Byla T-XX-23-12
Dėl aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Kauno apygardos prokuratūrai ir valstybei, atstovaujamai Generalinės prokuratūros, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Marijampolės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Marijampolės rajono apylinkės prokuratūrai, Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojui Arūnui Žukauskui, dėl aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė:

41) panaikinti Kauno apygardos prokuratūros 2010 m. spalio 8 d. aktą Nr. (P-1522)22-5763-10; 2) panaikinti Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Kęstučio Gudžiūno 2010 m. spalio 27 d. atsakymą Nr. 17.2-19224; 3) įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą pareiškėjo 2010 m. rugpjūčio 14 d. skundą nagrinėti iš naujo; 4) įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Arūno Žukausko veiksmų, nurodytų pareiškėjo 2010 m. rugpjūčio 14 d. skunde; 5) priteisti 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio 12 d. atvyko pas Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros prokurorą A. Žukauską, kad gautų leidimą susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir šios medžiagos nuorašus. Prokuroras A. Žukauskas sutiko, jog pareiškėjas susipažintų su bylos medžiaga bei gautų jos nuorašus, ir, neišdavęs raštiško sutikimo, nukreipė pareiškėją į Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kur buvo minėta medžiaga, tačiau iš policijos komisariato pareiškėjas buvo nukreiptas atgal pas prokurorą A. Žukauską, nes ant prašymo nebuvo uždėta prokuroro rezoliucija. Pareiškėjas nurodė, kad prokuroras A. Žukauskas jį, turintį judėjimo negalią, tyčia siuntė į Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, siekdamas laimėti laiko medžiagos parengimui. Pareiškėjas dėl tokių prokuroro veiksmų padavė 2010 m. rugpjūčio 14 d. skundą Kauno apygardos prokuratūrai, tačiau ši 2010 m. spalio 8 d. raštu Nr. (P-1522)22-5763-10 atsisakė atlikti minėto prokuroro tarnybinį patikrinimą. Tokį Kauno apygardos prokuratūros atsakymą pareiškėjas apskundė Generalinei prokuratūrai, tačiau 2010 m. spalio 27 d. raštu Nr. 17.2-19224 jo skundas buvo atmestas. Pareiškėjas nurodė, kad minėti prokuratūros atsakymai yra neteisėti, todėl jo 2010 m. rugpjūčio 14 d. skundas Kauno apygardos prokuratūroje turi būti ištirtas iš naujo, o dėl prokuroro A. Žukausko veiksmų turi būti atliktas tarnybinis patikrinimas. Taip pat pareiškėjui priteistinas 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimas, nes Kauno apygardos prokuratūros neteisėtas 2010 m. spalio 8 d. aktas Nr. (P-1522)22-5763-10 sutrukdė jam pasirengti Kauno ir Vilniaus apygardų administracinių teismų nagrinėjamoms administracinėms byloms ir pateikti jose įrodymus; dėl šio neteisėto Kauno apygardos prokuratūros akto pareiškėjas buvo priverstas rašyti skundą Generalinei prokuratūrai, o vėliau ir Kauno apygardos administraciniam teismui; dėl šių skundų rašymo ilgam laikui pablogėjo pareiškėjo sveikata, teko kentėti nepatogumus ir jaustis pažemintu.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 18 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

7Pareiškėjas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 18 d. sprendimo padavė apeliacinį skundą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodo, kad pareiškėjo reikalavimai yra susiję su prašymais spręsti klausimą dėl prokuroro A. Žukausko tarnybinės atsakomybės ir su prokuratūros, kaip viešojo administravimo subjekto, funkcijomis. Kita vertus, galima teigti, kad teismas, spręsdamas, ar prokuratūra pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą inicijuoti tarnybinį patikrinimą dėl prokuroro A. Žukausko veiksmų, turės įvertinti, ar minėtas prokuroras, kaip ikiteisminio tyrimo baudžiamajame procese subjektas, pagrįstai ant pareiškėjo prašymo išduoti ikiteisminio tyrimo medžiagos nuorašus neuždėjo rezoliucijos (Baudžiamojo proceso kodekso 177 straipsnis). Todėl aptariamu atveju žalos klausimas siejasi ne tik su prokuratūros veiksmais viešojo administravimo srityje, bet ir su prokuroro, kaip ikiteisminio tyrimo baudžiamajame procese subjekto, veikla. Tuo tarpu administracinis teismas nagrinėja ginčus, kylančius viešojo administravimo srityje, ir neturi įgaliojimų veikti baudžiamajame procese bei spręsti kokius nors su šiuo procesu susijusius klausimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodo, kad nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių susiklostę teisiniai santykiai yra mišrūs ir daro sudėtingą rūšinio teismingumo klausimo išsprendimą, todėl yra pagrindas kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją.

9Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

10Byla teisminga administraciniam teismui.

11Pareiškėjo šioje byloje skundžiamais Kauno apygardos prokuratūros 2010 m. spalio 8 d. raštu Nr. (P-1522)22-5763-10 ir Generalinės prokuratūros 2010 m. spalio 27 d. raštu Nr. 17.2-19224 buvo sprendžiamas klausimas, ar yra pagrindas atlikti tarnybinį patikrinimą dėl prokuroro A. Žukausko veiksmų. Pareiškėjo skundo trečiuoju ir ketvirtuoju reikalavimais teismo taip pat prašoma nustatyti įpareigojimus prokuratūrai dėl tarnybinio patikrinimo. Taigi pirmaisiais keturiais skundo reikalavimais yra keliamas ginčas, susijęs su tarnybinio patikrinimo atlikimu ir prokuroro tarnybine atsakomybe. Toks ginčas turi administracinį pobūdį, todėl nagrinėtinas administraciniame teisme.

12Penktąjį skundo reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškėjas pirmiausia sieja su Kauno apygardos prokuratūros 2010 m. spalio 8 d. raštu Nr. (P-1522)22-5763-10, t. y. su tais pačiais administracinio pobūdžio santykiais tarp pareiškėjo ir prokuratūros dėl prokuroro tarnybinio patikrinimo atlikimo, todėl šis reikalavimas iš esmės patenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą administracinio teismo nagrinėjamų bylų dėl žalos atlyginimo kategoriją. Tai, kad, nagrinėjant pareiškėjo reikalavimą dėl žalos atlyginimo, gali tekti įvertinti ir prokuroro veiksmus, susijusius su baudžiamuoju procesu, aptariamo ginčo rūšinio teismingumo nekeičia. Pastarieji aspektai ginče nėra dominuojantys, todėl nesudaro pagrindo perduoti bylą bendrosios kompetencijos teismui.

13Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso

1436 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

15Byla teisminga administraciniam teismui.

16Bylą pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Kauno apygardos prokuratūrai ir valstybei, atstovaujamai Generalinės prokuratūros, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Marijampolės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Marijampolės rajono apylinkės prokuratūrai, Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojui Arūnui Žukauskui, dėl aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo grąžinti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka nagrinėti apeliacinį skundą.

17Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai