Byla AS-180-195-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė), Nijolės Piškinaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens A. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje prašymą atsakovui Neringos savivaldybės tarybai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, A. B., I.J. J., V. P., R. J., V.A. R., V. B., Z. L., J. S., E. V., I.E. V., A. A., S. K., A. P., V. U., I. U., B. U., K. S., S. L., I. V., UAB ,,Neringos komunalininkas“, UAB ,,Klaipėdos projektas“, dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Klaipėdos apskrityje kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2004-06-17 sprendimą Nr.T1-122 „Dėl teritorijos prie pastatų Preilos g.4 ir 4b, Preilos gyv., Neringa detaliojo plano patvirtinimo“. Nurodė, kad šis sprendimas prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktui, 3 ir 4 dalių nuostatoms, KNNP planavimo schemos sprendiniams, Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų ir apsaugos reglamento nuostatoms, pažeidžia Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies, minimo įstatymo 3 dalies ,,Detaliųjų planų rengimas, keitimas, derinimas ir galiojimas“ nuostatas, prieštarauja Pajūrio juostos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai sustabdyti skundžiamo Neringos savivaldybės tarybos sprendimo galiojimą, siekiant išvengti tų neigiamų padarinių, kurie gali atsirasti pradėjus įgyvendinti detaliojo plano sprendinius, susijusius su statybomis. Pareiškėjas teigė, kad dėl tokių sprendimų įgyvendinimo gali pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas. Be to, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas padėtų išvengti nuostolių, kuriuos gali patirti asmenys, pradėję įgyvendinti įstatymams prieštaraujančius detaliojo plano sprendinius.

4Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. sausio 18 d. nutartimi patenkino prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsniu, laikinai sustabdė Neringos savivaldybės tarybos 2004-06-17 sprendimą Nr.Tl-122 „Dėl teritorijos prie pastatų Preilos g. 4 ir 4b, Preilos gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo“ galiojimą. Teismas konstatavo, kad laikinai nesustabdžius ginčijamo sprendimo ir vykdant statybas, numatytas detaliojo plano sprendiniuose, būsimo teismo sprendimo, jei jis būtų palankus pareiškėjui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismo nuomone, reikalavimo užtikrinimo priemonės taip pat padės išvengti nuostolių, kuriuos gali patirti asmenys, pradėję įgyvendinti galimai įstatymams prieštaraujančius detaliojo plano sprendinius.

5Atskiruoju skundu tretysis suinteresuotas asmuo A. B. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo šioje administracinėje byloje. Nurodo, kad pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nebuvo motyvuotas, kaip to reikalauja Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalies nuostatos. Tiek prašyme, tiek teismo nutartyje įvardijami neigiami padariniai, kurie gali atsirasti pradėjus įgyvendinti detaliojo plano sprendinius, susijusius su statybomis, visiškai nesusiję su teismo sprendimo įgyvendinimo ateityje apsunkinimu. Nuostoliai, kuriuos gali patirti asmenys, pradėję įgyvendinti įstatymams prieštaraujančius detaliojo plano sprendinius, tai taip pat negali būti pagrindu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nes pats galimas nuostolių atsiradimas neapsunkina teismo sprendimo įvykdymo, o juo labiau nedaro jo įvykdymo neįmanomu. Apeliantė taip pat nurodo, kad skundžiama nutartis neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 106 straipsnyje nustatytų reikalavimų nutarties turiniui - teismas nenurodė jokių motyvų, kodėl teismo sprendimo įvykdymas, nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas nurodė, jog nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos Respublikos Vyriausiajam administraciniam teismui, tačiau Lietuvoje tokio teismo nėra. Teismas nenurodė, kad atskirasis skundas yra paduodamas per Klaipėdos apygardos administracinį teismą. Apeliantė pažymi, kad nesuprantama, kodėl teismas, priimdamas šia nutartį, vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 99 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kurie numato bylos sustabdymo pagrindus ir sustabdymo terminus. Skundžiamoje nutartyje taip pat nenurodyta, kokiam terminui skundžiamo sprendimo galiojimas sustabdytas.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos prašo pirmosios instancijos teismo nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo palikti nepakeistą. Nurodo, kad, nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo, detaliojo plano sprendiniai gali būti įgyvendinti, o tai apsunkintų sklypo grąžinimą į ankstesnę padėtį: statinių ar jo dalių nugriovimas gali būti susijęs su sudėtingais technologiniais procesais, dideliais materialiniais nuostoliais, be to, statybomis itin vertingoje saugomoje teritorijoje būtų padaryta žala unikaliam kraštovaizdžiui, gamtinei aplinkai.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo palikti Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nepakeistą. Pabrėžia, kad, teismui netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, apeliantė ginčijamo sprendimo pagrindu turėtų teisę įgyvendinti įstatymams prieštaraujančio detaliojo plano sprendinius, leidžiančius statybą. Pareiškėjo manymu, apelianto ginčijama teismo nutartis iš esmės atitinka visus Administracinių bylų teisenos įstatymo 106 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus teismo nutarčiai, o atskirajame skunde įvardijami nutarties trūkumai nėra tokie, kurie galėjo turėti įtakos teisingam reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimui.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Viena iš galimų reikalavimo užtikrinimo priemonių – ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas (to paties straipsnio 2 dalies 3 punktas)

11Vyriausybės atstovas Klaipėdos apskrityje skundžia Neringos savivaldybės tarybos 2004-06-17 sprendimą Nr.T1-122 „Dėl teritorijos prie pastatų Preilos g.4 ir 4b, Preilos gyv., Neringa detaliojo plano patvirtinimo“, teigdamas, kad toks sprendimas neatitinka aukštesnės galios teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, taip pat specialų Kuršių Nerijos nacionalinio parko statusą. Kolegija konstatuoja, kad, nestabdant ginčijamo akto galiojimo, gali būti pradėti įgyvendinti juo patvirtinti detaliojo plano sprendiniai - ginčo teritorijoje pradėta statyba, pasirašytos skundžiamame sprendime minimos sutartys dėl infrastruktūros plėtojimo. Pradėjus įgyvendinti ginčijamo akto sprendinius, teismo sprendimo įvykdymas pareiškėjo skundo tenkinimo atveju, t.y. panaikinus ginčijamą sprendimą, pasunkėtų - ginčo sklypui, esančiam itin saugomoje teritorijoje, gali būti padaryta negrįžtama gamtinė žala, sklypo grąžinimas į pradinę padėtį pareikalautų papildomų materialinių lėšų, būtų susijęs su sudėtingais technologiniais procesais. Pirmosios instancijos teismas reikalavimo užtikrinimo priemonę - Neringos savivaldybės tarybos 2004-06-17 sprendimo Nr.T1-122 „Dėl teritorijos prie pastatų Preilos g.4 ir 4b, Preilos gyv., Neringa detaliojo plano patvirtinimo“ galiojimo sustabdymą - šioje byloje pritaikė teisėtai ir pagrįstai. Atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių reikalavimo užtikrinimą teisme, prasmę, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikomos iki bus išnagrinėta administracinė byla, kurioje taikomas reikalavimo užtikrinimas, arba reikalavimo užtikrinimas bus panaikintas teismo nutartimi.

12Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 1 dalies nuostatas, taikytinas nagrinėjant ir atskiruosius skundus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 148 straipsnis), procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas panaikinti sprendimą tik tada, jeigu dėl šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Apeliantės įvardinami pirmosios instancijos teismo padaryti procesiniai pažeidimai – neteisingai nurodytas apeliacinės instancijos teismo pavadinimas, nenurodymas, kad atskirasis skundas paduodama per Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir kt. – nėra esminiai ir negalėjo įtakoti teisingo klausimo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo išsprendimo. Kaip jau konstatuota, pirmosios instancijos teismas administracinėje byloje reikalavimo užtikrinimo priemonę pritaikė pagrįstai. Atskirajame skunde išdėstytais argumentais naikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2005 m. sausio 18 d. nutarties nėra pagrindo.

13Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2005 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Atskirąjį skundą atmesti.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai