Byla S2-2019-810/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė, sekretoriaujant Editai Petrevičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei S. B., suinteresuotiems asmenims I. M. ir A. M., asmeniui, kuriam prašoma leisti skirti vidutinės priežiūros priemonę, D. M., institucijos, duodančios byloje išvadą, atstovei Editai Pleškaitei,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prašymą suinteresuotiems asmenims I. M., A. M., Panevėžio apskrities vaikų socializacijos centrui ir institucijai, duodančiai civilinėje byloje išvadą, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl leidimo vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę išdavimo,

Nustatė

4Pareiškėjo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė S. B. teismo posėdyje paaiškino, kad D. M. gyvena su tėvais I. M. ir A. M.. Šeima nėra įrašyta į socialinės rizikos šeimų sąrašus, sąlygos vaikams augti šeimoje yra tinkamos. 2009-12-09 Šiaulių rajono savivaldybės administracija gavo Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus raštą-prašymą, kuriame pažymima, jog būtų tikslinga D. M. skirti vidutinės priežiūros priemonę ir vykdyti ją stacionaraus pobūdžio vaikų socializacijos centre. 2009-12-22 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupės posėdyje buvo svarstytas minėtas komisariato prašymas skirti D. M. vidutinės priežiūros priemonę ir vykdyti ją Panevėžio apskrities vaikų socializacijos centre. Nurodė, kad nuo 2004 m. D. M. dėl elgesio problemų buvo apgyvendintas tuometiniuose Gruzdžių specialiuosiuose vaikų globos namuose. Iš šios įstaigos buvo išleistas 2006-06-01, baigęs keturias klases, ir nuo 2006-09-01 mokėsi ( - ) mokykloje. D. M. neklauso savo tėvų, neturi jokios mokymosi motyvacijos, nedalyvauja mokyklos gyvenime, nuolat praleidinėja pamokas. Per pirmąjį 2006-2007 mokslo metų pusmetį D. M. be pateisinamos priežasties praleido 131 pamoką, per antrąjį pusmetį - 124 pamokas, o nuo 2007 m. balandžio 23 d. mokyklos nelankė. 2007-03-29 vaikas įrašytas į Šiaulių rajono policijos komisariatą dominančių vaikų apskaitą, nes nuo 2007 kovo mėn. D. M. įvykdė kelias nusikalstamas veikas ir administracinės teisės pažeidimus, už kuriuos jo tėvams buvo surašyti ATP protokolai, o ikiteisminį tyrimą atsisakyta pradėti, nes nusikalstamų veikų padarymo metu nebuvo suėjęs amžius nuo kurio jis atsako pagal baudžiamuosius įstatymus. Nuo 2007-05-10 iki 2007-05-30 D. M. buvo gydomas Šiaulių Vaikų ligų klinikose. 2007/2008 mokslo metais vaikas buvo vėl ugdomas Gruzdžių specialiuosiuose vaikų globos namuose. Nuo 2008-09-01 D. M. pradėjo lankyti ( - ) mokyklą. Ten jis mokėsi pagal specialiąją ugdymo programą, jam modifikuotos matematikos ir lietuvių kalbos programos. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai 2007-01-22 jam diagnozavo emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimus, nes D. M. mokymosi motyvacija žema, pamokose nedirba, o užsiiminėja pašaliniais darbais ir į mokytojų pastabas nereaguoja arba reaguoja triukšmaujant ir necenzūriniais žodžiais, taip pat nuolat skriaudžia kitus vaikus ir sistemingai praleidinėja pamokas. Dėl mokyklos vidaus tvarkos pažeidinėjimo nuo rugsėjo mėnesio vaikas įtrauktas į rizikos grupės vaikų sąrašą, pravestas pokalbis socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komandos posėdyje, pasirašyta sutartis su mokiniu dėl elgesio, tačiau po pokalbio D. M. elgesys dar labiau pablogėjo. 2008-11-20 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupės posėdžio nutarimu buvo nutarta kreiptis į Šiaulių miesto apylinkės teismą dėl leidimo skirti D. M. vidutinės priežiūros priemonę- apgyvendinimą Gruzdžių socializacijos centre. 2009-01-14 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi buvo atsisakyta leisti D. M. skirti vidutinės priežiūros priemonę. Nuo 2009-04-14 iki 2009-06-20 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-16 įsakymu Nr. A-489 (8.1) vaikui buvo skirtos minimalios priežiūros priemonės: specialisto darbas (psichologo konsultacijos su vaiku ir įpareigojimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą). Per šį laikotarpį D. M. elgesys dar pablogėjo, toliau praleidinėjo pamokas, pamokų metu nesimokė, kelė triukšmą, skriaudė kitus vaikus, jokios klasės auklėtojos, socialinės pedagogės ar tėvų taikytos priemonės neturėjo jokio poveikio vaiko elgesiui, todėl mokykla prašė pratęsti vaiko minimalių priežiūros priemonių taikymą D. M.. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-06-19 įsakymu Nr. A-808 (8.12) D. M. vėl buvo paskirta minimali priežiūros priemonė- įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo programoje nuo 2009-06-22 iki 2009-09-22. Tačiau tai nepakeitė D. M. elgesio. Mokslo metus vaikas baigė su 5 nepatenkinamais pažymiais, į atsiskaitymus už jam skirtus savarankiškus vasaros darbus mokinys neatvyko ir buvo paliktas kartoti 7 klasės kursą. Nuo 2009-09-01 D. M. išvyko mokytis į ( - ) mokyklą. Ten 2009 m. spalio mėnesį D. M. praleido 4 nepateisintas pamokas, lapkričio mėnesį mokyklos iš viso nelankė, tėvai vaiko elgesiui įtakos neturi, sūnus jų neklauso. 2009-05-11 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi D. M. buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jam paskirta auklėjamoji poveikio priemonė - įspėjimas ir elgesio apribojimas 6 mėn., įpareigojant būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., tęsti mokslą ir dirbti. 2009-05-20 įrašytas į Kalėjimų departamento prie LR TM Šiaulių regiono pataisos inspekcijos Šiaulių miesto ir rajono pataisos inspekcijos įskaitą. Nuo 2009-09-01 įrašytas į Kalėjimų departamento prie LR TM Šiaulių regiono pataisos inspekcijos Kelmės rajono pataisos inspekcijos įskaitą. Nuo 2009 m. spalio mėn. iki gruodžio 1 d. D. M. pareikšti įtarimai trijuose ikiteisminiuose tyrimuose pagal LR BK 178 str. 2 d. bei pareikšti įtarimai 2008-10-24 pradėtoje ikiteisminio tyrimo byloje pagal LR BK 180 str. 1 d. Neseniai jis įvykdė dar tris nusikalstamas veikas. Kadangi D. M. nevykdė jam skirtų minimalių priežiūros priemonių, yra tikslinga jam skirti vidutinės priežiūros priemonę. Prašė prašymą tenkinti ir leisti nepilnamečiui D. M. skirti vidutinės priežiūros priemonę- jo atidavimą į Panevėžio apskrities vaikų socializacijos centrą iki 2012 m. vasario 10 d. (iki pilnametystės).

5Nepilnametis D. M. su prašymu sutiko, paaiškino, kad jis gyvena kartu su tėvais I. M. ir A. M., šiuo metu mokosi ( - ) mokykloje. Mokslai sekasi blogiai. Visose mokyklose, kur tik mokėsi, nesimokė, bėgo iš pamokų. Pripažino, kad tėvų neklauso, negrįžta į namus, atsikalbinėja, mokyklos nelanko nuo 2009 m. lapkričio mėnesio, valkatauja. Taip elgiasi, nes jam trūksta pinigų, o jų gauna valkataudamas, vogdamas ar iš draugų. Supranta, kad elgiasi netinkamai, tačiau išvadų nedaro, paskirtų poveikio priemonių nesilaiko, šiuo metu yra sulaikytas už vagystę iš bažnyčios.

6Suinteresuotas asmuo I. M. su pareiškėjo prašymu sutiko. Paaiškino, kad D. M. yra jos sūnus. Ji su sutuoktiniu tinkamai rūpinosi sūnumi, tačiau jis jau nuo pirmos klasės blogai lankė mokyklą, nesimokė. Jam buvo skirtos minimalios poveikio priemonės, tačiau jos nieko nepakeitė, jis ir toliau darė nusikaltimus, nepareidavo namo naktimis, o jei pareidavo, tai miegodavo laiptinėje. Jo elgesio ji paaiškinti negali. Sūnus lankėsi pas psichologę, tačiau tai nepadėjo. Manė, kad jei sūnus pakeis aplinką, tai gal pagerės jo elgesys. Mokyklos keitėsi, tačiau sūnaus elgesys nesikeitė- jis ir toliau nesimokė, nelankė pamokų, neklausė tėvų, darė nusikalstamas veikas. Mano, kad jam reikia paskirti vidutinės priežiūros priemonę.

7Suinteresuotas asmuo A. M. su pareiškėjo prašymu sutiko, patvirtino I. M. išdėstytas aplinkybes.

8Suinteresuoto asmens Panevėžio apskrities vaikų socializacijos centro atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

9Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Edita Pleškaitė su prašymu sutiko, nurodė, kad atsižvelgus į surinktą medžiagą yra tikslinga D. M. skirti vidutinės priežiūros priemonę. Nėra jokių duomenų, kad jo elgesys galėtų pasikeisti. Nepilnametis tapo nebekontroliuojamas, savo elgesiu kenkia sau ir kitiems nepilnamečiams, todėl D. M. turi būti apribotas nuo neigiamo poveikio.

10Prašymas tenkintinas.

11Iš byloje esančio gimimo liudijimo nuorašo (b.l. 5) matyti, kad D. M., gim. ( - ), tėvai yra I. M. ir A. M.. Iš šalių paaiškinimų matyti, kad 2008-11-20 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupės posėdžio nutarimu buvo nutarta kreiptis į Šiaulių miesto apylinkės teismą dėl leidimo skirti D. M. vidutinės priežiūros priemonę- apgyvendinimą Gruzdžių socializacijos centre, tačiau 2009-01-14 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi (b.l. 14-16) buvo atsisakyta leisti D. M. skirti vidutinės priežiūros priemonę. Iš 2009-04-16 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-489 (8.1) (b.l. 25) matyti, kad nuo 2009-04-14 iki 2009-06-20 D. M. buvo skirtos minimalios priežiūros priemonės: specialisto darbas (psichologo konsultacijos su vaiku ir įpareigojimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą). Iš 2009-06-19 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-808 (8.12) (b.l. 24) matyti, kad D. M. vėl buvo paskirta minimali priežiūros priemonė- įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo programoje nuo 2009-06-22 iki 2009-09-22. Iš byloje pateiktos 2009-12-22 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados (b.l. 11-12), kitos medžiagos (b.l. 6,7-8,17-23,26-30,52-56) bei šalių paaiškinimų matyti, kad skirtos minimalios priežiūros priemonės nebuvo veiksmingos: D. M. pamokų nelanko, nesimoko, neklauso tėvų, mokytojų, juos įžeidinėja, nenakvoja namuose, nuolat daro nusikalstamas veikas. D. M. visa tai pripažįsta, supranta, kad jo elgesys yra netinkamas ir sutinka, kad jam būtų skirta vidutinės priežiūros priemonė (b.l. 43). Iš posėdžio protokolo (b.l. 9-10) matyti, kad buvo nuspręsta teismo prašyti leidimo dėl vidutinės priežiūros priemonės paskyrimo.

12LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (2007-06-28 Nr. X-1238) 7 str. 1 d. numato, kad vaiko vidutinės priežiūros priemonė yra atidavimas į stacionaraus pobūdžio vaikų Socializacijos centrą. Ji gali būti skiriama tik esant LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 8 str. 3 d. numatytiems pagrindams: 1) vaikui, kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau jam nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytas baudžiamosios atsakomybės amžius; 2) vaikui, kuris nuolat daro administracinius teisės pažeidimus, tačiau jam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda; 3) vaikui, kuriam pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių. D. M. buvo taikytos kelios minimalios priežiūros priemonės, tačiau vaikas nesuprato tokios pagalbos tikslo, nepadarė išvadų, konfliktai su tėvais, mokiniais ir mokytojais, jų įžeidinėjimas, asocialaus gyvenimo būdo vedimas, pamokų nelankymas, nusikalstamų veikų darymas kartojasi ir nėra duomenų, kad jo elgesys galėtų pasikeisti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad D. M. pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamų vaiko elgesio pokyčių bei siekiant jį apriboti nuo neigiamo poveikio, pareiškėjo prašymas tenkintinas, leistina D. M. skirti vidutinės priežiūros priemonę- atidavimą į Panevėžio apskrities vaikų socializacijos centrą iki vaiko pilnametystės- 2012-02-10.

13Vadovaudamasis LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 8 str. 3 d. 3 p., 9 str., 10 str., LR CPK 579- 582 str., teismas

Nutarė

15Prašymą tenkinti.

16Leisti skirti D. M., gim. ( - ), vidutinės priežiūros priemonę- atidavimą į Panevėžio apskrities vaikų socializacijos centrą iki vaiko pilnametystės- ( - ).

17Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai