Byla AS-626-624/2018
Dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos skundą atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose išnagrinėta administracinė byla pagal pareiškėjos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos skundą atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teismas 2018 m. gegužės 28 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6Pareiškėja Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba 2018 m. birželio 29 d. teismui pateikė apeliacinį skundą. Teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartimi pareiškėjai nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, pasiūlė patikslinti termino praleidimo priežastis ir pateikti prašyme nurodytas aplinkybes dėl praleisto termino patvirtinančius įrodymus.

7Pareiškėja prašė teismą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, nurodydama, jog terminas praleistas nežymiai – tik 1 dieną. Pažymėjo, jog 2018 m. birželio 1 d. buvo išrinktas naujas mokyklos tarybos pirmininkas P. Š., kuriam visi mokyklos tarybos dokumentai ir kita medžiaga, o tame tarpe ir 2018 m. gegužės 28 d. teismo sprendimas, buvo perduoti tik 2018 m. birželio 29 d. aktu, nes naujasis mokyklos pirmininkas atostogavo užsienyje.

8II.

9Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. liepos 13 d. nutartimi netenkino pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir pareiškėjos apeliacinį skundą atsisakė priimti. Grąžino Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybai 15 Eur žyminį mokestį.

10Teismas, įvertinęs pareiškėjos argumentus dėl prašymo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, sprendė, kad pareiškėja nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga, siekdama pasinaudoti savo teise į gynybą, pasisakė, kad nurodytos termino praleidimo priežastys nevertintinos kaip svarbios ABTĮ 132 straipsnio 2 dalies prasme.

11Teismas, įvertinęs pareiškėjos nurodytas termino praleidimo priežastis ir remdamasis išdėstytų aplinkybių visuma, darė išvadą, kad pareiškėja terminą apeliaciniam skundui dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. gegužės 28 d. sprendimo paduoti praleido dėl subjektyvių priežasčių, todėl termino neatnaujino ir apeliacinį skundą atsisakė priimti.

12III.

13Pareiškėja nesutikdama su Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. liepos 13 d. nutartimi pateikė atskirąjį skundą kuriuo prašo Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 13 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti pareiškėjos praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą ir jį priimti.

14Pareiškėja nurodo, kad terminą pateikti apeliacinį skundą laiku praleido dėl mokyklos tarybos pirmininko pasikeitimo bei jo atostogų užsienyje, dėl ko realus dokumentų perdavimas neįvyko iki 2018 m. birželio 29 d.

15Teisėjų kolegija konstatuoja:

16IV.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnio 1 dalis nustato, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

18Nagrinėjamu atveju apeliaciniu skundu skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų sprendimas buvo priimtas ir paskelbtas 2018 m. gegužės 28 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo padavimo diena, vadovaujantis ABTĮ 65 straipsnio 4 dalimi ir ABTĮ 132 straipsnio 1 dalimi, buvo 2018 m. birželio 28 d. Pareiškėjos skundas buvo pateiktas 2018 m. birželio 29 d., t. y. praleidus apeliacinio skundo padavimo terminą.

19Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Pastebėtina, jog ABTĮ nenumato konkrečiai, kokios termino praleidimo priežastys laikytinos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą praleistą terminą atnaujinti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog tokio pobūdžio priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-85/2012; 2012 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA92-6/2012; 2013 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA602-15/2013). Termino atnaujinimas yra teismo teisė, bet ne pareiga. Teismo diskrecijai palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes bei suformuotą teismų praktiką (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinis 2012 m. birželio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-53/2012; 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje TA822-89/2012). Spręsdamas, ar termino skundui paduoti praleidimo priežastys yra svarbios, teismas vertina, ar minėtos aplinkybės galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai realizuoti šią teisę, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. AS6-601/2006, AS6-247/2006, AS6-208/2006, 2008 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-798/2008, 2012 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA520-70/2012, 2016 m. birželio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-49-822/2016).

