Byla AS-438-1172-14
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Dainiaus Raižio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Best Fert“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Best Fert“ skundą atsakovui Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Best Fert“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Best Fert“) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1–4) ir patikslintu skundu (b. l. 37–41), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės 2014 m. sausio 14 d. supaprastinto patikrinimo ataskaitas Nr. ( - ) (73–76) ir Nr. ( - ) (b. l. 8–9), Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. ( - ) (b. l. 16–17) ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK) 2014 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. ( - ) (b. l. 26–31).

5Paduotas skundas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) skundui keliamus reikalavimus, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi (b. l. 33–34) nustatė pareiškėjui terminą iki 2014 m. rugsėjo 20 d. pašalinti skundo trūkumus, t. y. pateikti teismui įstatų ir sprendimo dėl paskyrimo UAB ,,Best Fert“ direktoriumi nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus; pateikti patikslintą skundą, patikslintame skunde tinkamai nurodyti bylos šalis, papildyti reikalavimus, pateikti teismui rašytinius įrodymus, patvirtinančius MGK 2014 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. ( - ) nuorašo įteikimo datą, mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą.

6Pareiškėjas nustatytu terminu pašalino ne visus 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartyje nurodytus skundo trūkumus.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi (b. l. 123–124) pareiškėjo skundą atsisakė priimti tuo pagrindu, kad praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti (37 str. 2 d. 8 p.).

8Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi ir 34 straipsnio 1 dalimi. Nurodė, kad pareiškėjas skundžia MGK 2014 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. ( - ). Šiame sprendime nurodytas 20 dienų apskundimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo sprendimo įteikimo dienos. MGK 2014 m. liepos 14 d. lydraštyje taip pat atkreipiamas mokesčių mokėtojo dėmesys, kad šis lydraštis ir vokas yra dokumentai, kuriais remiantis nustatoma MGK sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui diena, nuo kurios skaičiuojamas šio sprendimo apskundimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui terminas.

9Pareiškėjui Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi nustatė pašalinti skundo trūkumus, taip pat išaiškino ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias skundų padavimo teismui terminus ir jų atnaujinimą. Pareiškėjas, vykdydamas minėtą nutartį, nurodė, kad negali rasti voko, kuriame gavo MGK sprendimą ir pabrėžė, jog terminą skundui dėl MGK sprendimo skaičiavo nuo jo priėmimo datos, t. y. 2014 m. liepos 14 d., todėl terminas negali būti praleistas.

10Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčijamas MGK sprendimas Nr. ( - ) priimtas 2014 m. liepos 14 d. Pareiškėjas skundą teismui pateikė 2014 m. rugpjūčio 13 d., t. y. net pridėjus 3-5 dienas pašto siuntos įteikimui, praleidęs apskundimo terminą.

11Atnaujinti skundo padavimo terminą pareiškėjas neprašė, todėl skundą atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.), pareiškėjui praleidus skundo padavimo terminą.

12Paduodamas skundą pareiškėjas sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, todėl atsisakęs priimti pareiškėjo skundą, pirmosios instancijos teismas grąžino žyminį mokestį (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

13Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Best Fert“ pateikė atskirąjį skundą (b. l. 127–129), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14Atskirąjį skundą grindžia iš esmės šiais pagrindiniais argumentais:

151. MGK sprendimas Nr. ( - ) priimtas 2014 m. liepos 14 d. Šiame sprendime nurodytas 20 dienų apskundimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo sprendimo įteikimo dienos (ABTĮ 32 str. 1 d.). Pareiškėjui MGK sprendimas Nr. ( - ) įteiktas 2014 m. liepos 15 d., jis užregistruotas gautos korespondencijos žurnale, suteiktas numeris 572 (priedas Nr. 1), Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui MGK sprendimas Nr. ( - ) įteiktas 2014 m. liepos 15 d., nepraleisdamas ABTĮ ir Mokestinių ginčų komisijos sprendime Nr. ( - ) nustatyto 20 dienų apskundimo termino, 2014 m. rugpjūčio 5 d. skundo pirmosios instancijos teismui egzempliorius su priedais įteikė pašto pasiuntinių tarnybai uždaroji akcinė bendrovė „Bijusta” (toliau – ir UAB „Bijusta“) (juridinio asmens kodas 124101197). Šią aplinkybę patvirtina UAB „Bijusta” pareiškėjo atstovei grąžintas registruotos siuntos įteikimo pranešimas (priedas Nr. 2), kuris nelaikytinas „naujais įrodymais bei aplinkybėmis”, nes būtinumas juo remtis atsirado tik pirmosios instancijos teismui priėmus skundžiamą nutartį. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas nutartyje nemotyvuotai ir neteisėtai nurodė, kad skundą dėl MGK 2014 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. ( - ) pareiškėjas pateikė praleidęs terminą.

162. Pareiškėjas 2014 m. rugpjūčio 5 d. skundo teismui egzempliorius su priedais įteikęs pašto pasiuntinių tarnybai UAB „Bijusta” savo procesinę teisę teikti skundą įgyvendino tinkamai bei sąžiningai. Pašto kurjerių delsimas neturėtų sukelti neigiamų padarinių pareiškėjui, tai pažymėjo ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nurodęs, kad procesinį dokumentą teikiančiam asmeniui neturi atitekti rizika dėl pašto paslaugų įmonės klaidos (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 54/2010).

173. Pirmenybė turi būti teikiama teisingam bylos išnagrinėjimui, o ne greitam procesui. Teismas netinkamai įvertinęs faktines bylos aplinkybes, siekdamas ne teisingo bylos išnagrinėjimo, o greito proceso, atsisakė priimti skundą ir taip užkirto kelią pareiškėjui apginti savo teises ir teisėtus interesus.

184. Remiantis ABTĮ 150 straipsnio 1 dalies 1 punktu šioje administracinėje byloje egzistuoja pagrindai panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir nesiųsti šio atskirojo skundo nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Tokiu būdu būtų įgyvendinti proceso operatyvumas ir ekonomiškumas, sutrumpinta proceso trukmė, bei išvengta nepagrįsto pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų pažeidimo.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20II.

21Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarties, kuria pareiškėjo skundą atsisakyta priimti kaip paduotą praleidus ABTĮ nustatytą terminą, kai pareiškėjas neprašė atnaujinti šio termino, teisėtumas ir pagrįstumas. (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

22Pareiškėjas su tokia pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka ir prašo ją panaikinti, o bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

23ABTĮ 57 straipsnio 6 dalis įtvirtina, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ABTĮ 57 straipsnio 6 dalies taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

24Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu vertinimu dėl termino kreiptis į teismą praleidimo. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, jog ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas įtvirtina, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą. Taigi nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti datą, nuo kurios pradedamas skaičiuoti dvidešimties dienų terminas kreiptis į teismą bei kada pareiškėjas išsiuntė skundą teismui.

25Iš byloje esančių duomenų matyti, jog skundžiamas MGK 2014 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. ( - ) (b. l. 26–31). Pareiškėjas, šalindamas skundo trūkumus, pirmosios instancijos teismui nepateikė dokumentų, patvirtinančių kada minėtas sprendimas yra gautas ir kada buvo išsiųstas skundas pirmosios instancijos teismui. Pareiškėjas nurodė, kad voko, kuriame buvo atsiųstas ginčijamas sprendimas, jis neranda, tačiau paaiškino, kad MGK sprendimas Nr. ( - ) įteiktas 2014 m. liepos 15 d. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog pirmosios instancijos teismui pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, jog ginčijamą sprendimą jis gavo 2014 m. liepos 15 d. bei kada išsiuntė skundą pirmosios instancijos teismui, todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai pareiškėjo skundą atsisakė priimti. Tačiau, su atskiruoju skundu pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė papildomus dokumentus, anot pareiškėjo įrodančius, jog skundo padavimo terminas nėra praleistas. Pareiškėjas apeliacinės instancijos teismui pateikė gautos korespondencijos žurnalo kopiją, kurioje MGK 2014 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. ( - ) užregistruotas 2014 m. liepos 15 d., jam suteiktas Nr. 572 (b. l. 130). Su atskiruoju skundu taip pat pateiktas uždarosios akcinės bendrovės „Bijusta“ registruotos siuntos įteikimo pranešimas, kuriame nurodyta, jog siunta, t. y. skundas pirmosios instancijos teismui, gautas 2014 m. rugpjūčio 5 d. (b. l. 131). Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog teismui pateiktas neoriginalaus dokumento nuorašas, t. y. nuorašas padarytas nuo faksu atsiųsto dokumento. Be kita ko, dėl apeliacinės instancijos teismui nežinomų priežasčių šio dokumento pareiškėjas nepateikė pirmosios instancijos teismui. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teisėjų kolegijai kyla pagrįstų abejonių dėl siuntos įteikimo pranešimo turinio originalumo. Todėl teisėjų kolegija neturi galimybės tinkamai patikrinti ar skundo padavimo teismui terminas yra nepraleistas.

26Atsižvelgusi į minėtas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad visapusiškam pareiškėjo atskirojo skundo išnagrinėjimui yra būtina rinkti papildomus įrodymus: pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Best Fert“, įpareigotinas pateikti uždarosios akcinės bendrovės „Bijusta“ registruotos siuntos įteikimo pranešimo originalą arba originalaus dokumento nuorašą.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 4 dalimi, 80 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Įpareigoti pareiškėją uždarąją akcinę bendrovę „Best Fert“ pateikti uždarosios akcinės bendrovės „Bijusta“ registruotos siuntos įteikimo pranešimo originalą arba originalaus dokumento nuorašą.

29Nustatyti terminą įrodymams pateikti – 10 dienų nuo šios nutarties išsiuntimo dienos.

30Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Best Fert“ atskirojo skundo nagrinėjimą atidėti 14 dienų nuo šios nutarties išsiutimo dienos.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Best Fert“ (toliau – ir... 5. Paduotas skundas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 6. Pareiškėjas nustatytu terminu pašalino ne visus 2014 m. rugpjūčio 20 d.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi (b.... 8. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi ir 34... 9. Pareiškėjui Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 20... 10. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčijamas MGK sprendimas Nr. ( -... 11. Atnaujinti skundo padavimo terminą pareiškėjas neprašė, todėl skundą... 12. Paduodamas skundą pareiškėjas sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, todėl... 13. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Best Fert“ pateikė atskirąjį... 14. Atskirąjį skundą grindžia iš esmės šiais pagrindiniais argumentais:... 15. 1. MGK sprendimas Nr. ( - ) priimtas 2014 m. liepos 14 d. Šiame sprendime... 16. 2. Pareiškėjas 2014 m. rugpjūčio 5 d. skundo teismui egzempliorius su... 17. 3. Pirmenybė turi būti teikiama teisingam bylos išnagrinėjimui, o ne... 18. 4. Remiantis ABTĮ 150 straipsnio 1 dalies 1 punktu šioje administracinėje... 19. Teisėjų kolegija... 20. II.... 21. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus apygardos administracinio... 22. Pareiškėjas su tokia pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka ir... 23. ABTĮ 57 straipsnio 6 dalis įtvirtina, kad teismas įvertina įrodymus pagal... 24. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 25. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog skundžiamas MGK 2014 m. liepos 14 d.... 26. Atsižvelgusi į minėtas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57... 28. Įpareigoti pareiškėją uždarąją akcinę bendrovę „Best Fert“... 29. Nustatyti terminą įrodymams pateikti – 10 dienų nuo šios nutarties... 30. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Best Fert“ atskirojo skundo... 31. Nutartis neskundžiama....