Byla A-438-748-14
Dėl atsisakymo registruoti vandens motociklą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Romano Klišausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso būdu apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. M. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. M. skundą atsakovui Lietuvos saugios laivybos administracijai dėl atsisakymo registruoti vandens motociklą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas M. M. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 4–5) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, be kita ko, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – ir atsakovas, administracija) 2013 m. birželio 13 d. rašte Nr. 11(4.7)S-663 suformuluotą atsisakymą įregistruoti vandens motociklą „Sea Doo GTX 1500 Limited Edition“, indentifikavimo Nr. ( - ) (toliau – ir vandens motociklas), bei įpareigoti atsakovą įregistruoti minėtą vandens motociklą.

5Pareiškėjas paaiškino, kad 2013 m. birželio 3 d. kreipėsi į atsakovą dėl asmeninio vandens motociklo registracijos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (toliau – ir registras). Teigė, kad vandens motociklui buvo atlikta būtina pirminė techninė apžiūra, tačiau atsakovas, remdamasis pridėtomis išvadomis bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-352 patvirtintu Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techniniu reglamentu (toliau – ir Reglamentas), atsisakė registruoti vandens motociklą, kol nebus pateikta atitikties deklaracija ir kol vidaus vandenų transporto priemonė nebus paženklinta „CE“ ženklu. Pareiškėjo nuomone, jis nepriklauso Reglamente nurodytam subjektų ratui, todėl neturi pareigos vykdyti jo nuostatų. Jis pateikė visus dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklėse (toliau – ir Taisyklės), kurių pagrindu ir turėjo būti įregistruotas vandens motociklas. Atsakovo reikalavimas pateikti įrodymus (muitinės deklaraciją), kad vandens motociklas į Europos Sąjungos rinką pateko iki 2003 m. rugpjūčio 26 d., vertintinas kaip nelogiškos biurokratijos pavyzdys, nes atsakovui žinoma, jog pareiškėjas vandens motociklą įsigijo Didžiojoje Britanijoje 2012 m. rugsėjo 22 d. ir jis negali gauti prieš 9 metus išduotos muitinės deklaracijos. Ant motociklo užklijuotas 2012 m. „TOR BAY“ uosto registracijos ženklas su numeriu T1241 nėra amerikietiškas registravimo numeris, tačiau atsakovo darbuotojas teigė priešingai. Atsižvelgiant į trumpą vandens motociklo naudojimo sezoną, atsakovas savo elgesiu daro didelę turtinę žalą, nes pareiškėjas negali naudotis savo turtu.

6Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 17–19) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 2013 m. birželio 3 d. kreipėsi su prašymu atlikti pirminę techninę apžiūrą ir įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę (toliau – ir prašymas) – vandens motociklą „Sea Doo GTX 1500 Limited Edition“, pagamintą Jungtinėse Amerikos Valstijose 2003 m. Administracija, vadovaudamasi Taisyklėmis, Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtintomis Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklėmis bei Reglamentu, pareiškėjo prašymo netenkino, nes: a) pareiškėjas nepateikė paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos parengtos atlikto įvertinimo atitikties ataskaitos bei atitikties deklaracijos (Reglamento 14 priedas); b) ant vandens motociklo nebuvo pritvirtintas „CE“ ženklas pagal Reglamento 13, 17.1 bei 18 punktų reikalavimus, taip pat pagal Reglamento 1 priedo 2.2 punkto „Gamintojo lentelė“ reikalavimus: „Ant kiekvieno laivo turi nuolat kaboti lentelė, tvirtinama atskirai nuo laivo identifikacijos numerio, kurioje turi būti šie duomenys: gamintojo pavadinimas, „CE“ ženklas (3 priedas)“.

8Pažymėjo, kad administracijos 2013 m. birželio 13 d. rašte Nr. 11(4.7)S-663 pareiškėjui buvo išsamiai paaiškinta, kokių dokumentų vandens motociklo įregistravimui trūksta, taip pat pabrėžta, jog, jeigu vandens motociklas į Europos Sąjungos rinką pateko iki 2003 m. rugpjūčio 26 d., t. y. iki 1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo bei 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/44/EB, iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, įsigaliojimo dienos, reikėtų pateikti tai patvirtinančius dokumentus, t. y. muitinės dokumentus. Nurodė, kad pareiškėjo pateiktoje 2012 m. rugsėjo 22 d. sąskaitoje faktūroje Nr. 1, kurią jam išdavė vandens motociklo pardavėjas M. M., pažymėta, jog vandens motociklas importuotas į Didžiąją Britaniją 2003 m. ir šioje valstybėje nebuvo registruotas. Pareiškėjas daugiau jokių papildomų dokumentų nepateikė.

9II.

10Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu (b. l. 37‑44) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Pirmosios instancijos teismas pagal pareiškėjo 2013 m. birželio 3 d. prašymą atlikti pirminę technine apžiūrą ir įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę nustatė, kad ginčo vandens motociklas yra 3 metrų ilgio, turintis stacionarų variklį. Taigi pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą pareiškėjo vandens motociklas gali būti priskirtas vidaus vandenų transporto priemonėms, t. y. vidaus vandenų laivams, mažiesiems laivams, pramoginiams ir asmeniniams laivams. Dėl vandens motociklo priskyrimo asmeniniams laivams ginčo byloje nėra.

12Teismas, išanalizavęs ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, padarė išvadą, kad nepagrįsti pareiškėjo argumentai, jog jis nepriklauso Reglamente nustatytam subjektų ratui, todėl neturi pareigos vykdyti jo nuostatų. Šie teisės aktai visų pirma yra skirti pramoginių laivų, tarp kurių yra ir pareiškėjo vandens motociklas, saugai ir vartotojų interesų apsaugai užtikrinti. Pagal šiuos teisės aktus kiekvienas laivas turi atitikti bent jau nustatytus esminius saugos, sveikatos, aplinkos ir vartotojų apsaugos reikalavimus. Tarp šių reikalavimų yra ir reikalavimas, kad kiekviename laive atskirai nuo laivo korpuso identifikacijos numerio turi būti nuolatinė lentelė su ženklu „CE“. Taip pat į šiuos reikalavimus patenka ir reikalavimas, kad su pramoginiu ir asmeniniu laivu visada turi būti rašytinė šių teisės aktų nuostatų atitikties deklaracija. Tiek Reglamente, tiek direktyvose nurodoma, kad, jei nei gamintojas, nei Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas nevykdo savo įsipareigojimų dėl produkto atitikties šių teisės aktų nuostatoms, to gali imtis bet koks Bendrijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, savo atsakomybe teikiantis gaminį rinkai ir (arba) pradedantis jį eksploatuoti. Šiuo atveju asmuo, teikiantis gaminį rinkai ir (arba) pradedantis jį eksploatuoti, paskelbtajai įstaigai turi paduoti prašymą ataskaitai apie baigtą statyti laivą, paskelbtoji įstaiga paruošia atlikto įvertinimo atitikties ataskaitą ir praneša asmeniui, teikiančiam produktą rinkai ir (arba) pradedančiam jį eksploatuoti, apie jo pareigas. Šis asmuo paruošia atitikties deklaraciją ir ant produkto pritvirtina arba įpareigoja pritvirtinti ženklą „CE“, kartu nurodant atitinkamos paskelbtosios įstaigos skiriamąjį numerį. Pagal minėtus teisės aktus pareiškėjo vandens motociklo pateikimas rinkai ar eksploatavimas valstybės teritorijoje galėtų būti nedraudžiamas, neribojamas ir nekliudomas, jei jis turėtų ženklą „CE“, rodantį, kad jis atitinka visas šių teisės aktų nuostatas, įskaitant nustatytas atitikties procedūras.

13Direktyvos 94/25/EB, iš dalies pakeistos direktyva 2003/44/EB, reikalavimai laivams taikomi pirmą kartą juos pateikus rinkai ir (arba) atidavus eksploatacijai po 2003 m. rugpjūčio 26 d. Teismo vertinimu tai, kad pareiškėjo pateiktoje M. M. „Naudoto Jet Ski vandens motociklo“ pirkimo–pardavimo sąskaitoje faktūroje įrašyta, jog pareiškėjo vandens motociklas importuotas į Didžiąją Britaniją 2003 m. ir parduotas kaip naujas, bei lipdukas „Harbour Tor Bay 2012 Nr. T1241“ nepatvirtina, kad pareiškėjo vandens motociklas būtų jau nebe primą kartą pateiktas rinkai ar pradėtas eksploatuoti, nes pardavėjo atliktas įrašas ir lipdukas nėra kompetentingų institucijų dokumentai, kurie neabejotinai tai patvirtintų. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad pardavėjas M. M. turi teisę patvirtinti patekimo į rinką ar eksploatacijos pradžios datą, be to, nurodomi 2003 m. yra netiksli data, kas yra svarbu šiuo atveju. Taip pat nepateikta jokių įrodymų, ką patvirtina minėtas lipdukas, t. y. iš jo negalima nuspręsti, ar jis patvirtina kokią nors registraciją, ar ką kitą, ar jis iš viso buvo išduotas pareiškėjo vandens motociklui. Minėtas aplinkybes galėtų patvirtinti tokie dokumentai, kaip muitinės deklaracija ar dokumentas, patvirtinantis vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš ankstesnio laivų registro.

14Teismas taip pat padarė išvadą, kad niekuo nepagrįsti ir pareiškėjo argumentai, jog jis pateikė visus dokumentus, nurodytus Taisyklėse, todėl jų pagrindu vandens motociklas turėtų būti įregistruotas, nes tam tikri dokumentai turi būti kartu su laivu atliekant pirminę techninę apžiūrą, kurių pagrindu laivas identifikuojamas, patikrinama mechanizmų, sistemų bei įrangos atitiktis pateiktų laivo dokumentų duomenims bei nustatytiems techniniams reikalavimams, nustatoma, ar laivas bei atitinkamos jo sudedamosios dalys atitinka Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento nustatytus reikalavimus ar kita.

15Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, konstatavo, kad atsakovas, neregistruodamas pareiškėjo vandens motociklo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre pagal jo prašymą, nepažeidė įstatymų ar kitų teisės aktų, neviršijo kompetencijos, be to, toks veiksmas neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus, todėl nėra ir teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimus panaikinti šį sprendimą bei įpareigoti atsakovą įregistruoti pareiškėjo vandens motociklą.

16III.

17Pareiškėjas, nesutikdamas su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą (b. l. 47–48), kuriuo prašo panaikinti šį sprendimą, o taip pat ir Lietuvos saugios laivybos administracijos 2013 m. birželio 13 d. rašte Nr. 11(4.7)S-663 suformuluotą atsisakymą įregistruoti vandens motociklą „Sea Doo GTX 1500 Limited Edition“, indentifikavimo Nr. ( - ), bei įpareigoti atsakovą įregistruoti minėtą vandens motociklą.

18Teigia, kad Reglamento 1 punkte nurodyta, jog jis privalomas visiems asmenims, tiekiantiems Lietuvos rinkai pramoginius laivus, t. y. gamintojams, gamintojų įgaliotiems atstovams, importuotojams. Pareiškėjas nėra nė vienas iš nurodytų asmenų, todėl jam Reglamento nuostatos netaikytinos. Pareiškėjas įsigijo vieną naudotą vandens motociklą Didžiojoje Britanijoje savo reikmėms, o šios aplinkybės negalima laikyti transporto priemonių tiekimu verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai plečiamai aiškino subjektų ratą ir nepagrįstai jam priskyrė pareiškėją. Juo labiau, kad pareiškėjas nieko negali importuoti iš Didžiosios Britanijos, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė, t. y. importo procedūra iš jos neįmanoma.

19Pažymi, kad vandens motociklui, naudotam kitoje valstybėje narėje, taikant papildomus nacionalinius atitikties reikalavimus ir procedūras, yra pažeidžiamas laisvo prekių judėjimo principas, nes apribojimai gali būti taikomi tik po 2005 m. gruodžio 31 d. į bendrą rinką patekusiems vandens motociklams.

20Nurodo, kad teismo vertinimas, kad pirkimo–pardavimo sąskaitoje įrašyta informacija bei motociklo ženklinimas nepatvirtina, jog pareiškėjo vandens motociklas jau nebe pirmą kartą pateiktas rinkai ar pradėtas eksploatuoti, nes pardavėjo atliktas įrašas ar lipdukas nėra kompetentingų institucijų dokumentai, kurie neabejotinai tai patvirtintų, laikytinas nepagrįstu. Teismas vertino dokumentus pagal Lietuvos Respublikoje registracijai taikomus kriterijus. Kai tuo tarpu ir atsakovas pripažino, kad vandens motociklas Didžiojoje Britanijoje nėra privalomai registruojamas objektas, todėl reikalauti iš pareiškėjo pateikti ankstesnę registraciją patvirtinančius dokumentus yra neprotinga, nes pareiškėjas negali pateikti neegzistuojančių įrodymų (o taip pat ir prieš daugelį metų išrašytų muitinės deklaracijų).

21Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 58–60) prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

22Atsakovas nurodo, kad pagrindinis dėmesys turi būti kreipiamas į tai, kas konstatuota 1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo 2 straipsnyje: „gaminiai gali būti pateikti rinkai ir pradėti eksploatuoti naudojant juos pagal paskirtį tik tuo atveju, jei jie, būdami teisingai sukonstruoti ir eksploatuojami, nekelia grėsmės asmenų saugai ir sveikatai, turtui ir aplinkai“, o tai patvirtina atitikties dokumentas ir gaminio „CE“ ženklas.

23Pažymi, kad Reglamento 1 punkte nustatyta, jog jis „skirtas pramoginių laivų saugai ir vartotojų interesų apsaugai užtikrinti. Jis taip pat nustato Lietuvos rinkai tiekiamų pramoginių laivų svarbiausius saugos reikalavimus bei jų atitikties šiems reikalavimams įvertinimo procedūras. Visi Lietuvos rinkai tiekiami gaminiai, kuriems taikomas šis Reglamentas, turi būti saugūs ir atitikti šį Reglamentą“. Reglamento 6 punkte nustatyta, jog „šio reglamento 2 punkte nurodyti gaminiai turi atitikti 1 priede nustatytus pagrindinius saugos, sveikatos, aplinkos ir vartotojų apsaugos reikalavimus. Šie gaminiai gali būti patiekti rinkai ir pradėti eksploatuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei jie turi „CE“ ženklą (Reglamento 3 priedas), kuris patvirtina jų atitiktį šio reglamento nuostatoms, įskaitant III skyriuje nustatytas atitikties procedūras“. „Gaminiai, atitinkantys Europos Sąjungos suderintuosius standartus arba Lietuvos standartus, priimtus pagal Europos Sąjungos suderintuosius standartus, laikomi atitinkančiais pagrindinius sveikatos, saugos, aplinkos apsaugos ir vartotojų apsaugos reikalavimus (Reglamento 1 priedas)“.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija 2013 m. birželio 13 d. sprendimu „Dėl vandens motociklo registravimo“ Nr. 11(4.7)S-663 (b. l. 8) atsisakė įregistruoti pareiškėjo asmeninį laivą – vandens motociklą „Sea Doo GTX 1500 Limited Edition“ Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas nepateikė šios vidaus vandenų transporto priemonės atitikties deklaracijos, be ko, minėta priemonė nėra paženklinta „CE“ ženklu, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 15 m. įsakymu Nr. 3-352 patvirtintas Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninis reglamentas.

27Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas į Lietuvos Respubliką iš Didžiosios Britanijos (šioje šalyje vandens motociklas nebuvo įregistruotas) atsivežė 2012 m. rugsėjo 22 d. įsigytą naują vandens motociklą „Jet Ski Sea Doo GTX 1500 Limited Edition“, 2003 m. pagamintą Jungtinėse Amerikos Valstijose (b. l. 12–14). Pareiškėjas 2013 m. birželio 3 d. pateikė atsakovui prašymą atlikti pirminę techninę apžiūrą ir įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę; tą pačią dieną pirminė vandens motociklo techninė apžiūra buvo atlikta, tačiau vandens motociklas neįregistruotas, nurodant nustatytus trūkumus: „nepateikta deklaracija, nėra „CE“ ženklo, ant motociklo amerikietiški registravimo numeriai“ (b. l. 9).

28Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl to, kad pareiškėjo vandens motociklas yra priskirtinas mažųjų laivų, pramoginių laivų ir asmeninių laivų kategorijoms pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 3, 4 ir 6 dalyse įtvirtintus apibrėžimus, taip pat, jog vandens motociklas, prieš jį pradedant eksploatuoti, turėjo būti įregistruotas ir jam turėjo būti atlikta pirminė techninė apžiūra, nekyla. Minėtas aplinkybes išsamiai išanalizavo ir skundžiame sprendime aprašė pirmosios instancijos teismas, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vengdamasi nereikalingo kartojimosi, dėl šių aplinkybių plačiau nepasisako.

29Pareiškėjas tiek savo skunde pirmosios instancijos teismui (b. l. 4–5), tiek apeliaciniame skunde (b. l. 47–48) nurodo, kad jo vandens motociklas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre turėjo būti įregistruotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklėmis. Reglamente įtvirtinti reikalavimai atitinkamoms vidaus vandenų transporto priemonėms negali būti taikomi jo vandens motociklui, nes Reglamentas skirtas tik asmenims, tiekiantiems Lietuvos rinkai pramoginius laivus, t. y. gamintojams, gamintojų įgaliotiems atstovams, importuotojams (Reglamento 1 punktas).

30Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnyje įtvirtinta, kad „vidaus vandenų transporto priemonės <...> registruojamos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre“ (1 dalis), „vidaus vandenų transporto priemonės gali būti eksploatuojamos tik susisiekimo ministro nustatyta tvarka atlikus jų techninę apžiūrą arba techninį patikrinimą“ (4 dalis).

31Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių (akto redakcija, galiojusi ginčo teisiniam santykiui aktualiu laikotarpiu) 5 punkte įtvirtinta, kad „leidžiama eksploatuoti tik techniškai tvarkingas vidaus vandenų transporto priemones <...>“, o 8.5 punkte nurodyta, jog „<...> Administracija turi teisę atsisakyti įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę kitais teisės aktų nustatytais atvejais“.

32Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtintų Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklių (akto redakcija, galiojusi ginčo teisiniam santykiui aktualiu laikotarpiu) 3 punkte įtvirtinta, kad šios „taisyklės reglamentuoja pirminių, kasmetinių (periodinių) <...> ir neeilinių (specialiųjų) <...> techninių apžiūrų atlikimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre <...> registruojamiems ir įregistruotiems Laivams <...>“. Šių taisyklių 10 punkte nurodyta, kad „laivus be galiojančio Mažojo laivo, kurio ilgis iki 10 m, pramoginio ir asmeninio laivo techninės apžiūros akto eksploatuoti draudžiama“, 12.1.1 punkte – „pirminė Laivo techninė apžiūra atliekama laivą įregistruojant Registre (įsigijus, ar savos gamybos Laivą)“, 12.4 punkte – „pirminės techninės apžiūros metu nustatoma, ar Laivas bei atitinkamos jo sudedamosios dalys atitinka Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento nustatytus reikalavimus“.

33Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-352 patvirtinto Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento (akto redakcija, galiojusi ginčo teisiniam santykiui aktualiu laikotarpiu) 6 punkte įtvirtintas reikalavimas, kad „šio reglamento 2 punkte nurodyti gaminiai (tame tarpe ir pramoginiai bei asmeniniai laivai) turi atitikti 1 priede nustatytus pagrindinius saugos, sveikatos, aplinkos ir vartotojų apsaugos reikalavimus. Šie gaminiai gali būti patiekti rinkai ir pradėti eksploatuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei jie turi „CE“ ženklą (3 priedas), kuris patvirtina jų atitikimą šio reglamento nuostatas, įskaitant III skyriuje nustatytas atitikties procedūras“. Reglamento 14 priedo 1.1 punkte nurodyta, kad „rašytinė šio reglamento nuostatų atitikties deklaracija privaloma pramoginiams ir asmeniniams laivams <...>“.

34Iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad Lietuvos saugios laivybos administracija, gavusi asmens prašymą atlikti pirminę techninę apžiūrą ir įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę, iš pradžių turi atlikti vidaus vandenų transporto priemonės pirminę techninę apžiūrą, kurios metu, be kita ko, nustatoma, ar laivas bei atitinkamos jo sudedamosios dalys atitinka Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento nustatytus reikalavimus – Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklių 12.4 punktas. Ši teisės norma yra blanketinė, nukreipianti tik į tas Reglamento nuostatas, kurios nustato reikalavimus laivams bei atitinkamoms jų sudedamosioms dalims, t. y. nagrinėjamu atveju yra visiškai neaktualios Reglamento nuostatos, apibrėžiančios asmenų ratą, kuriam taikomas Reglamentas. Reglamentas kelia reikalavimus, kad pramoginiai bei asmeniniai laivai turėtų „CE“ ženklą (Reglamento 6 punktas), taip pat, jog šie laivai turėtų rašytinę Reglamento nuostatų atitikties deklaraciją (Reglamento 14 priedo 1.1 punktas). Taigi pareiškėjo argumentai dėl to, kad Reglamente įtvirtinti reikalavimai nagrinėjamu atveju netaikytini, nes Reglamentas skirtas tik asmenims, tiekiantiems Lietuvos rinkai pramoginius laivus, yra teisiškai nereikšmingi, nes, kaip jau minėta, ginčo atveju yra aktualios tik tos Reglamento nuostatos, į kurias nukreipia Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklių 12.4 punktas. Taigi atsakovas pagrįstai atsisakė įregistruoti pareiškėjo vandens motociklą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, kaip neatitinkantį Reglamento reikalavimų.

35Pareiškėjas apeliaciniame skunde taip pat pažymėjo, kad vandens motociklui, naudotam kitoje valstybėje narėje, taikant papildomus nacionalinius atitikties reikalavimus ir procedūras, yra pažeidžiamas laisvo prekių judėjimo principas, nes apribojimai gali būti taikomi tik po 2005 m. gruodžio 31 d. į bendrą rinką patekusiems vandens motociklams.

36Šiuo aspektu pasisakytina, kad pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. 3-352 „Dėl Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“ Reglamentas yra patvirtintas įgyvendinant 1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo (toliau – ir direktyva 94/25/EB) bei 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/44/EB, iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo (toliau – ir direktyva 2003/44/EB).

37Iš tiesų 2003 birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/44/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo (Oficialusis leidinys L 214, 26/08/2003 p. 0018–0035) XVI priedo 3 straipsnio 2 dalies a punkte pažymėta, kad valstybės narės leidžia pateikti rinkai ir (arba) pradėti eksploatuoti gaminius, kurie atitinka jų teritorijoje šios direktyvos įsigaliojimo dieną galiojančias taisykles, iki 2005 m. gruodžio 31 d. – 1 straipsnio 1 dalies a punkte apibūdintus gaminius (t. y. ir pramoginius bei asmeninius laivus). Tačiau pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad jo įsigytas vandens motociklas į bendrą rinką pateko iki nurodyto termino, todėl minėta direktyvos nuostata nagrinėjamu atveju netaikytina. Pareiškėjo pateiktoje 2012 m. rugpjūčio 22 d. pirkimo–pardavimo sąskaitoje faktūroje Nr. 1, kuri patvirtina pareiškėjo vandens motociklo įsigijimą iš Didžiojoje Britanijoje esančio asmens, nurodytas abstraktus teiginys: „importuotas į JK 2003 m.“ (b. l. 12), nesant jokių kitų duomenų ir įrodymų (pažymėtina, kad pareiga įrodyti bylai svarbias aplinkybes tenka asmeniui, kuris jomis remiasi), nesudaro pagrindo daryti priešingą išvadą, juo labiau, kad toje pačioje sąskaitoje taip pat pažymėta, jog vandens motociklas yra naujas ir Didžiojoje Britanijoje nebuvo įregistruotas. Pareiškėjo minimas lipdukas ant vandens motociklo taip pat nepatvirtina analizuojamų aplinkybių, dėl to išsamiai pasisakė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, sutikdama su šia motyvacija ir vengdama nereikalingo kartojimosi, jos nekartoja.

38Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą sprendimą. Apeliacinį skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais nėra jokio teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40pareiškėjo M. M. apeliacinį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas M. M. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad 2013 m. birželio 3 d. kreipėsi į atsakovą... 6. Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepimu į pareiškėjo... 7. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 2013 m. birželio 3 d. kreipėsi su... 8. Pažymėjo, kad administracijos 2013 m. birželio 13 d. rašte Nr. 11(4.7)S-663... 9. II.... 10. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu... 11. Pirmosios instancijos teismas pagal pareiškėjo 2013 m. birželio 3 d.... 12. Teismas, išanalizavęs ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės... 13. Direktyvos 94/25/EB, iš dalies pakeistos direktyva 2003/44/EB, reikalavimai... 14. Teismas taip pat padarė išvadą, kad niekuo nepagrįsti ir pareiškėjo... 15. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, konstatavo, kad atsakovas,... 16. III.... 17. Pareiškėjas, nesutikdamas su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013... 18. Teigia, kad Reglamento 1 punkte nurodyta, jog jis privalomas visiems asmenims,... 19. Pažymi, kad vandens motociklui, naudotam kitoje valstybėje narėje, taikant... 20. Nurodo, kad teismo vertinimas, kad pirkimo–pardavimo sąskaitoje įrašyta... 21. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 58–60)... 22. Atsakovas nurodo, kad pagrindinis dėmesys turi būti kreipiamas į tai, kas... 23. Pažymi, kad Reglamento 1 punkte nustatyta, jog jis „skirtas pramoginių... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl to, ar teisėtai ir... 27. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas į Lietuvos Respubliką iš... 28. Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl to, kad pareiškėjo vandens motociklas yra... 29. Pareiškėjas tiek savo skunde pirmosios instancijos teismui (b. l. 4–5),... 30. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnyje... 31. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr.... 32. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d.... 33. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr.... 34. Iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad Lietuvos saugios laivybos... 35. Pareiškėjas apeliaciniame skunde taip pat pažymėjo, kad vandens motociklui,... 36. Šiuo aspektu pasisakytina, kad pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro... 37. Iš tiesų 2003 birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos... 38. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 40. pareiškėjo M. M. apeliacinį skundą atmesti, o... 41. Nutartis neskundžiama....