Byla I-3915-331/2016
Dėl nesumėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atsakovei UAB „Kelias į šviesą“ dėl nesumėtos vietinės rinkliavos priteisimo,

Nustatė

2pareiškėja skundu kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovės UAB „Kelias į šviesą“ Druskininkų savivaldybės administracijos naudai 837,36 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos.

3Paaiškino, kad UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ teisės aktų nustatyta tvarka buvo pavesta administruoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą. Atsakovė nėra sumokėjusi pareiškėjui 837,36 Eur dydžio vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, susidariusios per laikotarpį nuo 2014-04-01 iki 2014-10-31. Druskininkų savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247 patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau - Nuostatai) yra privalomi visiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje nekilnojamojo turto turintiems fiziniams bei juridiniams asmenims. Pažymėjo, kad Nuostatų 22 p. nustato, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas, pagal 2007-12-14 paslaugos sutartį Nr. 26-07-496 (5.1.6 p.), 2007-2014 m. laikotarpiu paslaugos teikėju buvo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių paslaugomis.

4Sutartis su atsakove dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra sudaryta, nes prievolė mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyta norminių teisės aktų pagrindu. Atsakovė privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto objektus, esančius Druskininkų savivaldybėje, adresais: (duomenys neskelbtini) bei (duomenys neskelbtini). Aplinkybė, jog asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, gyvenamąją vietą yra deklaravęs kitoje vietoje bei/ar faktiškai gyvena kitur, neatleidžia asmens nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

5Atsakovei 2014-08-07, 2014-11-04, 2015-07-22 buvo siųsti mokėjimo pranešimai ir įspėjimai dėl skolos, kuri susidarė dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą, tačiau atsakovė nereagavo, su pareiškėju nesusisiekė. Atsakovė laikotarpiu nuo 2014-04-01 iki 2014-10-31nėra sumokėjusi pareiškėjui 837,86 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nors vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimo sistema apima mokėjimo pranešimų paslaugos gavėjams išsiuntimą ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Atsakovei vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą buvo paskaičiuota remiantis Nuostatų 16-21 punktuose nustatyta vietinės rinkliavos nustatymo juridiniams asmenims tvarka, atsižvelgiant į Nuostatų prieduose nustatytus dydžius. Atsakovės atžvilgiu, Druskininkų savivaldybės Taryba nėra priėmusi sprendimo dėl vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo.

6Atsakovė UAB „Kelias į šviesą“ atsiliepimo nepateikė. Jai apie skundo įteikimą, teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta viešo paskelbimo būdu (b. l. 33-36, 39-41, 43).

7Teismo posėdyje bylos šalys nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl nėra kliūčių bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 str., b. l. 33-36, 39-44).

8S k u n d a s a t m e s t i n a s.

9Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2014-04-01 iki 2014-10-31.

10Ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, Atliekų tvarkymo įstatymas bei su jų įgyvendinimu susiję kiti teisės aktai.

11Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava suprantama, kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Minėto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas suteikia teisę savivaldybės tarybai jos teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai taip pat numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Šiose sistemose gali būti tvarkomos visos atliekos, išskyrus atliekas įmonių, kurių leidimuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Taigi vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą.

12Druskininkų savivaldybės taryba 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247 patvirtintuose Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose (2009-12-18 redakcija, toliau – Nuostatai) nustatyta, kad vietinė rinkliava yra Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka (2 punktas); vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje (3 punktas); Nuostatų 1 priede nustatyti vietinės rinkliavos dydžiai (Nuostatų 14 punktas). Druskininkų savivaldybės taryba 2014-11-28 sprendimu Nr. T1-188, įsigaliojusiu nuo 2015-01-01, pakeitė Nuostatų 14 punktą ir nustatė, kad vietinės rinkliavos dydis nustatomas ir patvirtinamas eurais už vienerius kalendorinius metus. Pagal Nuostatų 16 punktą, pagal vietinės rinkliavos registro duomenis UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas už einamąjį ketvirtį ir mokėjimo terminus, rinkliavos dydį bei pateikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikėjui, kuris jį iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio dešimtos dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui. Pagal Nuostatų 18 punktą – vietinė rinkliava turi būti sumokama iki kiekvieno ketvirčio paskutinės dienos. Remiantis Nuostatų 9 p. pareiškėjas yra paslaugos teikėjas. Pagal 2007-12-14 paslaugų sutarties Nr. 26-07-496, sudarytos tarp Druskininkų miesto administracijos bei UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ir UAB „Parama“ (b. l. 9-17), 5.1.6 p. UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ privalo vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą išieškojimą.

13Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) jurisprudencijoje, aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. LVAT 2010-03-29 nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Todėl aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. LVAT minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) CK 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą praktiką kitose LVAT bylose (administracinėse bylose: Nr. A442-2210/2011; Nr. A442-1035/2011), kuriose pažymėta, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose.

14Iš vietinės rinkliavos mokėjimų pranešimų, siųstų 2014-11-04, 2014-08-07matyti, kad atsakovei paskaičiuota 837,86 Eur, susidariusių jai nemokant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už nekilnojamojo turto objektus (duomenys neskelbtini) bei (duomenys neskelbtini) (b. l. 181-19). 2015-07-22 pareiškėja atsakovei siuntė įspėjimą dėl 837,86Eur skolos sumokėjimo (b. l. 20).

15Pareiškėja skunde nurodo, kad atsakovė UAB „Kelias į šviesą“ nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto objektus, esančius Druskininkų savivaldybėje, adresais: (duomenys neskelbtini) bei (duomenys neskelbtini), tačiau bylos duomenys šių argumentų nepagrindžia.

16Remiantis valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis ginčo laikotarpiu2014-04-01 – 2014-10-31 negyvenamoji patalpa – kavinė, kurios unikalus Nr.(duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini) nuo 2013-05-29 nuosavybės teise priklauso UAB „MB turtas“ (b. l. 21-22, 48-49); negyvenamoji patalpa – viešbutis, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini) nuosavybės teise priklauso UAB „MB turtas“ ir Druskininkų savivaldybei (b. l. 23-24, 46-47). Jokių duomenų, kad atsakovė kokiu nors būdu naudojo, valdė ar disponavo nurodytą nekilnojamąjį turtą Nekilnojamojo turto registre nėra. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnį, nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl teismas neturi pagrindo abejoti valstybės įmonės Registrų centro duomenų bazėje įrašytų duomenų teisingumu.

17Remiantis Nuostatais vietinės rinkliavos mokėtojais laikytini atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje. Nagrinėjamu atveju nekilnojamasis turtas nuosavybės teise ginčo laikotarpiu priklausė UAB „MB turtas“, Druskininkų savivaldybei.

18Vietinė rinkliava siejama su nekilnojamojo turto savininku ar naudotoju, o šis paprastai nustatomas remiantis Nekilnojamojo turto registro išrašu. Tam tikrais atvejais teismas gali remtis kitais patikimais duomenimis (pvz., įsiteisėjusiais teismų sprendimais) (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-01-05 nutartį Nr. A602-1614/2014).Pareiškėjos pateikti įrodymai nepagrindžia skundo argumentų, todėl darytina išvada, kad pareiškėja neįrodė, jog atsakovė ginčo laikotarpiu buvo nekilnojamojo turto naudotoja Nuostatų prasme. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad vietinės rinkliavos mokėtoju pagal Nuostatus laikytinas nekilnojamojo daikto savininkas.

19Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėja nepagrindė, kad atsakovei UAB „Kelias į šviesą“ laikotarpiu nuo 2014-04-01 – 2014-10-31 susidarė 837,86 Eur vietinės rinkliavos įsiskolinimas, todėl skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

20Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 ? 87 str., 88 str. 1 d. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

21pareiškėjos UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas,... 2. pareiškėja skundu kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovės UAB... 3. Paaiškino, kad UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ teisės aktų... 4. Sutartis su atsakove dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra... 5. Atsakovei 2014-08-07, 2014-11-04, 2015-07-22 buvo siųsti mokėjimo pranešimai... 6. Atsakovė UAB „Kelias į šviesą“ atsiliepimo nepateikė. Jai apie skundo... 7. Teismo posėdyje bylos šalys nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir... 8. S k u n d a s a t m e s t i n a s.... 9. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vietinės rinkliavos už komunalinių... 10. Ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas,... 11. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava suprantama,... 12. Druskininkų savivaldybės taryba 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247... 13. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT)... 14. Iš vietinės rinkliavos mokėjimų pranešimų, siųstų 2014-11-04,... 15. Pareiškėja skunde nurodo, kad atsakovė UAB „Kelias į šviesą“... 16. Remiantis valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro... 17. Remiantis Nuostatais vietinės rinkliavos mokėtojais laikytini atliekų... 18. Vietinė rinkliava siejama su nekilnojamojo turto savininku ar naudotoju, o... 19. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėja... 20. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 21. pareiškėjos UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atmesti kaip... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...