Byla N2-4622-131/2014
Dėl įvaikinimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, suinteresuotas asmuo J. S

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladas Leonas, sekretoriaujant Ingai Murauskaitei, dalyvaujant pareiškėjui N. S., suinteresuotam asmeniui J. S., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo N. S. pareiškimą dėl įvaikinimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, suinteresuotas asmuo J. S.,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu įvaikinti U. B. Š., a.k. ( - ) pripažinti pareiškėją N. S., vaiko U. B. Š. tėvu, o U. B. Š. – jo dukra, pakeisti U. B. Š. pavardę, suteikiant pareiškėjo pavardę – S.. Pareiškėjas nurodė, kad 2013 m. balandžio 12 d. sudarė santuoką su įvaikinamosios U. B. motina J. S.. Pareiškėjui ši santuoka antroji. Nurodė, kad šeimoje auga pareiškėjo dukra L. S., sutuoktinės sūnus M. B. S., ir sutuoktinės dukra U. B. Š.. Pareiškėjas nurodė, jog nori įsivaikinti sutuoktinės dukrą U. B., ją pažįsta nuo 2010 metų, rūpinasi ja kaip savo dukra, išlaiko, dalyvauja jos ugdyme. Pažymėjo, kad šeima gyvena erdviame 6 kambarių name, kuriame U. B. sudarytos geros gyvenimo sąlygos. Šeimos pajamos pakankamos, kad vaikams nieko netrūktų. Nurodė, kad nėra jokių kliūčių ribojančių pareiškėjo galimybę įvaikinti U. B. (b.l. 2-3).

3Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje nurodė, kad įvaikinimo procedūra atlikta tinkamai ir visapusiškai. Nurodė, jog N. S. pasirengimą įvaikinti sutuoktinės dukrą įvertino VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos mokytojai, kurie pritarė įvaikinimui. Vaiko teisių apsaugos skyrius pažymėjo, kad atsižvelgiant į mergaitės interesus, jos teisę gyventi pilnoje šeimoje, gauti tinkamą auklėjimą, ugdymą, išsilavinimą ir išlaikymą, palaiko pareiškėjo N. S. prašymą įvaikinti sutuoktinės J. S. dukrą U. B. Š. (b.l. 29-30).

4Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos išvadoje pažymėta, kad J. Š. vyras D. Š. nėra matęs savo dukters U. B. ir jos nepažįsta, nes poros bendras gyvenimas nutruko besilaukiant moteriai kūdikio. Vyras nereiškė noro bendrauti su dukra, dalyvauti jos auklėjime ir nemokėjo teismo priteisto išlaikymo. Tarnyba iki 2013-12-23 nėra gavusi kitų asmenų prašymų įvaikinti U. B. Š.. Tarnyba sutinka, kad pareiškėjas N. S. įvaikintų savo sutuoktinės dukrą, nes įvaikinimas geriausia atitinka mergaitės interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jos fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystimuisi. (b.l. 31-33).

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas N. S. pareiškimą palaikė.

6Suinteresuotas asmuo J. S. prašė tenkinti prašymą.

7Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė neprieštaravo pareiškėjo prašymui.

8Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė sutiko, kad mergaitę įsivaikintų sutuoktinės vyras N. S..

9Teismo posėdžio metu vaikas U. B. sutiko būti įvaikinama ir sutiko keisti pavardę.

10Prašymas tenkintinas.

11Iš pateiktų dokumentų matyti, kad U. B. Š. tėvai yra J. Š. ir D. Š. (b.l.4). Pavilnio klinikos duomenimis mergaitė U. B. yra sveika (b.l. 4A). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006-11-13 sprendimu neterminuotai apribota D. Š. tėvo valdžia dukters U. B. atžvilgiu. J. Š. ir N. S. 2013-04-12 sudarė santuoką Varėnos r. sav. Administracijos CM (b.l. 8). J. S. sutinka, kad jos sutuoktinis N. S. įvaikintų jos dukrą U. B. Š. (b.l. 6). Įtariajųmų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenimis N. S. nėra teistas, administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro duomenimis per paskutinius metus nėra baustas (b.l. 9,10). Pareiškėjas N. S. yra sveikas, gauna Vidaus reikalų ministerijos pensiją (b.l. 12). N. S. nuosavybės teise turi gyvenamąjį namą, adresu ( - ) (b.l. 13). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktoje išvadoje dėl N. S. pasirengimo įvaikinti sutuoktinės dukrą pažymėta, kad pareiškėjas nuo 2010 m. pažįsta norimą įsivaikinti U. B., tinkamai auklėja ir rūpinasi ja. Jo lūkesčiai ir motyvacija įvaikinti sutuoktinės dukrą yra aiškūs, gebėjimai atitinka globėjams ir įtėviams keliamus reikalavimus. Įvertinus, teikiama išvada, kad N. S. gali įvaikinti U. B. Š. (b.l.15-16). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius bei Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba palaiko pareiškėjo N. S. prašymą įvaikinti savo sutuoktinės dukrą (b.l. 29-30, 31-33). U. B. Š. sutinka, kad ją įvaikintų N. S., nori, kad jos pavardė būtų S. (b.l. 40).

12Tarnybų išvadose dėl U. B. Š. įvaikinimo nurodyta, kad sutinkamai su LR CK 3.217 str. nuostatomis, tarnybos išsiaiškino, jog būsimiems įtėviams nėra LR CK 3 knygoje numatytų kliūčių įvaikinti, ištyrė šeimos gyvenimo sąlygas, surinko informaciją apie sveikatos būklę. Išvadose konstatuojama, jog įvaikinama mergaitė U. B. Š. atitinka visus LR CK 3.209 str. įvaikinamajam vaikui keliamus reikalavimus, o pareiškėjas N. S. yra pasiruošęs įvaikinimui, turi būtinas materialines sąlygas; įvaikinimas atitinka vaiko interesus, jo teisę augti šeimoje, gauti tinkamą auklėjimą bei priežiūrą, išsilavinimą. Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos išvadas, prašymas dėl įvaikinimo ir pavardės pakeitimo yra visapusiškai tenkintinas.

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270str., 283 str. 1 d., 4 p., 487 str.,

Nutarė

14Pareiškimą visapusiškai tenkinti.

15Leisti pareiškėjui N. S., asmens kodas ( - ) įvaikinti nepilnametę U. B. Š., asmens kodas ( - )

16Pripažinti pareiškėją N. S., asmens kodas ( - ) U. B. Š., asmens kodas ( - ) tėvu, o įvaikinamąją U. B. Š., asmens kodas ( - ) pareiškėjo N. S., asmens kodas ( - ) vaiku.

17Pakeisti U. B. Š., asmens kodas ( - ) pavardę ir įvaikinamajai suteikti pavardę – S..

18Įsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašą siųsti vaiko gimimą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši pakeistų įvaikio gimimo įrašą ir išduotų naują gimimo liudijimą.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai