Byla 2-2142-553/2014
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo bankrutavusios Nacionalinės kredito unijos, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, ieškinį atsakovams V. V. ir UAB „Rimgedra“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu priteisti solidariai iš atsakovų 442 439,40 Lt, t. y. 274 263,24 Lt paskolos, 8 796,11 Lt palūkanų ir 159 380,05 Lt delspinigių, taip pat procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas V. V. 2007-09-18 pateikė prašymą dėl įstojimo į uniją. 2008-02-07 tarp ieškovo ir atsakovo V. V. sudaryta paskolos sutartis Nr. 80207-009 (toliau – Paskolos sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteikta 590 000 Lt paskola su 15 proc. metinių palūkanų, nustatant paskolos terminą iki 2011-02-07 bei 0,5 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 2008-02-07 tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Rimgedra“ buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr. 80207-12 (toliau – Laidavimo sutartis). Atsakovui V. V. prašant, 2010-05-07 Paskolos sutartis buvo pakeista nustatant 13 proc. metines palūkanas. Atsakovui V. V. prašant, 2011-03-07 Paskolos sutarties grąžinimo terminas buvo pratęstas iki 2012-12-07, nustatant 10 proc. metines paskolos palūkanas. Suėjus paskolos terminui, atsakovas V. V. ieškovui negrąžino 274 263,24 Lt paskolos. 2013-02-07 atsakovas V. V. pateikė dar vieną prašymą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo pusei metų, kurio ieškovas netenkino. Ieškovas nurodo, kad neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo įstatymų nustatyta tvarka.

3Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalies, 285 straipsnio nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

4Iš bylos medžiagos nustatyta, kad po ieškinio priėmimo (2013-04-11) atsakovui V. V. ieškinyje, jo prieduose (t. y. paties atsakovo rašytuose dokumentuose) bei oficialiuose registruose nurodytais gyvenamosios ir darbo vietos adresais (duomenys neskelbtini) teismo siųstų procesinių dokumentų įteikti nepavyko (b. l. 47, 56, 61, 63, 71, 74, 76). Atsakovui V. V. skirtus teismo procesinius dokumentus 2013-09-17 išsiuntus atsakovo darbovietės UAB „E. NAUJIENOS“ adresu (duomenys neskelbtini), į teismą grįžo pažyma, kad šie dokumentai buvo įteikti L. R., t. y. UAB „Krašto spauda“ direktorei. Vilniaus apygardos teismo 2013-10-15 ir 2013-12-06 raštais pareikalauta, kad L. R. teismui pateiktų informaciją, kokiu teisėtu pagrindu ji priėmė V. V. skirtus teismo procesinius dokumentus, bei nurodytų, ar priimti dokumentai buvo perduoti adresatui, t. y. V. V.. Atsakymas iš L. R. nebuvo gautas. Vilniaus apygardos teismo 2014-01-02 nutartimi atsakovui V. V. skirti procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis). Į teismą taip pat negrįžo ne viena pažyma su tinkamo įteikimo įrašu, skirta atsakovui UAB „Rimgedra“, kuri (kartu su atsakovui UAB „Rimgedra“ skirtais procesiniais dokumentais) buvo siunčiama ieškinyje bei oficialiuose registruose nurodytais bendrovės buveinės ir jos dabartinio vadovo gyvenamosios vietos adresais (b. l. 46, 49, 58 – 60, 73). Vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi, atsakovui UAB „Rimgedra“ skirti procesiniai dokumentai laikomi įteiktais tinkamai. Tokiu būdu teismas sprendžia, kad atsakovams V. V. ir UAB „Rimgedra“ procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. Per teismo nustatytą terminą atsakovai atsiliepimų į ieškinį, atitinkančių CPK reikalavimus, nepateikė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui neprieštaraujant dėl sprendimo už akių priėmimo, o teismui nenustačius priežasčių, dėl ko toks sprendimas negalėtų būti priimtas, konstatuotina, kad yra visi CPK 285 straipsnio 1 ir 2 dalyje numatyti pagrindai sprendimui už akių priimti.

5Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atsakovams nepateikus atsiliepimų į ieškinį, teismas vertina, kad ieškinio reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, todėl jis yra tenkintinas.

6Į bylą pateikti dokumentai patvirtina, jog tarp ieškovo ir atsakovo V. V. buvo sudaryta Paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 590 000 Lt paskolą su 15 proc. metinėmis palūkanomis, nustatant paskolos terminą iki 2011-02-07 ir 0,5 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (b. l. 14). Po vėlesnių pakeitimų paskolos gražinimo terminas buvo pratęstas iki 2012-12-07, o metinė palūkanų norma sumažinta iki 10 proc. (b. l. 23). Pasak ieškovo, atsakovas V. V. grąžino tik dalį paskolos bei sumokėjo tik dalį palūkanų ir pagal Paskolos sutartį liko skolingas ieškovui 274 263,24 Lt negrąžintos paskolos, 8 796,11 Lt nesumokėtų palūkanų ir 159 380,05 Lt delspinigių (b. l. 26-27, 31, 32, 34-35). Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad 2008-02-07 tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Rimgedra“ buvo sudaryta Laidavimo sutartis, pagal kurią atsakovas UAB „Rimgedra“ (laiduotojas), kaip solidariąją prievolę turintis bendraskolis, įsipareigojo atsakyti ieškovui ta pačia apimtimi kaip ir atsakovas V. V., jeigu atsakovas V. V. (paskolos gavėjas) neįvykdys visos ar dalies prievolės pagal Paskolos sutartį (Laidavimo sutarties 3.1, 3.2 punktai). Laidavimo sutarties 3.2 punkte taip pat numatyta, kad laiduotojas atsako kredito unijai už visų paskolos gavėjo prievolių, atsirandančių iš paskolos sutarties, įvykdymą; kredito unijai pareikalavus, laiduotojas sutinka grąžinti paskolą, nesumokėtas palūkanas, delspinigius ir kitas kredito unijos turėtas išlaidas, susijusias su paskolos išieškojimu (b. l. 17-18).

7Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.81 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, o pagal to paties straipsnio 2 dalį laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, atsakovas UAB „Rimgedra“, kaip laiduotojas pagal atsakovo V. V. ir ieškovo sudarytą Paskolos sutartį su vėlesniais susitarimais, turi atsakyti pagal pareikštą ieškinį.

8Vadovaujantis CK 6.38 straipsniu, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę. CK 6.873 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal Paskolos sutarties 2.2 ir 3.1 punktus atsakovas V. V. įsipareigojo grąžinti ieškovui paskolą ir mokėti už naudojimąsi paskola metines palūkanas, darant mokėjimus į sąskaitą pagal paskolos grąžinimo grafiką (b. l. 15). Visa paskola turėjo būti grąžinta iki 2012-12-07, tačiau byloje nėra šios atsakovo V. V. prievolės tinkamą įvykdymą patvirtinančių duomenų bei įrodymų, kad šią prievolę už atsakovą V. V. įvykdė jo laiduotojas UAB „Rimgedra“, todėl ieškovui iš atsakovų V. V. ir UAB „Rimgedra“, kaip solidarių bendraskolių, priteistina 274 263,24 Lt negrąžintos paskolos. CK 6.872 straipsnio 1 dalis numato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal Paskolos sutarties 2.2 punktą atsakovas V. V. įsipareigojo ieškovui mokėti 15 (vėliau 13, o dar vėliau 10) procentų metines palūkanas už naudojimąsi suteikta paskola, be to, pagal Paskolos sutarties 4.4 punktą atsakovas sutiko su sąlyga, kad ieškovas palūkanas skaičiuos nuo negrąžintos sumos iki visiško atsiskaitymo, jeigu visos paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs. Pagal ieškovo apskaičiavimus (b. l. 32, 34-35), su kuriais teismas neturi pagrindo nesutikti, atsakovas V. V. liko neapmokėjęs 8 796,11 Lt palūkanų, todėl ši pinigų suma iš atsakovų V. V. ir UAB „Rimgedra“ taip pat solidariai priteistina ieškovo naudai. Paskolos sutarties 2.3 punkte nustatyta, kad atsakovas V. V. įsipareigojo mokėti ieškovui šioje sutartyje nustatyto dydžio delspinigius nuo laiku nesugražintos ar nesumokėtos paskolos ar jos dalies. Paskolos sutarties 4.4 punkte įtvirtinta ieškovo teisė skaičiuoti Paskolos sutartyje numatyto dydžio delspinigius iki visiško atsiskaitymo su ieškovu. Pagal Paskolos sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. delspinigių per 1 dieną nuo negrąžintos sumos. Pagal ieškovo apskaičiavimus (b. l. 33), su kuriais teismas neturi pagrindo nesutikti, iš atsakovų V. V. ir UAB „Rimgedra“ ieškovui solidariai priteistina 159 380,05 Lt delspinigių suma.

9Ieškovas prašo teismo priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo. Todėl vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, 6.81 straipsniu, Laidavimo sutarties 3.2 punktu, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovų V. V. ir UAB „Rimgedra“ solidariai priteistinos 6 proc. dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovas taip pat patyrė 600 Lt atstovavimo išlaidų (b. l. 64-68), kurias prašo priteisti solidariai iš atsakovų. CPK 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbą ir laiko sąnaudas, yra priteisiamo ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos). Vadovaudamasis Rekomendacijų nuostatomis ir atsižvelgdamas į procesinių dokumentų ir bylos apimtį, vertindamas bylos sudėtingumą, suteiktų paslaugų pobūdį, teismas sprendžia, kad ieškovui atstovavimo išlaidoms atlyginti 600 Lt suma yra pagrįsta ir protinga. Todėl iš kiekvieno atsakovo ieškovo naudai priteistina po 300 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 4 dalis, 98 straipsnio 1 ir 2 dalys).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 262, 270, 279, 285, 286 straipsniais,

Nutarė

12ieškovo bankrutavusios Nacionalinės kredito unijos ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui bankrutavusiai Nacionalinei kredito unijai (į. k. 112041454) solidariai iš atsakovo V. V. (duomenys neskelbtini) ir atsakovo UAB „Rimgedra“ (į. k. 186147753) 274 263,24 Lt (du šimtus septyniasdešimt keturis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt tris litus 24 ct) negrąžintos paskolos, 8 796,11 Lt (aštuonis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt šešis litus 11 ct) nesumokėtų palūkanų, 159 380,05 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt litų 5 ct) nesumokėtų delspinigių, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą 442 439,40 Lt (keturių šimtų keturiasdešimt dviejų tūkstančių keturių šimtų trisdešimt devynių litų 40 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Iš atsakovo V. V. ir atsakovo UAB „Rimgedra“ ieškovo bankrutavusios Nacionalinės kredito unijos naudai priteisti po 300 Lt (tris šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

15Išaiškinti atsakovams, kad jie per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę teismui paduoti pareiškimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuose turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios atsiliepimo į ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

16Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos jį apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai