Byla 2A-502-368/2009

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų: Vytauto Kursevičiaus, Danutės Matiukienės, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, ieškovo atstovui A. V., atsakovo atstovui V. S., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009-06-01 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ ieškinį atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl nuostolių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 8854,34 Lt nuostolius bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog tarp šalių 2007-12-20 buvo sudaryta paslaugų pirkimo sutartis bei susitarimas dėl spausdinimo periodiškumo, tačiau šio susitarimo laikytasi nebuvo. Nors sutartyje buvo numatyta, jog periodiškumas nustatomas atskiru susitarimu, kuris nėra sutarties dalis, tačiau toks periodiškumo ir pateikiamos informacijos apimties pasiūlymas buvo gautas, atskiru raštu, ieškovas su tokiu periodiškumu ir apimtimis sutiko, tad susitarimas tarp šalių pasiektas buvo, tačiau atsakovas pateikė mažiau biuletenių bei mažesnes informacijos apimtis, negu pats buvo pasiūlęs. Kadangi buvo pateikta mažiau informacijos spausdinimui, nei buvo sutarta, buvo patirti nuostoliai, tiek, kiek atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui iš atsakovo 6460, 00 Lt nuostolių atlyginimui, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Teismas nurodė, kad šalių 2007-12-20 sudaryta paslaugų pirkimo sutartis įgyvendinta visiškai. Teismas konstatavo jog tiek ieškovas, tiek atsakovas visus įsipareigojimus, numatytus šioje sutartyje, vienas kito atžvilgiu įvykdė. Vienas iš tokių įsipareigojimų buvo biuletenių spausdinimo periodiškumo nustatymas atskiru susitarimu. Teismas laikė, jog ši sutarties sąlyga numatė, jog šalys tarpusavyje turi suderinti, kiek ir kada bus spausdinami biuletenių, tačiau sutartyje nebuvo numatyta, jog turi būti pasiektas atskiras susitarimas dėl kitos informacijos pateikimo apimčių. Vykdant 3.3 paslaugų sutarties punktą, ieškovui buvo pateiktas raštas, kuriame buvo numatytas biuletenių periodiškumas, bei kitos informacijos apimtis, su pastaba, jog informacijos pateikimo apimtys gali keistis. Ieškovas nei tokiam numatytam periodiškumui, nei informacijos apimtims, nei pateiktai pastabai neprieštaravo. Atsakovas, teikdamas šį raštą, nurodė, jog jis yra teikiamas, vykdant sutartį. Rašte nebuvo nurodyta, kaip ir kokiu terminu turi būti vykdomas šis susitarimas, tačiau tolesnis atsakovo elgesys, jam spausdinant pateikiamą informaciją, kreipiantis į atsakovą dėl nevykdomo raštu nurodyto biuletenių spausdinimo periodiškumo bei kitos informacijos kiekio pateikimo. Tokiu būdu, teismas laikė, jog, esant šalių pareigai susitarti dėl biuletenių spausdinimo periodiškumo, tokio rašto, kuriame numatytas biuletenių periodiškumas, pateikimas laikytinas, nesant kitų išlygų bei prieštaravimų iš kitos sutarties pusės, įsipareigojimu numatytu periodu pateikti numatytą biuletenių kiekį, ir kita sutarties pusė turi teisėtą lūkestį, jog toks įsipareigojimas bus vykdomas. Nustatant gi kitos informacijos kiekį, tarp šalių nebuvo susitarimo, jog toks kiekis aplamai bus nustatinėjamas, paslaugų pirkimo sąlygose buvo nurodyta, kad paslaugų apimtis bus nurodoma pagal poreikį. Iš paties kitos informacijos apibūdinimo, jog tai skelbimai ir kita skubi informacija turinio, nurodyto rašte akivaizdu, jog jų apimties metų pradžioje nustatyti negalima, bei esant išlygai, jog būtent informacijos (ne biuletenių) pateikimo apimtys gali keistis, teismas laikė, jog nurodytos kitos informacijos apimtys nėra laikytinos kaip įsipareigojimas panaudoti būtent nurodytą laikraščio plotą, tad nustačius, jog dėl atsakovo veiksmų, nepateikus įsipareigotu periodiškumu biuletenių, ieškovas patyrė nuostolius, tenkino ieškinį iš dalies bei priteisė ieškovui 6460 Lt (esant nepateiktiems 8 biuleteniams, kurio vieno kaina 950 Lt be PVM, viso 7600 Lt, bei sumažinant šią sumą 15 procento pelno mokesčio dydžiu).

6Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimą, papildomai priteisti iš atsakovo 2394,34 Lt nuostolių ir 294,69 Lt palūkanų.

7Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 1. Vadovaujantis minėtos sutarties 3.3 punktu buvo nustatyta, kad informacinio biuletenio spausdinimo

8periodiškumas bus nustatytas atskiru šalių susitarimu. 2. Atsakovas 2008 m. sausio 21 d. atsiuntė raštą Nr. S-173(8.24), kuriame nurodyta, kad

9vykdant Sutarties 3.3 p., pateikiamas informacijos spausdinimo planas. Šiame plane nurodyta, kad atsakovas per 2008 m. pateiks iš viso 10 informacinių biuletenių (po vieną vasario - birželio ir rugpjūčio - gruodžio mėnesiais) ir apie 5360 kv. cm. laikraščio ploto, kuris bus panaudotas skelbimu ir kitos skubios informacijos skelbimui, viso su PVM 20000.40 Lt sumai. Ši atsakovo pateiktą planą apeliantas priėmė. 3. Teismas pripažino, kad tiek šis atsakovo raštas, tiek abiejų šalių konkliudentiniai veiksmai patvirtina, kad šalys įvykdė sutarties 3.3 p. numatytą išlygą atskiru susitarimu susitarti dėl informacinio biuletenio spausdinimo periodiškumo ir kad šis raštas įtvirtino atsakovo pareigą numatytu periodu pateikti numatytą informacinių biuletenių kiekį bei suteikė apeliantui teisėtą lūkesti, jog toks įsipareigojimas bus vykdomas. 4. Teismas nepagristai sprendė, kad metu pradžioje kitos informacijos apimties nustatyti negalima. 5. Jeigu apeliantas būtų žinojęs, kad atsakovas nepateiks ir neprivalės pateikti savo paties nurodyto kitos informacijos kiekio, jis būtų pateikęs ne tokį palankų atsakovui pasiūlymą. 6. Sutarties projektą rengė atsakovas, kuris vykdė viešąjį pirkimą, todėl pagal CK 6.193 str. 4 d. nuostatas, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Šiuo atveju atsakovas pasiūlė apeliantui išspausdinti Informacinių biuletenių ir kitos informacijos iš viso 20000,40 Lt sumai su PVM, o apeliantas šią sąlygą priėmė. 7. Teismas nepagristai apeliantui nepriteisė 2394,34 Lt negautų pajamų už nepateiktą kitą informaciją. Atsakovas turėjo pateikti kitos informacijos už 8790,40 Lt su PVM, o pateikė už 5466,49 Lt su PVM. Nepateikta kitos informacijos už 3323,91 Lt (8790,40 Lt – 5466,49 Lt). Kadangi nuo žalos (nuostolių) atlyginimo PVM nemokamas, šioje dalyje apelianto negautos pajamos be PVM sudaro 2816,87 Lt (2816,87 Lt X 18 proc. = 3323,91 Lt). Nuo šios sumos ieškovas būtų turėjęs sumokėti 15 proc. pelno mokestį, t. y. 422,53 Lt (2816,87 Lt X 15 proc). Negautos pajamos sudaro 2394,34 Lt (2816,87 Lt – 422,53 Lt). 8. Sutartimi įsipareigodamas savo paties pasiūlytais terminais pateikti tam tikrą kiekį reklaminės medžiagos ir už ją sumokėti už atitinkamą praėjusį mėnesį per 14 dienų po PVM sąskaitos-faktūros gavimo (sutarties 4 p.), viso įsipareigodamas sumokėti 20000,40 Lt. atsakovas tuo pačiu įsipareigojo apeliantui sumokėti tokią pinigų sumą, t. y. prisiėmė pinigine prievolę, kurią įvykdė tik iš dalies, todėl už tą piniginės prievolės dalį kurios neįvykdė, iš jo turėjo būti priteistos įstatymo nustatytos 294,69 Lt dydžio palūkanos.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

13Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad iš byloje esančios medžiagos matyti, jog tarp šalių 2007-12-20 buvo sudaryta paslaugų pirkimo sutartis, turinti visus pagrindinės sutarties elementus. Šios sutarties 3.3 p. numatė, jog biuletenių spausdinimo periodiškumą nustatys atskiras šalių susitarimas, nelaikomas sutarties priedu. 2008-01-21 buvo pateiktas raštas, vykdant jau pasirašytos sutarties sąlygas, kuriuo atsakovas nurodė, kokiais mėnesiais bus spausdinamas biuletenis, bei kiek per mėnesį bus išspausdinta kitos informacijos pagal plotą. Rašte nurodyta pastaba, jog „informacijos pateikimo apimtys, numatytos atskiriems mėnesiams, esant būtinybei gali keistis, neviršijant numatomos 20000,4 Lt sumos“. Nustatyta, jog buvo pateikti spausdinimui du biuleteniai, vasario ir liepos mėnesiais, ir pateikta kitos informacijos už 5466,49 Lt. Už išspausdintą informaciją atsiskaityta.

14Kolegija laiko, kad nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad civilinių santykių dalyviai, sudarydami sutartis, yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas, t. y. sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (LR CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Paprastai sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas). Kai sutarties šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis galioja ir yra privaloma sutarties šalims, nes turi joms įstatymo galią (LR CK 6.162 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgdami į nurodytas LR CK nuostatas, teismai, vertindami ginčo šalių santykius, turi nustatyti tarp šalių susiklosčiusių sutartinių santykių pobūdį. Ginčo šalių teisinių santykių pobūdį nustatyti būtina, sprendžiant dėl ginčo šalių sutartinių teisių ir pareigų, mokėjimo ir atsiskaitymo už parduodamas prekes tvarkos ir pan. Be to, teismai, nustatę ginčo šalių sutartinių santykių pobūdį, turi juos įvertinti ginčo sutarties šalių konkrečių santykių kontekste, nes sutartinėje teisėje šalys yra laisvos nustatyti ir kitokias, nei LR CK įtvirtina, sutarties sąlygas.

15Šalys paslaugų pirkimo sutartyje nebuvo numačiusios palūkanų išieškojimo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo kitokias nei įstatymas numato - 294,69 Lt dydžio palūkanas yra nepagrįstas.

16Visi kiti apelianto argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl kolegija jų neanalizuoja.

17Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas.

18Iš ieškovo valstybei priteistinos 3,22 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ 3,22 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ kreipėsi į Šiaulių miesto... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismas nurodė, kad šalių 2007-12-20 sudaryta paslaugų pirkimo sutartis... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ prašo pakeisti... 7. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 1. Vadovaujantis minėtos... 8. periodiškumas bus nustatytas atskiru šalių susitarimu. 2. Atsakovas 2008 m.... 9. vykdant Sutarties 3.3 p., pateikiamas informacijos spausdinimo planas. Šiame... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas nurodo, kad su apeliaciniu skundu... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad iš byloje esančios... 14. Kolegija laiko, kad nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo... 15. Šalys paslaugų pirkimo sutartyje nebuvo numačiusios palūkanų... 16. Visi kiti apelianto argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl kolegija... 17. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 18. Iš ieškovo valstybei priteistinos 3,22 Lt išlaidų, susijusių su... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimą palikti... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ 3,22 Lt bylinėjimosi...