Byla TA-21-520/2015
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus padavimo terminą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Dalios Višinskienės (pranešėja) ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. L. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. L. skundą atsakovui Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. L. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. 1V-53 „Dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens – politinio kalinio teisinio statuso nepripažinimo A. L.“ ir įpareigoti Centrą pakartotinai spręsti jo prašymą suteikti nukentėjusio nuo sovietinės okupacijos asmens statusą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 5 d. pareiškėjo A. L. skundą atmetė.

6II.

7Pareiškėjas A. L. 2015 m. sausio 19 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiuntė prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą, nurodydamas, kad pirmas apeliacinis skundas yra datuotas 2014 m. rugsėjo 15 d., antras – 2014 m. spalio 2 d., trečias – 2014 m. spalio 20 d., ketvirtas – 2014 m. gruodžio 3 d ir visi jie nebuvo nagrinėti. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad kai dar nebuvo interneto, prisimenant M. Bulgakovą, buvo žinoma – rankraščiai nedega.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Pareiškėjas A. L. prašo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimo.

11Vadovaudamasi bylos duomenimis, teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas 2014 m. rugsėjo 15 d. padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui pirmą apeliacinį skundą, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimu. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi pareiškėjui nustatytas terminas iki 2014 m. spalio 13 d. pašalinti apeliacinio skundo trūkumus. Pareiškėjas 2014 m. spalio 2 d. pateikė patikslintą apeliacinį skundą, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 13 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinio skundo nepriėmė ir pareiškėjo apeliacinį skundą laikė nepaduotu, nes nustatė, kad pareiškėjas nepašalino teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartyje nurodytų apeliacinio skundo trūkumų. 2014 m. gruodžio 3 d. pareiškėjas apeliacinį skundą pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą priimti atsisakė, nustatęs, jog yra praleistas apeliacinio skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. gruodžio 18 d. nutartyje (b. l. 130–131) pareiškėjui aiškiai nurodė, jog apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties, o apeliacinio skundo praleidimo priežastys turi būti nurodytos prašyme atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalis nustato, jog apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

13Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, dėl kurio pareiškėjas teikia apeliacinį skundą, priimtas 2014 m. rugsėjo 5 d. Taigi apeliacinis skundas dėl šio sprendimo galėjo būti paduotas iki 2014 m. rugsėjo 19 d. (įskaitytinai). Pareiškėjas teismui pirmą kartą apeliacinį skundą pateikė 2014 m. rugsėjo 15 d., t. y. nepraleidęs įstatymo nustatyto termino, tačiau, kaip jau buvo nurodyta, šis skundas nebuvo priimtas, nes pareiškėjas jį padavė, nesilaikydamas ABTĮ nurodytų normų, reglamentuojančių apeliacinio skundo turinį.

142015 m. sausio 19 d. pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiuntė apeliacinį skundą bei prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą.

15ABTĮ 127 straipsnio 2 dalis nustato, jog praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jei bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pažymėtina, kad svarbiomis termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo priežastimis ABTĮ 127 straipsnio prasme laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008; 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA602-37/2012; 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-48/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant klausimą dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis (žr., pvz., 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012). Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Pažymėtina, jog teismų praktikoje, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, taip pat yra atsižvelgiama į svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą. Vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-798/2008).

16Šiuo atveju pareiškėjas, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teikdamas prašymą atnaujinti jo praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti, nenurodė aplinkybių, patvirtinančių delsimo pateikti apeliacinį skundą pagrįstas priežastis, kurios galėtų būti pripažintos svarbiomis priežastimis, bei nepateikė šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Vien pareiškėjo nurodomos aplinkybės, kad jis (pareiškėjas) jau yra teikęs apeliacinius skundus tiek pirmosios instancijos teismui, tiek apeliacinės instancijos teismui, šių skundų padavimo datų nurodymas bei M. Bulgakovo citavimas, nėra svarbios priežastys atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi buvo įpareigotas pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, t. y. pateikti apeliacinį skundą, atitinkantį ABTĮ reikalavimus, tačiau apeliacinio skundo nepakoregavo, nepatikslintą apeliacinį skundą pakartotinai pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, praleidęs apeliacinio skundo padavimo terminą. Pareiškėjas nėra nurodęs jokių svarbių priežasčių, dėl kurių jis negalėjo laiku pašalinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartyje nurodytų apeliacinio skundo trūkumų, o vėliau paduoti apeliacinį skundą bei prašymą atnaujinti sprendimo apskundimo terminą, t. y. kokios objektyvios priežastys nulėmė uždelstą kreipimąsi su apeliaciniu skundu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą bei netinkamą ir nevisapusišką apeliacinio skundo trūkumų ištaisymą. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas nėra nurodęs jokių konkrečių svarbių aplinkybių, dėl kurių jis negalėjo laiku paduoti apeliacinio skundo, konstatuotina, jog pareiškėjas nagrinėjamu atveju nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas, siekdamas apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

17Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas, vadovaudamasis ABTĮ 130 straipsniu bei 127 straipsnio 2 dalimi, pagal teisės aktų reikalavimus surašęs apeliacinį skundą (nurodydamas pareiškėjo ginčijamus klausimus, įstatymus ir bylos aplinkybes, kuriomis grindžia teismo sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ar nepagrįstumą, tinkamai suformuluotą prašymą (apeliacinio skundo dalyką), t. y. prašymą panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, jį pakeisti ar kt., pateikdamas įrodymus, patvirtinančius skunde išdėstytas aplinkybes, ir kt.), bei kartu pateikdamas objektyviomis aplinkybėmis pagrįstą prašymą atnaujinti pareiškėjo praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą, turi teisę iš naujo kreiptis į administracinį teismą.

18Įvertinusi pareiškėjo prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą bylos aplinkybių kontekste, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo prašyme atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą nėra nurodytų objektyvių, termino praleidimą pateisinančių svarbių aplinkybių. Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašymas atnaujinti praleistą terminą negali būti tenkinamas, jo apeliacinį skundą atsisakytina priimti ir jis kartu su priedais grąžintinas pareiškėjui (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjo A. L. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą atmesti ir apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. L. skundą atsakovui Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nepriimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai