Byla II-9-564/2012

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Šiupšinskaitė, sekretoriaujant Giedrei Arbačiauskaitei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui J. N., institucijos, priėmusios nutarimą, įgaliotiems atstovams Kastyčiui Stankui, Jurgai Garkauskienei, Robertui Mykolaičiui, teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens J. N. skundą administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko Kastyčio Stankaus 2011-12-20 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 000386 J. N. pagal LR ATPK 109 str. , 110 str. 1d. paskirta 500 litų bauda už tai, kad 2011-11-24 atlikus tikrinimą J. N. ūkyje Pajiesio km., Marijampolės saviv., bandos Nr.10690100028, ( tikrinimo aktai V26-107, V29-99 ) nustatyta, kad dalis savininko galvijų netinkamai rišami, veršeliai iki 6 mėn. amžiaus laikomi pririšti, gyvulių laikymui skirtos patalpos apgriuvę, gyvuliai gali susižeisti, dalis savininko galvijų neregistruoti ir neženklinti, ūkinių gyvūnų registro CDB duomenys neatitinka ūkyje laikomų gyvulių duomenų, J. N. nepateikė galvijų apskaitos žurnalo, galvijų pasų. Ūkyje nustatyti LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo ( 1997-11-16 Nr. VIII-500) 11 str. 1d., 11 str. 2d., LR veterinarijos įstatymo 16 str. 1d., 16 str. 3d., Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimų 11 p., 15 p., 17 p., 19 p., 24 p., 28 p. , Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių, patvirtintų LR Žemės ūkio ministro 2003-06-16 įsakymu Nr. 3D-234 22 p., 31 p., 37 p., 32.1 p. reikalavimų pažeidimai. 2010-12-14 Marijampolės VMVT viršininko nutarimu J. N. taip pat buvo skirta nuobauda pagal LR ATPK 109str. , 110 str. 1d.

3Skundu J. N. prašo panaikinti minėtą nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinti Marijampolės apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad nurodyti atlikto patikrinimo metu pažeidimai neatitinka realių faktų- pririštų veršelių amžius buvo šeši ir daugiau mėnesių, 2011-11-24 gyvuliai buvo neuždaryti ir nebuvo naudojamos netinkamos patalpos, gyvulių registracijos žurnalo ir pasų nebuvo pareikalauta, nes jis buvo išvykęs ir apie vykdomą gyvulių patikrinimą nebuvo informuotas, nenurodyta, kurių gyvulių duomenys neatitinka gyvulių registrui CDB.

4Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsiliepime į skundą prašo palikti nutarimą nepakeistą ir skundo netenkinti. Nurodo, kad paties J. N. skunde minimi du veršeliai, gim. 2011-06-15 ir 2011-06-20, patikrinimo metu buvo jaunesni nei šešių mėnesių, be to ūkyje buvo laikomi pririšti du akivaizdžiai jaunesni nei 6 mėn. veršeliai, kurie nustatyta tvarka neženklinti ir neregistruoti. Nors 2011-11-24 gyvuliai buvo ganomi ganykloje ir patalpos nebuvo naudojamos, tačiau patikrinimo metu nustatyta, kad ankstesnio 2010-11-30 patikrinimo metu nustatyta, kad gyvulių laikymo vietos netinkamos, o taip pat pažymėtina, kad nors ir gyvuliai patikrinimo metu nebuvo laikomi patalpose, tačiau pablogėjus oro sąlygoms J. N., neturėdamas tinkamų patalpų gyvulių laikymui, negalėtų apsaugoti gyvūnų orams pablogėjus, todėl buvo reikalinga vertinti gyvulių laikymo patalpas ir duoti nurodymus savininkui dėl nustatytų neatitikimų pašalinimo. Nors J.,N. nurodo, kad jam nebuvo pranešta apie numatomą patikrinimą ir jis negalėjo pateikti ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalo ir galvijų pasų, tačiau pagal LR veterinarijos įstatymą apie numatomą patikrinimą subjektas neturi būti įspėjamas, tikrinimo metu atvykus pareigūnams, J. N. pasišalino iš sodybos kiemo, užsirakino name ir raginimus bendrauti nereagavo. J. N. ūkio tikrinimo metu nustatyta šie gyvulių duomenų neatitikimai ūkinių gyvūnų centrinės duomenų bazės duomenims.- duomenų bazėje įregistruoti karvė, buliukas ir telyčaitė nerasti, duomenų apie jų laikymo pabaigą CDB nėra užregistruota, ūkyje rasti 3 neženklinti ausų įsagais veršeliai, atitinkamai duomenų apie juos ūkinių gyvūnų CDB nėra. Tikrinimo metu nustatyti ir kiti skunde neminimi pažeidimai. Nustatyti gyvūnų ženklinimo ir registravimo taisyklių pažeidimai kelia grėsmę valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdomai gyvūnų užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės sistemai.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo prašė skundą tenkinti, institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovai prašė skundą atmesti.

6Skundas netenkintinas.

7Teismas, įvertinęs skundą padavusio asmens paaiškinimą, nutarimą priėmusios institucijos atsiliepimą į skundą bei atstovų paaiškinimus, susipažinęs su visa administracinės bylos medžiaga, sprendžia, jog J. N. buvo nubaustas pagrįstai.

8Gyvulių laikymo ir veterinarijos reikalavimų pažeidimai, už kuriuos buvo paskirta nuobauda J. N., detaliai užfiksuoti 2011-11-24 patikrinimo aktuose Nr. V26-107, Nr. V29-99. Netikėti šiais aktuose užfiksuotais duomenimis teismas neturi jokio pagrindo. Pats J. N. pripažino, kad patikrinimo metu jo ūkyje buvo neregistruotų nustatytais terminais gyvulių. Iš jo atsiliepimo į skundą seka, kad dviejų rastų pririštų veršelių amžius iki 6 mėn., nors jis nurodo, kad gali būti suklysta nurodant ir registruojant veršelių gimimo datą, tačiau už teisingą gyvūnų registraciją atsakingas jis pats, šie registracijos duomenys yra pagrindinis išeities taškas sprendžiant su gyvulių laikymu susijusius klausimus. Be to kaip seka iš patikrinimo medžiagos, atstovų paaiškinimų, tikrinimą atliko specialų išsilavinimą ir kvalifikaciją turintys asmenys, todėl abejoti jų išvadomis dėl veršelių amžiaus nėra pagrindo, tuo labiau, kad priešingų įrodymų teismui nepateikta. Pats J. N. pripažino nustatytą tikrinimo metu faktinę aplinkybę, kad jo ūkyje buvo už ragų rišami galvijai.

9Nors J. N. skunde nurodo, kad tikrinimo metu gyvuliai patalpose nebuvo laikomi, ir nebuvo naudojamos netinkamos patalpos, tačiau atsižvelgiant į patikrinimo datą- lapkričio mėn. pabaiga, Lietuvos Respublikos klimato sąlygas, akivaizdu, kad minėtu laikotarpiu gyvulių savininkas jau turėjo turėti saugias patalpas ir pakankamas patalpas, skirtas visiems jo turimiems gyvuliams laikyti, siekiant juos apsaugoti nuo bet kuriuo momentu galinčio įvykti orų sąlygų pakitimo- lietaus, sniego, šalčio, kurioms esant gyvulių laikymas lauke yra netinkamas, turi neigiamą poveikį jų sveikatai ir augumui. Iš institucijos atstovų paaiškinimų ir byloje pateiktų fotonuotraukų seka, kad J. N. turimos gyvulių laikymo sąlygos – pastatai ir jų būklė yra nesaugūs, kas jau buvo nustatyta ir prieš metus atliktame patikrinime. Nors po šio patikrinimo buvo pastatytas naujas statinys, tačiau tikrinimo metu šiame statinyje buvo laikomi ne gyvūnai, o pašarai- šienas. Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad pagrįstai nustatyta, jog gyvulių laikymui skirtos patalpos nesaugios ir netinkamos.

10Teismas sprendžia, kad nepagrįstas skundo argumentas, kad J. N. patikrinime nedalyvavo ir dokumentų nepateikė dėl to, kad jam apie patikrinimą nebuvo pranešta ir jis buvo išvykęs. J. N. paaiškino, kad jis turi taksi paslaugų įmonę ir patikrinimo metu dirbo, tačiau jokių įrodymų apie tai nepateikė. Bylos medžiaga ir atstovų paaiškinimais nustatyta, kad patikrinime dalyvavo ir nesuinteresuotas bylos baigtimi asmuo- Marijampolės seniūnijos seniūno pavaduotojas R. K., jis pasirašęs patikrinimo aktus, kuriuose nurodyta, kad J. N. patikrinime dalyvauti atsisakė Atstovai, dalyvavę patikrinime, paaiškino, kad J. N. pats pamatęs atvykusius pareigūnus, iš kiemo nuėjo į namą ir nereagavo į raginimus bendrauti. Šios aplinkybės rodo, kad dėl paties J. N. veiksmų buvo nustatyti gyvūnų apskaitos neatitikimai.

11Aptartų įrodymų ir motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas tinkamai įvertino įrodymus, pagrįstai tokius J. N. veiksmus vertino kaip veterinarijos reikalavimų ir gyvūnų laikymo norminių aktų, nurodytų nutarime, pažeidimus, už kurių padarymą numatyta administracinė atsakomybė pagal LR ATPK 109 str. 110 str. 1d.

12Nors nustatyta, kad J. N. 2010-12-14 buvo baustas įspėjimu pagal LR ATPK 109 str. ir 110 str., patikrinimo metu užfiksuotų pažeidimų metu šios nuobaudos galiojimas nebuvo pasibaigęs ( LR ATPK 36 str. ), jo veiksmai atitiktų pažeidimo, numatyto LR ATPK 110 str. 5 d., požymius. Vadovaujantis LR ATPK 302 str. 2d. teismas pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens, padėtį gali tik tuo atveju, kai dėl to yra institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, skundas arba nukentėjusiojo skundas. Šiuo atveju tokio skundo nėra, todėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 110 str. kvalifikacija nekeistina. Teismas neturėdamas pagrindo bloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens padėtį, be to atsižvelgiant į tai, kad galutinė nuobauda J. N. buvo paskirta nepažeidžiant LR ATPK 33 str. reikalavimų, naujų didelės apimties aplinkybių tyrimas nereikalingas, pats skirti nuobaudas už kiekvieną iš pažeidimų atskirai ar panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti neturi pagrindo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 302str. 1d. 1p., teismas

Nutarė

14J. N. skundą atmesti.

15Palikti Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko Kastyčio Stankaus 2011-12-20 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 000386 nepakeistą.

16Nutartis per 20 dienų gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

17Nutarties nuorašą siųsti Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai, J. N..

Proceso dalyviai