Byla AS-858-696-10
Dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. Š. skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas M. Š. skundu (b. l. 2–10, 67–76) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. A1-153 „dėl M. Š. atleidimo iš darbo“; pripažinti, kad 2010 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A1-153 iš darbo pagal Valstybės tarnybos įstatymą M. Š. buvo atleistas be teisėto pagrindo ir grąžinti jį į darbą Kalvarijos savivaldybės administracijoje; įpareigoti Kalvarijos savivaldybės administraciją per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo pasiūlyti ir skirti M. Š. į žemesnės kategorijos Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigas, kurių bendruosius reikalavimus, keliamus į valstybės tarnautojo pareigas priimamam asmeniui, ir šių pareigybių aprašymuose nustatytus specialiuosius reikalavimus jis atitinka; priteisti iš Kalvarijos savivaldybės administracijos M. Š. naudai vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; priteisti iš Kalvarijos savivaldybės administracijos M. Š. naudai 25 000 litų neturtinės žalos atlyginimą.

5Pareiškėjas taip pat prašė (b. l. 82–84) teismą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus pagal 2010 m. rugsėjo 17 d. pranešimu Nr. 19316 ar kitais pranešimais paskelbtus konkursus užimti Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigybę bei uždrausti į šias pareigas pastoviam darbui priimti bet kokius asmenis. Prašyme pareiškėjas nurodė, jog Kalvarijos savivaldybės administracija paskelbė konkursą į tas pareigas, kurias, pateikęs motyvuotą prašymą teismui, pretenduoja užimti pareiškėjas. Priėmus į šias pareigas pastoviam darbui kitą asmenį, pareiškėjo prašymas teismui prarastų prasmę. Teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, teismo sprendimo realus vykdymas būtų apsunkintas. Atsižvelgus į proceso šalių interesų pusiausvyros ir proporcingumo principus, yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 4 d. nutartimi (b. l. 95–96) pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo patenkino iš dalies; iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė Kalvarijos savivaldybės administracijos konkurso Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigybei užimti, paskelbto 2010 m. rugsėjo 17 d. pranešimu Nr. l9316, vykdymą bei uždraudė į Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigas priimti asmenis pastoviam darbui. Kauno apygardos administracinis teismas nurodė, kad sprendžiant reikalavimo priemonių užtikrinimo tikslingumo klausimą bei vertinant pareikšto prašymo pagrįstumą nustatytina, ar galėtų pasunkėti arba pasidaryti negalimas teismo sprendimo, kuriuo būtų tenkinamas pareiškėjų reikalavimas, įvykdymas tuomet, jeigu nebūtų imtasi įstatyme numatytų reikalavimo užtikrinimo priemonių. Atsižvelgtina į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pateikti įrodymai patvirtina, jog Kalvarijos savivaldybės administracija 2010 m. rugsėjo 17 d. paskelbė konkursą Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigybei užimti. Pareiškėjas pretenduoja į tą pačią pareigybę. Netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių ir laimėjus konkursą trečiajam asmeniui, teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų.

7II.

8Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija atskiruoju skundu (b. l. 106–108) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartį. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas privalėjo nurodyti aplinkybes ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas nevertino, kad pareiškėjo skunde nenurodomos jokios aplinkybės ir jas pagrindžiantys įrodymai. Savo išvadų teismas visiškai nemotyvavo ir neargumentavo. Valstybės tarnybos įstatymas įtvirtina nuostatą, kad Valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai į tas pareigas teismo sprendimu grąžinamas anksčiau jas ėjęs valstybės tarnautojas. Net ir tuo atveju, jeigu trečiasis asmuo laimėjęs konkursą bus priimtas Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo — vyriausiojo architekto pareigas, teismui visiškai patenkinus pareiškėjo reikalavimą ir nusprendus įpareigoti atsakovą skirti M. Š. į Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo — vyriausiojo architekto pareigas, konkursą laimėjęs asmuo galėtų būti atleistas iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 12 punkto pagrindu. Toks reglamentavimas iš esmės užtikrina tinkamą sprendimo įvykdymą tuo atveju, jeigu pareiškėjo reikalavimas būtų visiškai patenkintas. Akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas tik formaliai nurodė, kaip išsprendžiamas klausimas dėl pareiškėjo reikalavimo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu, tačiau nepateikė jokių tokį sprendimą lėmusių motyvų ir (ar) argumentų. Teismo teiginys „prie pareiškimo pateikti įrodymai patvirtina” — nėra ir negali būti laikomas tinkamu motyvavimu, nes taip ir nėra aišku, iš kokių įrodymų seka, kad, nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimas. Priešingai, atsakovo nurodytos aplinkybės patvirtina, kad teismo sprendimo tinkamas įvykdymas užtikrintas įstatymu.

9Pareiškėjas M. Š. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 113–115) prašo atskirąjį skundą atmesti. Pareiškėjas pažymi, kad atsakovas rugsėjo 17 d. paskelbė konkursą ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigoms užimti. Tai vertintina kaip reali grėsmė galimam teismo sprendimo įvykdymui, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė reikalavimo užtikrinimo priemonę bei iki teismo sprendimo įsiteisėjimo datos sustabdė Kalvarijos savivaldybės administracijos konkurso Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigybei užimti, paskelbto 2010 m. rugsėjo 17 d. pranešimu Nr. 19316, vykdymą ir uždraudė į Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigas priimti asmenis pastoviam darbui. Tuo atveju, jeigu byloje būtų priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas, jo įvykdymas pasidarytų negalimas, nes netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, ginčijamas pareigas pastoviam darbui sąžiningai užimtų tretysis asmuo, o vienas iš pareiškėjo reikalavimų teismui, jo net neišnagrinėjus, prarastų prasmę. M. Š. anksčiau nėra ėjęs Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigų, todėl teismo net neprašė jį į šias pareigas grąžinti. Pareiškėjas reikalauja įpareigoti atsakovą pagal Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas skirti jį į žemesnes pareigas. Todėl Kalvarijos savivaldybės administracija nepagrįstai Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatą aiškina kaip tinkamą teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimą įstatymu, tuo atveju, jeigu pareiškėjo reikalavimas būtų visiškai patenkintas. Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriaus pareigybių sąrašas patvirtintas dar 2009 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. A-74 „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos naikinamų ir steigiamų pareigybių sąrašo patvirtinimo“, o skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigose dar ir dabar laikinai dirba architektas V. N.. Ši faktinė aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos darbinės funkcijos netrikdomos, o Kauno apygardos administracinis teismas vadovavosi proceso šalių interesų pusiausvyros ir proporcingumo principais bei visiškai pagrįstai nusprendė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Nagrinėjamos bylos dalykas yra reikalavimo užtikrinimo priemonės – Kalvarijos savivaldybės administracijos konkurso Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigybei užimti, paskelbto 2010 m. rugsėjo 17 d. pranešimu Nr. l9316, vykdymo sustabdymas bei uždraudimas į Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigas priimti asmenis pastoviam darbui – taikymas. Pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkinęs pareiškėjo atskirąjį skundą, sustabdė Kalvarijos savivaldybės administracijos konkurso Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigybei užimti, paskelbto 2010 m. rugsėjo 17 d. pranešimu Nr. l9316, vykdymą bei uždraudė į Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigas priimti asmenis pastoviam darbui.

14Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, jos netaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–277/2008).

15Teisėjų kolegija pažymi, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos tuo atveju, jei yra reali grėsmė, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, atsižvelgiant į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010).

16Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašė Kalvarijos savivaldybės administracijos konkurso Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigybei užimti, paskelbto 2010 m. rugsėjo 17 d. pranešimu Nr. l9316, vykdymo sustabdymas bei uždraudimas į Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigas priimti asmenis pastoviam darbui, o pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino šį prašymą. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pateikti įrodymai patvirtina, jog Kalvarijos savivaldybės administracija 2010 m. rugsėjo 17 d. paskelbė konkursą Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigybei užimti, pareiškėjas pretenduoja į tą pačią pareigybę, todėl, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių ir laimėjus konkursą trečiajam asmeniui, teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo situacijos vertinimu.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas byloje, nagrinėjamoje iš esmės, ginčija jo atleidimo teisėtumą ir pagrįstumą (b. l. 2–10, 67–76). Byloje, nagrinėjamoje iš esmės, ginčą išsprendus pareiškėjo naudai, t. y. patenkinus jo reikalavimus ir pripažinus, kad pareiškėjas nepagrįstai buvo atleistas iš pareigų, pareiškėjas turės būti grąžintas į pareigas, taip pat jis turės pagrindą reikalauti atlyginti negautą tarnybinį atlyginimą ir (ar) kitas negautas pajamas. Teisėjų kolegijos vertinimu nagrinėjamoje byloje reikalavimo užtikrinimo priemonės nėra pagrįstos, nenurodyta, kokia reali grėsmė, jog, reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, iškyla, taip pat nenurodyti kiti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrindimo elementai: ar reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso. Panašios pozicijos, kai nėra pagrįstas reikalavimo užtikrinimo priemonės būtinumas, apeliacinės instancijos teismas laikosi ir kitose panašiose administracinėse bylose (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartyje administracinėje byloje

18Nr. AS143-239/2010 apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės – pareiškėjo perkėlimo į kitas pareigas sustabdymas – taikymas nėra objektyviai pagrįstas, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, vadovaujantis teisės aktais, būtų atlikti veiksmai, susiję su ankstesnės padėties atkūrimu (grąžinimas į ankstesnes pareigas ir kt.))

19Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų negalimas. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo naikintina, o atskirasis skundas tenkintinas.

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą tenkinti.

22Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo panaikinti, pareiškėjo M. Š. prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkinti.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai