Byla P-248-96-06
Dėl termino atnaujinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr.A8 – 1693/2005)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Edvardo Sinkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos E. J. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. J. skundą atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims V. A., M. N., V. N. dėl termino atnaujinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr.A8 – 1693/2005).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą ir prašė atnaujinti praleistus terminus paduoti Utenos apskrities viršininko administracijai prašymą atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir Lietuvos Respublikos pilietybę, nuosavybės teises bei giminystės ryšį su buvusiu savininku patvirtinančius dokumentus.

5Pareiškėja nurodė, kad ji siekia atkurti nuosavybės teises į savo senelio J. M. nuosavybės teise valdytus, Ignalinos rajone, Tverečiaus seniūnijoje, Pakalniškių kaime esančius 59 ha žemės. Įstatymų nustatytus terminus ji praleido dėl svarbių priežasčių, t. y. dėl savo neišprusimo ir nepakankamos informacijos apie nuosavybės teisių atkūrimą, senyvo amžiaus, prastos sveikatos, ligoto (šiuo metu jau mirusio) sutuoktinio slaugymo, didelio atstumo tarp Visagino iki Ignalinos bei prasto susisiekimo tarp šių miestų. Be to, pareiškėją suklaidino ir trečiasis suinteresuotasis asmuo M. N., pateikęs informaciją, kad jis nieko nežino apie J. M. žemę ir nuosavybės teisių atkūrimą į ją.

6Atsakovas prašė pareiškėjos skundą atmesti.

7Atsakovas nurodė, kad nuosavybės teisės į buvusio savininko J. M. nuosavybės teise valdytą žemę, esančią Pakalniškių kaime, Tverečiaus seniūnijoje, Ignalinos rajone, yra atkurtos prašymus ir nustatytus dokumentus laiku padavusioms dviems pretendentėms: A. N. ir M. M.. Valstybės įgaliotos institucijos atliko visus joms priklausančius atlikti veiksmus, rengdamos dokumentus ir priimdamos sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. M. žemę pagal pretendentų pateiktus prašymus. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjos nurodytų priežasčių, kuriomis ji teisina terminų praleidimą, nėra pagrindo pripažinti svarbiomis.

8Tretieji suinteresuotieji asmenys prašė pareiškėjos nurodytų priežasčių nepripažinti svarbiomis termino praleidimo priežastimis ir pareiškėjos skundą atmesti.

9II.

10Panevėžio apygardos administracinis teismas 2005 m. liepos 11 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.

11Teismas nurodė, kad pareiškėja dalyvavo nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo procese, jai buvo atkuriamos nuosavybės teisės į jos tėvo L. Č. žemę, esančią Zarasų rajone. Šiais nuosavybės teisių atkūrimo reikalais rūpinosi tiek pati pareiškėja, tiek ir jos dukra N. Č.. Tokiu būdu pareiškėjai turėjo būti žinomos šį procesą reglamentavusių teisės aktų nuostatos. Be to, nuosavybės teisių atkūrimo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta nuo 1991 metų, šis procesas buvo nušviečiamas ir komentuojamas įvairiose masinės informacijos priemonėse. Teismas nurodė, kad tarp Visagino ir Ignalinos miestų esantis atstumas (apie 42 km) yra palyginti nedidelis, abu miestus jungia įvairių rūšių transporto susisiekimas, be to, pareiškėja ir jos atstovė galėjo pasinaudoti ir įprastinėmis susižinojimo priemonėmis (paštu, telefonu). Teismas nurodė, kad jam nebuvo pateikta objektyvių įrodymų, patvirtinančių paaiškinimą, kad pareiškėjos nurodytas trečiasis suinteresuotasis asmuo pareiškėjai ar jos atstovei būtų pateikęs klaidinančią informaciją apie nuosavybės teisių atkūrimą. Teismas nurodė, kad pareiškėjos nurodytos priežastys, kuriomis ji grindžia įstatymų nustatytų terminų praleidimą, nepripažintinos svarbiomis ir jai terminai neatnaujintini.

12III.

13Apeliaciniu skundu pareiškėja prašė panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jos skundas būtų patenkintas.

14Pareiškėja nurodė, kad visi jos veiksmai buvo nukreipti į tai, kad jai būtų atkurtos nuosavybės teisės į senelio J. M. nekilnojamąjį turtą. Ji savo teisėmis nepiktnaudžiavo, objektyviai negalėjo pateikti prašymo bei reikiamų dokumentų, todėl, atsižvelgiant į sąžiningumo, teisingumo, žmoniškumo bei kitus demokratinės, teisinės valstybės principus, terminai paduoti prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą bei su tuo susijusius dokumentus jai turėtų būti atnaujinti.

15Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas ir tretieji suinteresuotieji asmenys prašė apeliacinį skundą atmesti.

16IV.

17Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. lapkričio 9 d. nutartimi Panevėžio apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 11 d. sprendimą paliko nepakeistą, o pareiškėjos apeliacinį skundą atmetė.

18Teismas nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyti terminai prašymui (iki 2001 m. gruodžio 31 d.) ir dokumentams, patvirtinantiems asmens pilietybę, nuosavybės teises ir giminystės ryšį (iki 2003 m. gruodžio 31 d.), pateikti gali būti atnaujinami, jeigu jie praleisti dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis. Paprastai svarbiomis termino praleidimo priežastimis yra pripažįstamos tokios aplinkybės, kurios sudaro objektyvias kliūtis asmenims laiku atlikti procedūrinius veiksmus. Pavyzdžiui, tokiomis aplinkybėmis yra pripažįstama liga, kuri suvaržo asmens fizinių ar protinių veiksmų galimybę, komandiruotė, artimų šeimos ar giminės narių mirtis ir pan.. Teismas nurodė, kad pareiškėja teismui tokių aplinkybių iš esmės nenurodė, o nurodytos aplinkybės nelaikytinos svarbiomis priežastimis. Pareiškėjos pateikti įrodymai dėl gydymosi laikotarpių nepatvirtina to, kad pareiškėja negalėjo laiku pateikti prašymo ar kitų dokumentų, nes ji sirgo 1998 - 2000 metais, kai terminai dar nebuvo pasibaigę, be to, jos sirgimo laikotarpiai buvo trumpalaikiai. Kitos priežastys (nepakankamas teisinis išprusimas, garbus amžius ar tolimas atstumas nuo Visagino iki Ignalinos) yra subjektyvaus, o ne objektyvaus pobūdžio, dėl ko taip pat negali būti pripažintos svarbiomis. Teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėja neįrodė, kad terminą praleido dėl svarbių priežasčių, yra pagrįsta ir teisinga.

19V.

20Pareiškėja prašo atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje.

21Pareiškėja nurodo, kad šią bylą būtina išnagrinėti dar kartą viešame teismo posėdyje, sukviečiant visus proceso dalyvius. Jos prašymas dėl proceso atnaujinimo neturėtų būti nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nes Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. lapkričio 9 d. nutartyje yra klaidų ir netikslumų. Pareiškėja nurodo, kad apeliacinio proceso metu byla nepagrįstai buvo išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, nes pareiškėjos atstovė buvo atvykusi į teismo posėdį. Pareiškėja nurodo, kad atsakovas netinkamai atliko savo pareigas, dėl ko nuosavybės teisės buvo atkurtos tik daliai pretendentų. Tai, jog pareiškėja nepateikė prašymo, nereiškia, jog kiti asmenys galėjo pasisavinti jai priklausančią žemės dalį. Pareiškėja nurodo, kad byloje surinkti ne visi įrodymai, patvirtinantys, jog ji terminus praleido dėl objektyvių priežasčių. Šias aplinkybes būtina papildomai ištirti. Pareiškėja nurodo, kad turi būti atkurtas teisingumas ir lygybė ir jai turi būti sudaryta galimybė realizuoti savo teises.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23VI.

24Procesą atnaujinti atsisakytina.

25Kaip matyti iš pareiškėjos prašymo atnaujinti procesą turinio, pareiškėja neteisingai supranta proceso atnaujinimo instituto paskirtį. Pareiškėja mano, kad, atnaujinant procesą, galima dar kartą iš esmės išnagrinėti bylą bei visapusiškai patikrinti bylą nagrinėjusių teismų padarytas išvadas. Tačiau proceso atnaujinimo instituto paskirtis yra kitokia.

26Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą administracinė byla iš esmės gali būti nagrinėjama du kartus, t. y. pirmosios instancijos ir apeliacine tvarka. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, administracinė byla laikoma baigta ir ji dar kartą nebegali būti nagrinėjama. Toks teisinis reguliavimas yra nustatytas, įgyvendinant teisinių santykių stabilumo principą, kuris yra vienas iš teisingumo aspektų. Teisminis procesas negali tęstis iki begalybės ir turi būti nustatyta riba, nuo kada laikoma, jog ginčo aplinkybės jau pakankamai išaiškintos ir gali būti priimtas galutinis teismo sprendimas. Administracinių bylų teisenoje tokia riba yra siejama su apeliacinio proceso pabaiga. Apeliacinės instancijos teismui išnagrinėjus bylą, laikoma, kad procesas jau truko pakankamai, kad būtų priimtas teisingas teismo sprendimas, ir byla iš esmės trečią kartą nebegali būti nagrinėjama.

27Proceso atnaujinimas yra išimtinio pobūdžio proceso stadija, kurios metu gali būti ištaisomas tik administracinę bylą nagrinėjusių teismų padarytos esminės klaidos, kurių baigtinis sąrašas yra nurodytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje. Šioje dalyje yra nurodyta dvylika konkrečių proceso atnaujinimo pagrindų. Asmuo, siekiantis administracinėje byloje atnaujinti procesą, turi pateikti akivaizdžių ir konkrečių argumentų dėl kurio nors iš įstatyme nurodytų dvylikos proceso atnaujinimo pagrindų buvimo. Jeigu asmuo tokių argumentų ar įrodymų nepateikia, procesas negali būti atnaujinamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalis). Prašymas dėl proceso atnaujinimo pagal įstatymą nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo 158 straipsnio 1 dalis) ir tokio nagrinėjimo metu tik yra patikrinama, ar prašymas atnaujinti procesą paduotas, nepažeidžiant Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnyje nustatytų prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminų, ir ar prašymas yra pagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais.

28Nagrinėjamu atveju pareiškėja jokių konkrečių argumentų, patvirtinančių kurio nors iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje išvardintų pagrindų buvimą, nepateikia, todėl procesas pagal jos prašymą negali būti atnaujinamas. Pareiškėjos prašymas yra grindžiamas bendro pobūdžio teiginiais, nepatvirtinančiais įstatyme numatytų proceso atnaujinimo pagrindų buvimo. Prašyme taip pat dėstomi teiginiai dėl papildomo bylos faktinių aplinkybių ištyrimo bei dėl, pareiškėjos manymu, padarytų procesinių pažeidimų, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, tačiau Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalis tokių proceso atnaujinimo pagrindų nenumato.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

30atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjos E. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. J. skundą atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims V. A., M. N., V. N. dėl termino atnaujinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr.A8 – 1693/2005).

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėja nurodė, kad ji siekia atkurti nuosavybės teises į savo senelio... 6. Atsakovas prašė pareiškėjos skundą atmesti.... 7. Atsakovas nurodė, kad nuosavybės teisės į buvusio savininko J. M.... 8. Tretieji suinteresuotieji asmenys prašė pareiškėjos nurodytų priežasčių... 9. II.... 10. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2005 m. liepos 11 d. sprendimu... 11. Teismas nurodė, kad pareiškėja dalyvavo nuosavybės teisių į išlikusį... 12. III.... 13. Apeliaciniu skundu pareiškėja prašė panaikinti Panevėžio apygardos... 14. Pareiškėja nurodė, kad visi jos veiksmai buvo nukreipti į tai, kad jai... 15. Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas ir tretieji suinteresuotieji... 16. IV.... 17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. lapkričio 9 d. nutartimi... 18. Teismas nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 19. V.... 20. Pareiškėja prašo atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje.... 21. Pareiškėja nurodo, kad šią bylą būtina išnagrinėti dar kartą viešame... 22. Teisėjų kolegija... 23. VI.... 24. Procesą atnaujinti atsisakytina.... 25. Kaip matyti iš pareiškėjos prašymo atnaujinti procesą turinio,... 26. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą administracinė byla iš... 27. Proceso atnaujinimas yra išimtinio pobūdžio proceso stadija, kurios metu... 28. Nagrinėjamu atveju pareiškėja jokių konkrečių argumentų,... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 30. atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjos E. J. prašymą dėl proceso... 31. Nutartis neskundžiama....