20Pareiškėja nurodo, kad apeliacinio skundo padavimo termino praleidimą lėmė eilė aplinkybių – naujo mokyklos tarybos pirmininko išrinkimas 2018 m. birželio 1 d., dokumentų, tarp jų ir skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo, perdavimas naujai išrinktam pirmininkui 2018 m. birželio 29 d., naujo mokyklos tarybos pirmininko atostogos užsienyje, kurios pasibaigė 2018 m. birželio 29 d. Pareiškėja į bylą pateikė duomenis, iš kurių matyti, kad naujasis tarybos pirmininkas įsigijo Kompleksinį kelionių draudimo polisą, kuris galiojo nuo 2018 m. birželio 15 d. iki 2018 m. birželio 30 d. (t. III, b. l. 21), bei pateikė banko išlaidų išrašą, iš kurio matyti, kad tarybos pirmininkas laikotarpiu nuo 2018 m. birželio 15 d. iki 2018 m. birželio 29 d. patyrė išlaidas užsienio valstybėje (t. III, b. l. 22). Tačiau, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog iš to paties banko išlaidų išrašo matyti, kad iki 2018 m. birželio 14 d. banko kortelė naudota atsiskaitymams Kaune.

21Apeliacinio skundo padavimo teismui terminas – vienas mėnuo nuo sprendimo paskelbimo – yra pakankamas laikotarpis paruošti ir pateikti tokį procesinį dokumentą teismui. Taip pat teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis, kurie patvirtina, kad mokyklos tarybos pirmininkas išrinktas 2018 m. birželio 1 d., t. y. jau po skundžiamo sprendimo priėmimo, iki 2018 m. birželio 14 d. buvo Kaune, todėl turėjo pakankamai laiko gauti reikalingus dokumentus, parengti ir paduoti apeliacinį skundą arba pavesti tai padaryti kitam asmeniui. Dėl byloje nustatytų aplinkybių, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad pareiškėjos nurodytos termino pateikti apeliacinį skundą praleidimo priežastys negali būti vertinamos kaip ekstraordinarios, nuo jos valios nepriklausiusios ir sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistą terminą.

22Dėl pareiškėjos argumento, kad terminas praleistas nežymiai, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad maža termino praleidimo trukmė savaime nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi, sudarančia pagrindą praleistą terminą atnaujinti, jei nenustatyta kitų svarbių termino praleidimo priežasčių (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-382-822/2015; 2015 m. spalio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1144-556/2015). Pabrėžtina, jog priešingas traktavimas neleistų pasiekti atitinkamų terminų nustatymu siekiamų tikslų – įtvirtinti stabilumą ir užtikrinti teisinį tikrumą.

23Įvertinusi tai, kas nustatyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo daryti išvados, jog pareiškėja terminą apeliaciniam skundui dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 28 d. sprendimo paduoti praleido dėl svarbios priežasties, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos atskirasis skundas atmetamas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos atskirąjį skundą atmesti.

26Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Kauno... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose išnagrinėta... 6. Pareiškėja Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba 2018 m.... 7. Pareiškėja prašė teismą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti,... 8. II.... 9. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. liepos 13 d.... 10. Teismas, įvertinęs pareiškėjos argumentus dėl prašymo atnaujinti terminą... 11. Teismas, įvertinęs pareiškėjos nurodytas termino praleidimo priežastis ir... 12. III.... 13. Pareiškėja nesutikdama su Regionų apygardos administracinio teismo Kauno... 14. Pareiškėja nurodo, kad terminą pateikti apeliacinį skundą laiku praleido... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 16. IV.... 17. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 18. Nagrinėjamu atveju apeliaciniu skundu skundžiamas Regionų apygardos... 19. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, kadangi įstatymų... 20. Pareiškėja nurodo, kad apeliacinio skundo padavimo termino praleidimą lėmė... 21. Apeliacinio skundo padavimo teismui terminas – vienas mėnuo nuo sprendimo... 22. Dėl pareiškėjos argumento, kad terminas praleistas nežymiai, teisėjų... 23. Įvertinusi tai, kas nustatyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos... 26. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 13 d.... 27. Nutartis neskundžiama....