Byla A-143-2214-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Snieguolei Šermukšnytei, trečiojo suinteresuoto asmens J. K. atstovui advokatui Michailui Gaibeliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Karolinos turas“ prašymą dėl nutarties išaiškinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Karolinos turas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Karolinos turas“ skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Palangos miesto savivaldybės administracijai, J. K. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Karolinos turas“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Karolinos turas“) skundu (b. l. 3 – 4) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – atsakovas, Nacionalinė žemės tarnyba) išnagrinėti jo skundą dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. (4.1)-A1-839 ir priimti sprendimą dėl jame pareikštų reikalavimų.

5Pareiškėjas nurodė, kad naudodamasis išankstine ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka kreipėsi į atsakovą, prašydamas patikrinti, ar Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. (4.1)-A1-839 bei prie jo pridėtas planas atitinka teisės aktų reikalavimus, ir pripažinti įsakymą bei planą neteisėtais. Teigė, kad Nacionalinės žemės tarnybos 2006 m. sausio 17 d. raštas Nr. 3B-(7.5)-V-6-43 „Dėl prašymo išnagrinėjimo“ vertintinas kaip informacinio pobūdžio dokumentas, bet ne ikiteisminės ginčo institucijos sprendimas. Šiame rašte atsakovas nurodė, jog neprivalo tikrinti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir negali vertinti bei panaikinti paminėto įsakymo. Pareiškėjo nuomone, atsakovo atsisakymas nagrinėti skundą ikiteismine ginčo tvarka yra neteisėtas, prieštaraujantis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 daliai, Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 25 straipsniui bei Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 24 d. nutarčiai. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. birželio 23 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A8-406/2003 nurodė, kad ginčams, atsiradusiems iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, yra nustatyta išankstinė (ikiteisminė) nagrinėjimo tvarka. Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, išankstine (ikiteismine) tvarka skundus nagrinėja apskričių viršininkai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija – Nacionalinė žemės tarnyba.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 9 d. sprendimu

8(b. l. 127 – 129) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, vadovaudamasis ABTĮ 22 straipsnio 3,

104 dalimis, Žemės reformos įstatymo (2002 m. lapkričio 5 d. įstatymo Nr. IX-1170 redakcija, įsigaliojusi nuo 2003 m. vasario 24 d.) 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 ,,Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 6 punktu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1347 redakcija), konstatavo, kad atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą, vadovavosi tuo metu galiojusiais teisės aktais, nustačiusiais šios institucijos kompetenciją atkuriant nuosavybės teises. Teismas nurodė, kad Nacionalinei žemės tarnybai 2003 m. sausio 3 d. pateiktame skunde pareiškėjas prašė patikrinti, ar Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. (4.1)-A1-839 bei prie jo pridėtas planas atitinka teisės aktų reikalavimus, ar nepažeidžia UAB „Karolinos turas“ teisių, ir pripažinti neteisėtais šį įsakymą bei prie jo pridėtą planą. Teismas atkreipė dėmesį, kad paminėtame skunde keliami reikalavimai tiesiogiai

11susiję su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 4 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A8-321/2005. Nacionalinė žemės tarnyba 2006 m. sausio 17 d. rašte

12Nr. 3B-(7.5)-V-6-43 „Dėl prašymo išnagrinėjimo“ pažymėjo, kad, vadovaujantis minėto teismo sprendimu, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. (4.1)-A1-839 „Dėl informacijos apie laisvą (neužstatytą) žemę“ priskyrė žemę laisvai (neužstatytai), t. y. įvykdė teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje suformuluotą įpareigojimą. Nacionalinė žemės tarnyba nėra įgaliota revizuoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, kuris yra įsiteisėjęs ir kasacine tvarka neskundžiamas (ABTĮ 145 str.). Teismo nuomone, išsamiai išnagrinėtas ir antrasis UAB „Karolinos turas“ prašymas. Kadangi pagal Konstituciją (120 str. 2 d.), Europos vietos savivaldos chartiją (3,

134 str.) ir Vietos savivaldos įstatymo (38 str. 2 d.) nuostatas savivaldybės nėra pavaldžios valstybės institucijoms, Nacionalinė žemės tarnyba pagrįstai nurodė, kad jos kompetencijai nepriskirta teisė priimti sprendimus, kurie galėtų daryti įtaką apskričių viršininkų, savivaldybių merų ar savivaldybių administracijų direktorių sprendimams, taip pat sukurti, pakeisti ar panaikinti asmenų, pretenduojančių atkurti nuosavybės teises į žemę, teises ir pareigas. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas, atsakydamas į pareiškėjo skundą, visapusiškai, išsamiai ir objektyviai jį išnagrinėjo, t. y. atsakė į visus UAB „Karolinos turas“ skunde prašomus ištirti klausimus – išnagrinėjo skundą ikiteismine ginčo tvarka. Teismas nurodė, kadangi ginčas kilo dėl Nacionalinės žemės tarnybos 2006 m. sausio 17 d. atsakymo turinio išsamumo, taikytinas ne 20 dienų (ABTĮ 32 str. 1 d.), o bendras kreipimosi į administracinius teismus terminas, t. y. 1 mėnuo (ABTĮ 33 str. 1 d.). Teismas pabrėžė, kad Nacionalinės žemės tarnybos priimami sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, t. y. nėra privalomi.

14III.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. gruodžio 12 d. nutartimi

16(b. l. 160 – 163) panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 9 d. sprendimą ir bylą nutraukė.

17Teismas pažymėjo, jog byloje nėra ginčijama, kad pareiškėjo nurodyta atsakovu Nacionalinė žemės tarnyba šioje teisinėje situacijoje atlieka išankstinio ginčų nagrinėjimo

18ne teismo tvarka institucijos funkciją. Šiuo klausimu pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir pritaikė Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį bei ABTĮ 22 straipsnio 3 dalį. Todėl konstatuotina, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas skundžia išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos veiksmą, pareiškėjo įvardintą administraciniu sprendimu. Teismas pažymėjo, kad, pagal aukščiau nurodytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 122 ir 123 punktus bei Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, Nacionalinė žemės tarnyba yra speciali tokio pobūdžio ginčams nagrinėti skirta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Šiai bylai aktualiu aspektu jokių viešojo administravimo funkcijų ši tarnyba neatlieka ir dėl

19to ABTĮ taikymo prasme negali būti laikoma viešojo administravimo subjektu (ABTĮ 2 str. 1, 4 d.). Pagal ABTĮ 2 straipsnio 17 dalyje pateiktą administracinių ginčų sąvokos išaiškinimą, administracinio ginčo apibūdinimo esminis kriterijus yra tai, kad yra asmens konfliktas su viešojo administravimo subjektu (arba konfliktas tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų). Todėl konstatuotina, kad ABTĮ taikymo požiūriu Nacionalinė žemės tarnyba negali būti laikoma administracinės bylos šalimi (atsakovu). Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo paduotame (pirmosios instancijos teismui) skunde reikalavimas suformuluotas pakankamai aiškiai ir yra adresuotas tik Nacionalinei žemės tarnybai. Iš šio skundo negalima nustatyti tikrojo ginčo (tarp pareiškėjo ir Palangos miesto savivaldybės administracijos) dalyko bei pagrindo, todėl negalima daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą taikyti šioje byloje netinkamos šalies (atsakovo) pakeitimo taisykles, nustatytas ABTĮ 37 straipsnio 4 dalyje ir 54 straipsnyje. Teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai bylą. Todėl teismo priimtas sprendimas yra naikintinas, o byla nutrauktina (ABTĮ 101 str. 1 p., 140 str. 1 d. 5 p.).

20IV.

21Pareiškėjas 2007 m. vasario 13 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gruodžio 12 d. nutarties išaiškinimo (b. l. 172).

22Pareiškėjas nurodo, kad susipažinus su teismo nutartimi liko tam tikrų neaiškumų dėl Nacionalinės žemės tarnybos 2006 m. sausio 17 d. rašto ir tolimesnių veiksmų. Teigia, jog neaišku, ar: 1) nutartį reikėtų suprasti taip, kad Nacionalinė žemės tarnyba yra tinkamai išnagrinėjusi jo skundą kaip išankstinė ginčų nagrinėjimo institucija, o jis gali kreiptis su skundu atsakovui Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. (4.1)-A1-839 panaikinimo į Klaipėdos apygardos administracinį teismą; 2) pagal nutarties nuostatas, teismas negali įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos išnagrinėti skundą tinkamai pagal išankstinės ginčų nagrinėjimo institucijos nustatytas taisykles, o tai turėtų padaryti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kuriai ši institucija yra pavaldi, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri įpareigojo Nacionalinę žemės tarnybą nagrinėti kai kuriuos žemės ginčus ikiteismine tvarka.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24V.

25Prašymas atmestinas.

26ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis nustato galimybę teismui išaiškinti savo priimtą sprendimą, kol sprendimas neįvykdytas. Pagal šios procesinės teisės normos prasmę, sprendimo išaiškinimas (nekeičiant jo turinio) yra būtinas, kai teismo priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas tiesioginių teisinių pasekmių atsiradimo aspektu gali būti traktuojamas nevienareikšmiškai. Todėl, sprendžiant šalių (šalies) prašymo išaiškinti teismo sprendimą pagrįstumo klausimą, yra būtina atskirti atvejus, kai prašoma išaiškinti (papildyti ar patikslinti) teismo priimto sprendimo motyvaciją (ABTĮ 87 straipsnio taikymo požiūriu, motyvuojamąją sprendimo dalį) ir kai kilus abejonėms dėl sprendimo (ABTĮ 87 straipsnio taikymo požiūriu, rezoliucinės jo dalies aiškumo) prašoma išaiškinti kaip jis turi būti vykdomas. Toks atskyrimas yra būtinas, nes pirmuoju atveju kalbama apie sprendimo turinio pakeitimą, o tai ABTĮ 94 straipsnio 3 dalies taikymo prasme yra neleistina; antruoju – apie priimto sprendimo neaiškumų jo vykdymo stadijoje pašalinimą, o tam ir yra skirta ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis. Pažymėtina, kad priimto sprendimo išaiškinimo būtinumas (antrasis iš nurodytų atvejų) yra suponuojamas šio sprendimo rezoliucinės dalies nepakankamo aiškumo, kalbant apie tiesioginį prašomo išaiškinti sprendimo taikymą, t. y. tokio išaiškinimo tikslas negali būti tolimesnės situacijos aiškinimas teismo sprendimo galimų pasekmių atsiradimo aspektu.

27Iš bylos matyti, kad jos nagrinėjimo dalykas buvo pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą išnagrinėti jo skundą dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. (4.1)-A1-839 ir priimti sprendimą dėl jame pareikštų reikalavimų (b. l. 3-4). Šis pareiškėjo reikalavimas ABTĮ taikymo požiūriu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo įvertintas pakankamai aiškiai ir nedviprasmiškai. Todėl, atsižvelgdama į aukščiau pateiktus argumentus, kolegija konstatuoja, kad tenkinti pareiškėjo prašymo dėl nutarties išaiškinimo nėra pagrindo.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gruodžio 12 d. nutarties išaiškinimo atmesti.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Karolinos turas“ (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad naudodamasis išankstine ginčo nagrinėjimo ne... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 9 d. sprendimu... 8. (b. l. 127 – 129) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.... 9. Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, vadovaudamasis ABTĮ 22... 10. 4 dalimis, Žemės reformos įstatymo (2002 m. lapkričio 5 d. įstatymo Nr.... 11. susiję su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 4 d.... 12. Nr. 3B-(7.5)-V-6-43 „Dėl prašymo išnagrinėjimo“ pažymėjo, kad,... 13. 4 str.) ir Vietos savivaldos įstatymo (38 str. 2 d.) nuostatas savivaldybės... 14. III.... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. gruodžio 12 d. nutartimi... 16. (b. l. 160 – 163) panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m.... 17. Teismas pažymėjo, jog byloje nėra ginčijama, kad pareiškėjo nurodyta... 18. ne teismo tvarka institucijos funkciją. Šiuo klausimu pirmosios instancijos... 19. to ABTĮ taikymo prasme negali būti laikoma viešojo administravimo subjektu... 20. IV.... 21. Pareiškėjas 2007 m. vasario 13 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 22. Pareiškėjas nurodo, kad susipažinus su teismo nutartimi liko tam tikrų... 23. Teisėjų kolegija... 24. V.... 25. Prašymas atmestinas.... 26. ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis nustato galimybę teismui išaiškinti savo... 27. Iš bylos matyti, kad jos nagrinėjimo dalykas buvo pareiškėjo reikalavimas... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 94... 29. Pareiškėjo prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m.... 30. Nutartis neskundžiama....