Byla A-438-645-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko, sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, rašytinio proceso, apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo B.V. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo B.V. skundą atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijos Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriui, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo pašalinti pažeidimą

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas B.V. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus 2006 m. rugpjūčio 2 d. raštą Nr.SlD-667 bei įpareigoti šią instituciją pašalinti padarytą pažeidimą arba įvykdyti kitokį teismo patvarkymą.

5Pareiškėjas paaiškino, kad jam gyvenamojo namo statybai yra paskirtas 0,15 ha ploto žemės sklypas, esantis Kėdainiuose (duomenys neskelbtini). Pareiškėjo teigimu, jis už šį žemės sklypą yra sumokėjęs nustatytą kainą, todėl kreipėsi į Kėdainių rajono žemėtvarkos skyrių su prašymu parduoti jam nurodytą nekilnojamąjį turtą. Tačiau Kėdainių rajono žemėtvarkos skyrius pareikalavo, kad pareiškėjas pateiktų sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis, ir nurodė, kad jį turi parengti savo lėšomis. Pareiškėjo manymu, toks Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus reikalavimas nėra pagrįstas.

6Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracijos Kėdainių rajono žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad pageidaujantys pirkti naudojamą kitos paskirties valstybinės žemės sklypą asmenys privalo be kitų dokumentų pateikti ir naudojamo žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose pažymėtais tuose žemės sklypuose esančiais statiniais ir įrenginiais (toliau - Parduodamo sklypo planas). Tokį reikalavimą nustato naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimą ir nuomą reglamentuojančių Taisyklių 12.4 punktas.

8Trečiasis suinteresuotasis asmuo Kėdainių rajono savivaldybės administracija prašė pareiškėjo skundą atmesti.

9Trečiasis suinteresuotasis asmuo paaiškino, kad atsakovas Kėdainių rajono žemėtvarkos skyrius pagrįstai reikalauja, jog pareiškėjas savo lėšomis parengtų jam skirto žemės sklypo su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis planą, reikalingą pirkimo-pardavimo sandorio sudarymui. Toks atsakovo reikalavimas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu "Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau - Taisyklių) nuostatas.

10II.

11Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

12Teismas pažymėjo, kad byloje nustatyta, jog tuometinio Kėdainių miesto mero 1991 m. balandžio 2 d. potvarkiu Nr. 95 pm B.V. gyvenamojo namo statybai buvo skirtas 1500 km ploto žemės sklypas, esantis Kėdainiuose ( - ). Pareiškėjui, pageidavusiam šį žemės sklypą pirkti, buvo apskaičiuota skirto žemės sklypo vertė, o Kėdainių miesto mero 1992 m. liepos 29 d. potvarkiu Nr. 348pv buvo leista sumokėti 7031 rublių, tačiau žemės sklypo pirkimo - pardavimo sandoris iki šio laiko nėra sudarytas. Pareiškėjas 2006 m. kovo 22 d. kreipėsi į Kėdainių rajono žemėtvarkos skyrių su prašymu parduoti jam nurodytą žemės sklypą. Kėdainių rajono žemėtvarkos skyrius 2006 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr.SlD-667, remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo (2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1442 redakcija) 2.7 punktu ir šiuo nutarimu patvirtintų Taisyklių 12.4 punktu, B.V. pranešė, kad jis, norėdamas sudaryti jam skirto žemės pirkimo pardavimo sandorį, privalo pateikti savo lėšomis parengtą žemės sklypo planą.

13Teismas akcentavo, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. vasario 7 d. nutarimas Nr.89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos" suteikė teisę piliečiams nusipirkti privatinėn nuosavybėn iki nurodyto nutarimo priėmimo dienos suteiktus žemės sklypus individualiems gyvenamiesiems namams statyti (4.1.2. punktas). Vadovaujantis nurodytu teisės aktu ir buvo įkainotas gyvenamojo namai statybai pareiškėjui suteiktas žemės sklypas bei leista sumokėti nustatytą jo kainą. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" patvirtino Taisykles, kurios reglamentavo suteiktų gyvenamųjų namų statybai valstybinės žemės sklypų pardavimą ir nuomą. Nuo 2004 m. lapkričio 18 d. galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr.1442 patvirtinta Taisyklių redakcija. Nurodytų Taisyklių 2.3 punktas nustato, kad asmenys pagal šias Taisykles gali įsigyti nuosavybėn žemės sklypus, suteiktus iki 1992 m. vasario 7 d. miestuose ir iki 1992 m. kovo 15d. - kitose vietovėse žemės sklypus individualiems (vienbučiams ir dvibučiams) gyvenamiesiems namams statyti, taip pat apylinkių tarybų sprendimu iki Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo papildymo ir pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos (1993 m. liepos 28 d.) suteiktus individualiems (vienbučiams ir dvibučiams) gyvenamiesiems namams statyti kaimo gyvenamosiose vietovėse žemės sklypus, kuriuose nėra asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ar įrenginių (statomų ar pastatytų) ir už kuriuos iki Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos (2004 m. vasario 21 d.) įmokėtos įmokos valstybės vienkartinėmis išmokomis ar pinigais.

14Teismas konstatavo, jog Taisyklių 12 punktas numato, kokius dokumentus žemėtvarkos skyriui pagal žemės sklypų buvimo vietą privalo pateikti asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti naudojamus žemės sklypus, tarp kurių nurodytas ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, nustatyta tvarka parengtas žemės sklypo planą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 2.7 punktas nustato išsamų sąrašą atvejų, kada žemės sklypų detaliuosius planus, Parduodamų sklypų planus (schemas) rengia savivaldybės savo lėšomis, o Tvarkos 12.4 p. nustato, kad asmenys, pageidaujantys pirkti žemės sklypus, jų planus rengia savo lėšomis.

15Esant šioms aplinkybėms, teismo nuomone, Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus, rengiančio dokumentus, reikalingus valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarčiai bei žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktui sudaryti, 2006 m. rugpjūčio 2 d. raštas Nr.SlD-667, kuriame pareiškėjui B.V., pageidaujančiam pirkti nustatyta tvarka gyvenamojo namo statybai skirtą žemės sklypą, nurodytas reikalavimas pateikti savo lėšomis parengtą Parduodamo sklypo planą yra pagrįstas nustatytais faktais ir teisės normomis. Dėl šių aplinkybių teismas pareiškėjo B.V. skundą pripažino nepagrįstu ir atmestinu.

16III.

17Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimą. Apeliacinį skundą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kauno apskrities viršininko administracijos Kėdainių rajono žemėtvarkos skyrius prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

19Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais. Papildomai nurodo, kad Žemės įstatymo 5 straipsnio 1 punkto 8 pastraipa numato, jog Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklauso ir kita įstatymų nustatytais pagrindais savivaldybių ir privačion nuosavybėn neįgyta žemė. Tuo tarpu pareiškėjo B.V. žemės sklypas, už kurį jis yra įmokėjęs investicinius čekius, privačion nuosavybėn dar neįgytas, todėl minėta žemės priklauso Lietuvos valstybei nuosavybės teise.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Byloje kilęs ginčas dėl atsakovo Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus 2006 m. rugpjūčio 2 d. rašto Nr.SlD-667, kuriuo pareiškėjui B.V. pranešė, kad jis, norėdamas sudaryti jam skirto žemės sklypo pirkimo pardavimo sandorį, privalo pateikti savo lėšomis parengtą žemės sklypo planą. Šį savo sprendimą atsakovas grindė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo (2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1442 redakcija) 2.7 punktu ir šiuo nutarimu patvirtintų Taisyklių 12.4 punktu.

23Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 , patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 12 punkte nustatyta, kad asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti naudojamus žemės sklypus, žemėtvarkos skyriui pagal žemės sklypų buvimo vietą pateikia: prašymą parduoti žemės sklypą. Jeigu žemės sklypą pageidauja pirkti du ar daugiau asmenų bendrosios (dalinės ar jungtinės) nuosavybės teise, jie pateikia prašymą, pasirašytą visų arba vieno iš jų, turinčio notaro patvirtintą įgaliojimą atstovauti kitiems asmenims; dokumentą, kurio pagrindu asmuo naudojasi žemės sklypu (jeigu žemės sklype nėra statinių ir įrenginių); fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos registravimo dokumentą; naudojamo žemės sklypo plano kopiją iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, jeigu prašoma pirkti namų valdos žemės sklypą. Kitais atvejais turi būti pateikiamas pagal patvirtintą detalųjį planą arba žemėvaldų projektą (planą) (kai parduodamas žemės sklypas yra kaimo gyvenamojoje vietovėje) asmenų, pageidaujančių pirkti žemės sklypą, lėšomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539) (toliau vadinama - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai), nustatyta tvarka parengtas naudojamo žemės sklypo planas su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose bei pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais.

24Kai žemės sklype yra keli savarankiškai funkcionuojantys statiniai ar įrenginiai, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), pateikiamame naudojamo žemės sklypo plane turi būti išskirtos kiekvienam tokiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingos dalys ir nustatytas šių dalių plotas; statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, teisinio registravimo dokumentus; pagal šių Taisyklių 7 punktą priimtą apskrities viršininko sprendimą dėl parduodamų žemės sklypo dalių dydžio nustatymo.

25Iš to kas pasakyta matyti, kad minėtų taisyklių 12.4 p. nustato, kad asmenys, pageidaujantys pirkti žemės sklypus, jų planus rengia savo lėšomis.

26Dėl ko atsakovo reikalavimas pateikti savo lėšomis parengtą žemės sklypo planą yra atitinkantis teisės aktų reikalavimus, o tuo pačiu ir pagrįstas.

27Šiuo atveju nepagrįstas yra pareiškėjo teiginys, kad reikiamą planą jis yra pateikęs, kurį dar 1992 m. buvo suderinęs su rajono vyr. architektu, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 , patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 12.4 punkte numatyta, kad turi būti pateikiamas naudojamo žemės sklypo planas pagal patvirtintą detalųjį planą arba žemėvaldų projektą (planą) (kai parduodamas žemės sklypas yra kaimo gyvenamojoje vietovėje) asmenų, pageidaujančių pirkti žemės sklypą, lėšomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539) (toliau vadinama - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai), nustatyta tvarka parengtas naudojamo žemės sklypo planas su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose bei pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais.

28Esant šioms aplinkybėms tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo B.V. apeliacinį skundą atmesti.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas B.V. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad jam gyvenamojo namo statybai yra paskirtas 0,15... 6. Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracijos Kėdainių rajono... 7. Atsakovas nurodė, kad pageidaujantys pirkti naudojamą kitos paskirties... 8. Trečiasis suinteresuotasis asmuo Kėdainių rajono savivaldybės... 9. Trečiasis suinteresuotasis asmuo paaiškino, kad atsakovas Kėdainių rajono... 10. II.... 11. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 27 d.... 12. Teismas pažymėjo, kad byloje nustatyta, jog tuometinio Kėdainių miesto mero... 13. Teismas akcentavo, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. vasario 7 d.... 14. Teismas konstatavo, jog Taisyklių 12 punktas numato, kokius dokumentus... 15. Esant šioms aplinkybėms, teismo nuomone, Kėdainių rajono žemėtvarkos... 16. III.... 17. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kauno apskrities viršininko... 19. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia pirmosios instancijos teismui... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Byloje kilęs ginčas dėl atsakovo Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus... 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 ,... 24. Kai žemės sklype yra keli savarankiškai funkcionuojantys statiniai ar... 25. Iš to kas pasakyta matyti, kad minėtų taisyklių 12.4 p. nustato, kad... 26. Dėl ko atsakovo reikalavimas pateikti savo lėšomis parengtą žemės sklypo... 27. Šiuo atveju nepagrįstas yra pareiškėjo teiginys, kad reikiamą planą jis... 28. Esant šioms aplinkybėms tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 30. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 27 d.... 31. Nutartis neskundžiama....