Byla I-2016-437/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Rasos Ragulskytės Markovienės, Donato Vansevičiaus, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Astai Astrauskienei, atsakovo atstovei Astai Vitėnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo (duomenys neskelbtini) piliečio D. N. V. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie LR Vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas (duomenys neskelbtini) Socialistinės Respublikos pilietis D. N. V. 2013-01-11 su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti (duomenys neskelbtini) Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir MD prie LR VRM) sprendimą „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo (duomenys neskelbtini) Socialistinės Respublikos piliečiui D. N. V. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į (duomenys neskelbtini) Socialistinę Respubliką“ Nr. (duomenys neskelbtini) ir įpareigoti MD prie LR VRM išnagrinėti pareiškėjo prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje iš naujo (b.l. 1-3). Pažymi, kad skundžiamas sprendimas buvo priimtas remiantis (duomenys neskelbtini) MD prie LR VRM išvada „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo (duomenys neskelbtini) Socialistinės Respublikos piliečiui D. N. V. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į (duomenys neskelbtini) Socialistinę Respubliką“ Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Išvada). Vertina, kad skundžiamas sprendimas nepagrįstas.

3LR įstatymo „Užsieniečių teisinės padėties“ 87 straipsnyje yra reglamentuojamas papildomos apsaugos suteikimas. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad papildoma apsauga gali būti suteikta prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas (1 p.); yra grėsmė, kad jo kaip žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos (2 p.); yra grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams (3 p.). Lietuvos teismų praktikoje pažymėta, kad svarstant klausimą dėl pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos suteikimo turi būti įvertinta objektyvių ir subjektyvių faktorių visuma (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr.A-7'56-1631/2008). Pažymi, jog pareiškėjo baimė grįžti į kilmės valstybę yra pagrįsta dėl ( - ) Socialistinėje Respublikoje sistemingai pažeidinėjamų jo pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių.

4Remiantis Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus vyriausiosios specialistės 2012 m. rugpjūčio 31 d. pažyma „Apie politinę, saugumo ir žmogaus teisių padėtį (duomenys neskelbtini)“ Nr. (duomenys neskelbtini), daro išvadą, jog (duomenys neskelbtini) Socialistinėje Respublikoje egzistuoja nenutrūkstami žmogaus teisių pažeidimai. Valdančioji partija stipriai varžo piliečių politines teises, t.y. nėra leidžiama pakeisti vyriausybės ar valdančiosios partijos; yra varžomos piliečių civilinės teisės ir laisvės, tuo labiau, egzistuoja korupcija teismų ir policijos sektoriuose. Be to, vyriausybė apribojo žiniasklaidos, susirinkimų, asociacijų ir judėjimo laisves.

5Atsižvelgiant į visus objektyvius ir subjektyvius faktorius, tvirtina, jog pareiškėjui kyla pagrįsta baimė, kad grąžinus jį į kilmės valstybę, jo, kaip žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, bus pažeistos, todėl remiantis LR Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 87 str. 1 d. 2 p. papildoma apsauga gali būti suteikta prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad yra grėsmė, kad jo, kaip žmogaus, teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos.

6Pareiškėjas mano, kad skiriant draudimo atvykti į šalį terminą atsakovas turėjo nurodyti ir tokio sprendimo motyvus. Pareiškėjas negali pateikti išsamių argumentų dėl šio atsakovo sprendimo, nes jo priėmimo motyvai nėra jam žinomi. Pareiškėjui nežinant kuo remiantis atsakovas priėmė minėtą sprendimą, yra ribojama jo teisė į gynybą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas mano, kad šioje dalyje sprendimas yra nepagrįstas, todėl naikintinas.

7Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu skundą palaikė jame išdėstytais motyvais.

8Atsakovas Migracijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos atsiliepime pareiškėjo skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 14-15). Paaiškina, kad vertinant prieglobsčio prašančio asmens poreikį gauti prieglobstį (pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą) vienas iš esminių kriterijų yra prieglobsčio prašytojo išgyvenama baimė dėl patirto persekiojimo arba tokios baimės reali grėsmė grįžus į kilmės šalį. D. N. V. bylos medžiaga leidžia pagrįstai teigti, kad iš (duomenys neskelbtini) jis išvyko ne dėl išgyvenamos persekiojimo baimės, bet siekdamas pagerinti savo materialinį gerbūvį. Atsižvelgiant į D. N. V. bylos faktinę medžiagą, jo paties pateiktą informaciją atsakymuose į papildomus klausimus, galima teigti, kad nebuvo nustatyta jokios grėsmės įrodymų, todėl nėra pagrindo manyti, kad grįžimo į kilmės šalį atveju jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas. D. N. V. nepateikė jokios informacijos, leidžiančios manyti, kad (duomenys neskelbtini) bus pažeistos jo žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės.

9Atsižvelgus į aukščiau išdėstytus argumentus, t.y. į tai, kad prieglobsčio procedūros metu pareiškėjas neįvardijo baimės kaip priežasties, dėl kurios jis buvo priverstas palikti savo kilmės šalį, jo skunde išsakytas teiginys, jog „pareiškėjui kyla pagrįsta baimė“, neturi pagrindo, ir tarptautinė apsauga pagal LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 86 arba 87 straipsnių nuostatas jam negali būti suteikta.

10Pareiškėjas skunde nesutinka su skundžiamo Migracijos departamento sprendimo punktu dėl uždraudimo jam atvykti į šalį dvejus metus, nes sprendime nėra nurodyti šio draudimo motyvai. Migracijos departamentas atkreipia dėmesį, kad LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 133 straipsnio 2 punkte yra įtvirtinta nuostata, jog viena iš kategorijų užsieniečių, kuriems uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, yra tie asmenys, kurie buvo išsiųsti iš šalies. Tokiems užsieniečiams gali būti paskelbtas draudimo atvykti terminas iki penkerių metų. Įsigaliojus Migracijos departamento sprendimui Nr. (duomenys neskelbtini) dėl prieglobsčio nesuteikimo, pareiškėjas taptų šiai kategorijai priklausančiu asmeniu, todėl draudimas atvykti į šalį dvejus metus yra motyvuotas ir pagrįstas.

11Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu pareiškėjo skundą prašė atmesti atsakovo atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais.

12Skundas netenkintinas.

13Nustatyta, kad MD prie LR VRM (duomenys neskelbtini) sprendimas Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo (duomenys neskelbtini) Socialistinės Respublikos piliečiui D. N. V. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į (duomenys neskelbtini) Socialistinę Respubliką“ (b.l. 4-5) priimtas remiantis (duomenys neskelbtini) MD prie LR VRM Išvada „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo (duomenys neskelbtini) Socialistinės Respublikos piliečiui D. N. V. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - ) Socialistinę Respubliką“ Nr. (duomenys neskelbtini) (MD prie LR VRM byla Nr. (duomenys neskelbtini), b.l. 24-27). Skundžiamame akte rašoma, kad laikino teritorinio prieglobsčio prašymas akivaizdžiai nepagrįstas, nes jame akivaizdžiai nėra persekiojimo pavojaus kilmės šalyje pagrindimo, taip pat piktnaudžiaujama prieglobsčio suteikimo tvarka siekiant kitų, ne su persekiojimo kilmės šalyje išvengimu, susijusių tikslų. Atsakovas sprendimą nesuteikti pareiškėjai pabėgėlio prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje motyvuoja tuo, kad pareiškėjo pateiktos išvykimo iš (duomenys neskelbtini), kilmės šalies, priežastys susijusios su gerbūvio paieškomis Europoje, o ne su siekiu išvengti persekiojimo. Padaryta išvada, kad nenustačius pareiškėjo persekiojimo pavojaus kilmės šalyje ir asmeniui nejaučiant baimės tokį pavojų patirti, pareiškėjui pagrindo suteikti pabėgėlio statusą ar kitą tarptautinės apsaugos formą - papildomą apsaugą nėra.

14Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas sulaikytas (duomenys neskelbtini) 07.40 val. Vilniaus rinktinės (duomenys neskelbtini) užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus rajone, (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, (duomenys neskelbtini) kaimo apylinkėse apie 600 metrų nuo valstybės sienos pažeidimo vietos. Šią aplinkybę patvirtina R. Nikitino, VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės sargybų skyriaus specialisto (duomenys neskelbtini) ir VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininko G. Pauplio (duomenys neskelbtini) tarnybinis pranešimas Nr. (duomenys neskelbtini). Pareiškėjas (duomenys neskelbtini) VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės sienos kontrolės skyriaus sprendimu sulaikytas ir patalpintas į Vilniaus AVPK areštinę. 2012-10-26 paaiškinime pareiškėjas nurodė, kad Iš (duomenys neskelbtini) 2012-10-18 išvyko į Rusiją, nes norėjo susirasti darbą. Rusijoje kažkokie (duomenys neskelbtini) piliečiai jam pasakė, kad turėtų ieškoti darbo Europoje. Būdamas Rusijoje, susipažino su dar trimis ( - ) piliečiais, kurie taip pat ieškojo darbo. Rusijoje europietiškos išvaizdos asmuo pasakė, kad jiems darbą gali surasti. Iš Rusijos kartu su kitais trimis (duomenys neskelbtini) piliečiais važiavo mikroautobusu apie 14 ar 15 valandų. Prieš porą dienų vakare automobilio vairuotojas kartu su darbą pasiūliusiu asmeniu, išlaipino prie kažkokio miško. Visi keturi ėjo per mišką dvi dienas. Nei valstybės sienos, nei jokių ženklų, žyminčių valstybės sieną, pareiškėjas nematė, nesuprato, kada perėjo sieną. 2012-10-28 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutarimu pareiškėją nutarta sulaikyti LR VRM Užsieniečių registracijos centre šešiems mėnesiams, iki 2013-04-25, bet ne ilgiau, iki kol bus nustatyta jo teisinė padėtis bei išspręstas klausimas dėl išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos. 2012-11-13 pareiškėjas parašė prašymą jam suteikti politinį prieglobstį. Prašyme nurodė, kad pareiškėjo gyvybei (duomenys neskelbtini) gresia pavojus, jį gali nužudyti. 2012-12-19 prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos protokole išvykimo iš savo šalies tikslu pareiškėjas nurodė tai, kad jo šeimai labai sunku gyventi (duomenys neskelbtini), todėl jis išvyko ieškoti darbo į Maskvą, po to važiavo ten, kur ras darbą (33p.). Prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos protokolo formos 35 punkte yra grafa „Duomenys apie patirtą persekiojimą arba grėsmę kilmės valstybėje, dėl kurių kreipėsi su prašymu suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje“. Pareiškėjas atsakė, kad jo šeimai labai sunku gyventi, pareiškėjas turi žmoną ir vaiką. Tvirtino, kad (duomenys neskelbtini) jo niekas nepersekiojo, pareiškėjo gyvybei pavojaus nebuvo. Išvažiavo dirbti, kad galėtų padėti šeimai (MD prie LR VRM byla, b.l. 1-20).

15LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 str. 1 d. įtvirtinta, kad akivaizdžiai nepagrįstas prašymas suteikti prieglobstį – toks užsieniečio prašymas suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, kuriame akivaizdžiai nėra persekiojimo pavojaus kilmės šalyje pagrindimo arba kuris yra paremtas apgaule, arba kuriuo piktnaudžiaujama prieglobsčio suteikimo tvarka bei kuris dėl minėtų priežasčių akivaizdžiai neatitinka šiame Įstatyme nustatytų kriterijų suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje.

16Pagal LR įstatymo „Užsieniečių teisinės padėties“ 86 str. 1 d., pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybės gynyba arba neturi atitinkamos užsienio valstybės pilietybės, yra už valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų ir dėl išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti, jeigu nėra priežasčių, nustatytų šio Įstatymo 88 str.

17Pagal LR įstatymo „Užsieniečių teisinės padėties“ 87 str. 1 d., papildoma apsauga gali būti suteikta prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad: 1) jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas; 2) yra grėsmė, kad jo kaip žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos; 3) yra grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams.

18LR įstatymo „Užsieniečių teisinės padėties“ 77 str. 2 d. nustatyta, kad MD sprendimu prieglobsčio prašytojui nesuteikiamas pabėgėlio statusas ir papildoma apsauga, taip pat atsisakoma suteikti laikiną teritorinį prieglobstį, jeigu, iš esmės išnagrinėjus jo prašymą suteikti prieglobstį, paaiškėja, kad jis atvyko iš saugios kilmės valstybės arba pateikė akivaizdžiai nepagrįstą prašymą suteikti prieglobstį. Toks prieglobsčio prašytojas grąžinamas į užsienio valstybę arba išsiunčiamas iš Lietuvos Respublikos.

19LR įstatymo „Užsieniečių teisinės padėties“ 126 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad užsienietis išsiunčiamas iš Lietuvos Respublikos, jeigu jis neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką ar neteisėtai joje yra <...>. Įstatymo 133 str. 2 d. įtvirtinta, kad užsieniečiui, kuris <...> buvo išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

20Atsakovė padarė teisingą išvadą, kad pateiktų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas išvyko iš (duomenys neskelbtini) ne persekiojimo baimės vedamas, o dėl kitų priežasčių, susijusių su jo sunkia turtine padėtimi ir siekiu pagerinti gerbūvio sąlygas valstybėje Europoje. Pareiškėjas nepateikė jokių argumentų, patvirtinančių jo persekiojimo pavojų ir baimę – tai yra - nebuvo nustatytas esminis faktorius, kuriam esant asmuo gali būti pripažintas pabėgėliu. Pabėgėlio statuso pareiškėjui nesuteikus, jam negali būti suteikiamas ir laikinasis teritorinis prieglobstis Lietuvos Respublikoje. Nenustačius persekiojimo priežasčių nėra pagrindo pareiškėjai suteikti ir papildomą apsaugą. Byloje nėra nustatyta jokių aplinkybių, patvirtinančių tarptautinės apsaugos nuo kilmės šalyje gresiančio persekiojimo, smurto ar žmogaus teisių pažeidimų reikalingumo būtinumą.

21Įvertinus byloje esančius įrodymus, pareiškėjo motyvaciją, vertintina, kad nebuvo nustatyta pakankamų ir patikimų pareiškėjui kylančios grėsmės įrodymų. Nėra pagrindo padaryti išvadai, kad pareiškėjas kilmės šalyje gali būti kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas. Iš esmės, pats pareiškėjas neteikė jokios informacijos, kurios pagrindu būtų galima padaryti išvadą, kad kilmės šalyje bus pažeistos jo teisės ir pagrindinės laisvės. Jo kilmės šalyje ginkluotas konfliktas, kurio metu jos gyvybei ar asmeniui kiltų grėsmė, nevyksta. Pareiškėjas pats tvirtina, kad jo niekas niekada nepersekiojo, teigia, kad jo gyvybei pavojaus nėra.

22Išvadoje nurodoma, kad pagal Įstatymo 133 str. 2 d. užsieniečiui, kuris buvo išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam, kaip penkių metų laikotarpiui ir atsižvelgiant į šią įstatymo nuostatą, pareiškėjui būtų tikslinga uždrausti atvykti į Lietuvos Respubliką dvejus metus nuo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos dienos. Išvadoje uždraudimas pareiškėjui atvykti motyvuojamas tikslingumu. Pagal šios įstatymo normos formuluotę, uždraudimas atvykti yra privalomas, sprendimą priimantis valstybės tarnautojas negali rinktis, uždrausti asmeniui atvykti ar ne. Taigi, vertintina, kad ši skundžiamo akto dalis motyvuota.

23Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, remdamasis ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, teismas daro išvadą ir konstatuoja, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl jį naikinti, vadovaujantis pareiškėjo nurodytais ar kitais motyvais ir atsakovę įpareigoti išnagrinėti pareiškėjo prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje iš naujo nėra pagrindo. Pareiškėjo nurodytos problemos nėra pagrindas suteikti jam tarptautinę apsaugą. Skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

24Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

25Pareiškėjo (duomenys neskelbtini) piliečio D. N. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas (duomenys neskelbtini) Socialistinės... 3. LR įstatymo „Užsieniečių teisinės padėties“ 87 straipsnyje yra... 4. Remiantis Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus vyriausiosios... 5. Atsižvelgiant į visus objektyvius ir subjektyvius faktorius, tvirtina, jog... 6. Pareiškėjas mano, kad skiriant draudimo atvykti į šalį terminą atsakovas... 7. Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu skundą palaikė jame... 8. Atsakovas Migracijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos... 9. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytus argumentus, t.y. į tai, kad... 10. Pareiškėjas skunde nesutinka su skundžiamo Migracijos departamento sprendimo... 11. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu pareiškėjo skundą prašė atmesti... 12. Skundas netenkintinas.... 13. Nustatyta, kad MD prie LR VRM (duomenys neskelbtini)... 14. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas sulaikytas (duomenys neskelbtini)... 15. LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 str. 1 d.... 16. Pagal LR įstatymo „Užsieniečių teisinės padėties“ 86 str. 1 d.,... 17. Pagal LR įstatymo „Užsieniečių teisinės padėties“ 87 str. 1 d.,... 18. LR įstatymo „Užsieniečių teisinės padėties“ 77 str. 2 d. nustatyta,... 19. LR įstatymo „Užsieniečių teisinės padėties“ 126 str. 1 d. 2 p.... 20. Atsakovė padarė teisingą išvadą, kad pateiktų įrodymų visuma leidžia... 21. Įvertinus byloje esančius įrodymus, pareiškėjo motyvaciją, vertintina,... 22. Išvadoje nurodoma, kad pagal Įstatymo 133 str. 2 d. užsieniečiui, kuris... 23. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis nurodytų teisės... 24. Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87... 25. Pareiškėjo (duomenys neskelbtini) piliečio 26. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...