Lelevelio mokyklos patalpos, esančios Antakalnio g. 33, Vilniuje, turėjo būti perduodamos Antakalnio vidurinei mokyklai (toliau – Antakalnio mokykla). Savivaldybė, nesilaikydama patvirtinto Plano ir jame įtvirtinto minėtų mokyklų reorganizavimo struktūros, 2011-11-02 priėmė Sprendimą, kuriuo buvo nutarta iki 2012-09-01 reorganizuoti A. Vivulskio mokyklą prijungimo būdu, prijungiant ją prie J. Lelevelio mokyklos, ir po tokios reorganizacijos jungtinė mokykla liktų esamose patalpose Minties g. 3 ir Antakalnio g. 33.

5Tarybos nariai paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29 nutarimu Nr. 768 patvirtintų „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių“ (toliau – Taisyklės) 36 punkte nustatyta, kad savivaldybės priima ir įgyvendina sprendimus dėl konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūrinių pertvarkymų pagal „Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą“. Taisyklių 35.2 punkte nustatyta, kad toks planas yra savivaldybės patvirtintos mokyklų tinklo pertvarkos Plano priedas. Taigi, Savivaldybė, vykdydama bendro lavinimo mokyklų tinklo atskirus pertvarkos veiksmus, visais atvejais privalo remtis pasitvirtintu bendruoju Planu. Todėl akivaizdu, kad priimtas Sprendimas pažeidžia bendruosius norminių teisės aktų rengimo ir priėmimo principus. Savivaldybės Sprendime nustatytas A. Vivulskio mokyklos reorganizavimo būdas galėjo būti tvirtinamas tik tokiu atveju, jei prieš tai būtų pakeistos Plano atitinkamos nuostatos. Priimtas Sprendimas ir jame patvirtintas A. Vivulskio mokyklos reorganizavimo būdas prieštarauja Taisyklių 35.2 punktui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 5 straipsniui, yra priimtas nesilaikant privalomų procedūrų, todėl turi būti panaikintas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 89 str. 1 d. 1 ir 3 punktų pagrindu.

6Tarybos nariai paaiškino, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau – Švietimo įstatymas) 44 str. 2 dalyje nustatyta, jog tais atvejais, kai savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo prieštarauja mokyklos bendruomenės sprendimams, siūlymus dėl mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), o mokyklos bendruomenės sprendimų priėmimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (toliau – Švietimo ir mokslo ministras). Įgyvendinant aukščiau minėtą įstatyminę nuostatą, Švietimo ir mokslo ministras 2011-07-05 įsakymu Nr. V-1212 patvirtino „Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašą“ (toliau – Aprašas), kuriame reglamentuotas bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių sprendimų dėl mokyklų tinklo kūrimo bendrojo plano ir jo įgyvendinimo priedų priėmimas bei savivaldybės vykdomosios institucijos veiksmai, kai mokyklos taryba, t. y. mokyklos bendruomenė, nepritaria mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos plano projekte numatytam mokyklos reorganizavimui, likvidavimui ar pertvarkymui. Šio Aprašo 11 punkte nustatyta, kad savivaldybės taryba tvirtina bendrąjį planą, atsižvelgdama į Ministerijos siūlymus dėl konkrečios mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo. Tarybos narių duomenimis, A. Vivulskio mokyklos taryba, atstovaudama mokyklos bendruomenę, 2011-10-26 posėdyje svarstė mokyklos reorganizavimo klausimą. Slapto balsavimo būdu mokyklos taryba nusprendė nepritarti A. Vivulskio mokyklos reorganizavimui. Apie tokį mokyklos tarybos sprendimą buvo informuota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja E. T.. Pabrėžė, kad pareiškėjams pavyko gauti tik nepatvirtintą 2011-10-26 posėdžio protokolą, mokyklos vadovybei atsisakant išduoti oficialų šio posėdžio protokolo išrašą. Taigi, A. Vivulskio mokyklos bendruomenė nepritarė Savivaldybės inicijuotam mokyklos reorganizavimui, todėl pagal aukščiau nurodytą norminių teisės aktų reglamentavimą, tolimesnis mokyklos reorganizavimo vykdymas būtų galimas, tik gavus Ministerijos siūlymus.

7Pabrėžė, kad Savivaldybės internetiniame tinklapyje informacijos apie A. Vivulskio mokyklos reorganizavimą nebuvo skelbta. 2011-07-13 Savivaldybės sprendimo projekto „Dėl Vilniaus Antano Vivulskio pagrindinės mokyklos reorganizavimo“ aiškinamojo rašto 1.4 punkte nurodyta, kad „mokyklų bendruomenės neprieštarauja reorganizacijai, tačiau išsiskiria dėl reorganizavimo būdo ir buveinės vietos po reorganizacijos“. Papildomų dokumentų, posėdžių protokolo ar kitų rašytinių įrodymų, pagrindžiančių konsultavimosi su mokyklų bendruomenėmis reikalavimo įvykdymą taip pat nebuvo pateikta, todėl, rengiant Savivaldybės Sprendimo projektą, nebuvo tinkamai vykdomi imperatyvūs norminių teisės aktų reikalavimai konsultuotis su mokyklų bendruomenėmis dėl mokyklų reorganizavimo.

8Taip pat atkreipė dėmesį, jog Plane yra numatyta, kad reorganizavus sujungimo būdu A. Vivulskio mokyklą ir J. Lelevelio mokyklą, jungtinė mokykla veiktų A. Vivulskio mokyklos patalpose, esančiose Minties g. 3, Vilniuje, o į buvusios J. Lelevelio mokyklos patalpas planuota perkelti reorganizuotos Antakalnio mokyklos 1-8 klasių mokinius. Pareiškėjų manymu, nepaisant to, kad 2011 m. Antakalnio mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa buvo akredituota Švietimo ir mokslo ministro, ši mokykla negali tapti gimnazija, nes neatitinka Švietimo įstatyme ir Taisyklėse nustatytų gimnazijoms keliamų reikalavimų. Dar daugiau, minėtų Taisyklių 5 punkte nustatyta, kad viena iš esminių mokyklų tinklo kūrimo nuostatų yra ta, jog mokyklų tinklas kuriamas, remiantis kompleksiškumo principu, t. y. turi būti analizuojami švietimo poreikiai, bendrojo ugdymo mokyklų tipų ir paskirčių išsidėstymas tam tikroje savivaldybės teritorijoje, derinama mokyklų perspektyva. Akivaizdu, kad priimtas Sprendimas neatitinka šio principo reikalavimų, todėl, Tarybos narių nuomone, pažeidžia ir viešąjį interesą.

9Teisminio nagrinėjimo metu Tarybos nariai skundą palaikė ir prašė jį tenkinti. Pabrėžė, jog ginčija Sprendimą, nes jis pažeidžia Planą. Nesutinka su atsakovės teigimu, kad Planas nėra imperatyvus dokumentas. Pabrėžė, kad Planą Savivaldybė turi patvirtinti ir juo vadovautis, kaip tai numatyta Vyriausybės priimtame nutarime. Kitas esminis Sprendimo neteisėtumo argumentas – nuo Savivaldybės nuslėptas 2011-10-26 protokolas, o būtent ši aplinkybė iškraipo priimtą Sprendimą.

10Atsakovė Savivaldybė atsiliepime į Tarybos narių skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, pabrėždama, kad Tarybos nariai skunde nurodo, jog teismui skundą pateikia, vykdydami Savivaldybės tarybos narių pareigas ir siekdami ginti viešąjį interesą bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 4 str. 6 dalimi ir 19 str. 3 dalimi. Tarybos nariai nurodo Vietos savivaldos įstatymo straipsnius, kurie neturi nieko bendro su viešojo intereso gynimu ar savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimu. Tai reiškia, kad pareiškėjai nenurodo teisinio pagrindo, kuriuo jie turi teisę kreiptis į teismą šioje byloje, taip pat nenurodo teisės normos, suteikiančios jiems teisę ginti viešąjį interesą. Iš pareiškėjų skundo motyvų galima spręsti, jog Tarybos nariai savo teises ir interesus sutapatina su viešuoju interesu ir nurodo, kad šios teisės privalo būti ginamos, tačiau savivaldybės tarybos nariai neturi įstatymo suteiktų įgaliojimų ginti viešąjį interesą, todėl pareiškėjai kreiptis į teismą ABTĮ 5 str. 3 d. 3 punkto pagrindu neturi teisės.

11Savivaldybė paaiškino, jog nesutinka su Tarybos narių teiginiu, kad Sprendimas buvo priimtas nesilaikant Taisyklių 36 punkto, kuriame pasakyta, kad įgyvendinimo stadijoje savivaldybės ir Ministerija priima ir įgyvendina sprendimus dėl konkrečių Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūrinių pertvarkymų pagal Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą. Nesutinka, kad Sprendimas prieštarauja Planui, nes Plano priedo II skyriaus „Vidurinės mokyklos“ 11 punkte yra numatytas J. Lelevelio mokyklos, o III skyriaus „Mokyklos-darželiai, pradinės ir pagrindinės mokyklos“ 4 punkte – A. Vivulskio mokyklos reorganizavimas sujungimo būdu. Sprendimu buvo reorganizuota A. Vivulskio mokykla, o reorganizavime dalyvavo J. Lelevelio mokykla, reorganizavimas vyko prijungimo būdu. Nepaisant to, kad pagal ABTĮ teismas nenagrinėja ginčijamo teisės akto ekonominio tikslingumo, Savivaldybė pabrėžė, jog iš Sprendimo aiškinamojo rašto matyti, kad šio Sprendimo priėmimas buvo sąlygotas ženklaus mokinių skaičiaus mažėjimo ir nepakankamo moksleivių krepšelio lėšų abiejose mokyklose, taigi, Sprendimu mokyklos buvo reorganizuotos dėl Plane nurodytų aplinkybių. Taip pat pažymėtina, kad tiek Planą patvirtino, tiek ir Sprendimą reorganizuoti prijungimo būdu priėmė ta pati institucija – Savivaldybė, kuriai Vietos savivaldos įstatymas suteikia teisę netgi keisti savo pačios priimtus sprendimus. Tačiau, nagrinėjamu atveju, Plane numatytas sprendimas reorganizuoti mokyklas pakeistas nebuvo, tiesiog mokyklų steigėjas priėmė sprendimą atlikti savo įsteigtos mokyklos reorganizavimą kitokiu – optimaliausiu būdu. Atkreipė dėmesį į tai, kad mokyklos buvo reorganizuotos Plane numatytu jungimo būdu. Paaiškino, kad galimi du juridinių asmenų jungimo būdai – prijungimas ir sujungimas. Kadangi Savivaldybė yra biudžetinės įstaigos A. Vivulskio mokyklos savininkė, ji išimtinai sprendžia kokį reorganizavimo būdą pasirinkti. Pabrėžė, jog pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 21 punktą, biudžetinių įstaigų reorganizavimas yra priskirtinas išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai, todėl tik savivaldybė priima sprendimą dėl tokios įstaigos reorganizavimo ir tik savivaldybė sprendžia dėl biudžetinių įstaigų reorganizavimo tikslingumo ir pagrįstumo bei kokį reorganizavimo būdą pasirinkti. Analogiška nuostata yra įtvirtinta Švietimo įstatymo 44 str. 6 dalyje.

12Savivaldybė pabrėžė, kad Sprendimu buvo pasirinktas mokiniams priimtiniausias problemos sprendimo būdas. Sprendimu buvo nustatyta, kad J. Lelevelio mokykloje yra įkuriamas skyrius, kuris vykdys pradinio ir pagrindinio ugdymo programą patalpose Minties g. 3. Tai reiškia, kad A. Vivulskio mokyklos ir J. Lelevelio vidurinės mokyklos mokiniams sudaromos sąlygos mokytis tose pačiose patalpose, kuriose mokėsi iki šiol. Pagal Planą J. Lelevelio mokyklos mokiniai privalėtų lankyti mokyklą, esančią Minties g. 3. Taigi, Plano tikslinimas prieš priimant Sprendimą dėl konkrečios mokyklos reorganizavimo, būtų grynas formalumas.

13Nesutinka Savivaldybė su pareiškėjų skundo teiginiu, jog pagal Švietimo įstatymo 44 str. 2 dalyje nustatytą teisinį reglamentavimą, siūlymus dėl mokyklos reorganizavimo, šiuo atveju, turėjo pateikti Ministerija. Paaiškino, kad Sprendimo projektas buvo aptariamas su reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios mokyklų bendruomenėmis. A. Vivulskio mokyklos ir J. Lelevelio mokyklos bendruomenės nepareiškė prieštaravimų dėl Sprendimo projekto. A. Vivulskio mokyklos taryba 2011-10-19 posėdyje svarstė A. Vivulskio mokyklos reorganizavimo klausimą, posėdžio protokole Nr. 3 yra įrašytas nutarimas „laukti Vilniaus miesto savivaldybės sprendimo šiuo klausimu“. Šis mokyklos bendruomenės tarybos nutarimas suprantamas ne kaip prieštaravimas, o kaip mokyklos bendruomenės pritarimas Savivaldybės Sprendimui, kurio bendruomenė ir pageidavo sulaukti. Savivaldybei priimant Sprendimą, apie A. Vivulskio mokyklos tarybos 2011-10-26 posėdžio protokolą Nr. 4 nebuvo žinoma. Tuo tarpu J. Lelevelio mokyklos bendruomenės 2011-09-15 susirinkime (protokolas Nr. V3-1) taip pat svarstytas mokyklos dalyvavimo reorganizavime klausimas. Mokyklos bendruomenė pritarė A. Vivulskio mokyklos reorganizavimui, prijungiant ją prie J. Lelevelio mokyklos, o J. Lelevelio mokyklos 2011-10-20 raštu Nr. D2-69 apie tai buvo informuotas Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas. Savivaldybės įsitikinimu, Ministerija pasiūlymus savivaldybėms teikia tik esant mokyklų bendruomenių prieštaravimams dėl savivaldybių tarybų sprendimų projektų savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo klausimais, t. y. dėl bendrojo plano projekto. Mokyklos bendruomenės sprendimų priėmimo tvarką šiais klausimais nustato Švietimo ir mokslo ministras, t. y. ministro patvirtintas Aprašas, kuris nereglamentuoja mokyklų bendruomenių veiksmų savivaldybių taryboms priimant sprendimą dėl konkrečios mokyklos reorganizavimo.

14Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Savivaldybės atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Pabrėžė, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimant jį jokie teisės aktų reikalavimai nebuvo pažeisti. Mano, kad Savivaldybės pasirinktas pertvarkymo būdas yra teisingas, todėl skundas netenkintinas.

15Trečiasis suinteresuotasis asmuo Ministerija atsiliepime į Tarybos narių skundą su skundu sutiko ir prašė jį tenkinti kaip pagrįstą, paaiškindama, jog pagal Taisyklių 36 punktą, Savivaldybės patvirtintą Planą būtina keisti, jei keičiamas Plane numatytas mokyklų reorganizavimo būdas. Pažymėjo, kad Savivaldybės Sprendimas prieštarauja Sprendimui dėl mokyklų pertvarkos.

16Ministerija paaiškino, kad Švietimo įstatymo 44 str. 2 dalyje nustatyta, jog tais atvejais, kai savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo prieštarauja mokyklos bendruomenės sprendimams, siūlymus dėl mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo teikia Ministerija ir mokyklos bendruomenės sprendimų priėmimo tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras. Įgyvendinant šią įstatymo nuostatą, buvo patvirtintas Aprašas, kurio 11 punkte nustatyta, kad savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės bendrąjį planą, atsižvelgdama į ministerijos siūlymus dėl konkrečios mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo.

17Atkreipė dėmesį, kad Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje nebuvo informacijos apie konsultavimosi su gyventojais būdą, jo dalyvius ir rezultatus, kaip tai numato įstatymai. 2011-07-26 aiškinamojo rašto „Dėl Vilniaus Antano Vivulskio pagrindinės mokyklos reorganizavimo“ 1.4 dalyje nurodyta, kad „mokyklų bendruomenės neprieštarauja reorganizacijai, tačiau jų nuomonės išsiskiria dėl jungimo būdo ir buveinės vietos po reorganizacijos“. Visa tai rodo, jog rengiant Sprendimo projektą buvo nepakankamai konsultuotasi su mokyklų bendruomenėmis.

18Ministerija pabrėžė, kad Savivaldybės Sprendimas gali pažeisti viešąjį interesą, nes Antakalnio mokyklai nebus galimybės tapti gimnazija, o Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos vienuoliktokams mokytis Antakalnio mokykloje ar gimnazijoje (Plane numatyta nuo 2012-09-01 Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinę mokyklą pertvarkyti į pagrindinę mokyklą ir 11-ųjų klasių mokinius perkelti mokytis į Antakalnio mokyklą).

19Trečiasis suinteresuotasis asmuo J. Lelevelio mokykla atsiliepime į Tarybos narių skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindama, jog tik konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planuose, o ne bendrajame plane, turi būti konkrečiai nurodomi pertvarkymo sprendimai. Pats bendras planas savaime nėra sprendimas pertvarkyti ar reorganizuoti kurią nors mokyklą. Aptariamu atveju Planas numato tikslinimo galimybes, derinant Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą ir Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo reikalavimus su vietos sąlygomis bei aplinkybėmis.

20Atkreipė dėmesį, kad būtent skundžiamas Sprendimas buvo parengtas, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes, mokyklų geografinę padėtį, orientuotas į mokinių specializuotų ugdymo ir ugdymosi poreikių tenkinimą, saistomas įstatymų nustatytų reikalavimų ir tvarkos. Tvirtino, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės. Sutiko, jog tinkamas įstatymų taikymas yra vienas iš teisinės visuomenės interesų, tačiau šio intereso pažeidimas, pasireiškęs vien nustatytų procedūrų pažeidimu, neįtakojusių priimto galutinio administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo, negali būti naikinamas.

21Taip pat pažymėjo, kad J. Lelevelio mokyklos perkėlimo į kitas patalpas atveju mokykla netenka galimybės pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama, pagerinti gautas neremontuotas patalpas. Toks sprendimas prieštarautų sąžiningumo, protingumo, teisingumo principų taikymui, mokyklos, mokyklos bendruomenės, o svarbiausia, mokinių ir jų tėvų interesams.

22Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens J. Lelevelio vidurinės mokyklos atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Pabrėžė, kad Sprendimas yra teisėtas ir apsaugo visų vaikų interesus.

23Trečiasis suinteresuotasis asmuo A. Vivulskio mokykla atsiliepime į Tarybos narių skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindama, kad Taisyklių teisinis reglamentavimas reiškia, jog Mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas – tai kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame numatoma planuojama koncepcija. Bendrajame plane išvis neturėtų būti konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir t. t. sprendimų. Minėti sprendimai turėtų būti nagrinėjami ir priimami Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planuose, kurie laikomi bendrojo plano priedais. Būtent priimant šiuos sprendimus savivaldybės taryba gali nustatyti kiekvienos konkrečios mokyklos reorganizavimo sąlygas, orentuojantis į mokinių specializuotų ugdymo ir ugdymosi poreikių tenkinimą, vietos sąlygas, mokyklos bendruomenės pageidavimus ir pastabas bei į kitas svarbias aplinkybes.

24A. Vivulskio mokykla paaiškino, jog, vertinant procedūros pažeidimo įtaką priimto administracinio akto teisėtumui, reikia atsižvelgti į atitinkamas teisines ir faktines aplinkybes. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT), formuodamas vienodą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės. Atkreipė dėmesį, kad naujų patalpų suteikimas ar nesuteikimas Antakalnio mokyklai niekaip neįtakoja ir negali įtakoti šios mokyklos galimybių tapti gimnazija. Tvirtina, jog Tarybos nariai klaidina teismą, nurodydami, kad „<...> nebuvo tinkamai vykdomi imperatyvūs norminių teisės aktų reikalavimai konsultuotis su mokyklų bendruomenėmis dėl mokyklų reorganizavimo“. Pažymėjo, kad mokyklos aktyviai dalyvavo, konsultavosi ir pateikinėjo savo pastabas ir nuomones dėl reorganizavimo aplinkybių, o tai įrodo ir aiškinamojo rašto 1.4 punktas. Tik tokių diskusijų dėka buvo pasiektas abipusiai teisingas sprendimas. Įvertinusi visumą aplinkybių, A. Vivulskio mokykla padarė išvadą, jog akivaizdu, kad skundžiamas Sprendimas neprieštarauja įstatymo nuostatoms, jį priėmė kompetentingas subjektas, ji priimant procedūros nebuvo pažeistos, todėl naikinti jį nėra pagrindo.

25Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens A. Vivulskio mokyklos atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, jog iš pradžių A. Vivulskio mokykla reorganizacijai nepritarė, kreipėsi į įvairias institucijas, tačiau niekas jokios pagalbos nesuteikė, todėl su Sprendimu sutiko ir jo neskundė.

26Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Antakalnio mokyklos atstovė Tarybos narių skundą palaikė ir prašė jį tenkinti, pabrėždama, kad Savivaldybės Sprendimas sukels neigiamas pasekmes Antakalnio mokyklai, kadangi Antakalnio mokykla siekė laikytis Plano ir tikėjosi, kad po reorganizacijos bus pertvarkyta į gimnaziją ir progimnaziją, o po Sprendimo tai įgyvendinti bus labai sunku, mokykla negalės priimti tiek gimnazistų, kiek bus norinčių, bus pažeista galimybė gauti tinkamą išsilavinimą.

27Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos atstovas su skundu nesutiko, pabrėždamas, jog ginčijamas Sprendimas jo atstovaujamai mokyklai turi teigiamą įtaką.

28Byloje kilęs ginčas dėl Savivaldybės Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

29Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad Savivaldybė 2011-11-02 Sprendimu nusprendė iki 2012-09-01 reorganizuoti A. Vivulskio mokyklą, prijungiant ją prie J. Lelevelio mokyklos, kuri po reorganizacijos tęs veiklą, o A. Vivulskio mokykla baigs veiklą (t. 1, b. l. 7-8).

30Tarybos nariai skundu siekia panaikinti Sprendimą, o savo reikalavimą sieja noru apginti viešąjį interesą. Teisę kreiptis į teismą siekiant apginti viešąjį interesą grindžia Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 punktu ir 19 str. 3 dalimi.

31ABTĮ 5 str. 1 dalyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, o 23 str. 2 d. 5 punkte nurodoma, kas yra prašymo (skundo) dalyku šio įstatymo prasme – konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, bei jo įvykdymo (priėmimo) data. Pagrindas kreiptis teisminės gynybos yra tuomet, kai pažeidžiama teisė ar teisėtas interesas, ir šis pažeidimas pasireiškia konkrečiais viešojo administravimo subjekto veiksmais (neveikimu) ar aktu.

32Pagal ABTĮ 5 str. 3 d. 3 punktą, teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal prokuroro, administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo. To paties įstatymo 56 str. 1 dalis nustato, jog įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

33Teismo vertinimu, pagal nurodytų teisės normų prasmę, siekdami apginti viešąjį interesą, į teismą gali kreiptis tik tam tikri asmenys ir tik tada, kai tokia galimybė tiesiogiai nurodyta įstatyme.

34Tarybos nariai kreipimąsi į teismą dėl Savivaldybės Sprendimo panaikinimo, kaip minėta, grindžia Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 punktu ir 19 str. 3 dalimi.

35Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 punktas nustato, jog vienas iš pagrindinių principų, kuriuo grindžiama savivalda, yra savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, kuris reiškia, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Šio įstatymo 19 str. 3 dalyje nustatyta, kad meras, mero pavaduotojas netenka savo įgaliojimų prieš terminą, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų savivaldybės tarybos narių pareiškia nepasitikėjimą jais, savivaldybės taryba priima sprendimą atleisti merą, mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą balsavo ne mažiau kaip 1/2 visų savivaldybės tarybos narių. Jeigu sprendimas atleisti merą, mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.

36Tarybos nariai neneigia, kad Sprendimą ginčija ne dėl to, kad juo buvo pažeistos jų subjektinės teisės, o dėl jo neteisėtumo ir nepagrįstumo, t. y., kad priimtas Sprendimas prieštarauja Švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo, Taisyklių nuostatoms, yra priimtas nesilaikant privalomų procedūrų. Taigi, byloje nėra ginčo dėl fakto, kad pareiškėjai siekia apginti įstatymo saugomą viešąjį interesą, tačiau ginti viešąjį interesą, taip pat ir įstatymo saugomą interesą, įstatymas suteikia teisę tik tam tikroms institucijoms, nurodytoms ABTĮ 56 straipsnyje, prie kurių pareiškėjai Tarybos nariai nėra priskirti.

37Vietos savivaldos įstatymo 23-24 straipsniuose nustatytos savivaldybės tarybos nario teisės ir pareigos. Šiose teisės normose nustatytas baigtinis savivaldybių tarybų narių teisių ir pareigų sąrašas. Teisės ar pareigos kreiptis į teismą dėl savivaldybės tarybos priimtų sprendimų panaikinimo nurodytos teisės nuostatos savivaldybių tarybų nariams nenumato. Tokio nurodytų teisės nuostatų aiškinimo nuosekliai laikosi ir LVAT, kuris, vadovaudamasis ABTĮ 13 str. 1 dalimi, formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus (2004-04-26 nutartis administracinėje byloje Nr. A7-282/2004, 2004-06-18 nutartis administracinėje byloje Nr. A4-535-2004, 2010-12-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1429/2010, 2010-05-07 nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-339/2010).

38LVAT, spręsdamas atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti savivaldybės tarybos nario skundą dėl savivaldybės tarybos sprendimo, yra išaiškinęs (administracinė byla Nr. AS492-576/2011), jog nors pareiškėjas teigia, kad jis turi teisę ginčyti savivaldybės tarybos, kurios nariu jis yra, priimtus sprendimus, tačiau kalbinė, sisteminė ir loginė Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Vietos savivaldos įstatymo, ABTĮ bei kitų teisės aktų nuostatų analizė suponuoja priešingą išvadą.

39Teismas daro išvadą, jog teisę kreiptis į administracinį teismą dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo, taip pat dėl kitų asmenų teisių gynimo įstatymų numatytais atvejais turi asmenys, turintys viešojo administravimo subjektui priskirtus įgaliojimus, įvairios valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar atskiri tarnautojai. Kitaip tariant, atitinkamo subjekto, paduodančio skundą (prašymą) administraciniam teismui, veiklą ir jo įgaliojimus reglamentuojantys įstatymai turi suteikti jam teisę (priskirti kompetenciją) kreiptis su nurodyto pobūdžio skundu (prašymu) į administracinį teismą. Asmenų, kuriems nėra suteikta teisė apginti viešąjį interesą, skundai (prašymai) nepriimtini nagrinėti, vadovaujantis ABTĮ 4 str. 5 dalimi, 37 str. 2 dalies 1 punktu, o tais atvejais, kada skundas jau priimtas nagrinėti, byloje konstatavus, kad pareiškėjas gina visuomeninį interesą, o ne savo teises ar interesus, bei tai, kad tokio atvejo nenustato įstatymai, teismas, vadovaudamasis ABTĮ 101 str. 1 punktu, privalo nutraukti administracinę bylą.

40Vietos savivaldos įstatymo 11 str. 4 dalyje nustatyta, kad savivaldybių institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimti individualūs administraciniai teisės aktai gali būti skundžiami teismui, tačiau šio įstatymo 24 straipsnyje, apibrėžiančiame tarybos nario teises, nėra numatyta tarybos nario teisė teisme ginčyti savivaldos subjektų priimtus aktus. Be to, LVAT, nagrinėdamas bylą, kai reikalavimas dėl ginčijamų savivaldybės tarybos sprendimų panaikinimo buvo grindžiamas procedūriniais tarybos reglamento bei Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 1 dalies reikalavimų pažeidimais, nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 str. 2 dalyje nustatyta, jog tai, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, prižiūri Vyriausybės skiriami atstovai (administracinė byla Nr. AS492-576/2011). Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 str. 1 dalies 3 ir 4 punktai nustato, kad, prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės atstovas neteisėtus savivaldybės administravimo subjektų teisės aktus siūlo panaikinti arba pakeisti, o kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės sprendimą, kreipiasi į teismą. Administracinių teismų praktikoje pabrėžiama (administracinė byla Nr. A662-1429/2010), jog tokiu būdu savivaldybės administravimo subjektų priimamų administracinių aktų teisėtumo kontrolė įstatymų leidėjo yra priskiriama Vyriausybės atstovo kompetencijai.

41Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad administracinė byla pagal Tarybos narių V. B. bei P. T. skundą atsakovei Savivaldybei nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 str. 1 punktas).

42ABTĮ 102 straipsnis numato bylos nutraukimo tvarką bei pasekmes.

43Teismas išaiškina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 dalis).

44Teismui konstatavus, kad administracinė byla turi būti nutrauktina dėl jos nepriskirtinumo administracinių teismų kompetencijai, teismas privalo nurodyti, į kurią instituciją pareiškėjas turi kreiptis (ABTĮ 102 str. 1 dalis).

45Teismui padarius išvadą, kad Tarybos narių skundo reikalavimas panaikinti Savivaldybės Sprendimą negali būti pareikštas teismui, nes Tarybos nariai nėra tinkami subjektai šiam Sprendimui ginčyti, teismas išaiškina, kad nėra teisinio pagrindo Tarybos nariams kreiptis su tuo pačiu reikalavimu į kitas institucijas.

46Vadovaudamasis ABTĮ 101 str. 1 punktu, 102 straipsniu, 149 straipsniu, teismas

Nutarė

47administracinę bylą pagal pareiškėjų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių V. B. ir P. T. skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo nutraukti.

48Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant šį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjai Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai V. B. bei P. T.... 4. Savo reikalavimus Tarybos nariai pagrindė tuo, kad Savivaldybė 2010-05-12... 5. Tarybos nariai paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29... 6. Tarybos nariai paaiškino, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau... 7. Pabrėžė, kad Savivaldybės internetiniame tinklapyje informacijos apie A.... 8. Taip pat atkreipė dėmesį, jog Plane yra numatyta, kad reorganizavus... 9. Teisminio nagrinėjimo metu Tarybos nariai skundą palaikė ir prašė jį... 10. Atsakovė Savivaldybė atsiliepime į Tarybos narių skundą su skundu nesutiko... 11. Savivaldybė paaiškino, jog nesutinka su Tarybos narių teiginiu, kad... 12. Savivaldybė pabrėžė, kad Sprendimu buvo pasirinktas mokiniams... 13. Nesutinka Savivaldybė su pareiškėjų skundo teiginiu, jog pagal Švietimo... 14. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Savivaldybės atstovė su skundu... 15. Trečiasis suinteresuotasis asmuo Ministerija atsiliepime į Tarybos narių... 16. Ministerija paaiškino, kad Švietimo įstatymo 44 str. 2 dalyje nustatyta, jog... 17. Atkreipė dėmesį, kad Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje nebuvo... 18. Ministerija pabrėžė, kad Savivaldybės Sprendimas gali pažeisti viešąjį... 19. Trečiasis suinteresuotasis asmuo J. Lelevelio mokykla atsiliepime į Tarybos... 20. Atkreipė dėmesį, kad būtent skundžiamas Sprendimas buvo parengtas,... 21. Taip pat pažymėjo, kad J. Lelevelio mokyklos perkėlimo į kitas patalpas... 22. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens J. Lelevelio... 23. Trečiasis suinteresuotasis asmuo A. Vivulskio mokykla atsiliepime į Tarybos... 24. A. Vivulskio mokykla paaiškino, jog, vertinant procedūros pažeidimo įtaką... 25. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens A. Vivulskio... 26. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Antakalnio... 27. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Vilniaus... 28. Byloje kilęs ginčas dėl Savivaldybės Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.... 29. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad Savivaldybė 2011-11-02 Sprendimu... 30. Tarybos nariai skundu siekia panaikinti Sprendimą, o savo reikalavimą sieja... 31. ABTĮ 5 str. 1 dalyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi... 32. Pagal ABTĮ 5 str. 3 d. 3 punktą, teismas imasi nagrinėti administracinę... 33. Teismo vertinimu, pagal nurodytų teisės normų prasmę, siekdami apginti... 34. Tarybos nariai kreipimąsi į teismą dėl Savivaldybės Sprendimo panaikinimo,... 35. Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 punktas nustato, jog vienas iš... 36. Tarybos nariai neneigia, kad Sprendimą ginčija ne dėl to, kad juo buvo... 37. Vietos savivaldos įstatymo 23-24 straipsniuose nustatytos savivaldybės... 38. LVAT, spręsdamas atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo... 39. Teismas daro išvadą, jog teisę kreiptis į administracinį teismą dėl... 40. Vietos savivaldos įstatymo 11 str. 4 dalyje nustatyta, kad savivaldybių... 41. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad administracinė... 42. ABTĮ 102 straipsnis numato bylos nutraukimo tvarką bei pasekmes.... 43. Teismas išaiškina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo... 44. Teismui konstatavus, kad administracinė byla turi būti nutrauktina dėl jos... 45. Teismui padarius išvadą, kad Tarybos narių skundo reikalavimas panaikinti... 46. Vadovaudamasis ABTĮ 101 str. 1 punktu, 102 straipsniu, 149 straipsniu, teismas... 47. administracinę bylą pagal pareiškėjų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos... 48. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...