Byla I-224-84/2011

1(S)

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjos pranešėjos ir posėdžio pirmininkės Marytės Švažienės, kolegijos narių teisėjų Laisvutės Kartanaitės ir Virginijaus Stankevičiaus,

3sekretoriaujant Daliai Semaškaitei,

4dalyvaujant pareiškėjams H. R., J. Š., P. Š., A. U., B. U. įmonės atstovui advokatui Jonui Nekrašiui,

5nedalyvaujant pareiškėjams E. G., K. B., R. G.,

6dalyvaujant atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovei Jurgitai Tomkutei,

7dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovei Vitalijai Petronytei,

8dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Taxillus“ atstovams I. Š. ir advokatui Gintarui Žičkui,

9dalyvaujant Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijos savininkui Kajetonui Jurėnui,

10nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Swedbank lizingas“ atstovui,

11viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų skundą dėl atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010-09-13 patikrinimo akto Nr. (19.4)-TP1-2096 panaikinimo.

12Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą skundą,

Nustatė

13pareiškėjai H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. ir B. U. įmonė kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą su skundu dėl atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir Skyrius) 2010-09-13 patikrinimo akto Nr. (19.4)-TP1-2096 pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo.

14Pareiškėjai skunde nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybėje yra rengiamas žemės sklypo, esančio Aušros al. 64A, Šiauliai, detalusis planas. Skyrius 2010-09-17 raštu Nr. 2D-11101-(19.2) pareiškėjams pranešė, jog Skyrius, atlikęs žemės sklypo Aušros al. 64A Šiaulių mieste detaliojo plano projekto patikrinimą, išdavė teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. (19.4)-TP1-2096, kuriame pateikta patikrinimo teigiama išvada ir siūlymas tvirtinančiai institucijai tvirtinti detalųjį planą TPĮ nustatyta tvarka Šiaulių miesto savivaldybės taryboje. Nurodė, kad Skyrius netinkamai atliko savo funkcijas išduodamas teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. (19.4)-TP1-2096, kuriame pateikta teigiama patikrinimo išvada, kadangi detaliojo plano sprendiniai pažeidžia keletą teisės aktų ir pareiškėjų interesus, todėl skundžiamas aktas yra neteisėtas, nepagrįstas ir turi būti panaikintas. Teigia, kad detaliojo plano projekte yra padaryti ir neištaisyti statybos techninių reglamentų, priešgaisrinės saugos, želdinių plotų normų ir kiti pažeidimai, kurie pažeidžia aplink gyvenančių ir dirbančių žmonių buities, gyvenimo ir darbo sąlygas ir į kuriuos atsižvelgdamas skyrius turėjo priimti neigiamą išvadą. Nurodo, kad detaliojo plano projekto sprendiniuose neteisingai paskaičiuotas numatomo garažo dydis komercinėms patalpoms; neteisingai nustatytos sanitarinės zonos ribos projektuojamam 92 vietų automobilių garažui; nenumatyta įrengti sustojimo aikštelės prieš įvažiavimą į garažą; numatytas per mažas želdinių plotas; nei aiškinamajame rašte, nei brėžiniuose nepateikta privalomų susisiekimo ir transporto srautų sistemų organizavimo schemų, brėžinių, poreikio, funkcionavimo ir pasekmių analizės; sprendiniuose nepateikti reikalingi skaičiavimai, kokio dydžio turi būti atliekų surinkimo aikštelė; nenumatytas tinkamas privažiavimas gaisrinei technikai; pažeidžiami vaikų žaidimo aikštelės įrengimo reikalavimai, nėra numatyta sporto aikštelės paaugliams; detaliojo plano sprendiniuose klaidingai pateikta Maironio g. kategorija. Visi šie pažeidimai parodo, kad Aušros al. 64A sklypo detaliajame plane nėra išpildyti privalomi reikalavimai pagal Teritorijų planavimo įstatymo 23 str. 1 d. 5, 6, 8 p. bei pagal kitus teisės aktus. Pareiškėjai teigia, kad Skyriaus sprendimas Nr. (19.4)-TP1-2096 turi būti naikintinas.

15Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad su pareikštu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad skyrius, patikrinęs Aušros al. 64A Šiauliuose detaliojo plano projektą Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnyje numatytas funkcijas atliko tinkamai ir 2010-09-13 patikrinimo akte Nr. (19.4)-TP1-2096 teigiamą išvadą dėl detaliojo plano projekto pateikė pagrįstai, kadangi detaliojo plano projektas neprieštarauja teisės aktų reikalavimams ir nustatytoms planavimo sąlygoms. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nurodė, kad skundžiamame patikrinimo akte yra nurodyta, kad jis nuo patvirtinimo galioja vienerius metus. Teisine prasme dėl tokio patikrinimo akto, kurio galiojimas yra pasibaigęs, planavimo organizatorius negali kreiptis į savivaldybę, o taryba negali jo tvirtinti. Todėl, atsakovo nuomone, teismas negali panaikinti negaliojančio akto, nes nebūtų Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 str. numatytų pasekmių.

16Trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiliepime nurodoma, kad su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Teigiama, kad ginčijamu aktu suderintas detalaus plano projektas buvo parengtas pagal kompetentingų institucijų išduotas planavimo sąlygas, parengtas detaliojo planavimo dokumentas suderintas su visomis planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis, kurios derinimo metu patikrino, ar detalusis planas parengtas laikantis jų atitinkamai nustatytų sąlygų, suderintas Nuolatinėje statybų komisijoje, apsvarstytas su visuomene ir pataisytas atsižvelgiant į visuomenės pareikštas pastabas, taip pat patikrintas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje. Sklypo Aušros al. 64A detaliojo plano sprendiniai atitinka Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T-1 patvirtintus Šiaulių miesto bendrajame plane numatytus maksimalius leistinus reglamentus, planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus.

17Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Taxillus“ pateiktame atsiliepime nurodoma, kad su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad visi įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimai dėl detaliojo plano rengimo yra įvykdyti, todėl teigia, kad ginčijamu Skyriaus 2010-09-13 patikrinimo aktu Nr. (19.4)-TP1-2096 visiškai pagrįstai konstatuota, jog žemės sklypo Aušros al. 64A Šiaulių mieste, detaliojo plano projektas atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir poįstatyminių aktų reikalavimus, todėl nėra jokio pagrindo jo naikinti.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studija atsiliepimo į skundą nepateikė, jos atstovas Kajetonas Jurėnas teismo posėdžio metu nepasisakė, bylos nagrinėjimo metu iš teismo salės dėl nežinomų priežasčių pasišalino.

19Trečiojo suinteresuoto asmens „Swedbank lizingas“ UAB atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, teismo šaukimu. 2011-02-10 atsiliepime nurodė, kad „Swedbank lizingas“ UAB ir UAB „Taxillus“ 2007-03-22 yra sudarę lizingo sutartį, kurios pagrindu „Swedbank lizingas“ UAB įsigijo pastatą-parduotuvę, esančią Aušros al. 64A Šiauliuose, ir perdavė ją UAB „Taxillus“ valdyti ir naudotis minėtoje sutartyje nustatytomis sąlygomis. Kitos bylos aplinkybės „Swedbank lizingas“ UAB nėra žinomos, todėl dėl jų nepasisakė.

20Byla nutrauktina.

21Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str. 1 d., administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas.

22Vadovaujantis ABTĮ 22 str. 1 d., skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

23Sisteminė nurodytų teisės normų analizė leidžia teisėjų kolegijai daryti išvadą, kad vadovaujantis ABTĮ 22 str. 1 d., ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Teismas imasi nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos.

24ABTĮ 15 str. įtvirtintas bylų, kurias sprendžia administraciniai teismai, sąrašas. Šiame sąraše nurodytos ir administracinės bylos dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, tik tokių teisės aktų ir veiksmų, kurie sukelia teisines pasekmes atitinkamiems asmenims. Teisinių pasekmių nebuvimas byloja, kad ginčo iš esmės nėra. Nesant ginčo, nėra ir bylos nagrinėjimo dalyko.

25Pareiškėjai prašo panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010-09-13 patikrinimo aktą Nr. (19.4)-TP1-2096. Minėtame akte nurodyta, kad patikrinimo aktas galioja vienerius metus nuo jo patvirtinimo dienos. Teismas konstatuoja, kad skundžiamas aktas nebegalioja nuo 2011-09-13, todėl net ir skundo tenkinimo atveju pareiškėjų teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų.

26Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjai teismo prašo panaikinti negaliojantį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010-09-13 patikrinimo aktą Nr. (19.4)-TP1-2096, todėl byla nutrauktina ABTĮ 101 str. 1 p. pagrindu, t. y. ši byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

27Pareiškėjams išaiškintina ABTĮ 102 str. 3 d. nuostatos, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

28Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 101 str. 1 p., 102 str. 2 d., 105-106 str. ir 149 str.,

Nutarė

29administracinę bylą pagal pareiškėjų H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. ir B. U. įmonės skundą atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl 2010-09-13 patikrinimo akto Nr. (19.4)-TP1-2096 panaikinimo nutraukti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

30Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka, paduodant atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Šiaulių apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. (S)... 2. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. sekretoriaujant Daliai Semaškaitei,... 4. dalyvaujant pareiškėjams H. R., J.... 5. nedalyvaujant pareiškėjams E. G., 6. dalyvaujant atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 7. dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių miesto savivaldybės... 8. dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Taxillus“ atstovams 9. dalyvaujant Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijos savininkui... 10. nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Swedbank lizingas“... 11. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų skundą dėl atsakovo... 12. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą skundą,... 13. pareiškėjai H. R., J. Š., 14. Pareiškėjai skunde nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybėje yra rengiamas... 15. Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad su pareikštu skundu... 16. Trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 17. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Taxillus“ pateiktame atsiliepime... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino... 19. Trečiojo suinteresuoto asmens „Swedbank lizingas“ UAB atstovas teismo... 20. Byla nutrauktina.... 21. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str. 1... 22. Vadovaujantis ABTĮ 22 str. 1 d., skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus... 23. Sisteminė nurodytų teisės normų analizė leidžia teisėjų kolegijai... 24. ABTĮ 15 str. įtvirtintas bylų, kurias sprendžia administraciniai teismai,... 25. Pareiškėjai prašo panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir... 26. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjai teismo... 27. Pareiškėjams išaiškintina ABTĮ 102 str. 3 d. nuostatos, kad bylą... 28. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 101... 29. administracinę bylą pagal pareiškėjų H. R., 30. Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti...