Byla II-78-243/2007
Dėl panaikinimo Pajūrio regioninio parko direkcijos vyr. kraštotvarkininko 2006-11-21 nutarimo, kuriuo V. P. paskirta pagal Lietuvos Respublikos ATPK 76 str. 1 d. administracinė nuobauda – 75 litų bauda, ir administracinės bylos nutraukimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Vida Stonkuvienė, sekretoriaujant Jurgitai Jonikaitei, dalyvaujant asmeniui, patrauktam administracinėn atsakomybėn, V. P., institucijos Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovams Egidijui Jurkui ir Rolandui Puidokui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal V. P. skundą dėl panaikinimo Pajūrio regioninio parko direkcijos vyr. kraštotvarkininko 2006-11-21 nutarimo, kuriuo V. P. paskirta pagal Lietuvos Respublikos ATPK 76 str. 1 d. administracinė nuobauda – 75 litų bauda, ir administracinės bylos nutraukimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pajūrio regioninio parko direkcijos vyr. kraštotvarkininkas 2006-11-13 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodė, kad V. P. pažeidė Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 3 d., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-16 įsakymu Nr. 184 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" VI skyriaus 12.2.1.1 punkto reikalavimus, nes 2006 metų vasaros metu Pajūrio regioninio parko teritorijoje, esančiame žemės sklype (kad. Nr. ( - )) ( - ), įrengė kempingą ir automobilių stovėjimo aikštelę, nesuderinęs su parko direkcija ir Klaipėdos rajono savivaldybe.

4Pajūrio regioninio parko direkcijos vyr. kraštotvarkininkas 2006-11-21 nutarimu pripažino V. P. kaltu padarius Lietuvos Respublikos ATPK 76 str. 1 d. numatytą teisės pažeidimą ir paskyrė 75 Lt baudą.

5V. P. skunde teismui nurodo, kad nutarimas neteisėtas ir nepagrįstas. Prašo panaikinti skundžiamą nutarimą ir administracinę bylą nutraukti. Nurodo, kad administracinio teisės pažeidimo byloje nesurinkti įrodymai pagrindžiantys jo kaltę. Teigia, kad jam nesuprantama, už kokią konkrečią veiką jis patrauktas administracinėn atsakomybėn. Neigia, kad leido poilsiautojams statyti palapines ir automobilius žemės sklype, kuriuo naudojosi panaudos teise.

6Institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą, atsiliepime nurodė, kad byloje surinktais įrodymais įrodyta V. P. kaltė, nuobauda jam paskirta teisėtai ir pagrįstai. Teigia, kad skundas nepagrįstas, todėl prašo netenkinti. Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovai išdėstę tuos pačius atsikirtimą pagrindžiančius argumentus prašo palikti galioti teisėtą ir pagrįstą nutarimą.

7Skundas tenkintinas iš dalies, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 124 str. 1 d. 4 p.

8Lietuvos Respublikos ATPK 259 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo tam įgaliotas pareigūnas surašo protokolą. Valstybiniams miškų ir saugomų teritorijų organams suteikta kompetencija nagrinėti administracines bylas dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos ATPK 76 straipsnyje (Lietuvos Respublikos ATPK 244 str. 4 dalis). Šiose bylose administracinių teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti tam įgalioti šių organų pareigūnai ( ATPK 2591 str.) V. P. administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjo ir administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė Pajūrio regioninio parko direkcijos vyr.kraštotvarkininkas. Administracinėje byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad Pajūrio regioninio parko direkcijos vyr.kraštotvarkininkas turėjo įgaliojimas surašyti protokolą ir išnagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą.

9Lietuvos Respublikos ATPK 260 straipsnyje išdėstyti administracinio teisės pažeidimo protokolo turiniui keliami reikalavimai. Protokole be kitų reikalavimų nurodomos žinios apie pažeidėjo asmenybę, administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė, ATPK straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas, kai: 1) nustatytas administracinio teisės pažeidimo padarymo faktas (vieta, laikas, esmė); 2) žinomas pažeidimą padaręs asmuo; 3) galima konstatuoti būtinus administracinio teisės pažeidimo sudėties elementus. Įstatymas protokolui suteikia specifines funkcijas, dėl kurių jis įgyja dvejopą reikšmę: procesinio dokumento, kuriame formuluojamas kaltinimas; dokumento, kuriame fiksuojami nustatyti įrodymai bei kitos aplinkybės ir žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą (ATPK 256 str. 2 d.). Administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos: byla nagrinėjama tik dėl to pažeidimo, kuris buvo nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole.

10V. P. administracinėje byloje Institucija protokole netiksliai nurodė administracinio teisės pažeidimo padarymo laiką, nurodydama, kad pažeidimas padarytas 2006 m. vasarą. Administracinio teisės pažeidimo padarymo laikas svarbus, ne pagal ATPK 35 straipsnio nuostatas administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos.

11Asmens veika pripažįstama administraciniu teisės pažeidimu, kai įrodoma, kad jo veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK ypatingoje dalyje, sudėtis. Būtina įrodyti pažeidimo subjektą, subjektyviąją pusę, objektą, objektyviąją pusę. Administracinio teisės pažeidimo sudėties įrodymas sudaro pagrindą kilti administracinei atsakomybei, priešingu atveju pagrindo taikyti administracinės atsakomybės priemones nėra. Lietuvos Respublikos ATPK 286 str. 2 d. nurodyta, kad nutarime išdėstomos bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės ir motyvuotas jų įvertinimas.

12Skundžiamame nutarime nurodyta, kad V. P. pažeidė Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-16 įsakymu Nr. 184 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" VI skyriaus 12.2.1.1 punkto reikalavimus, todėl padarė administracinį teisės pažeidimą numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 76 str. 1 d.

13Lietuvos Respublikos ATPK 76 str. 1 d. numato administracinę atsakomybę už rezervatų, draustinių, nacionalinių ir regioninių parkų, biosferos rezervatų, jų buferinės apsaugos zonų režimo pažeidimą.

14Nutarime nenurodytas teisės aktas, reglamentuojantis pažeidimo vietos, žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:116), esančio Karklės kaime, Kretingalės sen., Klaipėdos rajone, buferinės apsaugos zonos režimą. Nutarime taip pat nenurodyta, kokiais konkrečiai veiksmais V. P. pažeidė Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 3 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-16 įsakymu Nr. 184 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" VI skyriaus 12.2.1.1 punkto reikalavimus ir kokio pobūdžio reikalavimai, kurių jis nesilaikė, išdėstyti šiuose teisės aktuose. Dėl nurodytų procesinių pažeidimų suvaržyta asmens teisė gintis.

15V. P. neigia kaltę. Asmens kaltė prielaidomis negrindžiama. Institucija, nagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą privalo surinkti įrodymus, patvirtinančius administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytas aplinkybes, tačiau tai nepadaryta. Nepaneigta V. P. nurodyta aplinkybė, kad žemės sklype automobiliai ir palapinės buvo pastatyti be jo sutikimo.

16Surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą, pažeistos procesinės administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos normos, nes nenurodytas teisės pažeidimo laikas, nepateikti Pajūrio regioninio parko direkcijos specialisto įgalinimai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą ir išnagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą..

17Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta nevisapusiškai, nepilnutinai ištirtos bylos aplinkybės, todėl nutarimas naikintinas ir administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina institucijai nagrinėti iš naujo.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 297 str., Lietuvos Respublikos ABTĮ 123 str., 124 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

19skundą patenkinti iš dalies,

20panaikinti Pajūrio regioninio parko direkcijos vyr. kraštotvarkininko 2006-11-21 nutarimą, kuriuo V. P. paskirta pagal Lietuvos Respublikos ATPK 76 str. 1 d. administracinė nuobauda – 75 litų bauda, ir grąžinti administracinę bylą nagrinėti iš naujo tai pačiai institucijai.

21Nutartis per dešimt dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Vida Stonkuvienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pajūrio regioninio parko direkcijos vyr. kraštotvarkininkas 2006-11-13... 4. Pajūrio regioninio parko direkcijos vyr. kraštotvarkininkas 2006-11-21... 5. V. P. skunde teismui nurodo, kad nutarimas neteisėtas ir nepagrįstas. Prašo... 6. Institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą, atsiliepime nurodė, kad byloje... 7. Skundas tenkintinas iš dalies, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 124... 8. Lietuvos Respublikos ATPK 259 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog dėl padaryto... 9. Lietuvos Respublikos ATPK 260 straipsnyje išdėstyti administracinio teisės... 10. V. P. administracinėje byloje Institucija protokole netiksliai nurodė... 11. Asmens veika pripažįstama administraciniu teisės pažeidimu, kai įrodoma,... 12. Skundžiamame nutarime nurodyta, kad V. P. pažeidė Lietuvos Respublikos... 13. Lietuvos Respublikos ATPK 76 str. 1 d. numato administracinę atsakomybę už... 14. Nutarime nenurodytas teisės aktas, reglamentuojantis pažeidimo vietos,... 15. V. P. neigia kaltę. Asmens kaltė prielaidomis negrindžiama. Institucija,... 16. Surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą, pažeistos procesinės... 17. Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta nevisapusiškai,... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 297 str., Lietuvos... 19. skundą patenkinti iš dalies,... 20. panaikinti Pajūrio regioninio parko direkcijos vyr. kraštotvarkininko... 21. Nutartis per dešimt dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...